Cum­hur it­ti­fa­kı­nın İlçe Baş­kan­la­rı İshak Ka­ra­han ve Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu esnaf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di.

Cum­hur İtti­fa­kı­nın İlçe Baş­kan­la­rı ilçemizde es­naf­la­rı ge­ze­rek has­bi­hal­de bu­lun­du­lar.
AK Parti Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı İshak Ka­ra­han ve Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu oto­büs ter­mi­na­li es­na­fı ile pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun bir şe­kil­de bir araya geldi.
Baş­kan­lar ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­te es­naf­la­rın so­run­la­rı­nı ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di.
Es­naf­lar iki par­ti­nin İlçe Baş­kan­la­rı­nın yan­ya­na ol­ma­sın­dan büyük se­vinç duy­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin daima sür­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı­lar.


Haber Merkezi