Vaka sayılarının patladığı Karadeniz’de artışın durdurulamama sebebi ortaya çıktı: Aşı yaptırmıyorlar

Ko­ro­na vaka sa­yı­la­rı­nın gi­de­rek art­tı­ğı ül­ke­miz­de, özel­lik­le Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de­ki il­le­ri­miz kri­tik se­vi­ye­ye ulaş­tı.

Sam­sun başta olmak üzere Ordu, Gi­re­sun, Trab­zon ve Rize’de vaka ora­nın­da artış sü­rer­ken, böl­ge­de­ki dok­tor­lar çar­pı­cı de­tay­lar pay­laş­tı. Buna göre ar­tı­şın en önem­li se­be­bi; va­tan­daş­la­rın aşı ol­mak­tan ka­çın­ma­la­rı oldu.
Yoğun ba­kım­da­ki bir­çok has­ta­nın aşı sı­ra­sı gel­di­ği halde yap­tır­ma­dı­ğı, toplu et­kin­lik­le­re ka­tıl­dı­ğı ve te­mas­lı lis­te­le­ri­ni ekip­ler­le pay­laş­ma­dı­ğı or­ta­ya çıktı. Tür­ki­ye’de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs vaka sa­yı­sın­da artış devam edi­yor. Dün ülke ge­ne­lin­de 29 bin 58 yeni vaka sap­tan­dı, 153 va­tan­da­şı­mız ise ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
KA­RA­DENİZ HALKI AŞI OL­MU­YOR
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ya­yın­la­dı­ğı il­le­re göre risk du­ru­mu ha­ri­ta­sın­da ise Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sı­nın en fazla ol­du­ğu kent­ler ilk sı­ra­da yer alı­yor. Böl­ge­de­ki Ko­vid-19 has­ta­la­rı­nı te­da­vi eden dok­tor­lar, Ka­ra­de­niz’de vaka ar­tı­şı­nın ne­den­le­ri­ni pay­laş­tı. Mil­li­yet’in ha­be­ri­ne göre Tür­ki­ye’nin Vuhan’ı ha­li­ne gelen Sam­sun’da has­ta­la­rın yüzde 80’inde İngi­liz var­yant tü­rü­nün gö­rül­dü­ğü be­lir­til­di. Trab­zon’da 65 yaş üzeri 40 bin­den fazla va­tan­daş aşı ol­mak­tan ka­çın­dı, yoğun bakım ser­vis­le­ri aşı ol­ma­yan 65 yaş üzeri va­tan­daş­lar­la doldu.
TE­MAS­LI LİSTESİNİ VER­MEK­TEN KA­ÇI­NI­YOR­LAR
Dok­tor­lar özel­lik­le Trab­zon ve Sam­sun’da has­ta­lı­ğa ya­ka­la­nan bir­çok ki­şi­nin temas öy­kü­sü­nü söy­le­mek­ten ka­çın­dı­ğı­na ve asemp­to­ma­tik has­ta­la­rın so­kak­lar­da ge­zin­di­ği­ne dik­kat çe­ki­yor.
“AŞI­LAN­MA­DI­ĞI İÇİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE TEDAVİ GÖ­REN­LER VAR”
Sam­sun 19 Mayıs Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü’nden Doç. Dr. Esra Tan­yel, du­ru­mu şu söz­ler­le or­ta­ya koydu: “Sam­sun ge­ne­lin­de aşı te­red­dü­dü ya­şa­yan in­san­lar azım­san­ma­ya­cak oran­da. 65 yaş üze­rin­de­ki po­pü­las­yon­da aşı­lan­ma­dı­ğı için yoğun bakım ser­vi­sin­de te­da­vi gören has­ta­lar var. Ya­tak­lar dol­muş du­rum­da. Bafra il­çe­si, diğer il­çe­le­re göre virüs yü­kü­nün daha fazla ol­du­ğu mer­kez­ler­den.
“YOĞUN BA­KI­MA AL­DI­ĞI­MIZ TEY­ZENİN DOĞUM GÜ­NÜ­NE KA­TIL­DI­ĞI­NI ÖĞ­RENDİK”
Bir­çok insan halen vi­rü­sü cid­di­ye al­maz­ken mev­lit, ta­zi­ye, doğum günü ve kut­la­ma et­kin­lik­ler devam edi­yor. Geçen gün yoğun ba­kı­ma kal­dır­dı­ğı­mız 65 yaş üzeri bir tey­ze­nin, doğum günü kut­la­ma­sı­na ka­tıl­dı­ğı­nı öğ­ren­dik. Bu kut­la­ma ne­de­niy­le 6 ev ka­ran­ti­na­ya alın­dı. Bu tür ör­nek­ler çok fazla.”
“TE­MAS­LI BİRÇOK KİŞİ ELİNİ KO­LU­NU SAL­LA­YIP VİRÜSÜ YAY­MA­YA DEVAM EDİYOR”
Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Bö­lü­mü’nden Doç. Dr. Gür­dal Yıl­maz ise kent ge­ne­lin­de ya­şa­nan en büyük so­ru­nun aşı te­red­dü­dü ol­du­ğu­nu be­lir­tip “Yoğun ba­kım­da ya­tan­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı aşı ol­mak­tan ka­çı­nan 65 yaş üstü va­tan­daş­lar. Ko­vid-19’a ya­ka­la­nan bir çok kişi ya­kı­nı ka­ran­ti­na­da kal­ma­sın diye temas öy­kü­sü­nü sak­la­yıp, söy­le­mi­yor. Hasta te­mas­lı bir­çok kişi elini kol­lu­nu sal­la­ya­rak vi­rü­sü yay­ma­ya devam edi­yor.” dedi.

Haber Merkezi