Türk­le­rin Ana­yur­du Af­ga­nis­tan’ın Kuzey böl­ge­si­ne Güney Tür­kis­tan de­ni­li­yor böl­ge­de­ki şe­hir­le­rin ta­ma­mı­na ya­kı­nı Türk. Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı­mız kadim Türk yurdu, İskit, Ak Hun, Kök­türk, Ka­ra­han, Gazne, Sel­çuk, Ba­bür­ler’in mi­ra­sı.

KUYAŞ Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Af­ga­nis­tan’ın Si­bir­gan böl­ge­sin­de Tür­ki­ye’den İşa­da­mı ve gö­nül­lü­le­rin yar­dım­la­rıy­la ya­pı­lan içme su­la­rı, okul ve ev­le­rin çev­re­sin­de ağaç fi­da­nı dikim kam­pan­ya­sı dü­zen­len­di.
Gön­de­ri­len yüz­ler­ce fidan yöre hal­kı­nın ka­tı­lı­mı ve des­te­ğiy­le açı­lan çu­kur­la­ra di­kil­di. Can suyu ve­ril­di.
Böl­ge­nin Türk kim­li­ği­nin ma­ya­lan­dı­ğı coğ­raf­ya ol­du­ğu be­lir­til­di.
Fidan dikim işi böl­ge­de örnek bir proje ol­ma­sıy­la be­ğe­ni ka­zan­dı. Önce MHP eski Mil­let­ve­ki­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk aile­si­nin yap­tır­dı­ğı içme suyu hay­ra­tı­nın çev­re­si­ni ağaç­lan­dır­dı. Son­ra­sın­da ise Şi­bir­gan da bir okul yap­tı­ran Ri­ze­li Dr. Metin Kü­lünk yap­tır­dı­ğı Oku­lun bah­çe­si ağaç­lan­dı­rıl­dı. KUYAŞ Der­nek Baş­ka­nı Nur Mu­ham­med ‘böl­ge­de ağaç­lan­dır­ma ve su ku­yu­su açma ça­lış­ma­la­rı­na Tür­ki­ye’den des­tek olan tüm kar­deş­le­ri­mi­ze te­şek­kür ede­riz. Bu gü­zel­lik­ler Güney Tür­kis­tan’ın her ye­ri­ne örnek teş­kil eder diye dü­şü­nü­yo­rum. Dr. Metin Kü­lünk Ho­ca­ma, KUYAŞ Der­nek Bşk. Nur Mu­ham­med kar­de­şi­me ve emek veren her­ke­se yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU