AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer İleri, “Bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri, top­lu­mu­muz için çok önem­li. Ku­rul­du­ğun­dan bu­gü­ne tek­no­lo­ji­yi en iyi kul­la­nan parti olan AK Parti de buna ses­siz kal­ma­ya­rak, bir baş­kan­lık oluş­tur­du.” dedi.

Rizeli AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bilgi Ve İletişim  Teknolojileri Biriminin Faaliyetlerini Anlattı

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer İleri, bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin, top­lum için öne­mi­ni vur­gu­la­ya­rak, ku­rul­du­ğun­dan bu­gü­ne tek­no­lo­ji­yi en iyi kul­la­nan parti olan AK Parti’nin de buna ses­siz kal­ma­dı­ğı­nı ve bir baş­kan­lık oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di.
AK Parti’nin 7. Ola­ğan Kong­re­si’nde Mer­kez Karar Yö­ne­tim Ku­ru­lu (MKYK) lis­te­sin­de yer alan, kong­re­de tüzük de­ği­şik­li­ği ile ihdas edi­len Bilgi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­le­ri bi­ri­min­den so­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len İleri, açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Bilgi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­le­ri bi­ri­mi­nin sı­fır­dan ku­rul­du­ğu­nu anım­sa­tan İleri, de­ği­şen dün­ya­da bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin, top­lum için çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. İleri, “Ku­rul­du­ğun­dan bu­gü­ne tek­no­lo­ji­yi en iyi kul­la­nan parti olan AK Parti de buna ses­siz kal­ma­ya­rak, bir baş­kan­lık oluş­tur­du. Baş­kan­lı­ğın amacı temel ola­rak ge­liş­mek­te olan bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri­ni doğru şe­kil­de takip etmek, bunun top­lum­sal et­ki­le­ri­ni ya­ka­la­mak ve aynı za­man­da kendi alt­ya­pı­sı­nı da güç­len­dir­mek nok­ta­la­rın­da özet­le­ne­bi­lir.” dedi.
Bilgi ve ile­tim tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­dan gel­di­ği­ni anım­sa­tan İleri, şu bil­gi­le­ri verdi:
“İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­mi İstan­bul’da ta­mam­la­dım. Koç Özel Li­se­si­ni ta­ki­ben Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­sin­de Elekt­rik Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü­nü 2001 yı­lın­da bi­tir­dim. Ondan sonra da ABD’de te­le­ko­mü­ni­kas­yon ala­nın­da yük­sek li­sans ve dok­to­ra­mı ta­mam­la­dım. As­lın­da ha­ya­ta bir aka­de­mis­yen kim­li­ği ile atıl­dım di­ye­bi­li­riz. Ame­ri­ka’dan sonra iki yıl kadar İsveç’te Stock­holm Kra­li­yet Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü’nde dok­to­ra son­ra­sı araş­tır­ma­cı ola­rak bu­lun­dum.” Görev al­dı­ğı ku­rum­la­ra da de­ği­nen İleri, bir süre Tür­ki­ye’de TÜBİTAK’ta, ta­ki­ben AVEA’da AR-GE ope­ras­yon mü­dü­rü ola­rak ça­lış­tı­ğı­nı, son dö­nem­de ise daha çok Si­li­kon Va­di­si fir­ma­la­rın­da ürün ge­liş­tir­me ve yö­ne­ti­mi nok­ta­sın­da gö­rev­ler al­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Kısa bir süre ön­ce­si­ne kadar da Lük­sem­burg’da Ama­zon’un mer­ke­zin­de ürün yö­ne­tim po­zis­yo­nun­da bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan İleri, “Bu­ra­ya ka­tıl­ma­dan ön­ce­ki 7 ayımı da Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­sin­de ge­çir­dim. Orada çok kuv­vet­li bir AR-GE proje ofisi var, onun ba­şın­da­ki di­rek­tör ola­rak görev aldım, aynı za­man­da öğ­re­tim üye­siy­dim. Son kong­rey­le be­ra­ber AK Parti’de yeni ku­ru­lan bu baş­kan­lık­la yeni bir baş­lan­gıç yap­mış olu­yo­rum.” diye ko­nuş­tu. Ömer İleri, Bilgi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­le­ri bi­ri­mi­nin di­ji­tal ve tek­no­lo­ji ala­nın­da 2023’e yö­ne­lik ha­zır­lık­la­rı­na iliş­kin, “Parti, viz­yo­nu­nu sağ­lam­laş­tı­rı­yor di­ye­bi­li­riz as­lın­da, 2023 ve son­ra­sı için önem­li bir zi­hin­sel ya­tı­rım ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum parti adına.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Tev­fik İleri’nin to­ru­nu
De­mok­rat Parti (DP) hü­kü­met­le­rin­de eği­tim, kül­tür-sa­nat, ulaş­tır­ma ve ba­yın­dır­lık ala­nın­da­ki ic­ra­at­la­rıy­la ta­nı­nan mer­hum Ahmet Tev­fik İleri’nin to­ru­nu olan İleri, şun­la­rı kay­det­ti: “Tev­fik İleri, tek parti dö­ne­min­den sonra milli he­ye­ca­nı ya­ka­la­mış ve kal­kın­ma ham­le­si­ni yü­rüt­müş olan De­mok­rat Parti’nin ba­ka­nıy­dı. Ken­di­si ger­çek­ten iler­le­me­ye ve ge­liş­me­ye inan­mış, ancak bunu ya­par­ken top­lu­mu­mu­zun kim­li­ği­ni ko­ru­ya­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­müş önem­li bir dev­let, si­ya­set ve mil­let ada­mıy­dı. Özel­lik­le Milli Eği­tim’de önem­li re­form­la­ra imza atmış bir isim­dir. Ben de onun ma­ne­vi mi­ra­sı­nın ya­şa­tıl­dı­ğı bir aile­de özel­lik­le ba­ba­mın da et­ki­siy­le bu an­la­yış­ta bü­yü­düm. Kim­li­ği­mi­zi mu­ha­fa­za ede­rek, iler­le­me ve ge­liş­me­nin müm­kün ol­du­ğu­nu dü­şü­nen bir yak­la­şı­mım var.” İleri, AK Parti’de gö­re­vi­ni elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni or­ta­ya ko­ya­rak icra ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın tak­di­ri ile bu gö­re­ve gel­dim, ben de bu gö­rev­de hem ken­di­si­ne hem de mil­le­ti­me elim­den gel­di­ğin­ce hiz­met et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Görev al­ma­dan önce si­ya­se­ti dü­şü­nü­yor muy­du­nuz?” so­ru­su­na ise İleri, “Böyle bir dü­şün­ce vardı tabi, aile iti­ba­rıy­la hep si­ya­si tar­tış­ma­la­rın için­de bü­yü­müş bir in­sa­nım, ümit edi­yor­dum ki bir nok­ta­da edin­di­ğim ka­za­nım­lar ve tec­rü­be­le­ri mil­le­tim için kul­la­na­yım. Şu an iti­ba­rıy­la şans ve­ril­di, bu ne­den­le de çok mut­lu­yum.” ya­nı­tı­nı verdi. Haber Merkezi