Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal lige ve­ri­len Milli takım ara­sın­da An­tal­ya’da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ri­zes­por kam­pı­nı zi­ya­ret etti.

Ri­zes­por’dan Fe­ner­bah­çe’ye ora­dan İtal­yan ta­kı­mı­na trans­fer olan eski oyun­cu­la­rı Vedat Muriq hak­kın­da çar­pı­cı cüm­le­ler kul­la­nan Baş­kan Kar­tal;” Vedat çok iyi bir oyun­cu bana ka­lır­sa ben alı­rım, ne­ti­ce­de ho­ca­lar karar ve­ri­yor. Vedat , Rize’de ki ha­va­yı bana göre ne Fe­ner­bah­çe’de ya­ka­la­dı ne de Lazıo’da ya­ka­la­dı. Eğer yeni sezon ön­ce­si İtal­yan ku­lü­bü başka bir ta­kı­ma ki­ra­la­ma­sı ka­ra­rı alır­sa biz ta­li­biz. Tabi ki­ra­la­ma ma­li­ye­ti önem­li. Vedat Muriq Ri­zes­por’u se­vi­yor, bizim ta­raf­tar da Vedat’ı çok se­vi­yor” cüm­le­si­ni kul­lan­dı.
Bu sezon süper ligde 4 ta­kı­mın bir alt lige dü­şecek ol­ma­sı ve sezon so­nun­da kim­ler küme düşme po­ta­sı için­de olur so­ru­su­na Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal önem­li bir de­ta­ya dik­kat çe­ke­rek;” Ku­lüp­le­rin eko­no­mik ya­pı­sı el­bet­te önem­li ama esas bana göre ku­lüp­le­rin bir arada bir­lik be­ra­ber­lik için­de ol­ma­sı, bakın bir­kaç ku­lüp­te Baş­kan­lar da de­ğiş­ti, yö­ne­tim­ler de­ğiş­ti. Bunun ya­nın­da eko­no­mik sı­kın­tı ol­ma­yan ta­kım­lar çok zor düşer. Bakın bizi gö­rü­yor­su­nuz zor gün­ler ya­şa­dık ama yö­ne­ti­min bir­lik, be­ra­ber­lik için­de eko­no­mik ya­pı­mı­zın sağ­lam­lı­ğı bizi çok şükür bu­gün­le­re ge­tir­di. Son şam­pi­yon Ba­şak­şe­hir’in bu du­ru­ma düş­me­si­ne ben bir anlam ve­re­miyo­rum. Kad­ro­su iyi, eko­no­mik du­ru­mu da iyi. Yani yö­ne­tim tar­zın­da da bir et­ki­si ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Orada Gök­sel Gü­müş­dağ baş­kan var. Acaba Gök­sel Baş­kan ye­te­rin­ce il­gi­len­mi­yor mu? Bil­mi­yo­rum, her şey var, bu du­rum­da ol­ma­la­rı bence ya­dır­ga­na­cak bir durum, Ba­şak­şe­hir çok yu­kar­da ol­ma­lı, bir uğur­suz­luk var gibi” dedi.


Haber-Foto: AJANS53.COM