Monthly Archives: Nisan 2021

FATİH SULTAN MEHMET HAN HZ. VEFATI

Türk İmparatoru II. Mehmed 30 Mart 1432’de doğmuş ve 3 Mayıs 1481’de ölmüştür, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahıdır. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.
II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih’ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû’l-Feth” Osmanlı Türkçesi ile daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rum” unvanları ile anıldı.
Fatih, İslam Peygamberi Muhammed’in bir hadisine nail olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir.
Tarihin en büyük hükümdarlarından olan Fâtih Sultan Mehmed Hân, 3 Mayıs 1481’de vefât etmiştir.
Fâtih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı Pâdişahlarının yedincisi, II. Murad Hânın oğlu ve II. Bâyezid Hânın babasıdır.
1431’de Edirne’de doğdu. Daha 22 yaşında iken, İstanbul’u alarak, Bizans İmparatorluğu’na son veren bu büyük hükümdar, Arnavutluk’u, Bosna ve Hersek’i almış, Yunanistan’ın fethini tamamlamış ve Balkanları idaresi altında birleştirmiş, Trabzon-Rum Pontus Devleti’ne son vermiştir. Toplam iki İmparatorluk, Dört Krallık, Altı Prenslik ve Beş de Dükalık olmak üzere, 17 Devlet fethetmiştir.
Çe­şit­li ilim­le­ri öğ­ren­mek için dev­rin en mü­te­has­sıs âlim­le­ri­ni ken­di­si­ne ho­ca tayin eder­di. Bun­lar her gün mu­ay­yen sa­at­te ge­lip, ken­di­si­ne ders oku­tur­lar­dı. Akşemseddin, Ho­ca­zade, Gürânî, Mol­la İl­yas, Si­ra­ced­din Ha­le­bî, Mol­la Ab­dül­ka­dir, Ha­san Sam­su­nî, Mol­la Hüsrev gi­bi bü­yük âlim­ler ona ho­ca­lık yap­mış­lar­dı. Onun vefatı ile Hı­ris­ti­yan­lık dün­ya­sı bay­ram yap­ıp ki­li­se­le­rin­de 3 gün çan ça­lın­dı.
Cenazesi İs­tan­bul’a ge­ti­ril­ip 22 Ma­yıs’­ta Fâtih Câmii bahçesindeki kabrine defnedilmiştir. Bendenize bu mübarek zatin kabrini defalarca ziyaret etmek nasip oldu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Kaynak: Osmanlı tarihi…

TAŞ OCAĞINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Rize İyi­de­re’de Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin in­şa­sın­da de­niz­de dolgu için açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si devam edi­yor.

16 mil­yon tona yakın taş alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan İkiz­de­re il­çe­si Gür­de­re ve Ce­viz­lik kö­yün­de taş ocağı açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­si devam edi­yor.
İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin inşa edi­le­ce­ği deniz üze­rin­de­ki ala­nın dol­gu­su için 16 mil­yon tona yakın taş alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan İkiz­de­re il­çe­si Gür­de­re ve Ce­viz­lik kö­yün­de taş ocağı açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­si devam edi­yor.
Yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ne rağ­men Rize mer­kez­den tak­vi­ye­li Jan­dar­ma des­te­ği ile Taş Ocağı ala­nı­na yol açma ça­lış­ma­sı devam edi­yor.
3 gün­dür devam eden ça­lış­ma­da yak­la­şık 300 metre yol açıl­dı.
Tepki gös­te­ren 8 kişi gö­zal­tı­na alın­mış­tı
Yol açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­le­re biber ğazı sı­kıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren 7 kişi ve İDEF-İkiz­de­re Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ziya Yıl­dı­rım, Meh­met Ka­ra­de­niz, Müj­dat Al­bay­rak, Ali Baş, Celal Baş, Murat Buğ­day, Kadir Baş ve Gün­gör Baş Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
İkiz­de­re Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­da ifa­de­le­ri alı­nan­lar daha sonra ser­best bı­ra­kıl­dı.
Yöre in­sa­nı ça­lış­ma­yı dur­dur­du
İş ma­ki­ne­le­riy­le jan­dar­ma ko­ru­ma­sın­da Taş Ocağı ala­nı­na yol açma ça­lış­ma­sı için tep­ki­le­ri­ne devam eden yöre hal­kın­dan kadın erkek ka­la­ba­lık bir grup pa­ti­ka yol­lar­dan ye­ni­den ge­le­rek iş ma­ki­ne­si­nin önün­de, ça­lış­ma­ya otu­ra­rak tepki gös­ter­di.
Böl­ge­de ger­gin bek­le­yiş devam edi­yor.
Tep­ki­le­re des­tek için Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ve Fın­dık­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Er­cü­ment Şahin Çer­va­toğ­lu, MHP İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ça­lış­ma ya­pı­lan alana gel­di­ler.
CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ve Cer­va­toğ­lu yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­da ’bu­ra­ya gelen in­san­lar iş­gal­ci de­ğil­dir.
Bu yö­re­nin sa­hi­bi­dir­ler. Dün ya­pı­lan biber gazı sıkma olayı çok yan­lış oldu.
75 yıl­lı­ğı­na bu­ra­da arazi ka­pat­mak doğru değil.Biz bu­ra­da ma­ra­ba kal­mak is­te­mi­yo­ruz.
Ka­dın­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı mü­ca­de­le­yi gö­rü­yo­ruz. Kadın ol­du­ğu işte ba­şa­rı var’ de­di­ler. Yöre hal­kı­na des­tek için top­la­nan­lar­dan bir gurup sık sık’ ’Cen­giz defol, or­ma­nı­ma do­kun­ma’ ’do­ğa­ma, su­yu­ma, or­ma­nı­ma do­kun­ma’ ’diye slo­gan at­tı­lar.
SİT alanı ilan edi­len Vadi
Ko­ru­ma al­tı­na alı­nan 200 va­di­den bi­ri­si olan İkiz­de­re Va­di­sin­de Lo­jis­tik mer­kez in­şa­atı­na dolgu mal­ze­me­si ta­şı­mak ama­cıy­la ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Taş Ocağı 100 Hek­tar­lık bir alanı kap­sı­yor.
Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lun­dan sa­pa­rak 3 km kadar yeni yolla ula­şıl­mak is­te­nen arazi yaban ha­ya­tı ve doğal or­ga­nik Çaya ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

“Rizespor prim aldı”

Beşiktaş’ta Josef de Souza’dan çirkin iddia,

“Rizespor prim aldı”

Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­su Josef de Souza, 3-2 ka­zan­dık­la­rı Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan çar­pı­cı söz­ler kul­lan­dı. Çay­kur Ri­zes­por’un be­ra­be­re kal­ma­sı için büyük bir prim al­dı­ğı­nı idda etti.

Be­şik­taş’ın Çay­kur Ri­zes­por’u 3-2 yen­di­ği maçın ar­dın­dan Ri­zes­por için çir­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Josef de Souza’nın maç sonu açık­la­ma­la­rı şu şe­kil­de; Takım ar­ka­daş­la­rı­mı hırs­la­rı ve emek­le­ri yü­zün­den teb­rik etmek is­ti­yo­rum. Şam­pi­yon olur­sak, bizi bu şam­pi­yon ya­pa­cak. Sonda ra­hat­la­dık ve kon­sant­ras­yo­nu­mu­zu kay­bet­tik. Böyle oy­nar­sak, Allah’ın iziy­le şam­pi­yon ola­bi­li­riz. Allah, hak­tır. Kim bizim şam­pi­yon ol­ma­ma­mız için ne ya­par­sa yap­sın, biz şam­pi­yon ola­ca­ğız. ”RİZES­POR SA­DE­CE KENDİSİ İÇİN OY­NA­MA­DI, BİLİYORUZ” Bugün bi­li­yo­ruz ki Ri­zes­por’un bi­zim­le be­ra­be­re kal­ma­sı için ina­nıl­maz bir prim or­ta­ya koy­du­lar. Ri­zes­por bugün sa­de­ce ken­di­si için oy­na­ma­dı, bunu bi­li­yo­ruz. Bu puanı baş­ka­la­rı­na he­di­ye etmek is­te­di­ler. Allah’a şükür biz bu puanı bı­rak­ma­dık. Galip gelen taraf biz­dik.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Beşiktaş’tan da puan alamadı

Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de 3-0 yenik du­ru­ma düş­tü­ğü kar­şı­laş­ma­da lider Be­şik­taş’a 3-2 mağ­lup oldu.

İlk ya­rı­sı, si­yah-be­yaz­lı eki­bin 1-0 üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­la­nan kar­şı­laş­ma­da Be­şik­taş 3-0’ı ya­ka­la­sa da Çay­kur Ri­zes­por son da­ki­ka­lar­da 2 duran top­tan bul­du­ğu golle farkı 1’e in­dir­di. Uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da başka gol ol­ma­yın­ca Yeşil Ma­vi­li­ler kar­şı­laş­ma­yı 3-2 kay­bet­ti.
Çay­kur Ri­zes­por’un gol­le­ri­ni 87. da­ki­ka­da ser­best vu­ruş­tan İsmail Köy­ba­şı ve 89. da­ki­ka­da kul­la­nı­lan ser­best vu­ruş­tan gelen topu ka­fay­la fi­le­le­re gön­de­ren Do­ko­vic kay­det­ti. Be­şik­taş’ın gol­le­ri­ni ise 16. da­ki­ka­da N’Ko­udou, 56. da­ki­ka­da Gök­han Töre ve 75. da­ki­ka­da Ghez­zal kay­det­ti.
Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­dan sonra bu maç­tan da puan çı­ka­ra­ma­yan Çay­kur Ri­zes­por 42 pu­an­da ka­lır­ken Be­şik­taş ise 78 puana ulaş­tı ve li­der­lik kol­tu­ğun­da­ki ye­ri­ni sağ­lam­laş­tır­dı.
Çay­kur Ri­zes­por, 02 Mayıs Pazar gü­nü­sa­at 16.00’da oy­na­ya­ca­ğı 39. Hafta ma­çın­da Yu­ka­tel De­niz­lis­por dep­las­ma­nı­na konuk ola­cak.


Haber Merkezi

Uygun: “Ligin şakası kalmadı”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun ”Be­şik­taş’ı teb­rik edi­yo­ruz. 4 hafta kaldı. Ligin daha da şa­ka­sı kal­ma­dı. Bun­dan son­ra­ki haf­ta­lar­da­ki ga­li­bi­yet­le ta­raf­tar­la­ra ga­li­bi­yet ar­ma­ğan et­me­li­yiz.” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da evin­de Be­şik­taş ile kar­şı­laş­tı. Büyük mü­ca­de­le­ye sahne olan kar­şı­laş­ma­da Çay­kur Ri­zes­por, Be­şik­taş’a 3-2 mağ­lup oldu. Kar­şı­laş­ma son­ra­sı Çay­kur Ri­zes­por tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “Ma­ale­sef basit ha­ta­lar­dan gol yedik” Tec­rü­be­li tek­nik adam Bü­lent Uygun, kar­şı­la­ma­da şan­sız gol­ler ye­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Uygun “Maçin ba­şın­dan so­nu­na kadar ka­zan­ma adına her türlü ham­le­yi yap­ma­ya ça­lış­tık. Ra­ki­bin iyi ta­raf­la­rı­nı, ye­te­nek­li ayak­la­rı­nı de­fa­lar­ca iz­let­me­mi­ze rağ­men, yap­ma­ma­mız ge­re­ken ha­ta­lar­dan gol yedik. 70’den son­ra­ki ham­le­ler­le maçı le­hi­mi­ze çe­vir­me­ye ça­lış­tık. Üçün­cü golü bu­la­ma­dık ama 70’den sonra or­ta­ya koy­du­ğu­muz per­for­mans­la oyuna ortak ol­ma­ya ça­lış­tık. İste­di­ği­mi­zi sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­dık. Kay­bet­tik. Be­şik­taş’ı teb­rik edi­yo­ruz. 4 hafta kaldı. Ligin daha da şa­ka­sı kal­ma­dı. Bun­dan son­ra­ki haf­ta­lar­da­ki ga­li­bi­yet­le ta­raf­tar­la­ra ga­li­bi­yet ar­ma­ğan et­me­li­yiz. Sezon ba­şın­dan bu yana 15’e yakın fut­bo­lu­nun Covid ol­ma­sı, bu­nun­la bir­lik­te kilit oyun­cu­la­rın 2.5-3 ay sakat ol­ma­sı… Bun­lar takım kur­gu­mu­zu ve sis­te­mi­mi­zi bo­zu­yor. De­niz­lis­por kar­şı­sın­da zor bir maç bizi bek­li­yor. Bu sü­re­cin içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız bütün ak­si­lik­ler­le be­ra­ber iyi oy­na­ma­mız ge­re­ki­yor. Ro­tas­yo­na gi­di­yo­ruz. Eli­miz­de­ki kad­roy­la en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tık. 3 günde bir yıl­lar­dır fut­bol­cu­lar oy­na­ma­dı. Çok zor bir sü­reç­ten ge­çi­yor­su­nuz. Ona rağ­men fut­bol­cu kar­deş­le­rim­den mem­nu­num. Gel­di­ği­miz­de 7-8 haf­ta­da ka­za­na­ma­yan oyun­cu­la­rın ka­rak­ter gös­ter­me­si tak­di­re şayan” dedi.


Haber Merkezi

Sergen Yalçın: “Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz”

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın, zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de bir 3 puan al­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Mü­sa­ade ede­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz” dedi.

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın, zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de bir 3 puan al­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Mü­sa­ade ede­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz” dedi.
Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da Be­şik­taş dep­las­man­da Çay­kur Ri­zes­por’u 3-2 mağ­lup etti.
Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.
Dar kadro ya­pı­sı ile sa­ha­da­ki oyun­cu­la­rı­nın güçlü bir şe­kil­de mü­ca­de­le et­ti­ği­ni ve lig so­nun­da şam­pi­yon olmak is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Yal­çın, açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Bugün için ka­zan­mak çok önem­liy­di.
Zor bir maç oldu.
Ri­zers­por’da ciddi çıkış içe­ri­sin­de olan ve iyi giden bir takım.
Biz, mü­sa­ade eder­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz.
Dar bir kadro ile yo­lu­mu­za devam edi­yo­ruz ama ona rağ­men sa­ha­ya çıkan oyun­cu­la­rı­mız yü­rek­li bir şe­kil­de maç­la­rı ka­zan­mak için her şey­le­ri­ni ve­ri­yor­lar, sa­ha­da sa­va­şı­yor­lar.
Bugün zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de 3 puan aldık.
Kalan 4 haf­ta­ya eli­miz­de bir kredi ile devam edi­yo­ruz.
Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te in­şal­lah oyun­lar daha iyi olur ve hak et­ti­ği­miz şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nı­rız.
Biz Ha­tays­por ile ko­nuştuk, maçı bir gün son­ra­sı­na ala­lım dedik ancak onlar kabul et­me­di­ler.
Bunun ne­de­ni­ni an­la­ya­ma­dık. Ri­zes­por’a tek­lif ettik, kabul et­ti­ler.
Oyun­cu sağ­lı­ğı di­yo­ruz ya, biz çok merak edi­yo­ruz, maçı bir gün sonra oy­na­ma­nın kime ne za­ra­rı var.
Ben bunu özel­lik­le Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nda prog­ram ya­pan­la­ra söy­lü­yo­rum.
Neyin pe­şin­de­si­niz!”


Haber Merkezi

İkizdere’den elinizi çekin!

Sit alanı olan İkiz­de­re Va­di­sin­de­ki İşken­ce­de­re’de va­di­nin yağ­ma­lan­ma­sı­na engel olmak için nöbet tutan va­tan­daş­la­rın üze­ri­ne jan­dar­ma gön­de­ril­me­si TBMM’ye ta­şın­dı. CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, taş ocağı adı al­tın­da in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı yer­den çı­ka­rı­lıp bü­yük­şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da ucuz iş­gü­cü ola­rak yaşam sür­dür­me­ye zor­lan­dı­ğı id­di­ala­rı­nı Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’na sordu.

İyi­de­re’de ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik liman in­şa­atı­nın deniz dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak üzere 20.03.2021 tarih ve 31429 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı ile Rize’nin İkiz­de­re İlçe­sin­de Ce­viz­lik ve Gür­de­re köy­le­rin­de­ki 17 adet ta­şın­ma­zın acele ka­mu­laş­tır­ma­sı­nın Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ya­pıl­dı.
ÇOK DAHA YA­KIN­DA TAŞ OCAK­LA­RI VAR
Liman in­şa­atı­na yakın yer­ler­de çok sa­yı­da taş ocağı var­ken, çok daha uzak me­sa­fe­de bu­lu­nan va­di­nin taş ocağı ruh­sa­tı ve­ri­le­rek yağ­ma­lan­ma­sı­na anlam ve­re­me­yen yöre halkı, ya­şa­dık­la­rı ve ge­çim­le­ri­ni temin et­tik­le­ri top­rak­la­rı­nı, köy­le­ri­ni, su­la­rı­nı, or­man­la­rı­nı sa­vun­mak için va­di­nin gi­ri­şin­de nöbet tut­ma­ya baş­la­dı. 21 Nisan 2021’de Cen­giz İnşaat’a ait iş ma­ki­ne­le­ri jan­dar­ma eş­li­ğin­de vadi gi­ri­şi­ne geldi.
CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği soru öner­ge­siy­le ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Ka­mu­laş­tır­ma­ya konu ara­zi­le­rin, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik açı­sın­dan ko­ru­ma al­tın­da­ki İşken­ce­de­re Va­di­sin­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Yine bu ara­zi­ler, yak­la­şık 100 ha­ne­nin ge­çi­mi­ni sağ­la­dı­ğı, çay ve diğer tarım uy­gu­la­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler olup söz ko­nu­su lo­jis­tik liman ya­pı­la­cak yere uzak­lı­ğı 35 km’dir.” dedi.
VADİ SİT ALANI, BÖLGE TURİZM MER­KEZİ
Böl­ge­de çok sa­yı­da tu­rizm mer­ke­zi bu­lun­du­ğu­nu, dün­ya­ca ünlü Anzer ba­lı­nın üre­ti­mi­nin bu yö­re­de ya­pıl­dı­ğı­nı, 2008’de kış spor­la­rı tu­rizm mer­ke­zi ilan edi­len Ovit da­ğı­nın bu böl­ge­de yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, İkiz­de­re Va­di­si­nin 2010 yı­lın­da sit alanı ola­rak ilan edil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “İkiz­de­re halkı, ge­le­ce­ği­ni tüm bu yak­la­şım­la­rı da dik­ka­te ala­rak tu­rizm­de gör­mek­te­dir ve ya­şa­mı­nı buna göre dü­zen­le­mek­te­dir. Buna kar­şın, va­di­de hid­ro­elekt­rik sant­ral pro­je­le­ri ve fa­ali­yet­te bu­lu­nan çok sa­yı­da­ki taş ocağı büyük tah­ri­bat­la­ra yol aç­mış­tır.” dedi.
ASIL AMAÇ İNSAN­LA­RI YURT­SUZ­LAŞ­TI­RIP GÖÇE ZOR­LA­MAK
Son ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rıy­la böl­ge­de­ki on­lar­ca­sı­na ilave ola­rak sit alanı olan İşken­ce­de­re Va­di­si’nin taş ocağı ya­pıl­mak üzere acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­nın; köy­lü­le­ri, yay­la­cı­la­rı yöre in­sa­nı­nı yurt­suz­laş­tı­ra­ca­ğı­nı ve böl­ge­den göç etmek zo­run­da bı­ra­ka­ca­ğı­nı ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Hal­kın yüz­ler­ce yıl­dır ne­sil­den ne­si­le ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü top­rak­la­ra maden arama, yol ya­pı­mı, HES ve taş ocağı adı al­tın­da el kon­ma­sıy­la in­san­lar yaşam alan­la­rın­dan göç etmek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta ve bü­yük­şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da ucuz iş gücü ola­rak ya­şa­ma­ya mec­bur kı­lın­mak­ta­dır.” dedi.
İş ma­ki­ne­le­ri­nin va­di­ye da­la­rak yok et­me­si­ni en­gel­le­mek; ev­le­ri­ni, yurt­la­rı­nı, top­rak­la­rı­nı, su­yu­nu, va­di­si­ni, yani ha­ya­tı­nı sa­vun­mak için va­di­de nöbet tutan köy hal­kı­nın üze­ri­ne 21.04.2021 Çar­şam­ba günü jan­dar­ma gön­de­ril­di­ği­ni kay­de­den Be­ka­roğ­lu, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:
1- İyi­de­re’de ya­pı­la­cakolan lo­jis­tik liman in­şa­atı­na çok daha yakın yer­ler­de ha­li­ha­zır­da ruh­sat ve­ril­miş on­lar­ca taş ocağı var­ken, daha uzak me­sa­fe­de yeni taş ocağı aç­ma­nı­zın ne­de­ni nedir?

  1. Böl­ge­de ruh­sat ve­ril­miş bir­çok taş ocağı bu­lun­du­ğu halde sü­rek­li ola­rak yeni taş ocağı ruh­sat­la­rı ve­ril­mek­te­dir. Mah­ke­me­le­rin ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­nı iptal et­me­si üze­ri­ne bu ka­rar­la­rın et­ra­fın­dan do­la­na­rak Cum­hur­baş­ka­nı’na ‘acele ka­mu­laş­tır­ma’ ka­rar­la­rı al­dır­mak yo­luy­la ko­ru­ma al­tın­da bu­lu­nan va­di­le­rin, köy­le­rin, yay­la­la­rın, de­re­le­rin talan edil­me­si­nin ger­çek ne­de­ni nedir? İddia edil­di­ği gibi, yö­re­de ya­şa­yan in­san­lar top­rak­la­rın­dan ko­pa­rı­lıp göçe mi zor­lan­mak­ta­dır?
    1. İyi­de­re’de ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik liman pro­je­si­ne çok daha yakın ko­num­da­ki mev­cut taş ocak­la­rın­dan mal­ze­me temin edil­me­si yo­lu­na git­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
    2. İnsan­la­rın yaşam alan­la­rı­nın tah­rip edil­me­si so­nu­cun­da çev­re­ye ve­ri­lecek geri dö­nü­şü ol­ma­yan za­rar­lar nasıl te­la­fi edi­le­cek­tir?
    3. Yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan köy­lü­le­rin üze­ri­ne jan­dar­ma­yı gön­der­me­ye devam edecek mi­si­niz? Gü­ven­lik güç­le­riy­le halkı karşı kar­şı­ya ge­tir­mek­ten neyi amaç­la­mak­ta­sı­nız? Bu­ra­da or­ta­ya çı­ka­cak is­ten­me­yen olay­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak­tır?
      Haber: Mus­ta­fa SAKLI

“25 NİSAN KIZILDERİLİ SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ”

Er­ge­ne­kon kum­pa­sıy­la tu­tuk­la­nan ve mü­eb­bet hapis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ terör ör­gü­tü kur­mak ve yö­net­mek­le suç­lan­mış­tı.
Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ sa­vun­ma­sın­da; “Ben te­rö­rist de­ği­lim, TSK da terör ör­gü­tü de­ğil­dir.” de­miş­ti. Bu çok yan­lış bir sa­vun­may­dı bana göre. Çünkü TSK ve onun ko­mu­ta­nı­nın te­rör­le yan yana ge­ti­ril­me­si kar­şı­sın­da­ki ken­di­ni sa­vun­ma ve ak­la­ma ça­ba­sı ol­ma­ma­lı, sözle de olsa bir sal­dı­rı ol­ma­lıy­dı. Çünkü yargı te­rö­rist­le­rin elin­dey­di ve va­tan­se­ver­le­ri tu­tuk­la­mak için sudan ba­ha­ne­ler ye­ter­liy­di.
Şimdi de ABD Baş­ka­nı Joe Biden’in 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li soy­kı­rım ifa­de­si­ni kul­lan­ma­sı üze­ri­ne, gerek resmi ku­rum­la­rın ge­rek­se va­tan­daş­la­rın: “Biz soy­kı­rım yap­ma­dık. Türk­ler soy­kı­rım yap­maz.” şek­lin­de­ki açık­la­ma­lar dünya ka­mu­oyu­na karşı bir sa­vun­ma ve ken­di­ni ak­la­ma te­la­şı ola­rak al­gı­la­nı­yor. “Ben soy­kı­rım yap­ma­dım.” di­ye­rek Türk Mil­le­ti ile soy­kı­rım ifa­de­le­ri­ni yan yana kul­lan­mak dahi mil­le­te bir ha­ka­ret­tir.
Çünkü tarih bo­yun­ca Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı coğ­raf­ya, özel­lik­le de Ana­do­lu bir­çok maz­lum mil­le­te ka­pı­la­rı­nı açmış, on­la­rı bağ­rı­na bas­mış­tır. Sa­vaş­lar ve bas­kı­lar yü­zün­den Su­ri­ye’den, Irak’tan, Kaf­kas­lar­dan, Bal­kan­lar­dan hatta Av­ru­pa’dan ka­çan­la­rın sı­ğın­ma yeri Ana­do­lu ol­muş­tur.
Ba­tı­lı ta­rih­çi­ler, araş­tır­ma­cı­lar 1915 olay­la­rı­nın bir soy­kı­rım ol­ma­dı­ğı­nı as­lın­da çok iyi bi­li­yor. Vic­dan­lı bir­kaç ta­rih­çi dı­şın­da doğ­ru­la­rı dünya ka­mu­oyuy­la bi­le­rek pay­laş­mı­yor­lar. Türk­le­re karşı kul­la­na­bi­le­cek­le­ri böy­le­si­ne uy­du­ruk ama güçlü bir ar­gü­man on­la­rın elini kuv­vet­len­di­rir­ken bizi de zaman zaman zor du­rum­da bı­ra­ka­bi­li­yor.
Ta­ri­hi ve bi­lim­sel doğ­ru­la­ra da­yan­ma­yan, Tür­ki­ye’yi zor du­rum­da bı­rak­mak için alı­nan bu si­ya­si ka­ra­ra karşı ve­ri­lecek cevap da si­ya­si ol­ma­lı­dır.
Bi­lim­sel ve ta­ri­hi ger­çek­le­ri dünya ka­mu­oyu­na et­ki­li an­la­ta­bil­mek önem­li­dir. Ondan daha önem­li­si ise bu ger­çek­le­ri dün­ya­ya kabul et­ti­re­bi­lecek lobi fa­ali­yet­le­ri­ni­zin ol­ma­sı­dır. Ancak si­ya­si bir ka­ra­ra ve­ri­le­bi­lecek en et­ki­li cevap da si­ya­si­dir.
İlgili ku­rum­la­rın bu ko­nu­da­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni, ça­lış­ma­la­rı­nı çok bi­le­me­yiz. Ancak si­ya­si ola­rak kar­şı­lık ve­re­bil­mek bir güç, irade ve ka­rar­lı­lık ge­rek­ti­rir.
Bu kar­şı­lık, ABD üs­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı, S-400 hava sa­vun­ma sis­te­mi­nin dev­re­ye ge­çi­ril­me­si veya daha fark­lı bir uy­gu­la­ma ola­bi­lir.
Ancak bugün pek et­ki­li ol­ma­sa da zaman içe­ri­sin­de çok et­ki­li ola­bi­lecek ça­lış­ma, ABD’nin yap­tı­ğı soy­kı­rım­la­rı gün­de­me ge­tir­mek­tir. Çünkü dünya üze­rin­de bu ko­nu­da si­ci­li en bozuk ülke ABD’dir. Dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da çe­şit­li ba­ha­ne­ler uy­du­ra­rak yap­ma­dı­ğı kat­li­am kal­ma­mış­tır.
ABD’nin dünya üze­rin­de yap­tı­ğı kat­li­am­la­rın bir­ka­çı­na şöyle bir ba­ka­lım:
El Sal­va­dor’da 70 Bin,
Ni­ka­ra­gua’da 700 Bin,
Gra­na­da’da 300 Bin,
Vi­et­nam’da 4 Mil­yon,
Kore’de 3 Mil­yon,
Kam­boç­ya ve Laos’ta 1 Mil­yon,
Af­ga­nis­tan’da ,5 Mil­yon,
Dar­fur’da 300 Bin,
Irak’ta 1 Mil­yon,
Hi­ro­şi­ma ve Na­ga­za­ki’de 350 Bin,
Arap Ba­ha­rı’nda 100 Bin,
Su­ri­ye’de 300 Bin ve
ABD top­rak­la­rı için­de de 15 mil­yon Kı­zıl­de­ri­li’ye soy­kı­rım uy­gu­la­mış­tır.
Gö­rül­dü­ğü gibi ABD dünya üze­rin­de bir­çok ül­ke­de kat­li­am­lar yap­mış, bir­çok halka soy­kı­rım uy­gu­la­mış­tır.
Ancak en sis­tem­li ve acı­ma­sız soy­kı­rı­mı Kı­zıl­de­ri­li­le­re karşı uy­gu­la­mış ve 15 mil­yon­dan fazla Kı­zıl­de­ri­li’yi soy­kı­rı­ma tabi tut­muş­tur.
ABD bu yap­tık­la­rın­dan uta­na­ca­ğı yerde, Krİstof Ko­lonb’un Ame­ri­ka kı­ta­sı­na ayak bas­tı­ğı ve yerli hal­kın kat­li­amı­na baş­lan­dı­ğı 12 Ekim’i de Ko­lomb Günü ola­rak kut­la­mak­ta­dır.
Bize düşen görev, 25 Nisan’ı ABD’nin Kı­zıl­de­ri­li­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı gün ola­rak be­lir­le­mek ve bu günü “25 NİSAN KI­ZIL­DERİLİ SOY­KI­RI­MI­NI ANMA GÜNÜ” ola­rak bütün dünya ka­mu­oyu­na kabul et­tir­mek­tir.

AÇ KALAN AYILAR KOVANLARA SALDIRDI

Kış uy­ku­sun­dan uya­nan Boz Ayı­lar sal­dır­ma­ya baş­la­dı. İkiz­de­re’nin Cimil Or­ta­köy’de Cihan Sa­roğ­lu’nun arı evi­nin ka­pı­sı­nı kıran kim­li­ği be­lir­siz Boz ayı veya ayı­lar ko­van­la­rı par­ça­la­dı.

C-İlçe­nin uzak köy­le­rin­den Ci­mil-Or­ta­köy Ha­pinç mez­ra­sın­da bu­lu­nan arı evi­nin ka­pı­sı­nı kı­ra­rak ko­van­la­rı­na zarar ver­di­ği­ni söy­le­yen Cihan Sa­roğ­lu ’ayı­la­rı­mız kış uy­ku­sun­dan uya­na­rak zarar ver­me­ye baş­la­dı. Köy­de­ki Arı evime ka­pı­yı kı­ra­rak giren kim­li­ği­ni ve kaç tane ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­me­di­ğim Boz Ayı­lar ko­van­la­rı­mı par­ça­la­dı. Dev­let Boz Ayıyı öl­dür­me­ye­lim diye ko­ru­ma al­tı­na almış. Bunca ve­ri­len za­ra­rı kim kar­şı­la­ya­cak. Kar kalk­ma­sıy­la ay­lar­dır uy­ku­da­ki ayı­lar uyan­ma­ya baş­la­dı. Bun­dan sonra daha çok zarar ve­re­cek­ler ama bizim eli­miz ko­lu­muz bağlı.20 bin li­ra­ya varan ce­za­sı ol­du­ğu için biz ayıya zarar ver­mek­ten kor­ku­yo­ruz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TAŞ OCAĞINA HAYIR DİYEN KÖYLÜLERİN TEPKİSİ DEVAM EDİYOR

İkiz­de­re Es­ken­ci­de­re Va­di­sin­de açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na izin ver­me­yen köy­lü­ler tep­ki­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. An­de­mi do­la­yı­sıy­la alı­nan so­ka­ğa çıkma ka­ra­rı­na rağ­men or­man­lık alan­lar için­de­ki pa­ti­ka yol­lar­dan olay ye­ri­ne ula­şan köy­lü­le­rin di­re­ni­şi­ne Arı ko­van­la­rı­da des­tek ve­ri­yor.

Arı ko­van­la­rı­nın ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı ala­nın doğal bir yer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Osman Baş’ bu­ra­da Arı­la­rı­mız or­ga­nik bal üre­ti­yor. Va­di­de yaban hayat ya­şı­yor. Köy­lü­le­ri­mi­zin haklı tep­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı. Biz bu do­ğa­nın Taş Ocağı uğ­ru­na bo­zul­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Doğal bal üre­ten ko­van­la­rı­mı­zı iş ma­ki­ne­si ça­lı­şa­cak yere koy­duk. Bir­lik ka­ra­rı alan köy­lü­le­ri­miz neden bu alanı sa­vu­nu­yor? Çünkü bu vadi gi­der­se çay üre­te­me­yecek, bal üre­til­me­yecek, sağ­lık­lı temiz su hiç içe­me­ye­cek­ler çünkü su­yu­muz ku­ru­ya­cak. Olu­şan toz­dan gü­rül­tü­den pat­lat­ma­lar­dan yüz­yıl­lar­dır ya­şa­dı­ğı bu top­rak­la­rı ev­le­ri­ni terk etmek zo­run­da ka­la­cak­lar. Ne tuhaf, kendi mem­le­ke­tin­de mül­te­ci ko­nu­mu­na dü­şecek olmak.
Yok, etme ka­ra­rın­dan vaz­ge­çil­me­li
So­rum­lu­la­ra ve yet­ki­le­re tek­rar so­ru­yo­ruz, bu yıkım ka­ra­la­rın­dan vaz geçin. Va­di­mi­zi ve doğal yaşam alan­la­rı­nı rahat bı­ra­kın. İste­di­ği­niz mal­ze­me­le­ri açıl­mış taş ocak­la­rın­dan sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. İkiz­de­re taş ocak­la­rı için uygun bir bölge de­ğil­dir’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde “Soykırım” mesajına yönelik Türkiye-Kamu-Sen Olarak Yaptığımız Açıklamadır.

Os­man­lı Dev­le­ti’nin 1915 yı­lın­da Er­me­ni­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı yo­lun­da­ki asıl­sız id­di­ala­rı red­de­di­yor, bu doğ­rul­tu­da açık­la­ma yapan Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri baş­ka­nı Joe Biden’ı şid­det­le kı­nı­yo­ruz.
“Suç­la­mak için değil, tek­rar­lan­ma­sın diye bu ifa­de­yi kul­la­nı­yo­ruz” diyen ABD baş­ka­nı Biden’in bu açık­la­ma­sı ta­ri­hi ger­çek­ler­le asla bağ­daş­ma­mak­ta­dır. Soy­kı­rım gibi in­san­lık suçu içe­ren ağır bir itham; hiç­bir ge­çer­li delil, bilgi ve bel­ge­ye da­yan­ma­yan si­ya­si bir karar değil arşiv ka­yıt­la­rıy­la, somut bilgi ve bel­ge­le­re da­ya­lı ta­ri­hi ve bi­lim­sel bir karar olmak zo­run­da­dır. Do­la­yı­sıy­la bütün ül­ke­le­rin ar­şiv­le­ri açık­ken ve bu yönde her­han­gi bir bilgi ve bel­ge­ye rast­lan­ma­mış­ken I. Dünya Sa­va­şı es­na­sın­da Türk­ler­le Er­me­ni­ler ara­sın­da ya­şa­nan olay­la­rı soy­kı­rım ola­rak ni­te­le­mek ta­ma­men ta­raf­lı ve art ni­yet­li bir yak­la­şım­dır.
Yüz­yıl­lar boyu fark­lı kı­ta­lar­da hüküm süren Türk mil­le­ti ta­ri­hi bo­yun­ca hiç­bir top­lu­ma soy­kı­rım uy­gu­la­ma­mış­tır. ABD Baş­ka­nı­nın yap­tı­ğı bu açık­la­ma, onur­lu Türk ta­ri­hi­ni le­ke­le­ye­me­ye­cek­tir. Şanlı Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hi, ada­let ve hak­ka­ni­yet­le do­luy­ken Türk düş­man­lı­ğı­nı şiar edin­miş lo­bi­le­rin si­ya­si pro­pa­gan­da­la­rı­na alet olan Joe Biden’ı Türk mil­le­tin­den özür di­le­me­ye davet edi­yo­ruz.
Türk mil­le­ti, hiç­bir hu­ku­ki ve ta­ri­hi da­ya­na­ğı ol­ma­yan ve Tür­ki­ye’de ya­şa­yan bir­çok Er­me­ni bilim ada­mı­nın da şid­det­le red­det­ti­ği soy­kı­rım ya­la­nı­na sa­rı­lan­la­rın sinsi tez­gah­la­rı­na gel­me­ye­cek­tir. O yıl­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da özel­lik­le Doğu böl­ge­le­ri­miz­de işgal kuv­vet­le­riy­le iş bir­li­ği yapan Er­me­ni çe­te­le­rin köy­le­ri­mi­zi ba­sa­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za reva gör­dük­le­ri zulmü ta­ri­hi bil­gi­ler biz­le­re sun­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la ya­şa­nan­la­rın bir soy­kı­rım ol­ma­dı­ğı da gün gibi aşi­kar­dır.
Ta­rih­le­ri soy­kı­rım ve ırk­çı­lık­la ya­zıl­mış olan­la­rın art ni­yet­li açık­la­ma­la­rı bizim için yok hük­mün­de­dir. Ku­rul­du­ğu gün­den beri dün­ya­nın dört bir ya­nın­da soy­kı­rım uy­gu­la­yan­lar ken­di­le­ri­ne suç or­ta­ğı arı­yor­lar­sa başka ka­pı­yı aşın­dır­mak zo­run­da­dır. Bi­lin­me­li­dir ki Türk mil­le­ti, in­san­lık aile­si­ne asır­lar­dır me­de­ni­yet, ada­let, barış ve dost­luk yo­lun­da ilham kay­na­ğı ol­muş­tur, bun­dan sonra da ol­ma­ya devam ede­cek­tir.

ZÜMRÜT RİZE 72 YAŞINDA

5 MAYIS 1950 Züm­rüt Rize’nin doğum günü.
Geçen yıl ol­du­ğu gibi 2021 deki doğum yı­lı­mı­zı da ko­ro­na virüs kap­sa­mın­da aile ara­sın­da buruk kut­la­ya­ca­ğız.
Züm­rüt Ga­ze­te­si 5 Mayıs günü İstan­bul’da yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı.
Yal­nız böl­ge­nin değil Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı ga­ze­te­le­ri ara­sın­da ha­yat­ta olan, aman­sız yıl­la­ra da­ya­nan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si kim­se­nin değil hal­kın sesi ola­rak 1950 den bu yana çok şükür ya­yı­nı­na ara­lık­sız devam edi­yor.
Yal­nız Ana­do­lu’da değil İstan­bul’da dahi bir­çok ga­ze­te eko­no­mik se­bep­ler­den ke­penk ka­pa­tır­ken Rize’de 72 yıl­dır ya­yın­lan­mak hiç te kolay iş değil dost­lar.
72 yılı ge­ri­de bı­ra­kır­ken çok sı­kın­tı­lar çek­tik. Bugün dün­ya­da ya­şa­nı­lan Ko­ro­na­vi­rüs teh­li­ke­si­ni bizde ya­kın­dan his­set­ti­ği­miz için Züm­rüt Rize’nin do­ğu­şu­nu ses­siz se­da­sız geçen yıl ol­du­ğu gibi buruk kut­lu­yo­ruz.
Çok kıt im­kân­lar­la ya­yın­lan­mak sabır ister, be­ce­ri ister, mü­ca­de­le ister.
Bir in­sa­nın or­ta­ma öm­rü­nü elli alt­mış sa­yar­sak demek ki bu ga­ze­te insan öm­rü­nü aşan sü­re­de yayın ha­ya­tı.
Bugün Tür­ki­ye’de 72 ya­şı­nı aşan gün­lük ga­ze­te sa­yı­sı çok azdır. Sa­yı­la­rı iki el par­mak­la­rı­nı geç­me­yen kı­dem­li Ga­ze­te­ler ara­sın­da say­gın bir yer edi­nen Züm­rüt Ga­ze­te­miz bin bir türlü maddi zor­lu­ğa rağ­men yıl­ma­dan ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor.
Yal­nız Rize değil Bölge Ba­sı­nı için­de çok önem­li bir bel­ge­sel olan Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin var­lı­ğı inkâr edi­le­me­yecek kadar mühim ve önem­li­dir.
Yaşı iti­ba­riy­le Yerel Ba­sı­nın Rize’deki Oku­lu­dur. İsim­le­ri­ni sa­ya­ma­ya­ca­ğım bir­çok ga­ze­te­ci bu okul­dan geç­miş­tir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır çok önem­li bir boş­lu­ğu dol­dur­muş ve üze­ri­ne düşen gö­re­vi her geçen gün daha bir özen­le yap­mak­ta­dır.
Gü­nü­müz­de Rize’nin so­run­la­rı­na par­mak basan ve çözüm ara­yan yayın ku­ru­lu­şu par­mak­la ara­nır oldu. Sesi çıkan ga­ze­te sa­yı­sı çok az.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si hal­kın is­tek­le­ri­ne ve ya­pıl­ma­yan ko­nu­la­ra par­mak bas­tı­ğı için uya­rı­cı ro­lü­ne so­yun­muş, dev­le­tin ya­nın­da, mil­le­ti­nin hiz­me­tin­de po­li­ti­ka iz­le­me­ye kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın devam ede­cek­tir.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si ya­zar­la­rı ara­sın­da her si­ya­si gö­rüş­te ar­ka­da­şı­mız var ama par­ti­ler üstü yayın yapar. Si­ya­set için­de­dir fakat si­ya­se­tin em­rin­de de­ğil­dir. Rize men­fa­ati ol­ma­yan ha­ber­le­re yer ver­mez.
Sesi çık­ma­yan top­lum­lar hak­sız­lı­ğa, yok­lu­ğa ve unu­tul­muş­lu­ğa mah­kûm­dur.
Züm­rüt Rize, Rize’nin ilk va­sıf­lı ofset ga­ze­te­si­dir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır hiç ak­sa­ma­dan, sü­rek­li çı­ka­rak Rize’nin ba­ğı­ran sesi, gören gözü, işi­ten ku­la­ğı ol­muş­tur.
Ben bu Ga­ze­te­de 1995 yı­lın­dan beri köşe ya­zı­sı ve haber ya­zı­yo­rum.
Bu sü­tun­la­ra daha dün gibi yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım ya­zı­la­rın üze­rin­den ta­ri­he ba­kar­sa­nız 26 sene geç­miş. Mu­ha­bir­lik ya­nın­da yak­la­şık 10 yıl­dır Baş­ya­zar­lık gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yo­rum. 3 yıla ya­kın­dır Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin kad­ro­sun­dan basın kartı sa­hi­bi­yim.
Bu güne kadar çe­şit­li yerel ve ulu­sal ba­sın­da haber yaz­dım. Ulu­sal Ba­sı­na yaz­dı­ğı­nız ha­ber­ler Tür­ki­ye ge­ne­lin­de oku­na­ca­ğı için çok daha se­çi­ci olu­yor. Her yaz­dı­ğı­nız haber ya­yın­lan­maz. Fazla ma­ga­zin­sel de­ğil­se ga­ze­te­ye hiç koy­maz­lar.
Oysa Rize’mizin öz ga­ze­te­si, se­si­miz ve gö­zü­müz Züm­rüt Rize 72 yıl­dır Rize’de gör­dü­ğü­mü­zü, is­te­ği­mi­zi ve ek­si­ği­mi­zi yaz­mak­ta.
Züm­rüt Ga­ze­te­si ol­ma­say­dı yıl­lar­ca ko­nu­şu­lan OVİT Tü­ne­li gün­dem­de böy­le­si yer bul­maz­dı.
Rize ‘ye hiz­met yapan kim olur­sa olsun, hangi ce­nah­ta bu­lu­nur­sa bu­lun­sun dün ol­du­ğu gibi bugün ve ya­rın­da ya­nın­da­yım. Yasal olan her ko­nu­da, gayrı meşru ol­ma­yan her işte Rize’mize hiz­met­te varım.
Biz Ga­ze­te­ci ola­rak nasıl ya­za­rak gö­re­vi­mi­zi ya­pı­yor­sak gö­rev­de­ki her­kes va­zi­fe­si­ni ya­pa­cak.
Yap­maz­sa demek ki biz yaz­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
72 yıl­dır Rize’nin Sesi ol­ma­sı­nı ba­şa­ran Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze nice 72 yıl­lar di­li­yo­rum.
Ga­ze­te­nin ha­zır­lan­ma­sın­da, ba­sıl­ma­sın­da ve siz okur­la­ra ulaş­ma­sın­da emeği geçen isim­siz kah­ra­man­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yor ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Rize’deki basın ha­ma­lı Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze sağ­lık­lı nice 70 yıl­lar di­li­yo­rum.

