TÜRKOCAĞINDAN TÜRKMEN CEPHESİ AÇIKLAMASI

Türk Ocağı Genel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan Irak Türk­men Cep­he­si Baş­ka­nı Erşat Sa­li­hi’nin gö­rev­den ay­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da açık­la­ma ya­pıl­dı.

Türk Ocağı Genel Mer­ke­zi­nin açık­la­ma­sı şöyle’ Irak Türk­men Cep­he­si Yü­rüt­me Ku­ru­lu’nun 28 Mart 2021, Pazar günü yap­tı­ğı ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı so­nu­cun­da, Erşat Sa­li­hi baş­kan­lık­tan ay­rıl­dı; ye­ri­ne yar­dım­cı­sı Hasan Turan baş­kan­lı­ğa ge­ti­ril­di. Top­lan­tı­dan sonra şu açık­la­ma ya­pıl­dı.
“Sayın Erşat Sa­li­hi, ken­di­si­ni si­ya­si ça­lış­ma­la­ra, si­ya­si güç­ler­le ile­ti­şim kur­ma­ya ve Irak’ta ya­pı­la­cak se­çim­ler ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da Türk­men hak­la­rı­nı elde etmek için Türk­men­ler adına mü­za­ke­re et­me­ye ada­mış­tır.
Yü­rüt­me Ku­ru­lu’nun ka­ra­rı ile Irak Türk­men Cep­he­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hasan Turan, Irak Türk­men Cep­he­si Baş­kan­lı­ğı’na ge­ti­ril­miş­tir.
Bu de­ği­şik­li­ğin, Irak Türk­le­rin­den gelen de­mok­ra­tik ta­lep­ler­den kay­nak­lan­ma­dı­ğı or­ta­da­dır. Ni­te­kim iki gün önce, bu konu hak­kın­da ha­ber­ler çık­ma­ya baş­la­mış ve 27 Mart 2021 ta­ri­hin­de de Erşat Sa­li­hi’nin er­te­si gün baş­kan­lık­tan ay­rı­la­ca­ğı açık­lan­mış­tır.
Bu coğ­raf­ya­da, hu­ku­ku ve var­lı­ğı âdeta yok sa­yı­lan Irak Türk­le­ri­nin ta­ma­men ba­rış­çı yol­lar­la hak arama ça­ba­la­rı so­nuç­suz kal­mış­tır. Böl­ge­de, ge­çer­li ku­ral­la­ra göre bir li­der­li­ğe ih­ti­yaç ol­du­ğu or­ta­da­dır. Sayın Erşat Sa­li­hi, genç­li­ğin­den beri mü­ca­de­le için­de piş­miş ve lider ki­şi­li­ği ile te­ma­yüz etmiş bir şah­si­yet­tir. Son dö­nem­de, gerek Ker­kük’ün ge­rek­se bü­tü­nüy­le Türk­me­ne­li’nin Türk kim­li­ği­ni vur­gu­la­ma­sı, Irak Türk­le­ri ara­sın­da­ki mez­hep fark­lı­lık­la­rı­nın üze­rin­de, Türk­lük bi­lin­ci­ni güç­len­dir­me­ye dönük çaba sarf et­me­si ile dik­kat çekti. Irak’ın ku­ze­yin­de, PKK ve des­tek­çi­le­ri dı­şın­da­ki Kürt par­ti­ler ara­sın­da denge po­li­ti­ka­sı ye­ri­ne “Bar­za­ni­ler”in KDP’sinin des­tek­len­me­si­nin yan­lış ol­du­ğu­na işa­ret eden Sa­li­hi, hem bu me­se­le­de hem de İran’ın böl­ge­de nü­fu­zu­nu art­tır­ma­ya dönük fa­ali­ye­ti kar­şı­sın­da Türk Dev­le­ti’nin çı­kar­la­rı­nı gö­ze­ten, açık bir yak­la­şı­ma sa­hip­ti. Kı­sa­ca­sı Erşat Sa­li­hi Bey, Irak Türk­lü­ğü­ne bir ufuk gös­ter­di­ği gibi, Tür­ki­ye’nin bü­tün­lü­ğü­ne dönük uzak ve yakın teh­dit­le­re karşı da uya­nık bir tavır or­ta­ya koy­muş­tur. Papa’nın Irak zi­ya­re­tin­de, “Kuzey Irak Bölge Yö­ne­ti­mi”nin bas­tır­dı­ğı ha­tı­ra pa­ra­da­ki küs­tah­lı­ğı ser­gi­le­yen­le­rin he­def­le­ri or­ta­da­dır. Böyle bir si­ya­si or­tam­da, Erşat Sa­li­hi gibi Tür­ki­ye’den yana tavrı açık bir Türk mil­li­yet­çi­si­nin des­tek­len­me­si, millî bir gö­rev­dir.
Büyük da­va­lar fe­da­kâr­lık ve fe­ra­gat ister; Erşat Bey, bu ol­gun­lu­ğu gös­ter­miş­tir. Te­men­ni­miz, Irak Türk­men Cep­he­si’nin ve bir bütün ola­rak Irak Türk­lü­ğü­nün bu ta­sar­ruf­tan zarar gör­me­me­si­dir. Irak Türk­lü­ğü­nün millî kim­li­ği­ni ko­ru­ma mü­ca­de­le­sin­de du­ru­şu ile li­der­lik gö­re­vi­ni ba­şa­rı ile yü­rü­ten Erşat Sa­li­hi’nin kar­şı­laş­tı­ğı mu­ame­le, Türk mil­le­ti­nin ma­şe­rî vic­da­nın­da kabul gör­me­ye­cek­tir. Dün Kıb­rıs’ta Rauf Denk­taş’a reva gö­rü­len mu­ame­le­nin so­nuç­la­rı­nı, zaman içe­ri­sin­de gör­dük. Aynı şeyin Türk­me­ne­li’nde ya­şan­ma­ma­sı için Irak Türk­men Cep­he­si Baş­kan­lı­ğı’na ge­ti­ri­len Hasan Turan ve yeni yö­ne­ti­min kısır çe­kiş­me­ler­den uzak bir tavır ser­gi­le­me­si ve “rüt­be­si” alın­sa da li­der­lik vasfı mey­dan­da olan Erşat Sa­li­hi ile uyum içe­ri­sin­de ça­lış­ma­sı ge­rek­li­dir. Irak Türkü kar­deş­le­ri­miz; Nec­det Ko­çak­la­rın, Ab­dul­lah Ab­dur­rah­man­la­rın, Adil Şe­rif­le­rin, Rıza De­mir­ci­le­rin ve bütün diğer şe­hit­le­ri­mi­zin ruh­la­rı­nı in­cit­me­mek için bir­lik­le­ri­ni güç­len­dir­mek zo­run­da­dır.
Ya­şa­sın Irak Türk­lü­ğü­nün mü­ca­de­le­si!


x