Monthly Archives: Nisan 2021

ADLİYE KAPATILMASI

1952 Yı­lın­da ilçe yeni ku­rul­muş. Hü­kü­met Ko­na­ğı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Hü­kü­met bi­na­sı ya­pı­lır­ken Ad­li­ye­siz ilçe olmaz de­ni­le­rek alt katı Ad­li­ye­ye ay­rıl­mış­tı.
O za­ma­nın zor eko­no­mik şart­la­rı al­tın­da Rah­met­li Men­de­res dö­ne­min­de açı­lan İkiz­de­re Ad­li­ye­si 60 yıl sonra 2012 yı­lın­da Ri­ze­li ol­du­ğu­nu bil­di­ği­miz Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan ta­sar­ruf ge­rek­çe­siy­le ka­pa­tıl­mış­tı.
Ad­li­ye­nin iş hacmi az­lı­ğı ge­rek­çe­siy­le ka­pa­tıl­ma­sı İkiz­de­re’ye, İkiz­de­re­li­ye ya­pı­lan en büyük kö­tü­lük ol­muş­tur. Bu­gün­de aynı ka­na­at­te­yim, Ad­li­ye­nin ka­pa­tıl­ma­sı yan­lış ol­muş­tur. Dev­let üç beş ku­ru­şun he­sa­bı­nı yap­maz, va­tan­da­şı­na hiz­met için var­dır.
O gün­ler­de bir­çok ya­zı­lar yaz­dım. Se­si­mi­zi duyan ol­duy­sa da kaale alın­ma­dı. Zira ik­ti­dar­da bu­lu­nan­lar Ad­li­ye­mi­zi ka­pa­tan­lar­dı. Yan­lış ol­du­ğu­nun on­lar­da far­kın­day­dı ama tü­kür­dük­le­ri­ni ya­la­mak is­te­me­dik­le­rin­den do­la­yı açmak için hiç te­şeb­büs­te bu­lun­ma­dı­lar.
Ad­li­ye­ler ta­sar­ruf yeri değil hak arama ye­riy­di. Üç beş kuruş para 5-10 per­so­nel ta­sar­ruf ede­cek­si­niz diye Ada­let ara­yan­la­ra büyük hak­sız­lık­lar, ada­let­siz­lik­ler ya­pıl­ma­ma­lıy­dı.
Bir­çok in­sa­nı­mız İkiz­de­re dı­şın­da­ki Ad­li­ye­le­re gidip dava aç­ma­ya veya hak ara­ma­ya çe­kin­miş­tir ve aç­ma­mış­tır,
O dö­nem­de böl­ge­de furya gibi artan 26 HES pro­je­si vardı.
İlçede bir­çok köy ve ma­hal­le­de Ka­dast­ro iş­lem­le­ri baş­la­tıl­mış, ha­ta­lı ya­pı­lan Ka­dast­ro ça­lış­ma­la­rı için Ka­dast­ro Mah­ke­me­le­rin­de yüz­ler­ce dava açıl­mış­tı. Ad­li­ye ka­pa­tı­lıp önce Kal­kan­de­re sonra Rize sonra yine Kal­kan­de­re Ad­li­ye­le­ri­ne gö­çe­be gibi gi­di­lin­ce bir­çok in­sa­nı­mız dava aç­ma­ya git­me­miş, işin zor­luk­la­rı­na yenik düş­müş­tü.
14 Ha­zi­ran 2012’de HSYK ta­ra­fın­dan alı­nan ka­rar­la ilk aşa­ma­da yurt ge­ne­lin­de 146 ka­pa­tıl­mış­tı. Ka­pa­tı­lan İlçe Ad­li­ye­le­ri komşu İlçe veya İl Ad­li­ye­le­ri­ne bağ­lan­mış­tı.
Ko­nu­nun öne­mi­ni kav­ra­yan, Ad­li­ye­le­ri ka­pa­tıl­mış si­ya­si­ler ve ak­lı­se­lim adam­la­rı­nın An­ka­ra’ya yap­tı­ğı bas­kı­lar so­nu­cu ka­pa­tıl­dık­tan 1 hafta sonra ka­pa­tıl­mış Ad­li­ye­ler­den 44 ta­ne­si tek­rar­dan açıl­mış­tı.
Aynı ka­rar­la Rize’nin 4 İlçe Ad­li­ye­si ka­pa­tıl­mış, o il­çe­ler­de ya­şa­yan in­san­lar bu ka­pat­may­la adeta ce­za­lan­dı­rıl­mış­tır. Bi­ti­şik kom­şu­muz Trab­zon’da ka­pa­tı­lan 7 ad­li­ye­den 3 ü ya­pı­lan bas­kı­lar so­nu­cu 1 hafta sonra açıl­mış­tı. Demek ki baskı ol­say­dı Rize’deki Ad­li­ye­den 1 veya 2 ta­ne­si tek­rar­dan açı­la­bi­lir­di.
Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si­ne bağ­la­nan İkiz­de­re il­çe­si in­sa­nı­nın Hak arama mü­ca­de­le­si üzü­le­rek be­lirt­me­li­yim ki sek­te­ye uğ­ra­mış­tır. İkiz­de­re­li me­sa­fe­nin uzak ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la Kal­kan­de­re’deki Ad­li­ye­ye git­mek­ten im­ti­na edi­yor. Çünkü işi­nin bir veya bir­kaç kez de so­nuç­lan­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­ğin­den maddi kül­fet ve sı­kın­tı çek­me­mek için dava açma, mü­ra­ca­at gibi yasal hak­kın­dan mağ­dur ola­rak fe­ra­gat et­mek­te­dir.
Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si­ne mec­bu­ri giden va­tan­daş­la­rın bir is­te­ği yol, yön gös­te­ren ta­be­la gibi uya­rı­cı lev­ha­lar ya­pıl­ma­lı.
Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu üze­rin­de Kal­kan­de­re ilçe sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan Ad­li­ye Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si ola­rak bi­li­ni­yor, zira ta­be­la­sın­da Kal­kan­de­re Ad­li­ye­si ya­zı­yor. Oysa bu­ra­sı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğın­da Kal­kan­de­re-İkiz­de­re ortak Ad­li­ye­si diye ta­mam­lan­mış ama bugün İkiz­de­re ile il­gi­li hiç­bir yazı, ta­be­la­sı yok.
Mağ­du­ri­yet ve sı­kın­tı ya­şan­ma­ma­sı için İkiz­de­re’den Ad­li­ye­ye gi­decek va­tan­daş için uma­rım uya­rı­cı yön ve yol gös­te­ren işa­ret­ler Kal­kan­de­re Ad­li­ye­sin­de uygun yer­le­re ko­nu­lur.

Rizeli AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Biriminin Faaliyetlerini Anlattı

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer İleri, “Bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri, top­lu­mu­muz için çok önem­li. Ku­rul­du­ğun­dan bu­gü­ne tek­no­lo­ji­yi en iyi kul­la­nan parti olan AK Parti de buna ses­siz kal­ma­ya­rak, bir baş­kan­lık oluş­tur­du.” dedi.

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer İleri, bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin, top­lum için öne­mi­ni vur­gu­la­ya­rak, ku­rul­du­ğun­dan bu­gü­ne tek­no­lo­ji­yi en iyi kul­la­nan parti olan AK Parti’nin de buna ses­siz kal­ma­dı­ğı­nı ve bir baş­kan­lık oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di.
AK Parti’nin 7. Ola­ğan Kong­re­si’nde Mer­kez Karar Yö­ne­tim Ku­ru­lu (MKYK) lis­te­sin­de yer alan, kong­re­de tüzük de­ği­şik­li­ği ile ihdas edi­len Bilgi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­le­ri bi­ri­min­den so­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len İleri, açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Bilgi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­le­ri bi­ri­mi­nin sı­fır­dan ku­rul­du­ğu­nu anım­sa­tan İleri, de­ği­şen dün­ya­da bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin, top­lum için çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. İleri, “Ku­rul­du­ğun­dan bu­gü­ne tek­no­lo­ji­yi en iyi kul­la­nan parti olan AK Parti de buna ses­siz kal­ma­ya­rak, bir baş­kan­lık oluş­tur­du. Baş­kan­lı­ğın amacı temel ola­rak ge­liş­mek­te olan bilgi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri­ni doğru şe­kil­de takip etmek, bunun top­lum­sal et­ki­le­ri­ni ya­ka­la­mak ve aynı za­man­da kendi alt­ya­pı­sı­nı da güç­len­dir­mek nok­ta­la­rın­da özet­le­ne­bi­lir.” dedi.
Bilgi ve ile­tim tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­dan gel­di­ği­ni anım­sa­tan İleri, şu bil­gi­le­ri verdi:
“İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­mi İstan­bul’da ta­mam­la­dım. Koç Özel Li­se­si­ni ta­ki­ben Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­sin­de Elekt­rik Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü­nü 2001 yı­lın­da bi­tir­dim. Ondan sonra da ABD’de te­le­ko­mü­ni­kas­yon ala­nın­da yük­sek li­sans ve dok­to­ra­mı ta­mam­la­dım. As­lın­da ha­ya­ta bir aka­de­mis­yen kim­li­ği ile atıl­dım di­ye­bi­li­riz. Ame­ri­ka’dan sonra iki yıl kadar İsveç’te Stock­holm Kra­li­yet Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü’nde dok­to­ra son­ra­sı araş­tır­ma­cı ola­rak bu­lun­dum.” Görev al­dı­ğı ku­rum­la­ra da de­ği­nen İleri, bir süre Tür­ki­ye’de TÜBİTAK’ta, ta­ki­ben AVEA’da AR-GE ope­ras­yon mü­dü­rü ola­rak ça­lış­tı­ğı­nı, son dö­nem­de ise daha çok Si­li­kon Va­di­si fir­ma­la­rın­da ürün ge­liş­tir­me ve yö­ne­ti­mi nok­ta­sın­da gö­rev­ler al­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Kısa bir süre ön­ce­si­ne kadar da Lük­sem­burg’da Ama­zon’un mer­ke­zin­de ürün yö­ne­tim po­zis­yo­nun­da bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan İleri, “Bu­ra­ya ka­tıl­ma­dan ön­ce­ki 7 ayımı da Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­sin­de ge­çir­dim. Orada çok kuv­vet­li bir AR-GE proje ofisi var, onun ba­şın­da­ki di­rek­tör ola­rak görev aldım, aynı za­man­da öğ­re­tim üye­siy­dim. Son kong­rey­le be­ra­ber AK Parti’de yeni ku­ru­lan bu baş­kan­lık­la yeni bir baş­lan­gıç yap­mış olu­yo­rum.” diye ko­nuş­tu. Ömer İleri, Bilgi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­le­ri bi­ri­mi­nin di­ji­tal ve tek­no­lo­ji ala­nın­da 2023’e yö­ne­lik ha­zır­lık­la­rı­na iliş­kin, “Parti, viz­yo­nu­nu sağ­lam­laş­tı­rı­yor di­ye­bi­li­riz as­lın­da, 2023 ve son­ra­sı için önem­li bir zi­hin­sel ya­tı­rım ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum parti adına.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Tev­fik İleri’nin to­ru­nu
De­mok­rat Parti (DP) hü­kü­met­le­rin­de eği­tim, kül­tür-sa­nat, ulaş­tır­ma ve ba­yın­dır­lık ala­nın­da­ki ic­ra­at­la­rıy­la ta­nı­nan mer­hum Ahmet Tev­fik İleri’nin to­ru­nu olan İleri, şun­la­rı kay­det­ti: “Tev­fik İleri, tek parti dö­ne­min­den sonra milli he­ye­ca­nı ya­ka­la­mış ve kal­kın­ma ham­le­si­ni yü­rüt­müş olan De­mok­rat Parti’nin ba­ka­nıy­dı. Ken­di­si ger­çek­ten iler­le­me­ye ve ge­liş­me­ye inan­mış, ancak bunu ya­par­ken top­lu­mu­mu­zun kim­li­ği­ni ko­ru­ya­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­müş önem­li bir dev­let, si­ya­set ve mil­let ada­mıy­dı. Özel­lik­le Milli Eği­tim’de önem­li re­form­la­ra imza atmış bir isim­dir. Ben de onun ma­ne­vi mi­ra­sı­nın ya­şa­tıl­dı­ğı bir aile­de özel­lik­le ba­ba­mın da et­ki­siy­le bu an­la­yış­ta bü­yü­düm. Kim­li­ği­mi­zi mu­ha­fa­za ede­rek, iler­le­me ve ge­liş­me­nin müm­kün ol­du­ğu­nu dü­şü­nen bir yak­la­şı­mım var.” İleri, AK Parti’de gö­re­vi­ni elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni or­ta­ya ko­ya­rak icra ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın tak­di­ri ile bu gö­re­ve gel­dim, ben de bu gö­rev­de hem ken­di­si­ne hem de mil­le­ti­me elim­den gel­di­ğin­ce hiz­met et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Görev al­ma­dan önce si­ya­se­ti dü­şü­nü­yor muy­du­nuz?” so­ru­su­na ise İleri, “Böyle bir dü­şün­ce vardı tabi, aile iti­ba­rıy­la hep si­ya­si tar­tış­ma­la­rın için­de bü­yü­müş bir in­sa­nım, ümit edi­yor­dum ki bir nok­ta­da edin­di­ğim ka­za­nım­lar ve tec­rü­be­le­ri mil­le­tim için kul­la­na­yım. Şu an iti­ba­rıy­la şans ve­ril­di, bu ne­den­le de çok mut­lu­yum.” ya­nı­tı­nı verdi. Haber Merkezi

GÜN PARASI MANTIĞI İLE YÖNETİLEN SANDIK, İLKSAN

1943 yı­lın­da ku­ru­lan ve bugün İlko­kul Öğ­ret­men­le­ri Sağ­lık ve Sos­yal Yar­dım San­dı­ğı (İLKSAN) ola­rak bi­li­nen ve ku­rul­du­ğu dö­nem­de Ül­ke­mi­zin eko­no­mik şart­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da öğ­ret­men­ler ara­sın­da önem­li bir yar­dım­laş­ma ve ta­sar­ruf san­dı­ğı ol­ma­sı ge­re­ken İLKSAN; sı­kın­tı­lı ve bir o ka­dar­da da ba­si­ret­siz yö­ne­tim­ler yü­zen­den hiç­bir zaman elde et­ti­ği kâr veya ba­şa­rı­sıy­la gün­dem olan bir kurum değil, ak­si­ne de­vam­lı zarar eden bir kurum ola­rak gün­dem­de kal­mış­tır.
78 yıl­dır var olan İLKSAN’nın, İşlet­me man­tı­ğın­dan uzak, pro­fes­yo­nel ol­ma­yan viz­yon­suz yö­ne­tim­ler yü­zün­den geç­miş­te elde et­ti­ği ta­şın­maz mal var­lı­ğı ar­sa­la­rı, otel­le­ri, ma­ğa­za­la­rı, din­len­me yer­le­ri bir bir sa­tı­lır du­ru­mu­na ge­ti­ril­di. Hatta geç­miş­te İLKSAN’da ya­şa­nan bir skan­dal üze­ri­ne ga­ze­te­le­re man­şet olmuş, peş­keş çe­ki­len bir arsa için za­ma­nın Baş­ba­ka­nı “Ver­dim­se ben ver­dim” sözü dil­le­re des­tan oldu. Ma­ale­sef İLKSAN, usul­süz­lük, yol­suz­luk, ba­şa­rı­sız­lık, ar­pa­lık gibi ren­ci­de edici va­ka­lar­la ha­fı­za­lar­da şe­kil­len­miş­tir.
Ku­rul­du­ğun­dan beri İLKSAN’a üye­li­ğin mec­bu­ri ol­ma­sı üye öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan hep eleş­ti­ril­di. Bu yüz­den üye­ler eği­tim sen­di­ka­la­rın­dan yar­dım is­te­miş, üye­li­ği avan­taj ol­mak­tan çok yük ol­ma­ya devam eden İLKSAN’a zo­run­lu üye­li­ğin kal­dı­rıl­ma­sı, ge­re­kir­se ne­ma­lar­da ol­du­ğu gibi dev­le­tin mü­da­ha­le­si so­ru­nun çö­zül­me­si­ni talep etmek zo­run­da kal­mış­lar­dır.
Oysa İLKSAN dı­şın­da Ül­ke­miz de aynı amaç­la ku­ru­lan 2 adet daha yar­dım ku­ru­lu­şu­nu in­ce­le­di­ği­miz­de çok fark­lı bir ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri ile kar­şı­laş­mak­ta­yız.
1952 yı­lın­da ku­ru­lan Polis Bakım ve Yar­dım San­dı­ğı (POL­SAN)’nın çok yakın za­man­da açık­la­dı­ğı he­de­fin­de “…üye po­lis­le­rin san­dık­tan 350 bin lira emek­li ik­ra­mi­ye­si ala­ca­ğı­nı ve bunu mi­ni­mum 500 bin li­ra­ya çı­kar­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı” ifa­de­si yer al­mak­ta­dır. POL­SAN’ın in­ter­net si­te­si­ne gir­di­ği­miz­de ise, iş­ti­rak­ler ve bağlı or­tak­lık­lar­la oluş­tu­ru­lan şir­ket­le­rin yer al­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
1961 yı­lın­da ku­ru­lan ve bugün Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı men­sup­la­rı­nın ko­or­di­ne­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren OYAK yar­dım san­dı­ğı­nın ise resmi in­ter­net si­te­sin­de “Tür­ki­ye’nin en büyük ta­mam­la­yı­cı mes­le­ki emek­li­lik fonu” gibi güven veren bir ifade ile kar­şı­la­şı­yo­ruz. Si­te­de ki “grup şir­ket­le­ri” bu­to­nu­nu tık­la­dı­ğı­mız­da ise; on­lar­ca şir­ket sa­hi­bi veya or­ta­ğı ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.
İLKSAN’ın in­ter­net si­te­sin­de ise, “İLKSAN ti­ca­ret yap­mak, kâr elde etmek ve bu kârı üye­le­ri­ne da­ğıt­mak amacı ile ku­ru­lan bir şir­ket de­ğil­dir.” ifa­de­si ile kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bu ifa­de­ye kim gü­ve­nir ve üye olur acaba. İfade şöyle… “Ön­ce­lik­le şunu ifade etmek ge­re­kir ki kar­şı­lık­sız sos­yal yar­dım yapan kurum ve ku­ru­luş­lar­da kâr/zarar he­sa­bı değil, gelir faz­la­sı/gider faz­la­sı he­sa­bı ya­pıl­ma­lı­dır.”
İLKSAN’ın gün­cel mali tab­lo­su in­ce­len­di­ğin­de ise faiz önem­li yer tu­tu­yor. İLKSAN’ın in­ter­net say­fa­sın­da bir tane bile ne şir­ke­ti, ne de bağlı or­tak­lık­la­rı var. Yani bizim okul­la­rı­mız­da yar­dım­laş­mak amacı ile altın günü yap­ma­mız gibi İLKSAN da ken­di­ni böyle gö­rü­yor. Şu an emlak de­ğe­ri ol­ma­yan ar­sa­la­rı, yarım kal­mış in­şa­at­la­rı, kime hiz­met et­ti­ği belli ol­ma­yan otel­le­ri var. İki otel­den biri de yan­gın­dan mal ka­çı­rır gibi 5 Nisan’da sa­tı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı­ğı ilan edil­miş. Ya­tı­rım yapıp üre­ten değil, is­tih­dam yapıp bü­yü­ten değil, satıp sa­vuş­tu­ran bir hâl var. Ben­zer amaç­lar­la ku­rul­muş başka san­dık­lar ya­tı­rım yapıp, kâr açık­lar­ken İLKSAN sı­kış­tı­ğı yerde sa­tı­şa çı­kı­yor.
Biz Tür­ki­ye sev­da­lı­la­rı­yız di­yor­lar. İnsan­la­rı öte­ki­leş­ti­re­rek diğer eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nı ül­ke­si­ni sev­me­yen gu­ru­bu­na ayı­rı­yor­lar. Lo­go­mu­zu kul­lan­ma­yın diye üye­le­re teh­dit me­sa­jı atı­yor­lar. Son gün­ler­de sü­rek­li mesaj ata­rak kim­se­nin kul­la­na­ma­ya­ca­ğı şir­ket­le­rin rek­la­mı­nı ya­pa­rak hiz­met yap­tık­la­rı­nı sa­nı­yor­lar.
İLKSAN’ı tüm üye­le­rin hak sa­hi­bi ol­du­ğu bir kurum ola­rak gö­re­me­yen ide­olo­jik sap­lan­tı­sı ne­de­niy­le kendi sen­di­ka­sı­nın çift­li­ği sa­nan­lar, işi ta­ma­men sen­di­kal re­ka­be­te/ça­tış­ma­ya dök­mek is­ti­yor­lar. İLKSAN’ın üye­le­ri sen­di­ka­lar de­ğil­dir, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­dır. Bu ne­den­le se­çim­ler­de yö­ne­ti­me talip ola­cak olan­lar ister sen­di­ka üyesi olsun is­ter­se hiç­bir sen­di­ka­ya üye ol­ma­sın ini­si­ya­tif ala­cak olan eği­tim­ci­ler­dir. Bu­ra­da biz üye­le­re düşen, geç­mi­şin ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nı dik­ka­te ala­rak San­dı­ğa yeni bir viz­yon ka­zan­dı­ra­cak eği­tim­ci­le­re des­tek ver­mek­tir.
Bu­gün­kü hâ­liy­le İLKSAN, kötü yö­ne­ti­mi ve mev­cut borç­la­rıy­la dev­le­tin ve üye­le­ri­nin sır­tın­da bir yük­tür. Çünkü San­dı­ğın bu­gün­kü mal var­lı­ğı, üye­le­ri­nin emek­li­lik ik­ra­mi­ye­le­ri­ni bile kar­şı­la­ya­cak du­rum­da de­ğil­dir.
Bu du­ru­mu şuan ki yö­ne­tim­de teyit edi­yor. Neden ya­tı­rı­ma yö­nel­mi­yor­su­nuz diye so­rul­du­ğun­da, ya­tı­rı­ma para ayı­rır­sak emek­li pa­ra­la­rı­nı öde­ye­me­yiz sa­vun­ma­sı­na ge­çi­yor­lar. Bu aşa­ma­dan sonra bize düşen, İLKSAN’ı borç­la­rıy­la omuz­lar­da bir ‘yük’ ol­mak­tan kur­ta­rıp he­pi­miz için bir ka­zanç hâ­li­ne dö­nüş­tür­mek­tir. Bu seçim, İLKSAN için ka­pat­ma değil, ya­şat­ma se­çi­mi­dir.
İLKSAN üye­le­ri­nin İLKSAN’a dair hiç­bir bil­gi­le­ri yok.
OYAK, aidat ola­rak ayda 350 TL ke­si­yor ve emek­li olan üye­si­ne 750 bin TL ve­ri­yor, aida­tın 20 katı. POL­SAN or­ta­la­ma üye­sin­den 350 lira ke­si­yor ve 350 bin ci­va­rın­da emek­li ik­ra­mi­ye­si ve­ri­yor, aida­tın 10 katı, siz 40 yıl ça­lı­şa­na aida­tı­nın 5 ka­tı­nı ve­re­rek bizim pa­ra­mız­la, ya­tı­rım değil yar­dım yap­tı­ğı­nı­zı söy­lü­yor­su­nuz.
Ya­tı­rım yap­ma­nı­za engel olan kanun mudur, yoksa be­ce­rik­siz­li­ği­niz midir diye so­ru­yo­ruz. Kâr­dan değil de ema­net pa­ra­dan yar­dım ve fa­iz­le kredi ver­mek, sonra da bunu, seçim ön­ce­si çar­şaf çar­şaf ya­yın­la­mak nasıl bir yö­ne­tim ba­şa­rı­sı­dır. Ya­pı­lan ev­li­lik yar­dı­mı 750 lira, çocuk yar­dı­mı 350 lira bu pa­ra­lar­dan faz­la­sı­nı biz okul­la­rı­mız­da kendi ara­mız­da­ki he­di­ye­leş­me ile ve­ri­yo­ruz. Siz bizim pa­ra­mız­la çerez pa­ra­sı bile et­me­yecek pa­ra­yı iş yap­mış ola­rak an­la­tı­yor­su­nuz. Ay­rı­ca bir­çok üye İLKSAN’ı ta­nı­mı­yor, bil­mi­yor bu çerez pa­ra­sı­nın ve­ril­di­ğin­den ha­be­ri ol­ma­dı­ğın­dan para ala­mı­yor.
İsti­yo­ruz ki se­çi­me gi­der­ken, İLKSAN’la il­gi­li tar­tış­ma­lar ve ger­çek­ler, sen­di­ka­lar ara­sın­da­ki tar­tış­ma­la­rın göl­ge­sin­de kal­ma­sın, İLKSAN ve ger­çek­le­ri gün yü­zü­ne çık­sın ve 285 bin üye­nin pa­ra­sı (aylık 27 mil­yon) şef­faf ve doğru yö­ne­til­sin. Üre­ti­me yö­nel­ti­le­rek milli ge­li­re kat­kı­da bu­lun­sun. Üyesi de ya­pı­la­cak kâr­dan daha fazla emek­li ik­ra­mi­ye­si alsın.
İlksan Üye­le­ri;
 İlksan Üye­le­ri­ne arsa sa­tar­ken neden za­ra­ra uğ­rat­tı­nız?
 İlksan Üye­le­ri­ne araba kam­pan­ya­sı yaptı, üye­le­rin dı­şın­da ki ki­şi­le­re neden peş­keş çek­ti­niz?
 İlksan üye­le­ri­ne ban­ka­lar­dan daha yük­sek fa­iz­le kredi ve­re­rek neden ka­zık­la­dı­nız?
 İlksan üye­le­ri­ne doğum ve ev­li­lik yar­dım­la­rı diye çerez pa­ra­sı ve­re­rek neden kan­dır­dı­nız?
 Üye­ler kaç lira aidat ödü­yor­lar, içer­de kaç li­ra­la­rı bi­rik­miş?
 Bi­ri­ken aidat mik­ta­rın­dan mem­nun­lar mı?
 San­dı­ğın bir ge­lecek ön gö­rü­sü var mı?
 Bun­dan sonra hangi ta­şın­ma­zı sa­ta­cak­sı­nız?
Se­çim­le­ri yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rı ile neden 2 yıl er­te­le­di­niz?
 Tür­ki­ye de hiç­bir kurum, şir­ket veya der­nek­te ol­ma­yan seçim sü­re­si, İLKSAN Tem­sil­ci­ler Ku­ru­lu Se­çim­le­ri­ni 6 yıla çı­ka­ran de­ği­şik­li­ği (2017 yılı) yap­mak­ta­ki ama­cı­nız neydi?
 Seçim ön­ce­si san­dı­ğın ana sta­tü­sün­de de­ği­şik­lik­ler ya­pa­rak neden de­ne­tim­den ka­çı­yor­su­nuz? Bil­mi­yor­lar.
Son ola­rak İLKSAN’ın emek­li ik­ra­mi­ye­si­ni siz­le­re an­la­ta­cak bir iki örnek ve­re­lim; 2020 de İLKSAN üyesi olan ve dev­le­te 44 yıl 8 ay hiz­met eden bir eği­tim­ci emek­li oldu. Bu üye 536 ay İLKSAN’a aidat ödedi. Son ay ke­si­len aida­tı 95 küsur lira. Bu eği­tim­ci­mi­zin İLKSAN’a son ke­si­len aida­tı­nı fa­iz­siz bir şe­kil­de he­sap­la­sak ne olur. 536×95 = 50,920 TL eder. Peki bu ar­ka­da­şa İLKSAN ne kadar ödedi, 40 bin lira, üye­si­ni dü­şü­nen değil kendi kol­tuk­la­rı­nı dü­şü­nen yö­ne­tim. Oysa POL­SAN da si­te­ye gir­di­ği­niz­de kaç lira ya­tır­dı­ğı­nız ve şuan pa­ra­nı­zın kaç lira kâr ede­rek değer ka­zan­dı­ğı kar­şı­nı­za çı­kı­yor. Aidat öder­ken pa­ra­nı­zın en az 2 kat art­tı­ğı­nı gö­rü­yor­su­nuz.
Başka bir örnek; İLKSAN si­te­sin­de aidat­lar baş­lı­ğı al­tın­da yazan top­lam aidat ra­ka­mı­na bakan 33 yıl aidat öde­yen üye­nin, son öde­di­ği aidat mik­ta­rı­nın 95,5 TL ol­du­ğu, İLKSAN’da bi­rik­miş aidat­la­rı­nın top­la­mı­nın da 8.865 TL ol­du­ğu bil­gi­si­ne ula­şı­yor. Oysa bu üye oku­lun­da altın gü­nü­ne gir­miş ol­say­dı, bun­dan daha fazla ka­za­na­ca­ğı açık­tır. Bunun için;
Biz­ler, İLKSAN’nın me­saj­la ha­tır­la­nan, bu gi­diş­le if­la­sa sü­rük­le­nen, üye­si­nin pa­ra­sı­nı ban­ka­ya ya­tı­ra­rak, her ay 5 büyük ban­ka­nın kredi faiz or­ta­la­ma­sı­nı esas ala­rak kendi üye­si­ne fa­iz­li kredi ola­rak veren ve bunu da övü­ne­rek an­la­tan bir banka (dü­zel­ti­yo­rum san­dık) ola­rak değil, iyi günde ve kötü üye­si­nin ya­nın­da olan bir da­ya­nış­ma ve ta­sar­ruf san­dı­ğı ola­rak gör­mek is­ti­yo­ruz.
De­ğer­li İLKSAN üye­le­ri;
3 Nisan 2021 Cu­mar­te­si günü ül­ke­miz ge­ne­lin­de ya­pı­la­cak İLKSAN “ilçe tem­sil­ci­le­ri” se­çim­le­ri ile İLKSAN’nın 9. Dönem yö­ne­ti­mi ye­ni­den be­lir­le­me sü­re­ci baş­la­ya­cak­tır. Yak­la­şık 25 yıl­dır İLKSAN’ı yö­ne­te­me­yip bu du­ru­ma ge­ti­ren­le­re artık yeter de­me­nin za­ma­nı gel­di­ği­nin gös­ter­mek için bütün İLKSAN üye­le­ri­ni 3 Nisan günü san­dık ba­şı­na gi­de­rek oy ver­me­ye, sorun değil çözüm için “İLKSAN’da De­ği­şim Za­ma­nı” di­ye­rek san­dı­ğı­mı­za sahip çık­ma­ya davet edi­yo­ruz.

TÜRKOCAĞINDAN TÜRKMEN CEPHESİ AÇIKLAMASI

Türk Ocağı Genel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan Irak Türk­men Cep­he­si Baş­ka­nı Erşat Sa­li­hi’nin gö­rev­den ay­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da açık­la­ma ya­pıl­dı.

Türk Ocağı Genel Mer­ke­zi­nin açık­la­ma­sı şöyle’ Irak Türk­men Cep­he­si Yü­rüt­me Ku­ru­lu’nun 28 Mart 2021, Pazar günü yap­tı­ğı ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı so­nu­cun­da, Erşat Sa­li­hi baş­kan­lık­tan ay­rıl­dı; ye­ri­ne yar­dım­cı­sı Hasan Turan baş­kan­lı­ğa ge­ti­ril­di. Top­lan­tı­dan sonra şu açık­la­ma ya­pıl­dı.
“Sayın Erşat Sa­li­hi, ken­di­si­ni si­ya­si ça­lış­ma­la­ra, si­ya­si güç­ler­le ile­ti­şim kur­ma­ya ve Irak’ta ya­pı­la­cak se­çim­ler ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da Türk­men hak­la­rı­nı elde etmek için Türk­men­ler adına mü­za­ke­re et­me­ye ada­mış­tır.
Yü­rüt­me Ku­ru­lu’nun ka­ra­rı ile Irak Türk­men Cep­he­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hasan Turan, Irak Türk­men Cep­he­si Baş­kan­lı­ğı’na ge­ti­ril­miş­tir.
Bu de­ği­şik­li­ğin, Irak Türk­le­rin­den gelen de­mok­ra­tik ta­lep­ler­den kay­nak­lan­ma­dı­ğı or­ta­da­dır. Ni­te­kim iki gün önce, bu konu hak­kın­da ha­ber­ler çık­ma­ya baş­la­mış ve 27 Mart 2021 ta­ri­hin­de de Erşat Sa­li­hi’nin er­te­si gün baş­kan­lık­tan ay­rı­la­ca­ğı açık­lan­mış­tır.
Bu coğ­raf­ya­da, hu­ku­ku ve var­lı­ğı âdeta yok sa­yı­lan Irak Türk­le­ri­nin ta­ma­men ba­rış­çı yol­lar­la hak arama ça­ba­la­rı so­nuç­suz kal­mış­tır. Böl­ge­de, ge­çer­li ku­ral­la­ra göre bir li­der­li­ğe ih­ti­yaç ol­du­ğu or­ta­da­dır. Sayın Erşat Sa­li­hi, genç­li­ğin­den beri mü­ca­de­le için­de piş­miş ve lider ki­şi­li­ği ile te­ma­yüz etmiş bir şah­si­yet­tir. Son dö­nem­de, gerek Ker­kük’ün ge­rek­se bü­tü­nüy­le Türk­me­ne­li’nin Türk kim­li­ği­ni vur­gu­la­ma­sı, Irak Türk­le­ri ara­sın­da­ki mez­hep fark­lı­lık­la­rı­nın üze­rin­de, Türk­lük bi­lin­ci­ni güç­len­dir­me­ye dönük çaba sarf et­me­si ile dik­kat çekti. Irak’ın ku­ze­yin­de, PKK ve des­tek­çi­le­ri dı­şın­da­ki Kürt par­ti­ler ara­sın­da denge po­li­ti­ka­sı ye­ri­ne “Bar­za­ni­ler”in KDP’sinin des­tek­len­me­si­nin yan­lış ol­du­ğu­na işa­ret eden Sa­li­hi, hem bu me­se­le­de hem de İran’ın böl­ge­de nü­fu­zu­nu art­tır­ma­ya dönük fa­ali­ye­ti kar­şı­sın­da Türk Dev­le­ti’nin çı­kar­la­rı­nı gö­ze­ten, açık bir yak­la­şı­ma sa­hip­ti. Kı­sa­ca­sı Erşat Sa­li­hi Bey, Irak Türk­lü­ğü­ne bir ufuk gös­ter­di­ği gibi, Tür­ki­ye’nin bü­tün­lü­ğü­ne dönük uzak ve yakın teh­dit­le­re karşı da uya­nık bir tavır or­ta­ya koy­muş­tur. Papa’nın Irak zi­ya­re­tin­de, “Kuzey Irak Bölge Yö­ne­ti­mi”nin bas­tır­dı­ğı ha­tı­ra pa­ra­da­ki küs­tah­lı­ğı ser­gi­le­yen­le­rin he­def­le­ri or­ta­da­dır. Böyle bir si­ya­si or­tam­da, Erşat Sa­li­hi gibi Tür­ki­ye’den yana tavrı açık bir Türk mil­li­yet­çi­si­nin des­tek­len­me­si, millî bir gö­rev­dir.
Büyük da­va­lar fe­da­kâr­lık ve fe­ra­gat ister; Erşat Bey, bu ol­gun­lu­ğu gös­ter­miş­tir. Te­men­ni­miz, Irak Türk­men Cep­he­si’nin ve bir bütün ola­rak Irak Türk­lü­ğü­nün bu ta­sar­ruf­tan zarar gör­me­me­si­dir. Irak Türk­lü­ğü­nün millî kim­li­ği­ni ko­ru­ma mü­ca­de­le­sin­de du­ru­şu ile li­der­lik gö­re­vi­ni ba­şa­rı ile yü­rü­ten Erşat Sa­li­hi’nin kar­şı­laş­tı­ğı mu­ame­le, Türk mil­le­ti­nin ma­şe­rî vic­da­nın­da kabul gör­me­ye­cek­tir. Dün Kıb­rıs’ta Rauf Denk­taş’a reva gö­rü­len mu­ame­le­nin so­nuç­la­rı­nı, zaman içe­ri­sin­de gör­dük. Aynı şeyin Türk­me­ne­li’nde ya­şan­ma­ma­sı için Irak Türk­men Cep­he­si Baş­kan­lı­ğı’na ge­ti­ri­len Hasan Turan ve yeni yö­ne­ti­min kısır çe­kiş­me­ler­den uzak bir tavır ser­gi­le­me­si ve “rüt­be­si” alın­sa da li­der­lik vasfı mey­dan­da olan Erşat Sa­li­hi ile uyum içe­ri­sin­de ça­lış­ma­sı ge­rek­li­dir. Irak Türkü kar­deş­le­ri­miz; Nec­det Ko­çak­la­rın, Ab­dul­lah Ab­dur­rah­man­la­rın, Adil Şe­rif­le­rin, Rıza De­mir­ci­le­rin ve bütün diğer şe­hit­le­ri­mi­zin ruh­la­rı­nı in­cit­me­mek için bir­lik­le­ri­ni güç­len­dir­mek zo­run­da­dır.
Ya­şa­sın Irak Türk­lü­ğü­nün mü­ca­de­le­si!


x

Süper Lig’de 32. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da oy­na­na­cak mü­sa­ba­ka­lar­da görev ala­cak ha­kem­ler açık­lan­dı. 3 Nisan Cu­mar­te­si günü saat 16.00’da oy­na­na­cak Ç.Ri­zes­por – Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çın­da Ümit Öz­türk görev ala­cak.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF), Süper Lig’de 32. haf­ta­nın ha­kem­le­ri­ni du­yur­du. Buna göre Ha­tays­por – Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da Fırat Ay­dı­nus, Ka­sım­pa­şa – Be­şik­taş kar­şı­laş­ma­sın­da da Halil Umut Meler düdük ça­la­cak.
Süper Lig’de haf­ta­nın ha­kem­le­ri şöyle:
3 Nisan Cu­mar­te­si
13.30 Kay­se­ris­por – Göz­te­pe: Burak Şeker
16.00 Ç.Ri­zes­por – Fatih Ka­ra­güm­rük: Ümit Öz­türk
16.00 DG Si­vass­por – Trab­zons­por: Mete Kal­ka­van
19.00 A.​Ha­tays­por – Ga­la­ta­sa­ray: Fırat Ay­dı­nus
4 Nisan Pazar
13.30 BB Er­zu­rums­por – İH Kon­yas­por: Sar­per Barış Saka
16.00 MKE An­ka­ra­gü­cü – FT An­tal­yas­por: Ali Pa­la­bı­yık
16.00 M.​Başak­şe­hir – Yeni Ma­lat­yas­por: Yaşar Kemal Uğur­lu
16.00 A.​Alanyas­por – Genç­ler­bir­li­ği: Ali Şan­sa­lan
19.00 Ka­sım­pa­şa – Be­şik­taş: Halil Umur Meler
5 Nisan Pa­zar­te­si
19.00 Fe­ner­bah­çe – De­niz­lis­por: Cü­neyt Çakır

Başkan Kartal Kampı Ziyaret Etti

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal lige ve­ri­len Milli takım ara­sın­da An­tal­ya’da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ri­zes­por kam­pı­nı zi­ya­ret etti.

Ri­zes­por’dan Fe­ner­bah­çe’ye ora­dan İtal­yan ta­kı­mı­na trans­fer olan eski oyun­cu­la­rı Vedat Muriq hak­kın­da çar­pı­cı cüm­le­ler kul­la­nan Baş­kan Kar­tal;” Vedat çok iyi bir oyun­cu bana ka­lır­sa ben alı­rım, ne­ti­ce­de ho­ca­lar karar ve­ri­yor. Vedat , Rize’de ki ha­va­yı bana göre ne Fe­ner­bah­çe’de ya­ka­la­dı ne de Lazıo’da ya­ka­la­dı. Eğer yeni sezon ön­ce­si İtal­yan ku­lü­bü başka bir ta­kı­ma ki­ra­la­ma­sı ka­ra­rı alır­sa biz ta­li­biz. Tabi ki­ra­la­ma ma­li­ye­ti önem­li. Vedat Muriq Ri­zes­por’u se­vi­yor, bizim ta­raf­tar da Vedat’ı çok se­vi­yor” cüm­le­si­ni kul­lan­dı.
Bu sezon süper ligde 4 ta­kı­mın bir alt lige dü­şecek ol­ma­sı ve sezon so­nun­da kim­ler küme düşme po­ta­sı için­de olur so­ru­su­na Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal önem­li bir de­ta­ya dik­kat çe­ke­rek;” Ku­lüp­le­rin eko­no­mik ya­pı­sı el­bet­te önem­li ama esas bana göre ku­lüp­le­rin bir arada bir­lik be­ra­ber­lik için­de ol­ma­sı, bakın bir­kaç ku­lüp­te Baş­kan­lar da de­ğiş­ti, yö­ne­tim­ler de­ğiş­ti. Bunun ya­nın­da eko­no­mik sı­kın­tı ol­ma­yan ta­kım­lar çok zor düşer. Bakın bizi gö­rü­yor­su­nuz zor gün­ler ya­şa­dık ama yö­ne­ti­min bir­lik, be­ra­ber­lik için­de eko­no­mik ya­pı­mı­zın sağ­lam­lı­ğı bizi çok şükür bu­gün­le­re ge­tir­di. Son şam­pi­yon Ba­şak­şe­hir’in bu du­ru­ma düş­me­si­ne ben bir anlam ve­re­miyo­rum. Kad­ro­su iyi, eko­no­mik du­ru­mu da iyi. Yani yö­ne­tim tar­zın­da da bir et­ki­si ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Orada Gök­sel Gü­müş­dağ baş­kan var. Acaba Gök­sel Baş­kan ye­te­rin­ce il­gi­len­mi­yor mu? Bil­mi­yo­rum, her şey var, bu du­rum­da ol­ma­la­rı bence ya­dır­ga­na­cak bir durum, Ba­şak­şe­hir çok yu­kar­da ol­ma­lı, bir uğur­suz­luk var gibi” dedi.


Haber-Foto: AJANS53.COM

Mart karının tadını lazboardla çıkardılar

Pet­ran Yay­la­sı sa­kin­le­ri, mart­ta yağan karın ta­dı­nı “laz­bo­ard”la ka­ya­rak çı­ka­rı­yor.

