Hafta sonu sokağa çıkma yasakları malesef geri geldi!

TÜRKİYE Co­vid-19 nor­mal­leş­me sü­re­cin­de 1 ay ön­ce­ye geri döndü. Son da­ki­ka ka­rar­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sı açık­la­dı. Tür­ki­ye’nin risk haritasında kırmızı kategoride olan iller hafta sonu so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı cu­mar­te­si günü için de geri geldi.

Tür­ki­ye nor­mal­leş­me sü­re­cin­de artan vaka sa­yı­la­rı ile bir­lik­te 1 ay ön­ce­ki yasaklara geri döndü.
Ka­bi­ne top­lan­tı­sın­da alı­na­n yeni ka­rar­lar be­lir­len­di. Ka­rar­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan son da­ki­ka açık­la­ma­la­rı ile du­yur­du. Tür­ki­ye ye­ni­den ka­pan­ma­ya gi­di­yor. Bu hafta sonu iti­ba­riy­le so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı tüm kırmızı kategorideki il­ler­de cu­mar­te­si pazar günü uy­gu­la­na­cak.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ay­rı­ca Ra­ma­zan ayı ile il­gi­li ‘fe­da­kar­lık ya­pa­ca­ğız’ di­ye­rek, “Ülke ge­ne­lin­de hafta sonu sı­nır­la­ma­sı uy­gu­la­ya­ca­ğız. Bu mü­ba­rek ay bo­yun­ca, ülke ge­ne­lin­de hafta son­la­rı so­ka­ğa çıkma sı­nır­la­ma­sı uy­gu­la­ya­ca­ğız.
Yine Ra­ma­zan bo­yun­ca toplu iftar ve sahur ger­çek­leş­ti­ri­le­me­ye­cek­tir” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
ALI­NAN YENİ KO­RO­NAVİRÜS KA­RAR­LA­RI ŞÖYLE:
*Kır­mı­zı ka­te­go­ri­de­ki il­ler­de, pazar günü uy­gu­la­nan kı­sıt­la­ma artık cu­mar­te­si ve pazar ola­rak sü­re­cek­tir.
*Tür­ki­ye’nin ta­ma­mın­da so­ka­ğa çıkma sı­nır­la­ma­sı akşam 21:00 ve 05 ola­rak her gün devam ede­cek­tir.
*Lo­kan­ta ve kafe gibi iş­let­me­ler renk ay­rı­mı ol­mak­sı­zın %50 ka­pa­si­te şe­kil­de ça­lı­şa­bi­le­cek­tir.
*Ka­pan­ma saati son­ra­sı ve sokak kı­sıt­la­ma­sı gün­le­rin­de­ki paket ser­vi­si devam ede­cek­tir.
*Ra­ma­zan ayın­da fe­da­kar­lık ya­pa­ca­ğız. Ülke ge­ne­lin­de hafta sonu sı­nır­la­ma­sı uy­gu­la­ya­ca­ğız.Sa­de­ce Ra­ma­zan bo­yun­ca lo­kan­ta ve kafe gibi iş­let­me­ler hiz­met­le­ri­ni paket ser­vis­le sı­nır­lan­dı­ra­cak.

*Yine ra­ma­zan bo­yun­ca toplu iftar ve sahur ger­çek­leş­ti­ri­le­me­ye­cek­tir.
*Kafe ve lo­kan­ta­la­ra bazı kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğız. Nisan ve Mayıs ay­la­rın­ca nor­mal­leş­me ve izin kap­sa­mın si­gor­ta des­te­ğin­den ya­rar­la­na­ma­yan lo­kan­ta ve kafe ça­lı­şan­la­rı­nın prim­le­ri des­tek­le­necek nakdi yar­dım ya­pı­la­cak­tır.
*Çok yük­sek risk­li grubu tem­sil eden kır­mı­zı ka­te­go­ri­de­ki iller nü­fu­su­mu­zun % 80’ini tem­sil eden 58 şehre ulaş­mış­tır.


Haber Merkezi