Rize-Artvin Havalimanı İnşaatı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de in­şa­at hız kes­me­den devam edi­yor.

85,5 mil­yon ton dol­gu­nun üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Rize’nin Pazar il­çe­si Ye­şil­köy’deki Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­ne 600 dö­nüm­lük yeni bir alan ek­le­nin­ce bu rakam 100 mil­yon tona yük­sel­di.

Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rı hız kes­me­den devam eder­ken, pro­je­nin yüzde 80’e yakın kısmı ta­mam­lan­dı.
Ter­mi­nal bi­na­la­rı dolgu sa­ha­sı üze­rin­de yük­se­lir­ken, çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak olan kule de şe­kil­len­me­ye baş­la­dı.
İlk uça­ğın in­me­si­ni dört gözle bek­le­yen Ri­ze­li­ler Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın Doğu Ka­ra­de­niz’in yayla tu­riz­mi­ne çok katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü gibi bölge eko­no­mi­si için­de de­ğer­li ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ri­yor.
Rize’de ya­şa­yan Osman Ye­ti­moğ­lu isim­li va­tan­daş Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın tu­rizm açı­sın­dan Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ne fay­da­lı ola­ca­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ne çok şey katar. Tu­rist yo­ğun­lu­ğu olur. Tu­rist sa­yı­sı­nı 5 ka­tı­na çı­kar­tır. Tu­riz­me çok kat­kı­sı olur ama in­şal­lah Ri­ze­miz bo­zul­maz.
Ge­lecek tu­rist­le­rin Ri­ze­mi­zin gü­zel­li­ği­ni boz­ma­ya­cak tarz­da tu­rist­ler ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Ha­va­li­ma­nı Rize’ye çok şey ka­ta­cak”
Rize’de es­naf­lık yapan Hay­dar Kiraz ise “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı Rize’ye çok şey katar. Bütün her şey daha da ge­li­şir. Eko­no­mik açı­dan Rize ge­li­şir.
Rize ile Art­vin’i bir­bi­ri­ne bağ­lar. Bizim için çok ge­rek­liy­di. Dok­tor­la­rın has­ta­ne­ye gel­me­me­si­nin se­bep­le­rin­den biri de ha­va­li­ma­nı ol­ma­yı­şıy­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Tu­rizm açı­sın­dan Rize’nin daha çok ge­li­şe­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Fatih Yıl­maz ise “Ha­va­li­ma­nı­nın Rize’ye çok şey ka­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Özel­lik­le tu­rizm açı­sın­dan Rize’ye bir can­lı­lık ka­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Yay­la­la­rı­mız var, gezip gö­rü­lecek yer­le­ri­miz çok fazla. O ne­den­le Rize’ye çok şey ka­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Daha önce ol­say­dı daha iyi olur­du ama buna da şükür” dedi.
“Ox­ford’dan dip­lo­man ola­ca­ğı­na Rize’den nüfus kâ­ğı­dın olsun”
Ha­va­li­ma­nı­nın Rize için bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu­nu ve açıl­ma­sı için 4 gözle bek­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Resul İnan isim­li va­tan­daş “Rize’de ha­va­li­ma­nı pro­je­si bizim için gurur kay­na­ğı. Ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du, neden ol­ma­sın. Rize de­yin­ce bir du­ra­cak­sın. Ox­ford’dan dip­lo­man ola­ca­ğı­na Rize’den nüfus kâ­ğı­dın olsun” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Te­me­li, 3 Nisan 2017’de Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan atı­lan ve in­şa­atı­nın yüzde 80’e ya­kı­nı ta­mam­la­nan yıl­lık 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nda ilk uça­ğın yıl so­nun­da in­me­si plan­la­nı­yor.


Haber Merkezi