RTEÜ, TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 29. SIRA BAŞARISINI YAKALADI

Dün­ya­nın önde gelen yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE), Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM)’in dün­ya­nın en temel 17 so­ru­nu ve bun­la­ra çözüm ola­rak öner­di­ği sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma amaç­la­rı üze­ri­ne yap­tı­ğı araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı ya­yın­la­dı.

THE’nin de­re­ce­len­dir­me­si­ne göre 94 ül­ke­den 1.115 üni­ver­si­te­nin de­ğer­len­dir­me­ye alın­dı­ğı lis­te­de RTEÜ, 801-1000 ban­dın­da yer ala­rak, top­lum­sal katkı ala­nın­da dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne adını bir kez daha yaz­dır­dı.
RTEÜ, Dünya Sı­ra­la­ma­sın­da Üç Baş­lık­ta İlk 500 Üni­ver­si­te Ara­sın­da

Son dö­nem­ler­de ulus­la­ra­ra­sı sı­ra­la­ma sis­tem­le­rin­de elde et­ti­ği aka­de­mik ba­şa­rı­lar­la ön plana çıkan RTEÜ, dünya üni­ver­si­te sı­ra­la­ma lis­te­le­rin­de elde et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­di. Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE), bu yıl üçün­cü­sü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 (Times Im­pact Ran­kings 2021) so­nuç­la­rı­nı 21.04.2021’de ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
Üni­ver­si­te­miz, dünya üni­ver­si­te­le­ri­nin top­lu­ma sos­yal, eko­no­mik, kül­tü­rel ve eko­lo­jik alan­lar­da­ki kat­kı­sı­nın, Bir­leş­miş Mil­let­ler ‘in Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı­na (UN Sus­ta­inab­le De­ve­lop­ment Goals) da­ya­lı öl­çüt­ler­le de­ğer­len­di­ril­di­ği Times Etki Sı­ra­la­ma­sın­da (Times Im­pact Ran­kings), yedi fark­lı kü­re­sel amaç ka­te­go­ri­sin­de bir­çok dünya üni­ver­si­te­si­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak lis­te­nin ön sı­ra­la­rı­na yer­leş­ti.
Bi­lim­sel alan­da­ki is­tik­rar­lı iler­le­me­si­nin yanı sıra, top­lu­ma hiz­me­ti mer­ke­ze alan ça­lış­ma­la­rıy­la da dün­ya­da adın­dan söz et­tir­me­yi ba­şa­ran RTEÜ, Bir­leş­miş Mil­let­ler Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı­nı (SKA) top­lu­ma yayma ko­nu­sun­da dünya üni­ver­si­te­le­ri­nin et­ki­si­ni ölç­me­yi amaç­la­yan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 lis­te­sin­de; “Yok­sul­lu­ğa Son’’ ka­te­go­ri­sin­de 401+; “Aç­lı­ğa Son’’ ka­te­go­ri­sin­de 201-300; ‘Sağ­lık ve Ka­li­te­li Yaşam’’ ka­te­go­ri­sin­de 601-800; ‘‘Ni­te­lik­li Eği­tim’’ ka­te­go­ri­sin­de 401-600; ‘‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Şehir ve Top­lu­luk­lar’’ ka­te­go­ri­sin­de 401-600, ‘‘Suda Yaşam’’ ka­te­go­ri­sin­de 201-300 ve ‘‘Amaç­lar için Or­tak­lık­lar’’ ka­te­go­ri­sin­de 1001+ gru­bun­da yer al­mış­tır.
RTEÜ, Times Etki Sı­ra­la­ma­sın­da Türk Üni­ver­si­te­le­ri Ara­sın­da Ön Sı­ra­lar­da
Times Hig­her Edu­ca­ti­on ta­ra­fın­dan bu yıl üçün­cü­sü ya­yın­la­nan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 yılı lis­te­sin­de Tür­ki­ye’den top­lam 49 üni­ver­si­te­de gi­re­bil­me ba­şa­rı gös­ter­di. Sı­ra­la­ma lis­te­si Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı ba­zın­da ay­rı­ca ele alın­dı­ğın­da RTEÜ, Su­da­ki Yaşam’ ala­nın­da Türk Üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da 5., ‘Aç­lı­ğa Son’ ala­nın­da 6., ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Şehir ve Top­lu­luk­lar’ ala­nın­da 12., “Ni­te­lik­li Eği­tim” ala­nın­da 15., ‘Yok­sul­lu­ğa Son’ ala­nın­da 19., ‘Sağ­lık ve Ka­li­te­li Yaşam’ ala­nın­da 25 ve ‘Amaç­lar için Or­tak­lık­lar’ ala­nında ise 42. sı­ra­da yer al­mış­tır.
RTEÜ genel sı­ra­la­ma­da ise, RTEÜ Türk Üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da 29. dev­let üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da ise 16. sı­ra­da yer aldı.
RTEÜ, Dün­ya­nın En İyi Üni­ver­si­te­le­rin­den Biri Ol­du­ğu­nu Bir Kez Daha İspat­la­dı
Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, THE 2021 Etki Sı­ra­la­ma­sı’nın, dünya ge­ne­lin­de­ki üni­ver­si­te­le­rin Bir­leş­miş Mil­let­ler’in sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­de­ki ba­şa­rı­la­rı­nı; top­lum­sal, çev­re­sel ve sos­yal ge­liş­mey­le il­gi­li fa­ali­yet­le­ri üze­rin­den de­ğer­len­di­ren ol­duk­ça önem­li bir gös­ter­ge ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
2020 ve 2021 yıl­la­rı­nın RTEÜ için bir hamle yılı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ka­ra­man özel­lik­le ‘Su­da­ki Yaşam’ ve ‘Aç­lı­ğa Son’, ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı’, ‘Ni­te­lik­li Eği­tim’, baş­lık­la­rın­da dünya sı­ra­la­ma­la­rın­da ilk 500 içe­ri­sin­de yer ala­rak dün­ya­nın en say­gın ve en ni­te­lik­li üni­ver­si­te­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­dı.
Üni­ver­si­te­mi­zin elde et­ti­ği bu ba­şa­rı­nın, iler­le­yen yıl­lar­da artan bir iv­mey­le devam ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Ba­şa­rı­da emeği olan aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­mi­zi kut­lu­yo­ruz.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bir­leş­miş Mil­let­ler Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı
Bir­leş­miş Mil­let­ler üyesi ül­ke­ler ta­ra­fın­dan 2030 so­nu­na kadar ula­şıl­ma­sı amaç­la­nan bir ev­ren­sel eylem çağ­rı­sı olan ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı’’, tüm dün­ya­da açlık ve yok­sul­lu­ğa son ver­mek, iklim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le etmek, top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği­ni sağ­la­mak, ni­te­lik­li eği­tim, so­rum­lu üre­tim ve tü­ke­ti­mi yay­gın­laş­tır­mak gibi 17 ana baş­lık­tan olu­şan sos­yal, eko­no­mik, kül­tü­rel ve eko­lo­jik me­se­le­le­rin çö­zü­mü için tüm dün­ya­yı iş­bir­li­ği­ne davet et­mek­te­dir.
Her biri bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­lı olan 17 amaç­tan olu­şan ve tüm in­san­la­rın barış ve refah için­de ya­şa­ma­sı için ge­rek­li adım­la­rı alt he­def­ler ha­lin­de sunan Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı, ge­lecek ne­sil­ler için ya­şa­mı sür­dü­rü­le­bi­lir bi­çim­de iyi­leş­tir­mek için, kü­re­sel bo­yut­ta or­tak­lık ve prag­ma­tizm ru­huy­la ha­re­ket et­mek­te­dir.
Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da­ki fa­ali­yet­le­ri ile dünya üni­ver­si­te­le­ri­ni sı­ra­la­yan Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE) ise, bu alan­da ger­çek­leş­ti­ri­len ilk sı­ra­la­ma olan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı ile üni­ver­si­te­le­rin in­san­lı­ğa, daha iyi ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir ya­şa­ma katkı sun­ma­la­rı­nı teş­vik et­me­yi amaç­la­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Bülent Uygun: ‘Hedefimiz 53 puan’

