Monthly Archives: Nisan 2021

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları malesef geri geldi!

TÜRKİYE Co­vid-19 nor­mal­leş­me sü­re­cin­de 1 ay ön­ce­ye geri döndü. Son da­ki­ka ka­rar­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sı açık­la­dı. Tür­ki­ye’nin risk haritasında kırmızı kategoride olan iller hafta sonu so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı cu­mar­te­si günü için de geri geldi.

Tür­ki­ye nor­mal­leş­me sü­re­cin­de artan vaka sa­yı­la­rı ile bir­lik­te 1 ay ön­ce­ki yasaklara geri döndü.
Ka­bi­ne top­lan­tı­sın­da alı­na­n yeni ka­rar­lar be­lir­len­di. Ka­rar­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan son da­ki­ka açık­la­ma­la­rı ile du­yur­du. Tür­ki­ye ye­ni­den ka­pan­ma­ya gi­di­yor. Bu hafta sonu iti­ba­riy­le so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı tüm kırmızı kategorideki il­ler­de cu­mar­te­si pazar günü uy­gu­la­na­cak.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ay­rı­ca Ra­ma­zan ayı ile il­gi­li ‘fe­da­kar­lık ya­pa­ca­ğız’ di­ye­rek, “Ülke ge­ne­lin­de hafta sonu sı­nır­la­ma­sı uy­gu­la­ya­ca­ğız. Bu mü­ba­rek ay bo­yun­ca, ülke ge­ne­lin­de hafta son­la­rı so­ka­ğa çıkma sı­nır­la­ma­sı uy­gu­la­ya­ca­ğız.
Yine Ra­ma­zan bo­yun­ca toplu iftar ve sahur ger­çek­leş­ti­ri­le­me­ye­cek­tir” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
ALI­NAN YENİ KO­RO­NAVİRÜS KA­RAR­LA­RI ŞÖYLE:
*Kır­mı­zı ka­te­go­ri­de­ki il­ler­de, pazar günü uy­gu­la­nan kı­sıt­la­ma artık cu­mar­te­si ve pazar ola­rak sü­re­cek­tir.
*Tür­ki­ye’nin ta­ma­mın­da so­ka­ğa çıkma sı­nır­la­ma­sı akşam 21:00 ve 05 ola­rak her gün devam ede­cek­tir.
*Lo­kan­ta ve kafe gibi iş­let­me­ler renk ay­rı­mı ol­mak­sı­zın %50 ka­pa­si­te şe­kil­de ça­lı­şa­bi­le­cek­tir.
*Ka­pan­ma saati son­ra­sı ve sokak kı­sıt­la­ma­sı gün­le­rin­de­ki paket ser­vi­si devam ede­cek­tir.
*Ra­ma­zan ayın­da fe­da­kar­lık ya­pa­ca­ğız. Ülke ge­ne­lin­de hafta sonu sı­nır­la­ma­sı uy­gu­la­ya­ca­ğız.Sa­de­ce Ra­ma­zan bo­yun­ca lo­kan­ta ve kafe gibi iş­let­me­ler hiz­met­le­ri­ni paket ser­vis­le sı­nır­lan­dı­ra­cak.

*Yine ra­ma­zan bo­yun­ca toplu iftar ve sahur ger­çek­leş­ti­ri­le­me­ye­cek­tir.
*Kafe ve lo­kan­ta­la­ra bazı kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğız. Nisan ve Mayıs ay­la­rın­ca nor­mal­leş­me ve izin kap­sa­mın si­gor­ta des­te­ğin­den ya­rar­la­na­ma­yan lo­kan­ta ve kafe ça­lı­şan­la­rı­nın prim­le­ri des­tek­le­necek nakdi yar­dım ya­pı­la­cak­tır.
*Çok yük­sek risk­li grubu tem­sil eden kır­mı­zı ka­te­go­ri­de­ki iller nü­fu­su­mu­zun % 80’ini tem­sil eden 58 şehre ulaş­mış­tır.


Haber Merkezi

YENİLENEN ÇAYELİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Ülke ge­ne­lin­de olduğu gibi ilçemizde de va­tan­daş­la­ra daha iyi hiz­met ve­ri­le­bil­me­si, iş ve iş­lem­le­rin hızlı so­nuç­la­na­bil­me­si için nüfus mü­dür­lük­le­rin­de Yeni Nüfus Mü­dür­lü­ğü Kon­sep­ti ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı.

Açı­lı­şa Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes TÜ­FEKÇİ, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Pelin YIL­MAZ, Ça­ye­li İlçe Nüfus Mü­dü­rü Hülya BA­BA­OĞ­LU ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Enes TÜFEKÇİ ya­ptığı açık­la­mada, va­tan­daş­la­rın daha ferah, iş­lem­le­ri­ni rahat ya­pa­bil­me­si için il ve ilçelerimizdeki nüfus mü­dür­lük­le­rimizi ye­ni­liyoruz. Bu sa­ye­de ülke ge­ne­lin­de­ki il ve il­çe­ler­de­ki nüfus mü­dür­lük­le­ri­nin tıpkı banka şu­be­le­ri gibi ben­zer stan­dart­ta ol­ma­sı sağ­la­na­cak. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü, ilk uy­gu­la­ma­yı An­ka­ra’da ger­çek­leş­tir­di. İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı, Yeni Nüfus Mü­dür­lü­ğü Kon­sep­ti kap­sa­mın­da ye­ni­den ta­sar­lan­dı. Böy­le­ce yeni kon­sept ile nüfus mü­dür­lük­le­ri­nin stan­dart­laş­tı­rıl­ma­sı, va­tan­daş­la­rın daha ferah ve kon­for­lu hiz­met su­nul­ma­sı­nın ya­nın­da “3’ü Bir Yerde Uy­gu­la­ma­sı” kap­sa­mın­da T.C. kim­lik kartı, pa­sa­port ve sü­rü­cü bel­ge­si iş­lem­le­rin­de daha etkin ve hızlı şe­kil­de hiz­met ve­ril­me­si he­def­le­ni­yor dedi. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de gün­lük 250 bin kişi nüfus mü­dür­lük­le­rin­den hiz­met alı­yor. Pa­sa­port ve sü­rü­cü bel­ge­si hiz­met­le­ri­nin nüfus mü­dür­lük­le­rin­den ve­ril­me­ye baş­lan­ma­sıy­la artan iş ve iş­lem­ler ne­de­niy­le per­so­nel ih­ti­ya­cı gi­de­ril­di, nüfus mü­dür­lük­le­ri­nin tek­nik alt­ya­pı ka­pa­si­te­si ge­liş­ti­ril­di. Ran­de­vu sü­re­le­ri bir güne dü­şü­rül­dü, bir işlem için ve­ri­len par­mak iziy­le diğer iş­lem­ler­de ya­pı­la­bi­lir hale ge­ti­ril­di, pa­sa­port, sü­rü­cü bel­ge­si ve kim­lik ba­sım­la­rı hız­lan­dı­rıl­dı. Ay­rı­ca nüfus mü­dür­lük­le­ri­ne kim­lik, sü­rü­cü bel­ge­si, pa­sa­port ye­ni­le­me için gelen ve ev­rak­la­rı tam olan­la­rın 8 da­ki­ka­da iş­lem­le­ri bi­ti­ri­lir­ken, adres de­ği­şik­li­ği için nüfus mü­dür­lük­le­ri­ne ya­nın­da abo­ne­lik söz­leş­me­si ya da bir fa­tu­ra ile ge­len­le­rin ise 5 da­ki­ka­da bu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­li­yor dedi.


Haber-Foto: İbrahim SAKLI

Cum­hur İtti­fa­kı İlçemizde Esnaf Zi­ya­re­ti Ger­çek­leş­tir­di

Cum­hur it­ti­fa­kı­nın İlçe Baş­kan­la­rı İshak Ka­ra­han ve Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu esnaf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di.

Cum­hur İtti­fa­kı­nın İlçe Baş­kan­la­rı ilçemizde es­naf­la­rı ge­ze­rek has­bi­hal­de bu­lun­du­lar.
AK Parti Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı İshak Ka­ra­han ve Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu oto­büs ter­mi­na­li es­na­fı ile pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun bir şe­kil­de bir araya geldi.
Baş­kan­lar ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­te es­naf­la­rın so­run­la­rı­nı ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di.
Es­naf­lar iki par­ti­nin İlçe Baş­kan­la­rı­nın yan­ya­na ol­ma­sın­dan büyük se­vinç duy­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin daima sür­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı­lar.


Haber Merkezi

Rize-Artvin Havalimanı İnşaatı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de in­şa­at hız kes­me­den devam edi­yor.

85,5 mil­yon ton dol­gu­nun üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Rize’nin Pazar il­çe­si Ye­şil­köy’deki Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­ne 600 dö­nüm­lük yeni bir alan ek­le­nin­ce bu rakam 100 mil­yon tona yük­sel­di.

Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rı hız kes­me­den devam eder­ken, pro­je­nin yüzde 80’e yakın kısmı ta­mam­lan­dı.
Ter­mi­nal bi­na­la­rı dolgu sa­ha­sı üze­rin­de yük­se­lir­ken, çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak olan kule de şe­kil­len­me­ye baş­la­dı.
İlk uça­ğın in­me­si­ni dört gözle bek­le­yen Ri­ze­li­ler Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın Doğu Ka­ra­de­niz’in yayla tu­riz­mi­ne çok katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü gibi bölge eko­no­mi­si için­de de­ğer­li ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ri­yor.
Rize’de ya­şa­yan Osman Ye­ti­moğ­lu isim­li va­tan­daş Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın tu­rizm açı­sın­dan Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ne fay­da­lı ola­ca­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ne çok şey katar. Tu­rist yo­ğun­lu­ğu olur. Tu­rist sa­yı­sı­nı 5 ka­tı­na çı­kar­tır. Tu­riz­me çok kat­kı­sı olur ama in­şal­lah Ri­ze­miz bo­zul­maz.
Ge­lecek tu­rist­le­rin Ri­ze­mi­zin gü­zel­li­ği­ni boz­ma­ya­cak tarz­da tu­rist­ler ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Ha­va­li­ma­nı Rize’ye çok şey ka­ta­cak”
Rize’de es­naf­lık yapan Hay­dar Kiraz ise “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı Rize’ye çok şey katar. Bütün her şey daha da ge­li­şir. Eko­no­mik açı­dan Rize ge­li­şir.
Rize ile Art­vin’i bir­bi­ri­ne bağ­lar. Bizim için çok ge­rek­liy­di. Dok­tor­la­rın has­ta­ne­ye gel­me­me­si­nin se­bep­le­rin­den biri de ha­va­li­ma­nı ol­ma­yı­şıy­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Tu­rizm açı­sın­dan Rize’nin daha çok ge­li­şe­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Fatih Yıl­maz ise “Ha­va­li­ma­nı­nın Rize’ye çok şey ka­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Özel­lik­le tu­rizm açı­sın­dan Rize’ye bir can­lı­lık ka­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Yay­la­la­rı­mız var, gezip gö­rü­lecek yer­le­ri­miz çok fazla. O ne­den­le Rize’ye çok şey ka­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Daha önce ol­say­dı daha iyi olur­du ama buna da şükür” dedi.
“Ox­ford’dan dip­lo­man ola­ca­ğı­na Rize’den nüfus kâ­ğı­dın olsun”
Ha­va­li­ma­nı­nın Rize için bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu­nu ve açıl­ma­sı için 4 gözle bek­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Resul İnan isim­li va­tan­daş “Rize’de ha­va­li­ma­nı pro­je­si bizim için gurur kay­na­ğı. Ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du, neden ol­ma­sın. Rize de­yin­ce bir du­ra­cak­sın. Ox­ford’dan dip­lo­man ola­ca­ğı­na Rize’den nüfus kâ­ğı­dın olsun” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Te­me­li, 3 Nisan 2017’de Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan atı­lan ve in­şa­atı­nın yüzde 80’e ya­kı­nı ta­mam­la­nan yıl­lık 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nda ilk uça­ğın yıl so­nun­da in­me­si plan­la­nı­yor.


Haber Merkezi

Vaka sayılarının patladığı Karadeniz’de artışın durdurulamama sebebi ortaya çıktı: Aşı yaptırmıyorlar

Ko­ro­na vaka sa­yı­la­rı­nın gi­de­rek art­tı­ğı ül­ke­miz­de, özel­lik­le Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de­ki il­le­ri­miz kri­tik se­vi­ye­ye ulaş­tı.

Sam­sun başta olmak üzere Ordu, Gi­re­sun, Trab­zon ve Rize’de vaka ora­nın­da artış sü­rer­ken, böl­ge­de­ki dok­tor­lar çar­pı­cı de­tay­lar pay­laş­tı. Buna göre ar­tı­şın en önem­li se­be­bi; va­tan­daş­la­rın aşı ol­mak­tan ka­çın­ma­la­rı oldu.
Yoğun ba­kım­da­ki bir­çok has­ta­nın aşı sı­ra­sı gel­di­ği halde yap­tır­ma­dı­ğı, toplu et­kin­lik­le­re ka­tıl­dı­ğı ve te­mas­lı lis­te­le­ri­ni ekip­ler­le pay­laş­ma­dı­ğı or­ta­ya çıktı. Tür­ki­ye’de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs vaka sa­yı­sın­da artış devam edi­yor. Dün ülke ge­ne­lin­de 29 bin 58 yeni vaka sap­tan­dı, 153 va­tan­da­şı­mız ise ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
KA­RA­DENİZ HALKI AŞI OL­MU­YOR
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ya­yın­la­dı­ğı il­le­re göre risk du­ru­mu ha­ri­ta­sın­da ise Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sı­nın en fazla ol­du­ğu kent­ler ilk sı­ra­da yer alı­yor. Böl­ge­de­ki Ko­vid-19 has­ta­la­rı­nı te­da­vi eden dok­tor­lar, Ka­ra­de­niz’de vaka ar­tı­şı­nın ne­den­le­ri­ni pay­laş­tı. Mil­li­yet’in ha­be­ri­ne göre Tür­ki­ye’nin Vuhan’ı ha­li­ne gelen Sam­sun’da has­ta­la­rın yüzde 80’inde İngi­liz var­yant tü­rü­nün gö­rül­dü­ğü be­lir­til­di. Trab­zon’da 65 yaş üzeri 40 bin­den fazla va­tan­daş aşı ol­mak­tan ka­çın­dı, yoğun bakım ser­vis­le­ri aşı ol­ma­yan 65 yaş üzeri va­tan­daş­lar­la doldu.
TE­MAS­LI LİSTESİNİ VER­MEK­TEN KA­ÇI­NI­YOR­LAR
Dok­tor­lar özel­lik­le Trab­zon ve Sam­sun’da has­ta­lı­ğa ya­ka­la­nan bir­çok ki­şi­nin temas öy­kü­sü­nü söy­le­mek­ten ka­çın­dı­ğı­na ve asemp­to­ma­tik has­ta­la­rın so­kak­lar­da ge­zin­di­ği­ne dik­kat çe­ki­yor.
“AŞI­LAN­MA­DI­ĞI İÇİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE TEDAVİ GÖ­REN­LER VAR”
Sam­sun 19 Mayıs Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü’nden Doç. Dr. Esra Tan­yel, du­ru­mu şu söz­ler­le or­ta­ya koydu: “Sam­sun ge­ne­lin­de aşı te­red­dü­dü ya­şa­yan in­san­lar azım­san­ma­ya­cak oran­da. 65 yaş üze­rin­de­ki po­pü­las­yon­da aşı­lan­ma­dı­ğı için yoğun bakım ser­vi­sin­de te­da­vi gören has­ta­lar var. Ya­tak­lar dol­muş du­rum­da. Bafra il­çe­si, diğer il­çe­le­re göre virüs yü­kü­nün daha fazla ol­du­ğu mer­kez­ler­den.
“YOĞUN BA­KI­MA AL­DI­ĞI­MIZ TEY­ZENİN DOĞUM GÜ­NÜ­NE KA­TIL­DI­ĞI­NI ÖĞ­RENDİK”
Bir­çok insan halen vi­rü­sü cid­di­ye al­maz­ken mev­lit, ta­zi­ye, doğum günü ve kut­la­ma et­kin­lik­ler devam edi­yor. Geçen gün yoğun ba­kı­ma kal­dır­dı­ğı­mız 65 yaş üzeri bir tey­ze­nin, doğum günü kut­la­ma­sı­na ka­tıl­dı­ğı­nı öğ­ren­dik. Bu kut­la­ma ne­de­niy­le 6 ev ka­ran­ti­na­ya alın­dı. Bu tür ör­nek­ler çok fazla.”
“TE­MAS­LI BİRÇOK KİŞİ ELİNİ KO­LU­NU SAL­LA­YIP VİRÜSÜ YAY­MA­YA DEVAM EDİYOR”
Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Bö­lü­mü’nden Doç. Dr. Gür­dal Yıl­maz ise kent ge­ne­lin­de ya­şa­nan en büyük so­ru­nun aşı te­red­dü­dü ol­du­ğu­nu be­lir­tip “Yoğun ba­kım­da ya­tan­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı aşı ol­mak­tan ka­çı­nan 65 yaş üstü va­tan­daş­lar. Ko­vid-19’a ya­ka­la­nan bir çok kişi ya­kı­nı ka­ran­ti­na­da kal­ma­sın diye temas öy­kü­sü­nü sak­la­yıp, söy­le­mi­yor. Hasta te­mas­lı bir­çok kişi elini kol­lu­nu sal­la­ya­rak vi­rü­sü yay­ma­ya devam edi­yor.” dedi.

Haber Merkezi

ÇAYKUR’un 200 Çay Eksperi Alımı Başvuruları Dolmadı

ÇAY­KUR’un 500 mev­sim­lik işçi alımı kap­sa­mın­da alı­mı­mı ya­pa­ca­ğı 200 çay eks­pe­ri kad­ro­su­na ye­ter­li sa­yı­da baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü­nün (ÇAY­KUR); Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de çay eks­pe­ri ih­ti­ya­cı bu­lu­nan yaş çay fab­ri­ka­la­rı için 200 adet çay eks­pe­ri alı­mı­na 143 kişi baş­vu­ru­da bu­lu­nur­ken 57 ki­şi­lik kon­ten­jan açık kaldı.ÇAY­KUR’un eksik kalan 57 çay eks­pe­ri alımı için KPSS şar­tı­nı kal­dı­ra­rak MYO Çay Eks­per­li­ği veya Çay Ta­rı­mı ve İşlet­me Tek­no­lo­ji­si bö­lü­mü me­zun­la­rı ara­sın­dan İŞKUR üze­rin­den yeni bir baş­vu­ru­ya çı­ka­cak.
Önü­müz­de­ki gün­le­re baş­vu­ru ta­rih­le­ri be­lir­len­di­ğin­de haber por­ta­lı­mız­da yer ala­cak.


Haber Merkezi

Doğu Karadeniz’de 6 İl Kısıtlamayla Sessizliğe Büründü

Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) risk ha­ri­ta­sın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de­ki Trab­zon, Ordu, Gi­re­sun, Rize, Gü­müş­ha­ne ile “yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de­ki Art­vin, so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sıy­la sakin bir gün ge­çi­ri­yor.

Sal­gın­la mü­ca­de­le ama­cıy­la 29 Mart Pa­zar­te­si saat 05.00’te sona erecek kı­sıt­la­ma kap­sa­mın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de bu­lu­nan Trab­zon’da sokak ve cad­de­ler­de ses­siz­lik hakim oldu.
Kent­te, Ata­türk Alanı’ndaki 15 Tem­muz Şe­hit­ler ve Hür­ri­yet Parkı, Kah­ra­man­ma­raş ve Kun­du­ra­cı­lar cad­de­le­ri ile Uzun Sokak en sakin gün­le­rin­den bi­ri­ni daha ya­şa­dı.
Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, şehir mer­ke­zin­de­ki Uzun­so­kak ve Kah­ra­man­ma­raş Cad­de­si’nde baş­lat­tık­la­rı ka­na­li­zas­yon ve su ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü.
Gü­müş­ha­ne, Ordu, Gi­re­sun, Rize, Art­vin’de de ana cadde, sokak, mey­dan ve sahil ke­si­mi boş kaldı.
Va­tan­daş­la­rın kı­sıt­la­ma­ya büyük oran­da uyu­lur­ken, ba­zı­la­rı­nın ev­le­ri­ne yakın mar­ket ve fı­rın­la­ra gi­de­rek alış­ve­riş yap­tık­la­rı gö­rül­dü.
Kol­luk kuv­vet­le­rin­ce kı­sıt­la­ma kap­sa­mın­da şehir giriş çı­kış­la­rın­da araç­la­rı dur­du­ru­la­rak sü­rü­cü­le­rin izin bel­ge­le­ri kont­rol edil­di.

Haber Merkezi

Karadeniz’e ‘Çay Göçü’ Öncesi ‘Karantina’ Önerisi

Doğu Ka­ra­de­niz’de, mayıs ayın­da baş­la­ya­cak çay ta­rı­mı için hasat dö­ne­min­de geçen yıl ol­du­ğu gibi büyük kent­ler­den böl­ge­ye 100 binin üze­rin­de üre­ti­ci­nin gel­me­si bek­le­ni­yor. Uz­man­lar, hasat se­zo­nu ön­ce­si böl­ge­ye ge­le­cek­le­re ka­ran­ti­na­ya alı­na­rak, test uy­gu­lan­ma­sı­nı öne­ri­yor.

Doğu Ka­ra­de­niz’de, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de, 830 bin dekar alan­da 1 mil­yon üre­ti­ci aile ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yaş çay üre­ti­min­de hasat dö­ne­mi yak­la­şı­yor. Çay ta­rı­mın­da geçen yıl ol­du­ğu gibi büyük kent­ler­den böl­ge­ye 100 binin üze­rin­de üre­ti­ci ve işçi ge­lecek. Büyük ço­ğun­lu­ğu İstan­bul ve An­ka­ra’dan böl­ge­ye ge­lecek üre­ti­ci­le­rin mayıs ayı ba­şın­da yola çık­ma­sı bek­le­ni­yor.


Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ve­ri­le­ri­ne göre ‘çok yük­sek risk­li iller’ ara­sın­da yer alan Ka­ra­de­niz il­le­ri­ne ya­pı­la­cak çay göçü vaka ar­tış­la­rı­na neden ola­bi­le­ce­ği en­di­şe­si oluş­tur­du. Bu ta­ri­he kadar va­ka­la­rın azal­tıl­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu uya­rı­sın­da bu­lu­nan uz­man­lar, hasat se­zo­nu ön­ce­si böl­ge­ye ge­le­cek­le­re ka­ran­ti­na­ya alı­na­rak, test uy­gu­lan­ma­sı­nı öne­ri­yor.
PROF. DR. AYDIN: ÇAY GÖÇÜ VİRÜSÜN TA­ŞIN­MA­SIN­DA RİSK YA­RA­TA­CAK
Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Faruk Aydın, çay gö­çü­nün vi­rü­sün ta­şın­ma­sı açı­sın­dan risk ya­ra­ta­ca­ğı­nı söy­le­di.
Son haf­ta­da­ki vaka ar­tı­şıy­la vi­rü­sün yük­sel­me tren­di­ne geç­ti­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Aydın, “Rize’deki iş gücü mev­cut nüfus ne­de­niy­le ya­pı­la­ma­mak­ta. Başka il­ler­den, başka böl­ge­ler­den iş gücü temin edil­mek­te. Hatta bazı yıl­lar Gür­cis­tan’dan da iş gücü temin edi­li­yor­du. Bu yıl ko­ro­na­vi­rüs yük­sek oran­da bu­lu­nu­yor. İlginç olan ise mu­tas­yon­lu virüs Rize’de böl­ge­nin diğer il­le­ri kadar değil, yüzde 10 ci­va­rın­da bu­lun­ma­sı, bunun daha yük­sel­me tren­din­de ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Mev­cut ris­kin daha da art­ma­ya devam et­ti­ği­ni söy­le­mek müm­kün. Zaten son haf­ta­da da Rize’de 100 bin ki­şi­ye düşen vaka oranı art­mış du­rum­da. Aynı ön­lem­le­rin sür­dü­rül­me­si du­ru­mun­da va­ka­la­rın ar­ta­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yo­ruz” dedi.
‘ÇAY İŞÇİLERİNE KARŞI ÖNLEM ALIN­MA­LI’
Kent­te ye­ter­li aşı­la­ma sa­yı­sı­na ula­şı­la­ma­dı­ğı­nı ve çay iş­çi­le­ri­nin genç nüfus ol­du­ğu­na dik­kat çeken Prof. Dr. Aydın, “Rize’de yak­la­şık 75 bin kişi aşı­lan­mış. Top­lam nü­fu­sun yak­la­şık 350 bin ci­va­rın­da ol­ma­sıy­la or­ta­la­ma hesap ya­par­sak yüzde 20 ci­va­rın­da insan aşı­lı­dır. Bunun ge­ne­li de yaşlı grup­tur. 65 yaş ve üzeri, sağ­lık­çı­lar ile bazı özel bazı sek­tör­ler aşı­lan­dı. Çay sek­tö­rün­de ça­lı­şan in­san­la­rın aşı­sız olma oranı hala yük­sek. Aşı­la­ma­la­rın bu yaş gru­bu­na in­me­me­si du­ru­mun­da sek­tö­rün mayıs ayı iş­lem­le­ri­ni risk al­tın­da yap­ma­sı gö­rü­le­bi­lir. Vi­rü­sün var­lı­ğın­da çay top­la­ma iş­le­ri­nin ve nak­li­nin ya­pı­la­bil­me­si için bu iş­çi­le­re yö­ne­lik bazı ön­lem­le­rin alın­ma­sı gerek” diye ko­nuş­tu.
‘KA­RANTİNA’ VE ‘TEST’ ÖNERİSİ
Böl­ge­de vi­rü­sün ya­yı­lı­mı­nın kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­sı için sıkı ted­bir­ler alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Prof. Dr. Aydın, “Dı­şa­rı­dan gelen iş­çi­le­rin ka­ran­ti­na­ya alı­na­rak belli bir süre göz­lem­len­me­si­nin ya­nın­da test­ler ya­pı­la­bi­lir. Ça­lış­tık­la­rı böl­ge­de ve kal­dık­la­rı yer­ler­de­ki in­san­la­rın sağ­lık du­ru­mu­nun da bi­lin­me­si ge­re­ki­yor. İşle­ri­ni ta­mam­la­dık­tan sonra geri dö­nüş­le­rin­de de bu­ra­dan ala­cak­la­rı vi­rü­sü kendi böl­ge­le­ri­ne ta­şı­ma risk­le­ri açı­sın­dan da yine bir de­ğer­len­dir­me­nin doğru şe­kil­de ya­pıl­ma­sı ül­ke­miz­de ko­ro­na­vi­rüs bu­la­şı­nın kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­sı ba­kı­mın­dan doğru bir yak­la­şım ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
ZİRAAT ODASI: 10 GÜN İZO­LAS­YON­DA KAL­MA­LI­LAR
Rize’nin De­re­pa­za­rı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Bün­ya­min Al­bay­rak, pan­de­mi ile geçen yıl­dan edin­dik­le­ri tec­rü­be ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu tec­rü­be­ler­le bu yılki çay se­zo­nun­da yol ala­ca­ğız. Kı­sıt­la­ma bek­le­mi­yo­ruz, HES kod­la­rı ile böl­ge­ye giriş yap­tık­la­rı tak­dir­de te­dir­gin­li­ği or­ta­dan kal­dı­ra­cak­tır. Ancak bir yı­ğıl­ma olur­sa bir en­di­şe or­ta­ya çıkar. Şu anda tek bek­len­ti­miz üre­ti­ci­le­rin er­ken­den böl­ge­ye giriş yap­ma­la­rı, çay bah­çe­si­ne gir­me­den önce evin­de 10 gün­lük bir izo­las­yon ge­çir­me­le­ri. Gübre za­ma­nı geldi, bazı üre­ti­ci­ler böl­ge­ye gel­me­ye baş­la­dı. Gör­dü­ğü­müz, üre­ti­ci­ler­de bir bi­linç oluş­muş, du­yar­lı­lık var, gel­dik­le­ri ilk anda in­san­lar­la temas kur­mak­tan ka­çı­yor­lar. Hem ken­di­le­ri­ne hem de ak­ra­ba ve kom­şu­la­rı­na zarar ver­mek is­te­mi­yor­lar” dedi.
‘TEDBİR ALMAK ZO­RUN­DA­YIZ’
Çay üre­ti­ci­si Me­la­hat Köse de, “Ge­len­ler has­ta­lık ge­ti­ri­yor, biz de kor­ku­yo­ruz. Şu an köyde az kişi var, ge­len­ler­le bu sayı çok ar­ta­cak. Ge­len­ler bir­kaç gün ka­ran­ti­na­da dur­sun­lar, hemen çay­lı­ğa, çay alım ye­ri­ne git­me­sin­ler, has­ta­lı­ğı yay­ma­sın­lar. Zaten bir se­ne­dir kor­kuy­la ya­şı­yo­ruz. 10 günü ka­ran­ti­na­da ge­çi­rir­ler­se on­la­rın da içi rahat olur bizim de” diye ko­nuş­tu. Mü­zey­yen Ka­ra­du­man ise, “Dı­şa­rı­dan ge­lecek üre­ti­ci­ler ke­sin­lik­le ken­di­le­ri­ni izole et­me­li­ler. Çünkü vaka sa­yı­la­rı ye­ni­den ar­tış­la. Ted­bir almak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz” dedi.
‘SO­RUN­SUZ SE­ZO­NU AT­LA­TA­CA­ĞIZ’
Çay hasat dö­ne­min­de il dı­şın­dan çok sa­yı­da üre­ti­ci­nin ge­le­ce­ği­ni söy­le­yen Se­la­hat­tin Ka­ra­du­man, “İl dı­şın­da­ki üre­ti­ci­le­rin gel­me­si ile be­ra­ber nüfus hızla ço­ğa­la­cak, olu­şa­bi­lecek vaka ar­tış­la­rı­nın önüne de ancak izo­las­yon­la ge­çe­bi­li­riz.
Geçen yılki gibi bir izo­las­yon şart, yoksa va­ka­lar artar. Üre­ti­ci­nin böl­ge­ye gel­me­si şart, çay bizim geçim kay­na­ğı­mız. Geçen yıl ol­du­ğu gibi üre­ti­ci­ler ça­yı­na sahip çı­ka­cak, pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uya­cak, so­run­suz bir şe­kil­de bu se­zo­nu da at­la­ta­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

BAL fikstürü çekildi

Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) fiks­tü­rü çe­kil­di. Rize’yi bu sezon 4 ta­kı­mın tem­sil ede­ce­ği ligde, Rize ekip­le­ri aynı grup­ta 6 haf­ta­lık mü­ca­de­le­ye sahne ola­cak­lar.

2020-2021 Se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig mü­sa­ba­ka­la­rı 9 Böl­ge­de, 52 grup­ta 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la oy­na­na­cak. BAL Ligi’nde 8. Bölge, 3. Grup­ta mü­ca­de­le edecek olan Rize İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por’un 6 hafta sü­recek olan lig fiks­tü­rü çe­kil­di. 3 dev­re­li lig usu­lü­ne göre oy­na­na­cak olan lig so­nun­da son sı­ra­da yer alan takım ama­tör kü­me­ye dü­şer­ken, bi­rin­ci olan takım ise bölge bi­rin­ci­li­ği ka­te­go­ri­si­ne yük­se­le­rek 3. Lig için mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­recek. 17-18 Nisan ta­rih­le­rin­de ilk haf­ta­sı oy­na­na­cak olan BAL Ligi’nde Rize ta­kım­la­rı­nın fiks­tü­rü şöyle;

 1. Hafta
  Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por – Ça­ye­lis­por
  Sa­lar­has­por – Rize İl Özel İda­res­por
 2. Hafta
  Ça­ye­lis­por – Sa­lar­has­por
  Rize İl Özel İda­res­por – Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por
 3. Hafta
  Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por – Sa­lar­has­por
  Rize İl Özel İda­res­por – Ça­ye­lis­por
 4. Hafta
  Ça­ye­lis­por – Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por
  Rize İl Özel İda­res­por – Sa­lar­has­por
 5. Hafta
  Sa­lar­has­por – Ça­ye­lis­por
  Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por – Rize İl Özel İda­res­por
 6. Hafta
  Sa­lar­has­por – Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por
  Ça­ye­lis­por – Rize İl Özel İda­res­por
  Haber Merkezi

BERÂT GECESİ

Berat ge­ce­si, Şaban ayı­nın on be­şin­ci ge­ce­si­dir. Yani on dör­dün­cü günü ile on be­şin­ci günü ara­sın­da­ki ge­ce­dir. [Önü­müz­de­ki Cu­mar­te­si gü­nü­nü, Pazar gü­nü­ne bağ­la­yan gece Berat ge­ce­si­dir.]
Al­la­hü teâlâ, ezel­de hiç bir şey ya­rat­ma­dan önce, her şeyi tak­dir etti, di­le­di. Bun­lar­dan, bir yıl için­de ola­cak her şeyi, bu gece me­lek­le­re bil­di­rir.
Duhân sü­re­si, üçün­cü aye­tin­de me­alen “Biz onu [Kur’an-ı ke­ri­mi] mü­ba­rek bir ge­ce­de in­dir­dik” bu­yu­rul­du. Ehl-i sün­net âlim­le­ri “rah­me­tul­la­hi aley­him ecma’în” bu ayet-i ke­ri­me­yi tef­sir eder­ken, bu mü­ba­rek ge­ce­nin Berat ge­ce­si ol­du­ğu­nu ve Kur’an-ı ke­ri­min bir se­fer­de, top­lu­ca Levh-i mah­fu­za bu gece in­di­ril­di­ği­ni an­la­mış­lar­dır.
Ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­rul­du ki:
“Şa­ban-ı şe­ri­fin on be­şin­ci ge­ce­si olun­ca, o ge­ce­yi ihyâ edi­niz ve gü­nün­de oruç tu­tu­nuz! Mu­hak­kak ki, Al­la­hü teâlâ, “Mağ­fi­ret olun­mak is­te­yen yok mudur, mağ­fi­ret ede­yim? Rızık is­te­yen yok mudur, rızık ve­re­yim. Kim ne is­ter­se ve­re­yim!” bu­yu­rur. Bu hâl sa­ba­ha kadar devam eder.”
“Berat ge­ce­si­ni ga­ni­met, fır­sat bi­li­niz! Çünkü belli bir ge­ce­dir. Şaban’ın on be­şin­ci ge­ce­si­dir. Kadir ge­ce­si, çok büyük ise de, hangi gece ol­du­ğu belli de­ğil­dir. Bu gece (Berat ge­ce­sin­de) çok iba­det edi­niz. Yoksa kı­ya­met gü­nün­de piş­man olur­su­nuz.”
“Şaban ayı­nın on beşi ge­lin­ce, ge­ce­si­ni na­maz­la, gün­dü­zü­nü oruç­la ge­çi­ri­niz.”
Ayşe va­li­de­miz, Pey­gam­ber efen­di­mi­zin Berat ge­ce­sin­de, sa­ba­ha kadar iba­det et­ti­ği­ni gö­rün­ce sordu:
Ya Re­sû­lal­lah, Al­la­hü te­la­nın en sev­gi­li ku­lu­sun! Buna rağ­men niçin bu kadar ken­di­ni yo­ru­yor­sun?
Pey­gam­ber Efen­di­miz şöyle cevap verdi:
Ey Ayşe, ben şük­re­di­ci kul ol­ma­ya­yım mı? Ey Ayşe, sen bu ge­ce­de, ne ol­du­ğu­nu bilir misin?* Ayşe va­li­de­miz tek­rar sordu?
Bu ge­ce­nin diğer ge­ce­ler­den üs­tün­lü­ğü nedir ya Re­sû­lal­lah? Pey­gam­ber efen­di­miz şöyle cevap verdi: Bu sene için­de do­ğa­cak her çocuk, bu gece def­te­re ge­çi­ri­lir. Bu sene için­de öle­cek­le­rin isim­le­ri bu gece özel def­te­re ya­zı­lır. Bu gece her­ke­sin rızkı ter­tip edi­lir. Bu gece her­ke­sin ameli ve iş­le­ri Al­la­hü te­la­ya arz olu­nur.* Bir kimse, evin­den ay­rı­lıp yol­cu­lu­ğa çıkar. Hâl­bu­ki onun adı ya­şa­yan­lar def­te­rin­den, ölü­ler def­te­ri­ne ge­çi­ril­miş­tir. Gâfil ol­ma­ma­lı, bu ge­ce­yi mut­la­ka ihya et­me­li­dir. Kaza na­ma­zı kıl­ma­lı. Kur’an-ı kerim oku­ma­lı, dua, tövbe et­me­li, sa­da­ka ver­me­li, Müs­lü­man­la­rı se­vin­dir­me­li­dir. Bun­la­rın se­va­bı­nı ölü­le­re de gön­der­me­li­dir. Bu gece “Ya Rabbi, bize dünya ve ahi­ret sa­ade­ti ihsan eyle, bize hi­da­yet ver­dik­ten sonra, kalp­le­ri­mi­zi kay­dır­ma” diye dua et­me­li­dir. Berat ge­ce­niz mü­ba­rek olsun. Kay­nak: Hu­zu­ra Doğru…

SGK ve GSS borçları siliniyor! Son tarih 31 Mart

SGK ve GSS borç­la­rıy­la il­gi­li önem­li açık­la­ma! Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk yüz bin­ler­ce ki­şi­yi uyar­dı. Bakan Sel­çuk, SGK prim ya­pı­lan­dır­ma­sı ile il­gi­li va­tan­daş­la­ra çağ­rı­da bu­lu­na­rak, borç­la­rın peşin ve ilk tak­sit öde­me­le­ri­nin 31 Mart ta­ri­hin­de sona ere­ce­ği­ni du­yur­du.

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, SGK prim ya­pı­lan­dır­ma­sı ile il­gi­li va­tan­daş­la­ra çağ­rı­da bu­lu­na­rak, borç­la­rın peşin ve ilk tak­sit öde­me­le­ri­nin 31 Mart ta­ri­hin­de sona ere­ce­ği­ni du­yur­du. Sel­çuk, SGK prim borç­la­rı­nı ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ra­rak, CO­VID-19 sal­gın sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rın üzer­le­rin­de­ki yük­le­ri ha­fif­let­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
30 Ara­lık 2020 ta­rih­li Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile SGK ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru ta­ri­hi­ni 1 Şubat 2021’e, öde­me­si sü­re­si­ni ise 31 Mart 2021’e kadar uza­ta­rak, daha fazla va­tan­da­şı­mı­zın fay­da­lan­ma­sı­na imkan sağ­la­dık­la­rı­nı kay­de­den Bakan Sel­çuk, “Bu kap­sam­da e-Dev­let, e-SGK ve sos­yal gü­ven­lik mer­kez­le­ri­mi­ze 2.1 mil­yon va­tan­da­şı­mız baş­vur­du. Ya­pı­lan­dı­rı­lan top­lam ala­cak 101 mil­yar li­ra­yı aştı ve bu­gü­ne kadar 7,4 mil­yar lira tah­si­lat ger­çek­leş­ti­ril­di” dedi.
Bakan Sel­çuk, söz ko­nu­su dü­zen­le­me ile si­gor­ta prim­le­ri, genel sağ­lık si­gor­ta­sı primi, iş­siz­lik si­gor­ta­sı primi, idari para ce­za­la­rı, iş ka­za­sı, mes­lek has­ta­lı­ğı, ma­lul­lük ve va­zi­fe ma­lul­lü­ğü so­nu­cun­da doğan rücu ala­cak­lar, yer­siz öde­nen gelir ve ay­lık­lar­dan doğan ala­cak­lar ve Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rının daha önce dur­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri­nin ih­ya­sı ha­lin­de do­ğa­cak ala­cak­la­rın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Ala­cak­lar Ge­cik­me Ce­za­sı ve Zammı Ye­ri­ne Yİ-ÜFE ile Gün­cel­len­di


SGK ya­pı­lan­dır­ma­sı kap­sa­mın­da ala­cak­la­rın ge­cik­me ce­za­sı ve zammı ye­ri­ne Yİ-ÜFE ile gün­cel­len­di.
Peşin öde­me­ler­de he­sap­la­nan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 tak­sit­le öde­me­de ise yüzde 50’si si­lin­di.
Ay­rı­ca tak­sit­le öde­me­yi ter­cih eden­ler için iki­şer aylık dö­nem­ler­de 6,9,12 ve 18 eşit tak­sit­le ödeme im­kâ­nı ge­ti­ril­di. Buna ek ola­rak daha önce tat­bik edi­len ha­ciz­ler, bu ka­nu­na göre ya­pı­la­cak öde­me­ler nis­pe­tin­de kal­dı­rıl­dı.
Bağ-Kur Prim Borç­la­rı Si­li­ne­bi­lecek

SGK borç ya­pı­lan­dır­ma­sı­nın Bağ-Kur­lu­la­ra da önem­li avan­taj­lar ge­tir­di­ği­ni ak­ta­ran Bakan Sel­çuk, “Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı­nın daha ön­ce­ki ka­nun­lar­la dur­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri­ne iliş­kin prim borcu asıl­la­rı Yİ-ÜFE ile gün­cel­len­di.
31 Mart 2021 ta­ri­hi­ne kadar öde­me­le­ri ha­lin­de dur­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri ihya edi­lecek” şek­lin­de ko­nuş­tu.
GSS Borç­la­rı­na Ödeme Ko­lay­lı­ğı Bakan Sel­çuk, Genel Sağ­lık Si­gor­ta­sı (GSS) prim borç­la­rı­nın ise 30 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar peşin veya tak­sit­ler ha­lin­de öden­me­si du­ru­mun­da ge­cik­me ce­za­sı ve zam­mı­nın ta­ma­mı si­li­ne­ce­ği­ni al­tı­nı çizdi.
Sel­çuk, “GSS si­gor­ta­lı­sı olan­lar­dan daha önce hiç gelir tes­ti­ne baş­vur­ma­yan­la­rın ise 31 Mart 2021 ta­ri­hi­ne kadar gelir tes­ti­ne baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de GSS prim­le­ri, gelir testi so­nu­cu­na göre baş­lan­gıç ta­ri­hin­den iti­ba­ren gün­cel­le­ne­bi­lecek. Gelir testi so­nu­cun­da aynı ha­ne­de ya­şa­yan ve aile için­de­ki ge­li­ri as­ga­ri üc­re­tin 1/3’ünden az ol­du­ğu tes­pit edi­len­le­rin prim borç­la­rı si­li­necek ve prim­le­ri dev­let ta­ra­fın­dan öde­necek” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

TÜRKİYE’DEN ANAYURDA FİDAN

Türk­le­rin Ana­yur­du Af­ga­nis­tan’ın Kuzey böl­ge­si­ne Güney Tür­kis­tan de­ni­li­yor böl­ge­de­ki şe­hir­le­rin ta­ma­mı­na ya­kı­nı Türk. Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı­mız kadim Türk yurdu, İskit, Ak Hun, Kök­türk, Ka­ra­han, Gazne, Sel­çuk, Ba­bür­ler’in mi­ra­sı.

KUYAŞ Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Af­ga­nis­tan’ın Si­bir­gan böl­ge­sin­de Tür­ki­ye’den İşa­da­mı ve gö­nül­lü­le­rin yar­dım­la­rıy­la ya­pı­lan içme su­la­rı, okul ve ev­le­rin çev­re­sin­de ağaç fi­da­nı dikim kam­pan­ya­sı dü­zen­len­di.
Gön­de­ri­len yüz­ler­ce fidan yöre hal­kı­nın ka­tı­lı­mı ve des­te­ğiy­le açı­lan çu­kur­la­ra di­kil­di. Can suyu ve­ril­di.
Böl­ge­nin Türk kim­li­ği­nin ma­ya­lan­dı­ğı coğ­raf­ya ol­du­ğu be­lir­til­di.
Fidan dikim işi böl­ge­de örnek bir proje ol­ma­sıy­la be­ğe­ni ka­zan­dı. Önce MHP eski Mil­let­ve­ki­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk aile­si­nin yap­tır­dı­ğı içme suyu hay­ra­tı­nın çev­re­si­ni ağaç­lan­dır­dı. Son­ra­sın­da ise Şi­bir­gan da bir okul yap­tı­ran Ri­ze­li Dr. Metin Kü­lünk yap­tır­dı­ğı Oku­lun bah­çe­si ağaç­lan­dı­rıl­dı. KUYAŞ Der­nek Baş­ka­nı Nur Mu­ham­med ‘böl­ge­de ağaç­lan­dır­ma ve su ku­yu­su açma ça­lış­ma­la­rı­na Tür­ki­ye’den des­tek olan tüm kar­deş­le­ri­mi­ze te­şek­kür ede­riz. Bu gü­zel­lik­ler Güney Tür­kis­tan’ın her ye­ri­ne örnek teş­kil eder diye dü­şü­nü­yo­rum. Dr. Metin Kü­lünk Ho­ca­ma, KUYAŞ Der­nek Bşk. Nur Mu­ham­med kar­de­şi­me ve emek veren her­ke­se yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU