Kırmızı kategorideki Rize’de lokantaların açılma heyecanı

Kır­mı­zı ka­te­go­ri­de­ki Rize’de kafe, res­to­ran ve lo­kan­ta­la­rın açıl­ma he­ye­ca­nı ya­şa­nı­yor. Esnaf ha­zır­lık­sız ya­ka­lan­dı, va­tan­daş ise ka­rar­dan mem­nun.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan yeni kı­sıt­la­ma­la­rın yanı sıra risk ka­te­go­ri­si ay­rı­mı ol­mak­sı­zın tüm şe­hir­ler­de kafe, res­to­ran ve lo­kan­ta­la­rın yüzde 50 ka­pa­si­te ile açı­la­ca­ğı­nı du­yur­du.​Cumhur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın bu açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan baba ocağı Rize’de va­tan­daş­lar ka­ra­rı mem­nu­ni­yet ile kar­şı­lar­ken, esnaf ha­zır­lık­sız ya­ka­lan­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. İlle­rin risk ha­ri­ta­sı­nın açıl­dı­ğı gün­den bu­gü­ne ‘Yük­sek risk’ al­tın­da olan Rize’de kafe sa­hip­le­ri Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın kafe, res­to­ran ve lo­kan­ta­la­rın açıl­ma­sı ka­ra­rı­nı bek­le­me­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek “Ha­zır­lık­sız ya­ka­lan­dık” dedi.
Açık­la­ma­yı din­le­dik­ten sonra açıp aç­ma­mak­ta ka­rar­sız oldu­ğu­nu dile ge­ti­ren Seç­kin Me­mi­şoğ­lu isim­li esnaf “Valla hiç bek­le­mi­yor­duk. Akşam ha­ber­le­ri iz­le­dim çok da bir şey an­la­ma­dım açık­ça­sı. Yarı açık yarı ka­pa­lı. Kır­mı­zı böl­ge­ler­de de açık artık de­di­ler.
Bir­kaç bölge açıl­mış­tı ama biz açı­la­ma­mış­tık. 10 gün sonra Ra­ma­zan. Açıl­ma­yı da bek­le­mi­yor­duk. Sabah gel­dim bak­tım ki esnaf ar­ka­daş­lar açmış. Val­la­hi ayıp ol­ma­sın diye açtım, hiç­bir ha­zır­lı­ğı­mız da yoktu. Sürp­riz oldu. Ge­rek­te yoktu 10 gün sonra Ra­ma­zan ye­ni­den ka­pa­ta­ca­ğız. 8 aydır ka­pa­lı­yız, hiç­bir ha­zır­lı­ğı­mız yok” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.“Ka­pa­si­te­yi dü­şür­dük, ted­bi­ri­mi­zi aldık”İşlet­me­nin müş­te­ri ka­pa­si­te­si­ni dü­şür­dük­le­ri­ni dile ge­ti­ren Fatih Yıl­maz isim­li iş­let­me­ci ise “Çok hazır de­ğil­dik as­lın­da. Alı­nan karar bize de sürp­riz oldu. Açtık ve bek­li­yo­ruz artık zaman ne gös­te­recek bize. Ka­pa­si­te­mi­zi yüzde 50’ye dü­şür­dük, ted­bir­le­ri­mi­zi aldık. Ba­ka­lım artık ha­yır­lı­sı” dedi.​Ay­lar­dır ted­bir­ler kap­sa­mın­da kafe, res­to­ran ve lo­kan­ta­lar­da hiz­met bu­la­ma­yan va­tan­daş­lar ise ka­ra­rı duy­duk­la­rı­na se­vin­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Rasim Yıl­maz isim­li va­tan­daş “Dı­şa­rı­da çay iç­me­yi çok öz­le­dik. İnsan­lar bir temiz hava aldı. İnsan­la­rın temiz hava al­ma­sı, dı­şa­rı­ya çık­ma­sı, in­san­la­rı gör­me­si çok güzel bir şey. Ya­sa­ğın kalk­tı­ğı­na se­vin­dik” şek­lin­de ko­nuş­tu.“Evde de içi­yo­ruz ama gü­neş­li ha­va­nın ye­ri­ni tut­mu­yor”Bay­ram Topçu isim­li bir başka va­tan­daş ise “Ya­sa­ğın kalk­ma­sı bizi çok se­vin­dir­di, sağ olsun var ol­sun­lar. Mil­le­te bu kadar ezi­yet olur mu ya. Tabi evi­miz­de de çay içi­yo­ruz ama böyle gü­neş­li yerde otu­rup çay iç­me­yi ne­re­de bu­la­bi­li­riz. Ye­ri­ni tut­maz. Şim­di­den sonra ted­bi­ri­mi­zi ala­ca­ğız, me­sa­fe­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğız, te­miz­li­ği­mi­ze dik­kat ede­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi