Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) risk ha­ri­ta­sın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de­ki Trab­zon, Ordu, Gi­re­sun, Rize, Gü­müş­ha­ne ile “yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de­ki Art­vin, so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sıy­la sakin bir gün ge­çi­ri­yor.

Sal­gın­la mü­ca­de­le ama­cıy­la 29 Mart Pa­zar­te­si saat 05.00’te sona erecek kı­sıt­la­ma kap­sa­mın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de bu­lu­nan Trab­zon’da sokak ve cad­de­ler­de ses­siz­lik hakim oldu.
Kent­te, Ata­türk Alanı’ndaki 15 Tem­muz Şe­hit­ler ve Hür­ri­yet Parkı, Kah­ra­man­ma­raş ve Kun­du­ra­cı­lar cad­de­le­ri ile Uzun Sokak en sakin gün­le­rin­den bi­ri­ni daha ya­şa­dı.
Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, şehir mer­ke­zin­de­ki Uzun­so­kak ve Kah­ra­man­ma­raş Cad­de­si’nde baş­lat­tık­la­rı ka­na­li­zas­yon ve su ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü.
Gü­müş­ha­ne, Ordu, Gi­re­sun, Rize, Art­vin’de de ana cadde, sokak, mey­dan ve sahil ke­si­mi boş kaldı.
Va­tan­daş­la­rın kı­sıt­la­ma­ya büyük oran­da uyu­lur­ken, ba­zı­la­rı­nın ev­le­ri­ne yakın mar­ket ve fı­rın­la­ra gi­de­rek alış­ve­riş yap­tık­la­rı gö­rül­dü.
Kol­luk kuv­vet­le­rin­ce kı­sıt­la­ma kap­sa­mın­da şehir giriş çı­kış­la­rın­da araç­la­rı dur­du­ru­la­rak sü­rü­cü­le­rin izin bel­ge­le­ri kont­rol edil­di.

Haber Merkezi