ÇAYKUR’un 200 Çay Eksperi Alımı Başvuruları Dolmadı

ÇAY­KUR’un 500 mev­sim­lik işçi alımı kap­sa­mın­da alı­mı­mı ya­pa­ca­ğı 200 çay eks­pe­ri kad­ro­su­na ye­ter­li sa­yı­da baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü­nün (ÇAY­KUR); Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de çay eks­pe­ri ih­ti­ya­cı bu­lu­nan yaş çay fab­ri­ka­la­rı için 200 adet çay eks­pe­ri alı­mı­na 143 kişi baş­vu­ru­da bu­lu­nur­ken 57 ki­şi­lik kon­ten­jan açık kaldı.ÇAY­KUR’un eksik kalan 57 çay eks­pe­ri alımı için KPSS şar­tı­nı kal­dı­ra­rak MYO Çay Eks­per­li­ği veya Çay Ta­rı­mı ve İşlet­me Tek­no­lo­ji­si bö­lü­mü me­zun­la­rı ara­sın­dan İŞKUR üze­rin­den yeni bir baş­vu­ru­ya çı­ka­cak.
Önü­müz­de­ki gün­le­re baş­vu­ru ta­rih­le­ri be­lir­len­di­ğin­de haber por­ta­lı­mız­da yer ala­cak.


Haber Merkezi