YENİLENEN ÇAYELİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Ülke ge­ne­lin­de olduğu gibi ilçemizde de va­tan­daş­la­ra daha iyi hiz­met ve­ri­le­bil­me­si, iş ve iş­lem­le­rin hızlı so­nuç­la­na­bil­me­si için nüfus mü­dür­lük­le­rin­de Yeni Nüfus Mü­dür­lü­ğü Kon­sep­ti ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı.

Açı­lı­şa Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes TÜ­FEKÇİ, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Pelin YIL­MAZ, Ça­ye­li İlçe Nüfus Mü­dü­rü Hülya BA­BA­OĞ­LU ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Enes TÜFEKÇİ ya­ptığı açık­la­mada, va­tan­daş­la­rın daha ferah, iş­lem­le­ri­ni rahat ya­pa­bil­me­si için il ve ilçelerimizdeki nüfus mü­dür­lük­le­rimizi ye­ni­liyoruz. Bu sa­ye­de ülke ge­ne­lin­de­ki il ve il­çe­ler­de­ki nüfus mü­dür­lük­le­ri­nin tıpkı banka şu­be­le­ri gibi ben­zer stan­dart­ta ol­ma­sı sağ­la­na­cak. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü, ilk uy­gu­la­ma­yı An­ka­ra’da ger­çek­leş­tir­di. İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı, Yeni Nüfus Mü­dür­lü­ğü Kon­sep­ti kap­sa­mın­da ye­ni­den ta­sar­lan­dı. Böy­le­ce yeni kon­sept ile nüfus mü­dür­lük­le­ri­nin stan­dart­laş­tı­rıl­ma­sı, va­tan­daş­la­rın daha ferah ve kon­for­lu hiz­met su­nul­ma­sı­nın ya­nın­da “3’ü Bir Yerde Uy­gu­la­ma­sı” kap­sa­mın­da T.C. kim­lik kartı, pa­sa­port ve sü­rü­cü bel­ge­si iş­lem­le­rin­de daha etkin ve hızlı şe­kil­de hiz­met ve­ril­me­si he­def­le­ni­yor dedi. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de gün­lük 250 bin kişi nüfus mü­dür­lük­le­rin­den hiz­met alı­yor. Pa­sa­port ve sü­rü­cü bel­ge­si hiz­met­le­ri­nin nüfus mü­dür­lük­le­rin­den ve­ril­me­ye baş­lan­ma­sıy­la artan iş ve iş­lem­ler ne­de­niy­le per­so­nel ih­ti­ya­cı gi­de­ril­di, nüfus mü­dür­lük­le­ri­nin tek­nik alt­ya­pı ka­pa­si­te­si ge­liş­ti­ril­di. Ran­de­vu sü­re­le­ri bir güne dü­şü­rül­dü, bir işlem için ve­ri­len par­mak iziy­le diğer iş­lem­ler­de ya­pı­la­bi­lir hale ge­ti­ril­di, pa­sa­port, sü­rü­cü bel­ge­si ve kim­lik ba­sım­la­rı hız­lan­dı­rıl­dı. Ay­rı­ca nüfus mü­dür­lük­le­ri­ne kim­lik, sü­rü­cü bel­ge­si, pa­sa­port ye­ni­le­me için gelen ve ev­rak­la­rı tam olan­la­rın 8 da­ki­ka­da iş­lem­le­ri bi­ti­ri­lir­ken, adres de­ği­şik­li­ği için nüfus mü­dür­lük­le­ri­ne ya­nın­da abo­ne­lik söz­leş­me­si ya da bir fa­tu­ra ile ge­len­le­rin ise 5 da­ki­ka­da bu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­li­yor dedi.


Haber-Foto: İbrahim SAKLI