GÜN PARASI MANTIĞI İLE YÖNETİLEN SANDIK, İLKSAN

1943 yı­lın­da ku­ru­lan ve bugün İlko­kul Öğ­ret­men­le­ri Sağ­lık ve Sos­yal Yar­dım San­dı­ğı (İLKSAN) ola­rak bi­li­nen ve ku­rul­du­ğu dö­nem­de Ül­ke­mi­zin eko­no­mik şart­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da öğ­ret­men­ler ara­sın­da önem­li bir yar­dım­laş­ma ve ta­sar­ruf san­dı­ğı ol­ma­sı ge­re­ken İLKSAN; sı­kın­tı­lı ve bir o ka­dar­da da ba­si­ret­siz yö­ne­tim­ler yü­zen­den hiç­bir zaman elde et­ti­ği kâr veya ba­şa­rı­sıy­la gün­dem olan bir kurum değil, ak­si­ne de­vam­lı zarar eden bir kurum ola­rak gün­dem­de kal­mış­tır.
78 yıl­dır var olan İLKSAN’nın, İşlet­me man­tı­ğın­dan uzak, pro­fes­yo­nel ol­ma­yan viz­yon­suz yö­ne­tim­ler yü­zün­den geç­miş­te elde et­ti­ği ta­şın­maz mal var­lı­ğı ar­sa­la­rı, otel­le­ri, ma­ğa­za­la­rı, din­len­me yer­le­ri bir bir sa­tı­lır du­ru­mu­na ge­ti­ril­di. Hatta geç­miş­te İLKSAN’da ya­şa­nan bir skan­dal üze­ri­ne ga­ze­te­le­re man­şet olmuş, peş­keş çe­ki­len bir arsa için za­ma­nın Baş­ba­ka­nı “Ver­dim­se ben ver­dim” sözü dil­le­re des­tan oldu. Ma­ale­sef İLKSAN, usul­süz­lük, yol­suz­luk, ba­şa­rı­sız­lık, ar­pa­lık gibi ren­ci­de edici va­ka­lar­la ha­fı­za­lar­da şe­kil­len­miş­tir.
Ku­rul­du­ğun­dan beri İLKSAN’a üye­li­ğin mec­bu­ri ol­ma­sı üye öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan hep eleş­ti­ril­di. Bu yüz­den üye­ler eği­tim sen­di­ka­la­rın­dan yar­dım is­te­miş, üye­li­ği avan­taj ol­mak­tan çok yük ol­ma­ya devam eden İLKSAN’a zo­run­lu üye­li­ğin kal­dı­rıl­ma­sı, ge­re­kir­se ne­ma­lar­da ol­du­ğu gibi dev­le­tin mü­da­ha­le­si so­ru­nun çö­zül­me­si­ni talep etmek zo­run­da kal­mış­lar­dır.
Oysa İLKSAN dı­şın­da Ül­ke­miz de aynı amaç­la ku­ru­lan 2 adet daha yar­dım ku­ru­lu­şu­nu in­ce­le­di­ği­miz­de çok fark­lı bir ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri ile kar­şı­laş­mak­ta­yız.
1952 yı­lın­da ku­ru­lan Polis Bakım ve Yar­dım San­dı­ğı (POL­SAN)’nın çok yakın za­man­da açık­la­dı­ğı he­de­fin­de “…üye po­lis­le­rin san­dık­tan 350 bin lira emek­li ik­ra­mi­ye­si ala­ca­ğı­nı ve bunu mi­ni­mum 500 bin li­ra­ya çı­kar­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı” ifa­de­si yer al­mak­ta­dır. POL­SAN’ın in­ter­net si­te­si­ne gir­di­ği­miz­de ise, iş­ti­rak­ler ve bağlı or­tak­lık­lar­la oluş­tu­ru­lan şir­ket­le­rin yer al­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
1961 yı­lın­da ku­ru­lan ve bugün Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı men­sup­la­rı­nın ko­or­di­ne­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren OYAK yar­dım san­dı­ğı­nın ise resmi in­ter­net si­te­sin­de “Tür­ki­ye’nin en büyük ta­mam­la­yı­cı mes­le­ki emek­li­lik fonu” gibi güven veren bir ifade ile kar­şı­la­şı­yo­ruz. Si­te­de ki “grup şir­ket­le­ri” bu­to­nu­nu tık­la­dı­ğı­mız­da ise; on­lar­ca şir­ket sa­hi­bi veya or­ta­ğı ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.
İLKSAN’ın in­ter­net si­te­sin­de ise, “İLKSAN ti­ca­ret yap­mak, kâr elde etmek ve bu kârı üye­le­ri­ne da­ğıt­mak amacı ile ku­ru­lan bir şir­ket de­ğil­dir.” ifa­de­si ile kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bu ifa­de­ye kim gü­ve­nir ve üye olur acaba. İfade şöyle… “Ön­ce­lik­le şunu ifade etmek ge­re­kir ki kar­şı­lık­sız sos­yal yar­dım yapan kurum ve ku­ru­luş­lar­da kâr/zarar he­sa­bı değil, gelir faz­la­sı/gider faz­la­sı he­sa­bı ya­pıl­ma­lı­dır.”
İLKSAN’ın gün­cel mali tab­lo­su in­ce­len­di­ğin­de ise faiz önem­li yer tu­tu­yor. İLKSAN’ın in­ter­net say­fa­sın­da bir tane bile ne şir­ke­ti, ne de bağlı or­tak­lık­la­rı var. Yani bizim okul­la­rı­mız­da yar­dım­laş­mak amacı ile altın günü yap­ma­mız gibi İLKSAN da ken­di­ni böyle gö­rü­yor. Şu an emlak de­ğe­ri ol­ma­yan ar­sa­la­rı, yarım kal­mış in­şa­at­la­rı, kime hiz­met et­ti­ği belli ol­ma­yan otel­le­ri var. İki otel­den biri de yan­gın­dan mal ka­çı­rır gibi 5 Nisan’da sa­tı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı­ğı ilan edil­miş. Ya­tı­rım yapıp üre­ten değil, is­tih­dam yapıp bü­yü­ten değil, satıp sa­vuş­tu­ran bir hâl var. Ben­zer amaç­lar­la ku­rul­muş başka san­dık­lar ya­tı­rım yapıp, kâr açık­lar­ken İLKSAN sı­kış­tı­ğı yerde sa­tı­şa çı­kı­yor.
Biz Tür­ki­ye sev­da­lı­la­rı­yız di­yor­lar. İnsan­la­rı öte­ki­leş­ti­re­rek diğer eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nı ül­ke­si­ni sev­me­yen gu­ru­bu­na ayı­rı­yor­lar. Lo­go­mu­zu kul­lan­ma­yın diye üye­le­re teh­dit me­sa­jı atı­yor­lar. Son gün­ler­de sü­rek­li mesaj ata­rak kim­se­nin kul­la­na­ma­ya­ca­ğı şir­ket­le­rin rek­la­mı­nı ya­pa­rak hiz­met yap­tık­la­rı­nı sa­nı­yor­lar.
İLKSAN’ı tüm üye­le­rin hak sa­hi­bi ol­du­ğu bir kurum ola­rak gö­re­me­yen ide­olo­jik sap­lan­tı­sı ne­de­niy­le kendi sen­di­ka­sı­nın çift­li­ği sa­nan­lar, işi ta­ma­men sen­di­kal re­ka­be­te/ça­tış­ma­ya dök­mek is­ti­yor­lar. İLKSAN’ın üye­le­ri sen­di­ka­lar de­ğil­dir, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­dır. Bu ne­den­le se­çim­ler­de yö­ne­ti­me talip ola­cak olan­lar ister sen­di­ka üyesi olsun is­ter­se hiç­bir sen­di­ka­ya üye ol­ma­sın ini­si­ya­tif ala­cak olan eği­tim­ci­ler­dir. Bu­ra­da biz üye­le­re düşen, geç­mi­şin ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nı dik­ka­te ala­rak San­dı­ğa yeni bir viz­yon ka­zan­dı­ra­cak eği­tim­ci­le­re des­tek ver­mek­tir.
Bu­gün­kü hâ­liy­le İLKSAN, kötü yö­ne­ti­mi ve mev­cut borç­la­rıy­la dev­le­tin ve üye­le­ri­nin sır­tın­da bir yük­tür. Çünkü San­dı­ğın bu­gün­kü mal var­lı­ğı, üye­le­ri­nin emek­li­lik ik­ra­mi­ye­le­ri­ni bile kar­şı­la­ya­cak du­rum­da de­ğil­dir.
Bu du­ru­mu şuan ki yö­ne­tim­de teyit edi­yor. Neden ya­tı­rı­ma yö­nel­mi­yor­su­nuz diye so­rul­du­ğun­da, ya­tı­rı­ma para ayı­rır­sak emek­li pa­ra­la­rı­nı öde­ye­me­yiz sa­vun­ma­sı­na ge­çi­yor­lar. Bu aşa­ma­dan sonra bize düşen, İLKSAN’ı borç­la­rıy­la omuz­lar­da bir ‘yük’ ol­mak­tan kur­ta­rıp he­pi­miz için bir ka­zanç hâ­li­ne dö­nüş­tür­mek­tir. Bu seçim, İLKSAN için ka­pat­ma değil, ya­şat­ma se­çi­mi­dir.
İLKSAN üye­le­ri­nin İLKSAN’a dair hiç­bir bil­gi­le­ri yok.
OYAK, aidat ola­rak ayda 350 TL ke­si­yor ve emek­li olan üye­si­ne 750 bin TL ve­ri­yor, aida­tın 20 katı. POL­SAN or­ta­la­ma üye­sin­den 350 lira ke­si­yor ve 350 bin ci­va­rın­da emek­li ik­ra­mi­ye­si ve­ri­yor, aida­tın 10 katı, siz 40 yıl ça­lı­şa­na aida­tı­nın 5 ka­tı­nı ve­re­rek bizim pa­ra­mız­la, ya­tı­rım değil yar­dım yap­tı­ğı­nı­zı söy­lü­yor­su­nuz.
Ya­tı­rım yap­ma­nı­za engel olan kanun mudur, yoksa be­ce­rik­siz­li­ği­niz midir diye so­ru­yo­ruz. Kâr­dan değil de ema­net pa­ra­dan yar­dım ve fa­iz­le kredi ver­mek, sonra da bunu, seçim ön­ce­si çar­şaf çar­şaf ya­yın­la­mak nasıl bir yö­ne­tim ba­şa­rı­sı­dır. Ya­pı­lan ev­li­lik yar­dı­mı 750 lira, çocuk yar­dı­mı 350 lira bu pa­ra­lar­dan faz­la­sı­nı biz okul­la­rı­mız­da kendi ara­mız­da­ki he­di­ye­leş­me ile ve­ri­yo­ruz. Siz bizim pa­ra­mız­la çerez pa­ra­sı bile et­me­yecek pa­ra­yı iş yap­mış ola­rak an­la­tı­yor­su­nuz. Ay­rı­ca bir­çok üye İLKSAN’ı ta­nı­mı­yor, bil­mi­yor bu çerez pa­ra­sı­nın ve­ril­di­ğin­den ha­be­ri ol­ma­dı­ğın­dan para ala­mı­yor.
İsti­yo­ruz ki se­çi­me gi­der­ken, İLKSAN’la il­gi­li tar­tış­ma­lar ve ger­çek­ler, sen­di­ka­lar ara­sın­da­ki tar­tış­ma­la­rın göl­ge­sin­de kal­ma­sın, İLKSAN ve ger­çek­le­ri gün yü­zü­ne çık­sın ve 285 bin üye­nin pa­ra­sı (aylık 27 mil­yon) şef­faf ve doğru yö­ne­til­sin. Üre­ti­me yö­nel­ti­le­rek milli ge­li­re kat­kı­da bu­lun­sun. Üyesi de ya­pı­la­cak kâr­dan daha fazla emek­li ik­ra­mi­ye­si alsın.
İlksan Üye­le­ri;
 İlksan Üye­le­ri­ne arsa sa­tar­ken neden za­ra­ra uğ­rat­tı­nız?
 İlksan Üye­le­ri­ne araba kam­pan­ya­sı yaptı, üye­le­rin dı­şın­da ki ki­şi­le­re neden peş­keş çek­ti­niz?
 İlksan üye­le­ri­ne ban­ka­lar­dan daha yük­sek fa­iz­le kredi ve­re­rek neden ka­zık­la­dı­nız?
 İlksan üye­le­ri­ne doğum ve ev­li­lik yar­dım­la­rı diye çerez pa­ra­sı ve­re­rek neden kan­dır­dı­nız?
 Üye­ler kaç lira aidat ödü­yor­lar, içer­de kaç li­ra­la­rı bi­rik­miş?
 Bi­ri­ken aidat mik­ta­rın­dan mem­nun­lar mı?
 San­dı­ğın bir ge­lecek ön gö­rü­sü var mı?
 Bun­dan sonra hangi ta­şın­ma­zı sa­ta­cak­sı­nız?