Genç­ler­bir­li­ği ye­nil­gi­si­ni de­ğer­len­di­ren Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.

Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Genç­ler­bir­li­ği’ne 2-1 mağ­lup olan Ç.Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Uygun, “Ka­zan­mak is­ti­yor­duk. En azın­dan haf­ta­lar­dır süren ga­li­bi­yet se­ri­mi­zi devam et­tir­mek adına.
Fakat ta­kı­mı­mız­da­ki do­mi­ne eden fut­bol­cu­la­rı­mız­dan Bold­rin’nin ol­ma­ma­sı, Ba­i­ano’nun ol­ma­ma­sı ve Sa­mi­dou’nun di­zin­de­ki sa­kat­lık takım an­la­mın­da biraz zor­lan­dık. Bu­nun­la be­ra­ber 3 günde 1 maç oy­na­mak ve ondan son­ra­ki her maçta is­te­ni­len per­for­man­sı ver­mek cid­den zor. Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ga­li­bi­yet ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık. Üzün­tü­lü­yüz. Kalan maç­lar­da­ki takım ha­lin­de, bun­dan önce gös­ter­di­ği­miz per­for­man­sı tek­rar gös­ter­mek zo­run­da­yız. Çünkü Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ka­za­nan taraf için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bugün Genç­ler­bir­li­ği daha çok is­te­di. Ka­zan­mak adına bizim bi­rey­sel ha­ta­lar­dan ye­di­ği­miz gol­ler­le ma­ale­sef mağ­lup ay­rıl­dık. Üç günde bir maç­la­rı oy­na­ma­ya devam edi­yo­ruz. Bu sü­reç­le­rin içe­ri­sin­de ko­ro­na­nın et­ki­si, diğer şey­ler hepsi bir­bi­ri­ne bağ­lan­tı­lı ola­rak devam edi­yor. Tek­rar ba­şı­mı­zı kal­dı­ra­ca­ğız. Ri­zes­por­mu­za ya­kı­şır bir şe­kil­de, büyük ta­raf­ta­rı­mı­za ya­kı­şır bir şe­kil­de her ma­çı­mı­za bunun ra­ki­bin kim ol­du­ğu değil, her ra­ki­bi­mi­ze karşı aynı sevgi ve saygı ile ha­zır­la­nıp ka­zan­mak için yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz. Çünkü daha Lig bit­me­di, kalan maç­la­rı­mız var. Her maç bir­bi­rin­den zor maç. Do­la­yı­sıy­la bizim he­de­fi­miz pu­an­sal an­lam­da 53 puanı tut­tur­mak do­la­yı­sıy­la da onu tut­tu­ra­bil­mek adına da sa­ha­da mü­ca­de­le­mi­ze en so­nu­na kadar ve­re­ce­ğiz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor U19, ilk galibiyet sevincini yaşadı

Çay­kur Ri­zes­por U19 ta­kı­mı, sa­ha­sın­da Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı­nı 2-1 mağ­lup ede­rek ilk ga­li­bi­ye­ti­ni aldı ve 8 hafta sonra 3 pu­an­la ta­nış­tı.

U19 Ge­li­şim Lig­le­ri Süper Lig Grubu 8. Hafta ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por U19 ta­kı­mı, sa­ha­sın­da ligin güçlü ekip­le­rin­den Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı­nı konuk etti.
Maçın ilk ya­rı­sı­nı 2-0 üstün ka­pa­tan Ye­şil-Ma­vi­li ekip­te gol­ler, 24’üncü da­ki­ka­da İlhan To­pa­tar’ın pa­sın­da Ab­dul­lah Bay­rak­tar ve 35’inci da­ki­ka­da bu kez Burak Toçu’nun pa­sın­da İlhan Top­pa­tar’ın aya­ğın­dan geldi. So­yun­ma oda­sı­na 2-0 üstün giren Ye­şil-Ma­vi­li genç­ler, ikin­ci ya­rı­da da kont­rol­lü oyun­la­rı­nı sür­dü­rür­ken 75’inci da­ki­ka­da Gök­tuğ Erdem’in aya­ğın­dan ka­le­sin­de golü gördü.90’ıncı da­ki­ka­da Sefa De­mir­ci direk kır­mı­zı kart yi­yin­ce U19 eki­bi­miz 10 kişi kaldı. Maç 2-1 Çay­kur Ri­zes­por’un üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­lan­dı. Ligde ilk 7 haf­ta­da 5 be­ra­ber­lik alan ve henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan U19 ta­kı­mı­mız, 8’inci haf­ta­da şey­ta­nın ba­ca­ğı­nı kırdı ve ha­ne­si­ne ilk 3 puanı yaz­dı­ra­rak grup­ta­ki pu­anı­nı 8’e yük­selt­ti. Haf­ta­yı 13’üncü sı­ra­da ta­mam­la­dı. Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı ise 15 pu­an­da ka­la­rak haf­ta­yı 6’ncı sı­ra­da ta­mam­la­dı. 3-4 gün aray­la yoğun lig tem­po­sun­da maç­la­rı­nı oy­na­yan Ye­şil-Ma­vi­li U19 ta­kı­mı, 28 Nisan Çar­şam­ba günü saat 13.00’de oy­na­ya­ca­ğı 9. Hafta ma­çın­da Be­şik­taş U19 dep­las­ma­nı­na konuk ola­cak.


Haber Merkezi

« Older Entries