1952 Yı­lın­da ilçe yeni ku­rul­muş. Hü­kü­met Ko­na­ğı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Hü­kü­met bi­na­sı ya­pı­lır­ken Ad­li­ye­siz ilçe olmaz de­ni­le­rek alt katı Ad­li­ye­ye ay­rıl­mış­tı.
O za­ma­nın zor eko­no­mik şart­la­rı al­tın­da Rah­met­li Men­de­res dö­ne­min­de açı­lan İkiz­de­re Ad­li­ye­si 60 yıl sonra 2012 yı­lın­da Ri­ze­li ol­du­ğu­nu bil­di­ği­miz Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan ta­sar­ruf ge­rek­çe­siy­le ka­pa­tıl­mış­tı.
Ad­li­ye­nin iş hacmi az­lı­ğı ge­rek­çe­siy­le ka­pa­tıl­ma­sı İkiz­de­re’ye, İkiz­de­re­li­ye ya­pı­lan en büyük kö­tü­lük ol­muş­tur. Bu­gün­de aynı ka­na­at­te­yim, Ad­li­ye­nin ka­pa­tıl­ma­sı yan­lış ol­muş­tur. Dev­let üç beş ku­ru­şun he­sa­bı­nı yap­maz, va­tan­da­şı­na hiz­met için var­dır.
O gün­ler­de bir­çok ya­zı­lar yaz­dım. Se­si­mi­zi duyan ol­duy­sa da kaale alın­ma­dı. Zira ik­ti­dar­da bu­lu­nan­lar Ad­li­ye­mi­zi ka­pa­tan­lar­dı. Yan­lış ol­du­ğu­nun on­lar­da far­kın­day­dı ama tü­kür­dük­le­ri­ni ya­la­mak is­te­me­dik­le­rin­den do­la­yı açmak için hiç te­şeb­büs­te bu­lun­ma­dı­lar.
Ad­li­ye­ler ta­sar­ruf yeri değil hak arama ye­riy­di. Üç beş kuruş para 5-10 per­so­nel ta­sar­ruf ede­cek­si­niz diye Ada­let ara­yan­la­ra büyük hak­sız­lık­lar, ada­let­siz­lik­ler ya­pıl­ma­ma­lıy­dı.
Bir­çok in­sa­nı­mız İkiz­de­re dı­şın­da­ki Ad­li­ye­le­re gidip dava aç­ma­ya veya hak ara­ma­ya çe­kin­miş­tir ve aç­ma­mış­tır,
O dö­nem­de böl­ge­de furya gibi artan 26 HES pro­je­si vardı.
İlçede bir­çok köy ve ma­hal­le­de Ka­dast­ro iş­lem­le­ri baş­la­tıl­mış, ha­ta­lı ya­pı­lan Ka­dast­ro ça­lış­ma­la­rı için Ka­dast­ro Mah­ke­me­le­rin­de yüz­ler­ce dava açıl­mış­tı. Ad­li­ye ka­pa­tı­lıp önce Kal­kan­de­re sonra Rize sonra yine Kal­kan­de­re Ad­li­ye­le­ri­ne gö­çe­be gibi gi­di­lin­ce bir­çok in­sa­nı­mız dava aç­ma­ya git­me­miş, işin zor­luk­la­rı­na yenik düş­müş­tü.
14 Ha­zi­ran 2012’de HSYK ta­ra­fın­dan alı­nan ka­rar­la ilk aşa­ma­da yurt ge­ne­lin­de 146 ka­pa­tıl­mış­tı. Ka­pa­tı­lan İlçe Ad­li­ye­le­ri komşu İlçe veya İl Ad­li­ye­le­ri­ne bağ­lan­mış­tı.
Ko­nu­nun öne­mi­ni kav­ra­yan, Ad­li­ye­le­ri ka­pa­tıl­mış si­ya­si­ler ve ak­lı­se­lim adam­la­rı­nın An­ka­ra’ya yap­tı­ğı bas­kı­lar so­nu­cu ka­pa­tıl­dık­tan 1 hafta sonra ka­pa­tıl­mış Ad­li­ye­ler­den 44 ta­ne­si tek­rar­dan açıl­mış­tı.
Aynı ka­rar­la Rize’nin 4 İlçe Ad­li­ye­si ka­pa­tıl­mış, o il­çe­ler­de ya­şa­yan in­san­lar bu ka­pat­may­la adeta ce­za­lan­dı­rıl­mış­tır. Bi­ti­şik kom­şu­muz Trab­zon’da ka­pa­tı­lan 7 ad­li­ye­den 3 ü ya­pı­lan bas­kı­lar so­nu­cu 1 hafta sonra açıl­mış­tı. Demek ki baskı ol­say­dı Rize’deki Ad­li­ye­den 1 veya 2 ta­ne­si tek­rar­dan açı­la­bi­lir­di.
Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si­ne bağ­la­nan İkiz­de­re il­çe­si in­sa­nı­nın Hak arama mü­ca­de­le­si üzü­le­rek be­lirt­me­li­yim ki sek­te­ye uğ­ra­mış­tır. İkiz­de­re­li me­sa­fe­nin uzak ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la Kal­kan­de­re’deki Ad­li­ye­ye git­mek­ten im­ti­na edi­yor. Çünkü işi­nin bir veya bir­kaç kez de so­nuç­lan­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­ğin­den maddi kül­fet ve sı­kın­tı çek­me­mek için dava açma, mü­ra­ca­at gibi yasal hak­kın­dan mağ­dur ola­rak fe­ra­gat et­mek­te­dir.
Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si­ne mec­bu­ri giden va­tan­daş­la­rın bir is­te­ği yol, yön gös­te­ren ta­be­la gibi uya­rı­cı lev­ha­lar ya­pıl­ma­lı.
Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu üze­rin­de Kal­kan­de­re ilçe sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan Ad­li­ye Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si ola­rak bi­li­ni­yor, zira ta­be­la­sın­da Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si ya­zı­yor. Oysa bu­ra­sı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğın­da Kal­kan­de­re-İkiz­de­re ortak Ad­li­ye­si diye ta­mam­lan­mış ama bugün İkiz­de­re ile il­gi­li hiç­bir yazı, ta­be­la­sı yok.
Mağ­du­ri­yet ve sı­kın­tı ya­şan­ma­ma­sı için İkiz­de­re’den Ad­li­ye­ye gi­decek va­tan­daş için uma­rım uya­rı­cı yön ve yol gös­te­ren işa­ret­ler Kal­kan­de­re Ad­li­ye­sin­de uygun yer­le­re ko­nu­lur.