Se­çim­le­ri yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rı ile neden 2 yıl er­te­le­di­niz?
 Tür­ki­ye de hiç­bir kurum, şir­ket veya der­nek­te ol­ma­yan seçim sü­re­si, İLKSAN Tem­sil­ci­ler Ku­ru­lu Se­çim­le­ri­ni 6 yıla çı­ka­ran de­ği­şik­li­ği (2017 yılı) yap­mak­ta­ki ama­cı­nız neydi?
 Seçim ön­ce­si san­dı­ğın ana sta­tü­sün­de de­ği­şik­lik­ler ya­pa­rak neden de­ne­tim­den ka­çı­yor­su­nuz? Bil­mi­yor­lar.
Son ola­rak İLKSAN’ın emek­li ik­ra­mi­ye­si­ni siz­le­re an­la­ta­cak bir iki örnek ve­re­lim; 2020 de İLKSAN üyesi olan ve dev­le­te 44 yıl 8 ay hiz­met eden bir eği­tim­ci emek­li oldu. Bu üye 536 ay İLKSAN’a aidat ödedi. Son ay ke­si­len aida­tı 95 küsur lira. Bu eği­tim­ci­mi­zin İLKSAN’a son ke­si­len aida­tı­nı fa­iz­siz bir şe­kil­de he­sap­la­sak ne olur. 536×95 = 50,920 TL eder. Peki bu ar­ka­da­şa İLKSAN ne kadar ödedi, 40 bin lira, üye­si­ni dü­şü­nen değil kendi kol­tuk­la­rı­nı dü­şü­nen yö­ne­tim. Oysa POL­SAN da si­te­ye gir­di­ği­niz­de kaç lira ya­tır­dı­ğı­nız ve şuan pa­ra­nı­zın kaç lira kâr ede­rek değer ka­zan­dı­ğı kar­şı­nı­za çı­kı­yor. Aidat öder­ken pa­ra­nı­zın en az 2 kat art­tı­ğı­nı gö­rü­yor­su­nuz.
Başka bir örnek; İLKSAN si­te­sin­de aidat­lar baş­lı­ğı al­tın­da yazan top­lam aidat ra­ka­mı­na bakan 33 yıl aidat öde­yen üye­nin, son öde­di­ği aidat mik­ta­rı­nın 95,5 TL ol­du­ğu, İLKSAN’da bi­rik­miş aidat­la­rı­nın top­la­mı­nın da 8.865 TL ol­du­ğu bil­gi­si­ne ula­şı­yor. Oysa bu üye oku­lun­da altın gü­nü­ne gir­miş ol­say­dı, bun­dan daha fazla ka­za­na­ca­ğı açık­tır. Bunun için;
Biz­ler, İLKSAN’nın me­saj­la ha­tır­la­nan, bu gi­diş­le if­la­sa sü­rük­le­nen, üye­si­nin pa­ra­sı­nı ban­ka­ya ya­tı­ra­rak, her ay 5 büyük ban­ka­nın kredi faiz or­ta­la­ma­sı­nı esas ala­rak kendi üye­si­ne fa­iz­li kredi ola­rak veren ve bunu da övü­ne­rek an­la­tan bir banka (dü­zel­ti­yo­rum san­dık) ola­rak değil, iyi günde ve kötü üye­si­nin ya­nın­da olan bir da­ya­nış­ma ve ta­sar­ruf san­dı­ğı ola­rak gör­mek is­ti­yo­ruz.
De­ğer­li İLKSAN üye­le­ri;
3 Nisan 2021 Cu­mar­te­si günü ül­ke­miz ge­ne­lin­de ya­pı­la­cak İLKSAN “ilçe tem­sil­ci­le­ri” se­çim­le­ri ile İLKSAN’nın 9. Dönem yö­ne­ti­mi ye­ni­den be­lir­le­me sü­re­ci baş­la­ya­cak­tır. Yak­la­şık 25 yıl­dır İLKSAN’ı yö­ne­te­me­yip bu du­ru­ma ge­ti­ren­le­re artık yeter de­me­nin za­ma­nı gel­di­ği­nin gös­ter­mek için bütün İLKSAN üye­le­ri­ni 3 Nisan günü san­dık ba­şı­na gi­de­rek oy ver­me­ye, sorun değil çözüm için “İLKSAN’da De­ği­şim Za­ma­nı” di­ye­rek san­dı­ğı­mı­za sahip çık­ma­ya davet edi­yo­ruz.