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Pet­ran Yay­la­sı sa­kin­le­ri yeni tip ko­ro­na­vi­rü­sü (Ko­vid-19) sal­gın dö­ne­min­de, sno­w­bo­ard­dan esin­le­ne­rek “pet­ran­bo­ard” veya “laz­bo­ard” adını ver­dik­le­ri tah­ta­lar­la ka­ya­rak mart ayın­da yağan karın ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. İl mer­ke­zi­ne 80 ki­lo­met­re uzak­lık­ta, Kaç­kar Dağ­la­rı’nın etek­le­rin­de bu­lu­nan 2200 ra­kım­lı yay­la­da, Ko­vid-19 sal­gın dö­ne­mi­ni çok sa­yı­da va­tan­daş yayla ev­le­rin­de ge­çi­ri­yor.Va­tan­daş­lar mart ayın­da yağan kar ör­tü­sü­nün kayma nok­ta­sı­na gel­me­siy­le tah­ta­la­rı­nı çı­ka­ra­rak ye­ni­den kay­ma­ya baş­la­dı.Yayla sa­kin­le­ri­nin ba­zı­la­rı­nın ise hem sno­w­bo­ard hem de kayak tah­ta­sı ile pro­fes­yo­nel ka­yak­çı­la­ra taş çı­kar­ta­cak de­re­ce­de kayak yap­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. “Ço­cuk­la­rı­mı­za öğ­re­tip ge­le­ne­ği sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz”Yayla sa­kin­le­rin­den Hızır Havuz, AA mu­ha­bi­ri­ne Pet­ran tah­ta­sı ile ka­ya­ğı yak­la­şık 200 yıl­lık bir ge­le­nek ol­du­ğu­nu an­lat­tı.Ken­di­si­nin yay­la­da bü­yü­dü­ğü­nü ak­ta­ran Havuz, “Ço­cuk­lu­ğu­muz bu tah­ta­la­rın üze­rin­de bu dağ­lar­da geçti. De­de­le­ri­miz ula­şım ol­ma­dan önce va­di­ler­den ine­rek kayak ya­pı­yor­lar­dı. Ka­ya­rak inip ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­dik­ten sonra geri dö­nü­yor­lar­dı. Ço­cuk­lu­ğu­muz köyde geçti. Tah­ta­nın üze­rin­de ka­ya­ğı öğ­ren­dik. 5-6 ya­şın­da baş­la­dık. Tah­ta­mı­zı ken­di­miz ya­pa­rak ka­yar­dık.” dedi. Kayak mal­ze­me­le­ri­nin ge­liş­me­si ile kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı ifade eden Havuz, “Son 10-15 yıl­dır sno­w­bo­ard ben­zer ol­du­ğu için ko­lay­lık­la kul­lan­ma­ya baş­la­dık, zor­lan­ma­dık. Kö­yü­mü­zün kül­tü­rü, ge­le­ne­ği oldu. Gelen ya­ban­cı­lar sno­w­bo­ar­da ben­zer ol­du­ğu için ilgi gös­te­ri­yor. Biz de ço­cuk­la­rı­mı­za öğ­re­tip ge­le­ne­ği sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.Fatih Havuz da ba­ba­sı Hızır Havuz gibi 6 ya­şın­da Pet­ran tah­ta­sı ile kay­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Bir yıl tahta ile kay­dım ve sonra sno­w­bo­ard ile kay­ma­ya baş­la­dım. Halen her iki­si­ne devam edi­yo­rum. Babam bana kısa yer­ler­de öğ­ret­ti. Sonra pisti uzat­tık. Tahta üze­rin­de öğ­ren­dik. Çok ke­yif­li.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kasım Havuz, pet­ran­bo­ar­dın ken­di­le­ri için bir yaşam bi­çi­mi ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, şun­la­rı kay­det­ti:”Doğ­duk do­ğa­lı bu­ra­lar­da­yız. Bu­ra­nın mes­le­ği bu. Laz­bo­ard ama esas pet­ran­bo­ard ola­rak bi­li­ni­yor. Kay­mak is­te­yen­le­re de öğ­re­ti­yo­ruz. Ula­şı­mı­mız zordu, yoktu. Bu­ra­dan ka­ya­rak mer­ke­ze iner, ora­dan araba ile gi­der­dik. Şimdi ula­şım geldi. Sü­rek­li bu­ra­da­yız. Kar ya­ğın­ca ka­ya­rak za­ma­nın ta­dı­nı çı­ka­rı­yo­ruz.” Fatma Havuz ise 71 ya­şın­da ol­ma­sı­na rağ­men karın ta­dı­nı çı­kar­ma­ya devam edi­yor.​Havuz, küçük yaş­lar­da öğ­ren­di­ği­ni ve ya­şı­nın iler­le­me­si­ne kar­şın karda kay­ma­nın key­fi­ni çı­kar­ma­ya devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Biz­ler de kü­çük­ken daha çok güzel yer­ler­de ka­yar­dık. Er­kek­ler gibi gi­de­mez­dik ama ufak yer­ler­de tah­ta­lar­la yü­zer­dik. Şimdi yaş­lan­dık ama eski yap­tık­la­rı­mız ak­lı­mı­za gel­dik­çe ka­yı­yo­ruz. Şimdi mart ayın­da son kar yağdı ta­dı­nı çı­ka­rı­yo­ruz. Bun­dan sonra yağsa da kayak ya­pıl­maz.” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Rize’nin kızlarından 53 sayılık tarihi fark

Rize Be­le­di­yes­por Kadın Bas­ket­bol ta­kı­mı ikin­ci ma­çı­nı da fark­lı bir skor­la ka­zan­dı. Ra­ki­bi­ne 53 sayı fark atan Rize Be­le­di­yes­por maçı 46-99 ka­zan­dı.

Kadın Bas­ket­bol Böl­ge­sel Ligi’nde mü­ca­de­le eden Rize Be­le­di­yes­por Kadın Bas­ket­bol ta­kı­mı dep­las­man­da An­ka­ra Al­tı­nel Spor Ku­lü­bü’nün ko­nu­ğu oldu.
An­ka­ra Ke­çi­ören Taha Akgül Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­nan maçta üstün bir oyun ser­gi­le­yen Rize Be­le­di­yes­por, 46-99’luk fark­lı bir skor­la galip gel­me­yi ba­şar­dı. Rize Be­le­di­yes­por bir son­ra­ki ma­çın­da dep­las­man­da Kas­ta­mo­nu İstik­lal Genç­lik Spor Ku­lü­bü ile kar­şı­la­şa­cak.


Haber Merkezi