SGK ve GSS borç­la­rıy­la il­gi­li önem­li açık­la­ma! Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk yüz bin­ler­ce ki­şi­yi uyar­dı. Bakan Sel­çuk, SGK prim ya­pı­lan­dır­ma­sı ile il­gi­li va­tan­daş­la­ra çağ­rı­da bu­lu­na­rak, borç­la­rın peşin ve ilk tak­sit öde­me­le­ri­nin 31 Mart ta­ri­hin­de sona ere­ce­ği­ni du­yur­du.

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, SGK prim ya­pı­lan­dır­ma­sı ile il­gi­li va­tan­daş­la­ra çağ­rı­da bu­lu­na­rak, borç­la­rın peşin ve ilk tak­sit öde­me­le­ri­nin 31 Mart ta­ri­hin­de sona ere­ce­ği­ni du­yur­du. Sel­çuk, SGK prim borç­la­rı­nı ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ra­rak, CO­VID-19 sal­gın sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rın üzer­le­rin­de­ki yük­le­ri ha­fif­let­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
30 Ara­lık 2020 ta­rih­li Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile SGK ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru ta­ri­hi­ni 1 Şubat 2021’e, öde­me­si sü­re­si­ni ise 31 Mart 2021’e kadar uza­ta­rak, daha fazla va­tan­da­şı­mı­zın fay­da­lan­ma­sı­na imkan sağ­la­dık­la­rı­nı kay­de­den Bakan Sel­çuk, “Bu kap­sam­da e-Dev­let, e-SGK ve sos­yal gü­ven­lik mer­kez­le­ri­mi­ze 2.1 mil­yon va­tan­da­şı­mız baş­vur­du. Ya­pı­lan­dı­rı­lan top­lam ala­cak 101 mil­yar li­ra­yı aştı ve bu­gü­ne kadar 7,4 mil­yar lira tah­si­lat ger­çek­leş­ti­ril­di” dedi.
Bakan Sel­çuk, söz ko­nu­su dü­zen­le­me ile si­gor­ta prim­le­ri, genel sağ­lık si­gor­ta­sı primi, iş­siz­lik si­gor­ta­sı primi, idari para ce­za­la­rı, iş ka­za­sı, mes­lek has­ta­lı­ğı, ma­lul­lük ve va­zi­fe ma­lul­lü­ğü so­nu­cun­da doğan rücu ala­cak­lar, yer­siz öde­nen gelir ve ay­lık­lar­dan doğan ala­cak­lar ve Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rının daha önce dur­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri­nin ih­ya­sı ha­lin­de do­ğa­cak ala­cak­la­rın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Ala­cak­lar Ge­cik­me Ce­za­sı ve Zammı Ye­ri­ne Yİ-ÜFE ile Gün­cel­len­di


SGK ya­pı­lan­dır­ma­sı kap­sa­mın­da ala­cak­la­rın ge­cik­me ce­za­sı ve zammı ye­ri­ne Yİ-ÜFE ile gün­cel­len­di.
Peşin öde­me­ler­de he­sap­la­nan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 tak­sit­le öde­me­de ise yüzde 50’si si­lin­di.
Ay­rı­ca tak­sit­le öde­me­yi ter­cih eden­ler için iki­şer aylık dö­nem­ler­de 6,9,12 ve 18 eşit tak­sit­le ödeme im­kâ­nı ge­ti­ril­di. Buna ek ola­rak daha önce tat­bik edi­len ha­ciz­ler, bu ka­nu­na göre ya­pı­la­cak öde­me­ler nis­pe­tin­de kal­dı­rıl­dı.
Bağ-Kur Prim Borç­la­rı Si­li­ne­bi­lecek

SGK borç ya­pı­lan­dır­ma­sı­nın Bağ-Kur­lu­la­ra da önem­li avan­taj­lar ge­tir­di­ği­ni ak­ta­ran Bakan Sel­çuk, “Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı­nın daha ön­ce­ki ka­nun­lar­la dur­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri­ne iliş­kin prim borcu asıl­la­rı Yİ-ÜFE ile gün­cel­len­di.
31 Mart 2021 ta­ri­hi­ne kadar öde­me­le­ri ha­lin­de dur­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri ihya edi­lecek” şek­lin­de ko­nuş­tu.
GSS Borç­la­rı­na Ödeme Ko­lay­lı­ğı Bakan Sel­çuk, Genel Sağ­lık Si­gor­ta­sı (GSS) prim borç­la­rı­nın ise 30 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar peşin veya tak­sit­ler ha­lin­de öden­me­si du­ru­mun­da ge­cik­me ce­za­sı ve zam­mı­nın ta­ma­mı si­li­ne­ce­ği­ni al­tı­nı çizdi.
Sel­çuk, “GSS si­gor­ta­lı­sı olan­lar­dan daha önce hiç gelir tes­ti­ne baş­vur­ma­yan­la­rın ise 31 Mart 2021 ta­ri­hi­ne kadar gelir tes­ti­ne baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de GSS prim­le­ri, gelir testi so­nu­cu­na göre baş­lan­gıç ta­ri­hin­den iti­ba­ren gün­cel­le­ne­bi­lecek. Gelir testi so­nu­cun­da aynı ha­ne­de ya­şa­yan ve aile için­de­ki ge­li­ri as­ga­ri üc­re­tin 1/3’ünden az ol­du­ğu tes­pit edi­len­le­rin prim borç­la­rı si­li­necek ve prim­le­ri dev­let ta­ra­fın­dan öde­necek” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi