Pet­ran Yay­la­sı sa­kin­le­ri, mart­ta yağan karın ta­dı­nı “laz­bo­ard”la ka­ya­rak çı­ka­rı­yor.

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Pet­ran Yay­la­sı sa­kin­le­ri yeni tip ko­ro­na­vi­rü­sü (Ko­vid-19) sal­gın dö­ne­min­de, sno­w­bo­ard­dan esin­le­ne­rek “pet­ran­bo­ard” veya “laz­bo­ard” adını ver­dik­le­ri tah­ta­lar­la ka­ya­rak mart ayın­da yağan karın ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. İl mer­ke­zi­ne 80 ki­lo­met­re uzak­lık­ta, Kaç­kar Dağ­la­rı’nın etek­le­rin­de bu­lu­nan 2200 ra­kım­lı yay­la­da, Ko­vid-19 sal­gın dö­ne­mi­ni çok sa­yı­da va­tan­daş yayla ev­le­rin­de ge­çi­ri­yor.Va­tan­daş­lar mart ayın­da yağan kar ör­tü­sü­nün kayma nok­ta­sı­na gel­me­siy­le tah­ta­la­rı­nı çı­ka­ra­rak ye­ni­den kay­ma­ya baş­la­dı.Yayla sa­kin­le­ri­nin ba­zı­la­rı­nın ise hem sno­w­bo­ard hem de kayak tah­ta­sı ile pro­fes­yo­nel ka­yak­çı­la­ra taş çı­kar­ta­cak de­re­ce­de kayak yap­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. “Ço­cuk­la­rı­mı­za öğ­re­tip ge­le­ne­ği sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz”Yayla sa­kin­le­rin­den Hızır Havuz, AA mu­ha­bi­ri­ne Pet­ran tah­ta­sı ile ka­ya­ğı yak­la­şık 200 yıl­lık bir ge­le­nek ol­du­ğu­nu an­lat­tı.Ken­di­si­nin yay­la­da bü­yü­dü­ğü­nü ak­ta­ran Havuz, “Ço­cuk­lu­ğu­muz bu tah­ta­la­rın üze­rin­de bu dağ­lar­da geçti. De­de­le­ri­miz ula­şım ol­ma­dan önce va­di­ler­den ine­rek kayak ya­pı­yor­lar­dı. Ka­ya­rak inip ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­dik­ten sonra geri dö­nü­yor­lar­dı. Ço­cuk­lu­ğu­muz köyde geçti. Tah­ta­nın üze­rin­de ka­ya­ğı öğ­ren­dik. 5-6 ya­şın­da baş­la­dık. Tah­ta­mı­zı ken­di­miz ya­pa­rak ka­yar­dık.” dedi. Kayak mal­ze­me­le­ri­nin ge­liş­me­si ile kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı ifade eden Havuz, “Son 10-15 yıl­dır sno­w­bo­ard ben­zer ol­du­ğu için ko­lay­lık­la kul­lan­ma­ya baş­la­dık, zor­lan­ma­dık. Kö­yü­mü­zün kül­tü­rü, ge­le­ne­ği oldu. Gelen ya­ban­cı­lar sno­w­bo­ar­da ben­zer ol­du­ğu için ilgi gös­te­ri­yor. Biz de ço­cuk­la­rı­mı­za öğ­re­tip ge­le­ne­ği sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.Fatih Havuz da ba­ba­sı Hızır Havuz gibi 6 ya­şın­da Pet­ran tah­ta­sı ile kay­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Bir yıl tahta ile kay­dım ve sonra sno­w­bo­ard ile kay­ma­ya baş­la­dım. Halen her iki­si­ne devam edi­yo­rum. Babam bana kısa yer­ler­de öğ­ret­ti. Sonra pisti uzat­tık. Tahta üze­rin­de öğ­ren­dik. Çok ke­yif­li.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kasım Havuz, pet­ran­bo­ar­dın ken­di­le­ri için bir yaşam bi­çi­mi ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, şun­la­rı kay­det­ti:”Doğ­duk do­ğa­lı bu­ra­lar­da­yız. Bu­ra­nın mes­le­ği bu. Laz­bo­ard ama esas pet­ran­bo­ard ola­rak bi­li­ni­yor. Kay­mak is­te­yen­le­re de öğ­re­ti­yo­ruz. Ula­şı­mı­mız zordu, yoktu. Bu­ra­dan ka­ya­rak mer­ke­ze iner, ora­dan araba ile gi­der­dik. Şimdi ula­şım geldi. Sü­rek­li bu­ra­da­yız. Kar ya­ğın­ca ka­ya­rak za­ma­nın ta­dı­nı çı­ka­rı­yo­ruz.” Fatma Havuz ise 71 ya­şın­da ol­ma­sı­na rağ­men karın ta­dı­nı çı­kar­ma­ya devam edi­yor.​Havuz, küçük yaş­lar­da öğ­ren­di­ği­ni ve ya­şı­nın iler­le­me­si­ne kar­şın karda kay­ma­nın key­fi­ni çı­kar­ma­ya devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Biz­ler de kü­çük­ken daha çok güzel yer­ler­de ka­yar­dık. Er­kek­ler gibi gi­de­mez­dik ama ufak yer­ler­de tah­ta­lar­la yü­zer­dik. Şimdi yaş­lan­dık ama eski yap­tık­la­rı­mız ak­lı­mı­za gel­dik­çe ka­yı­yo­ruz. Şimdi mart ayın­da son kar yağdı ta­dı­nı çı­ka­rı­yo­ruz. Bun­dan sonra yağsa da kayak ya­pıl­maz.” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi