Monthly Archives: Mart 2021

Saç çıksın diye kel başını buzağıya yalatan Karadenizli!

Saçı çık­ma­yan va­tan­daş il­ginç ve komik bir yola baş­vur­du. Ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­la­tan Ka­ra­de­niz­li, iz­le­yen­le­ri gül­dür­dü.

Trab­zon’un Köp­rü­ba­şı il­çe­si­ne bağlı Pı­nar­lı Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan Ali Su­iç­mez, ‘Ka­ra­de­niz­li yine il­ginç bir çözüm buldu’ de­dirt­ti.​Arkadaş­la­rın­dan al­dı­ğı tak­ti­ği yeni doğan bu­za­ğı­da de­ne­yen Su­iç­mez, çek­ti­ği vi­de­oyu sos­yal med­ya­ya yük­le­di. Kısa sü­re­de ilgi gören gö­rün­tü­ler­de Su­iç­mez, ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­lat­tı.
İzle­yen­le­ri gül­dü­ren gö­rün­tü­ler­de bu­za­ğı­ya “Yerim senin bal­la­rı­nı” diyen Su­iç­mez, saç ek­ti­ren­le­re de tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.​Sa­çı­nın çık­ma­sı­nı is­te­yen­le­ri bu­za­ğı­nın ya­nı­na ça­ğı­ran Su­iç­mez, “Sa­çı­mın çık­ma­sı için ‘bana bu­za­ğı ka­fa­nı ya­la­sın’ de­di­ler. Ben de onun için ka­fa­mı bu­za­ğı­ma ya­la­tı­yo­rum. Saç çık­ma­sı için saç ek­tir­me­yin, ya­zık­tır pa­ra­nı­za. Allah aş­kı­na buna bir bakın. Sa­çı­nı­zın çık­ma­sı için gelin bu­ra­ya” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

RTEÜ’DE 2021 YILI ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞ OLUYOR

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de plan­la­dık­la­rı ve ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış olan ça­lış­ma­la­rın kısa zaman içe­ri­sin­de baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Yapı İşleri ve Tek­nik Daire Baş­ka­nı Sü­ley­man Çolak, bu yıl plan­la­nan alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nın son du­ru­mu hak­kın­da RTEÜ Üst Yö­ne­ti­mi’ne sunum yaptı. Top­lan­tı­nın so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak olan alt yapı ça­lış­ma­la­rı ve son du­rum­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.
1-Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Bi­na­sı: Tıp ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­le­ri­nin de yer al­dı­ğı İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’ndeki Sağ­lık Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. 16.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan Fa­kül­te bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Pro­je­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır. 2-Sa­hil Dol­gu­su Üst Ya­pı­sı: Üni­ver­si­te­mi­zin Fener Ma­hal­le­si’nde yer alan Zihni Derin Kül­li­ye­si’nin hemen önün­de yap­mış ol­du­ğu­muz sahil dol­gu­su­nun sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rın­dan olu­şan üst ya­pı­sı­nı ihale ettik ve il­gi­li fir­ma­ya yer tes­li­mi ya­pıl­dı. İha­le­yi alan firma önü­müz­de­ki gün­ler­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak­tır. 3-De­ney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi: İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de yer alan Sağ­lık Kül­li­ye­si’nde ya­pı­la­cak olan Deney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 1.200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak­tır. Proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir, ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır.
4-Gü­ney­su Ko­nak­la­rı İkinci Etap Ça­lış­ma­sı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta olan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı­nın ikin­ci etap iş­le­ri kap­sa­mın­da; mar­ket, ka­fe­ter­ya, havuz, 4-6 yaş Kur’an Kursu, Kreş, Etüt Mer­ke­zi ve spor alan­la­rı­nın yer al­dı­ğı Sos­yal Tesis; mi­sa­fir­ha­ne ile 26, 28, 29 ve 30 nolu loj­man blok­la­rı ve Cami yer al­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­da baş­la­mış olan in­şa­at­lar hızlı bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir. 5-Özel Okul İnşa­atı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı’nın hemen ya­nın­da ya­pıl­mak­ta olan özel oku­lun içe­ri­sin­de; Ana­oku­lu, İlko­kul ve Or­ta­okul bu­lun­mak­ta­dır. 6-Mer­ke­zi Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­va­rı ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si La­bo­ra­tu­var­la­rı: Yak­la­şık ola­rak 4.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı Fener Ma­hal­le­si’ndeki Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­la­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. 7-Tek­no­kent İnşa­atı: Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak Türk Alman Üni­ver­si­te­si ile ortak ola­rak kur­du­ğu­muz Di­ji­tal Park Tek­no­ken­tin İstan­bul Çek­me­köy il­çe­sin­de­ki bi­na­sı­nın in­şa­atı devam et­mek­te­dir. Tek­no­ken­tin Üni­ver­si­te­miz Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­sin­de yer ala­cak olan şu­be­si­nin in­şa­atı da önü­müz­de­ki ay­lar­da baş­la­ya­cak­tır. 8-Bun­la­ra ila­ve­ten, Ar­de­şen Kül­li­ye­si spor sa­lo­nu ve loj­man bi­na­sı­nın cephe giy­dir­me­le­ri ile çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı, Zi­ra­at Fa­kül­te­si çevre dü­zen­le­me, par­se­li­zas­yon ve kül­li­ye ihata iş­lem­le­ri ile Fın­dık­lı Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu do­ğal­gaz dö­nü­şü­mü ve kül­li­ye ihata ça­lış­ma­la­rı da ya­pı­la­cak­tır. Bun­la­rın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te olup en kısa za­man­da ihale edi­le­rek yapım işine baş­la­na­cak­tır.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN, “kem âlât ile ke­mâ­lât olmaz” şek­lin­de­ki Me­cel­le ka­ide­sin­den ha­re­ket et­tik­le­ri­ni, bu an­lam­da Üni­ver­si­te­nin eği­tim öğ­re­tim bi­na­sı, araş­tır­ma mer­ke­zi, la­bo­ra­tu­var, aka­de­mik ve idari per­so­nel loj­man­la­rı ile sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rı nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­le­ri­ni kısa zaman içe­ri­sin­de gi­der­mek için gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren yö­ne­tim ekibi ile bir­lik­te yoğun bir çaba har­ca­dık­la­rı­nı, bu an­lam­da bu güne kadar fi­zi­ki alt yapı nok­ta­sın­da çok önem­li pro­je­le­ri ta­mam­la­dık­la­rı­nı, 2021 yılı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan ve bu­ra­da ifade edi­len iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ni­te­lik­li bir eği­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me için alt ya­pı­sı­nın % 95 ora­nın­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğı­nı, 2021 yılı içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olan bu ya­tı­rım­la­rın bir kıs­mı­nı kendi ya­tı­rım büt­çe­le­rin­den, bir kıs­mı­nı spor-to­to teş­ki­la­tı­nın kat­kı­la­rıy­la ya­pa­cak­la­rı­nı, bir kıs­mı­nın da Üni­ver­si­te Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı­nı” be­lirt­ti.
RTEÜ Rek­tö­rü Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, “Üni­ver­si­te­mi­ze bu ya­tı­rım­la­rı ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da­ki katkı ve des­tek­le­ri do­la­yı­sıy­la başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere, Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı baş­kan ve üye­le­ri ile ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve YÖK Baş­ka­nı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şah­sım ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si aile­si adına ayrı ayrı te­şek­kür edi­yor, şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Evlenme Sayısı Yüzde 9,4 Oranında Azaldı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 2020 yı­lın­da ev­len­me sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 9,9 ora­nın­da aza­la­rak 13 bin 928’e ge­ri­ler­ken, or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu. Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.

TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, Doğu Ka­ra­de­niz il­le­ri kap­sa­mın­da; ev­len­me sa­yı­sı ön­ce­ki yıla göre Art­vin’de yüzde 19,5 ora­nın­da aza­la­rak 779’a, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 634’e, Ordu’da yüzde 12,3 aza­la­rak 3 bin 986’ya, Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da aza­la­rak bin 712’ye, Trab­zon’da yüzde 8,2 ora­nın­da aza­la­rak 4 bin 449’a ve Gi­re­sun’da yüzde 4,2 ora­nın­da aza­la­rak 2 bin 368’e ge­ri­le­di.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu.
Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz, er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.
Or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı Trab­zon’da er­kek­ler­de 29,1 ka­dın­lar­da 26,4, Ordu’da er­kek­ler­de 27,5 ka­dın­lar­da 24,7, Gi­re­sun’da er­kek­ler­de 28,5 ka­dın­lar­da 25,4, Rize’de er­kek­ler­de 29,8 ka­dın­lar­da 26,8 Art­vin’de er­kek­ler­de 29,7 ka­dın­lar­da 26,8 ve Gü­müş­ha­ne’de er­kek­ler­de 28,2 ka­dın­lar­da 24,7 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Trab­zon’da bo­şan­ma va­ka­la­rı arttı
Öte yan­dan Doğu Ka­ra­de­niz’de 2020 yı­lın­da bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 6,7 aza­la­rak 3 bin 30’a ge­ri­ler­ken bin kişi ba­şı­na düşen bo­şan­ma sa­yı­sı­nı ifade eden kaba bo­şan­ma hızı binde 1,13 oldu.
Doğu Ka­ra­de­niz il­le­rin­de bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre Trab­zon’da yüzde 5,5 ora­nın­da ar­ta­rak 878’e çı­kar­ken, Art­vin’de yüzde 29,2 ora­nın­da aza­la­rak 153’e, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 15,8 ora­nın­da aza­la­rak 85’e, Gi­re­sun’da yüzde 13,8 ora­nın­da aza­la­rak 618’e, Rize’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 301’e ve Ordu’da yüzde 3,9 ora­nın­da aza­la­rak 995’e düştü.
Doğu Ka­ra­de­niz’de kaba bo­şan­ma hızı en yük­sek olan il ise Gi­re­sun oldu.
2020 yılı kaba bo­şan­ma hız­la­rı Gi­re­sun’da binde 1,38, Ordu’da binde 1,31, Trab­zon’da binde 1,08, Art­vin’de binde 0,90, Rize’de binde 0,88 ve Gü­müş­ha­ne’de binde 0,56 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Bo­şan­ma ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da daha çok ya­şa­nı­yor
2020 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz’de bo­şan­ma­la­rın yüzde 32,4’ü ev­li­li­ğin ilk 5 yılı, yüzde 30,1’i 16 yıl ve üze­rin­de ger­çek­leş­ti.
Ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da­ki bo­şan­ma­la­rın oranı Gü­müş­ha­ne’de yüzde 48,2, Art­vin’de yüzde 39,9, Rize’de yüzde 35,5, Ordu’da yüzde 33,8, Gi­re­sun’da yüzde 30,6 ve Trab­zon’da yüzde 28,1 oldu. Yaş gru­bu­na göre bo­şan­ma­lar in­ce­len­di­ğin­de Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en fazla bo­şan­ma­nın er­kek­ler­de yüzde 20,8 ora­nıy­la 35-39, ka­dın­lar­da ise yüzde 20,6 ora­nıy­la 30-34 yaş gru­bun­da ger­çek­leş­ti­ği gö­rül­dü.


Haber Merkezi

Şiddetsiz Toplum Derneği’nden, Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Erkek Hareketi” “KALBİMİZ BURUK, ANCAK, ŞİDDETE VE VAHŞETE TESLİM OLMAK YOK…”

Şid­det­siz Top­lum Der­ne­ği, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı, ka­dın­la­ra des­tek ver­mek ama­cıy­la geç­ti­ği­miz yıl baş­lat­tı­ğı “Erkek Ha­re­ke­ti”ni bu yıl, sal­gın ne­de­niy­le sı­nır­lı ola­rak sür­dür­dü.

Der­nek Baş­ka­nı Rıza Sümer, 8 Mart 2021 Pa­zar­te­si günü, saat 09.30 da Abi­din­pa­şa’dan baş­lat­tı­ğı spor yü­rü­yü­şü­nü, Ulu­can­lar Ce­za­evi mü­ze­si, Ana­far­ta­lar Cad­de­si, Ulus Ata­türk hey­ke­li, bi­rin­ci ve ikin­ci TBMM, 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Si­te­si, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi, Anıt­ka­bir, Anıt­te­pe spor te­sis­le­ri, İsmet İnönü Bul­va­rı yö­nün­den, TBMM Dik­men ve Çan­ka­ya ka­pı­la­rı­nın önün­den ge­çe­rek, yak­la­şık 3 saat 30 da­ki­ka­da Kur­tu­luş Parkı ve ar­dın­dan da Abi­din­pa­şa’daki evin­de ta­mam­la­dı.
Saat 13.00 de, Rıza Sümer, Aysel Sadak İltaş, Erdal Gülöz, Ferda He­kim­ci ve Aziy­me Arı­kan, Kur­tu­luş Par­kın­da, tarih bo­yun­ca şid­det gören ka­dın­la­rın anı­sı­na 10 sa­ni­ye­lik saygı du­ru­şun­da bu­lun­du­lar.
Der­nek, aynı akşam Erdal Gülöz’ün yö­ne­ti­min­de zoom top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.
Dünya Ka­dın­lar Günü ne­de­niy­le şu açık­la­ma­lar ya­pıl­dı.
Rıza Sümer: Der­nek Baş­ka­nı
“İnsana, hay­va­na ve çev­re­ye yö­ne­lik şid­de­tin en­gel­len­me­si için, ka­dın­la­rın, an­ne­le­rin, ara­la­rın­da­ki si­ya­sal ve inanç fark­lı­lık­la­rı­na saygı du­ya­rak bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­ri zo­run­lu­luk ha­li­ne çok­tan geldi. 2015 yı­lın­da ku­ru­lur­ken yap­tı­ğı­mız çağ­rı­la­rı tüm ka­dın­la­ra ve an­ne­le­re du­yu­ra­bil­sey­dik, görüş ve öne­ri­le­ri­mi­ze değer ve­ril­sey­di, biz biraz önem­sen­sey­dik, ci­na­yet­le­rin ve tüm şid­det­le­rin büyük bir bö­lü­mü ön­le­ne­bi­lir­di.
Ka­dın­lar, el­bet­te Hü­kü­met­ler­den, yar­gı­dan, gü­ven­lik­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı­nı, suç­lu­la­ra hu­kuk­ta­ki kar­şı­lık­la­rın ve­ril­me­si­ni bek­le­me­li­ler, bek­le­ye­bi­lir­ler. Hü­kü­me­ti­miz, ulus­la­ra­ra­sı tüm söz­leş­me­le­rin ge­re­ği­ni ek­sik­siz ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir. İstan­bul söz­leş­me­si, aile­yi, ka­dı­nı, hatta tüm bi­rey­le­ri ko­ru­ma­yı he­def­le­yen bir bel­ge­dir. Söz­leş­me­den im­za­yı çek­mek, im­za­la­yan­la­ra ve in­sa­nı­mı­za asla ya­kış­maz.
Ül­ke­miz­de sorun, yasal ek­sik­lik­ler­den çok uy­gu­la­ma­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.
Ka­dın­la­rın, er­kek­ler­le bir­lik­te, erkek şid­de­ti­ne karşı ken­di­le­ri­ni ve çev­re­le­ri­ni ko­ru­ma­la­rı, tu­za­ğa düş­me­me­le­ri ko­nu­sun­da bir­lik için­de ha­re­ket et­me­le­ri ve güç­le­ri­ni bir­leş­tir­me­le­ri, gö­nül­lü­lük­ten çok zo­run­lu­luk­tur.
En güçlü ve yet­ki­li ma­kam­lar­da­ki­ler dahil, si­ya­set­çi­le­rin dil şid­de­ti­ni, ya­la­nı, if­ti­ra­yı, teh­di­di, öte­ki­leş­tir­me­yi, hedef gös­ter­me­yi, mey­dan­lar­dan TBMM’ye kadar her yerde ive­di­lik­le bı­rak­ma­la­rı ge­rek­li­dir. Tür­ki­ye, çok yay­gın­la­şan ve ağır­la­şan dil şid­de­ti­ne daha fazla da­ya­na­maz dü­şün­ce­sin­de­yim. Her güzel şey ta­ban­dan, hal­kın için­den baş­lar­sa sağ­lam ve ve­rim­li olur. Ancak, şid­det di­li­nin son­lan­ma­sı ta­van­dan baş­la­ma­lı, ta­ba­nı, halkı olum­lu et­ki­le­ye­rek saygı, sevgi, hoş­gö­rü, şef­kat, dost­luk ve ba­rı­şın ya­şan­dı­ğı bir Tür­ki­ye, Dünya’ya örnek ol­ma­lı­dır.
Er­kek­ler, şid­det üre­ten­ler­den do­la­yı üzül­mek­ten, utan­mak aşa­ma­sı­na gel­me­li­dir­ler. So­ru­nu çöz­mek, ara­la­rın­da ya­şa­yıp şid­det üre­ten­le­ri “iyi”leş­tir­mek, aynı za­man­da er­kek­le­rin namus bor­cu­dur. Şid­de­te ve vah­şe­te tes­lim olmak yok.”
Ferda He­kim­ci : Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi
“Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü’nde kal­bi­miz buruk. Disk-Ar’ın ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra göre her dört ka­dın­dan sa­de­ce biri ça­lı­şı­yor!Geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 37,7! Co­vid-19 et­ki­siy­le iş kaybı ve geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 43! Co­vid-19 dö­ne­min­de ka­dın­la­rın aylık or­ta­la­ma iş kaybı 1 mil­yon 484 bin! Kadın iş­gü­cü son bir yılda yüzde 8,2 azal­dı!
Ko­vid-19 sü­re­cin­de ilk işin­den çı­ka­rı­lıp eko­no­mik şid­det­le baş­ba­şa kalan yine ka­dın­lar. Fab­ri­ka­da, bü­ro­da, tar­la­da, evde ta­ci­ze uğ­ra­yan, ay­rım­cı­lı­ğa, mob­bin­ge maruz kalıp şid­de­te uğ­ra­yan­lar yine onlar…
Gün geç­mi­yor ki ka­dın­la­rı­mı­za ya­pı­lan vahşi şid­de­tin bir te­za­hü­rü vic­dan­lı kalp­le­ri vur­ma­sın. Ar­dın­dan en yu­ka­rı­dan aşağı doğru lanet me­saj­la­rı med­ya­yı tut­ma­sın.
Ey erkek ege­men yü­rüt­me, yargı ve ya­sa­ma. Ey bu dev­le­ti idare eden­ler. Ye­ri­niz ya­kın­ma, ah, vah etme yeri değil, ça­re­siz­le­re çare bulma ye­ri­dir.
“Dün­ya­da ne varsa ka­dı­nın ese­ri­dir” diyen bu dev­le­tin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün izin­den ay­rıl­ma­yı­nız.
Kadın Ci­na­yet­le­ri­ni Dur­du­ra­ca­ğız Plat­for­mu’nun 2020 yılı ra­po­ru­na göre 300 kadın öl­dü­rül­dü, 171 kadın şüp­he­li şe­kil­de ölü bu­lun­du.
Unut­ma­yı­nız ki; ana­nı­zı, ba­cı­nı­zı, kı­zı­nı­zı, hayat ar­ka­da­şı­nı­zı eko­no­mik, sos­yal ve fi­zik­sel şid­de­te maruz bı­rak­tı­ğı­nız her an kamu vic­da­nın­da bir kez daha mah­kum­su­nuz.
Bağ­naz­lı­ğın, ca­hil­li­ğin, din diye da­ya­tı­lan Arap örf ve adet­le­ri­nin et­ki­sin­den bu top­lu­mu kur­tar­mak sizin gö­re­vi­niz.
İşe bir an önce baş­la­yıp işe İstan­bul Söz­leş­me­si’nin ge­rek­le­ri­ni ya­şa­ma ge­çir­mek­le baş­la­yı­nız.
Zira “ Türk ka­dı­nı yer­ler­de sü­rün­me­ye değil, omuz­lar üze­rin­de gök­le­re yük­sel­me­ye la­yık­tır…”
Aziy­me Arı­kan: Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi
“De­ği­şim, dö­nü­şüm ve dev­rim, ancak kadın ile olur. Ka­dın­lar er­kek­le­rin re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi de­ğil­dir. Kadın sev­gi­dir, kadın zor­luk­la­rı ba­şa­ran­dır ve kadın mü­ca­de­le­dir. Ses­siz kal­ma­mış, yeri gel­di­ğin­ce se­si­ni yük­selt­mek­ten kork­ma­yan ka­dın­la­rın önün­de saygı ile eği­li­yo­rum.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, gü­cüy­le, du­ru­şu ile her­ke­se ye­tecek sev­gi­siy­le eme­ğin mi­ma­rı tüm ka­dın­la­rı­mı­za sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım.”
Erdal Gülöz : Der­nek Gö­nül­lü­sü
“08 Mart…KA­DIN­LA­RI­MI­ZI SA­DE­CE BU GÜN HA­TIR­LA­MA­MA­LI­YIZ…Ka­dın­la­rı­mız, ortak ha­ya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­mez ta­mam­la­yı­cı­la­rı­dır.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

MİRAÇ KANDİLİ

Recep ayının 27. gecesi Miraç Gecesi’dir. Miraç, merdiven demektir. Cebrail aleyhi selam gelip, Peygamber efendimizi, 52 yaşında iken, Recep ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’dan, Kudüs’te Mescidi- Aksa ‘ya ve oradan göklere götürdü.
İslâm âlimleri buyurdu ki: “Miraç ruh ve ceset ile birlikte oldu. Ayet-i kerime ile sabit olduğundan, Mekke’den Kudüs’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur.”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Miraç’ta Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsî, Arş ve Ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, mekânsın, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü telayı gördü.
Hiçbir mahlûkun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.
Miraç’ta 5 va­kit na­maz farz ol­du. Miraç’tan ön­ce, yal­nız sa­bah ve ikin­di na­ma­zı var­dı.
Miraç Ge­ce­si, ak­şam na­ma­zı 3 re­kât, öte­ki na­maz­lar 2 re­kât farz ol­du. Me­di­ne-i Mü­nev­ve­re ‘de ikin­ci emir­le sa­bah ve ak­şam­dan baş­ka­sı 4 rekâta çı­ka­rıldı. Hic­re­tin 4. yı­lın­da bun­lar, misafir için, yi­ne 2’­ye in­di­ril­di. Ezan oku­mak da hic­ret­ten ön­ce Mek­ke­’de, Miraç Ge­ce­si baş­la­dı.
Miraç­hâ­di­se­siy­le, Müs­lü­man­la­rın imanı kuv­vet­len­di, kâ­fir­le­rin düş­man­lı­ğı­art­tı. Pey­gam­be­ri­mi­ze kâ­fir­ler inan­ma­dı; “Mes­cid-i Ak­sa’nın kaç ka­pı­sı, kaç pen­ce­re­si var?..” gi­bi so­ru­lar sor­du­lar. Miraç’ta dik­kat et­me­miş­ti. O an­da, Cebrail aley­his­se­lâm, Mes­cid-i Ak­sa’yı gö­zü­nün önü­ne (Te­le­viz­yon gi­bi) ge­tir­di ve ce­vap ver­di.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Miraç Gecesi’nde iyi amel eden için 100 yıllık mükâfat vardır.”
[İmam-ı Gazali]
Bu mübarek gecede, diğer mübarek geceler gibi, kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim ve ilmihâl okumalı, tövbe ve dua etmeli, din kardeşlerimizi, Salih akrabaları ve âlimleri ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli, dünya ve ahiret saadeti için, bütün Müslümanlara dua etmeli. Miraç Gecesi’ni ibadetle geçirirken, gündüzünü de oruçla geçirmelidir. Mübarek Miraç Kandilinizi tebrik ediyorum.

Rize’de Bir Kişi Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Rize’de mey­da­na gelen ka­za­da yaya ola­rak yol­dan kar­şı­ya ge­çe­me­ye ça­lı­şan bir kişi oto­mo­bi­lin çarp­ma­sıy­la ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kaza anı bir başka oto­mo­bi­lin araç ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­dil­di.

Kaza mer­ke­ze bağlı Emi­net­tin Ma­hal­le­si Men­de­res Bul­va­rı üze­rin­de saat 11.30 su­la­rın­da Ba­lık­çı Ba­rı­nak­la­rı mev­ki­in­de mey­da­na geldi.
Rize’den Trab­zon is­ti­ka­me­ti­ne giden 09 JV 396 pla­ka­lı araç, yaya ge­çi­di ol­ma­dı­ğı halde yol­dan kar­şı­ya geç­mek is­te­yen İrfan Uzun isim­li ya­ya­ya çarp­tı. Ka­za­da ağır ya­ra­la­nan yaya İrfan Uzun, olay ye­ri­ne gelen 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Rize Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Kaza anı bir başka oto­mo­bi­lin araç ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­dil­di.
Boy­nun­da ve vü­cu­du­nun çe­şit­li böl­ge­le­rin­de kırık ol­du­ğu öğ­re­ni­len Uzun, has­ta­ne­de ya­pı­lan bütün mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­zay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.

Haber Merkezi

RİZE KENT ARŞİVİ ARŞİVE KALKTI

Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz dö­nem­de ya­pı­lan Kent Ar­şi­vi bü­ro­su hiz­me­te gir­me­den ka­de­riy­le baş başa bı­ra­kıl­dı. Çarşı Ma­hal­le­sin­de­ki arşiv bü­ro­su­nun hiz­me­te gir­me­me­si­ne ma­hal­le hal­kı­da tepki gös­te­ri­yor.

Mer­kez Çarşı Ma­hal­le­sin­de ön­ce­ki dö­ne­min Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Kent Ar­şi­vi­nin top­la­na­ca­ğı büro şek­lin­de ha­zır­la­nan yerde fa­ali­yet ol­ma­ma­sı tepki çe­ki­yor.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’e ses­le­nen va­tan­daş­lar ‘bu­ra­sı Kent Ar­şi­vi ya­pı­la­cak diye ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Reşat Kasap Baş­ka­nın za­ma­nın­da ya­pıl­mış­tı. Arşiv Bi­na­sı yıl­lar­dır boş du­ru­yor. Yazık günah değil mi. Boş duran bina harap olu­yor.
Rize Be­le­di­ye­si Kent Ar­şi­vi isim­li yeri kül­tü­rel amaç­lı de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’den Kent Ar­şi­vi­nin ye­ni­den açı­la­rak hiz­me­te sok­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz’ de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizesporlu İsmail Köybaşı: Herkesin Bir An Önce Galibiyete İhtiyacı Var

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su İsmail Köy­ba­şı, her­ke­sin bir an önce ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

İsmail Köy­ba­şı, idman ön­ce­si Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ga­ze­te­ci­le­re, çal­kan­tı­lı dö­nem­ler için tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­lik­le­ri­nin ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Fut­bol­cu­la­rın üze­ri­ne büyük gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü ifade eden de­ne­yim­li sol bek, “Bir an önce bu­lun­du­ğu­muz ko­num­dan yu­ka­rı çık­mak için yap­ma­mız ge­re­ken tek şey ga­li­bi­yet. Galip gelip ta­raf­ta­ra, ca­mi­aya, fut­bol­cu­lar ola­rak bir­bi­ri­mi­ze ar­ma­ğan et­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu hak et­mi­yo­ruz. İyi bir kad­ro­muz var. Bazen öz­gü­ven ek­sik­li­ği bu tarz du­rum­lar içe­ri­si­ne so­ka­bi­lir. En­di­şe, kaygı ya­rat­ma­dan bu du­ru­mu çöz­mek için lazım olan bir ga­li­bi­yet.” dedi. İsmail, ba­şa­rı­nın bir­lik ve bü­tün­lü­ğü ar­tı­rı­cı en önem­li etmen ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de baş­la­dık ama çal­kan­tı­lı bir dö­ne­me gir­dik. Bu bir ma­ze­ret değil. Far­kın­da­lık dü­ze­yi­ni üst se­vi­ye­ye çekip, bir an önce far­kı­na varıp Rize şehri her­kes bir­lik­te, bir olma za­ma­nı­dır. Bunun far­kı­na varma za­ma­nı­dır.” diye ko­nuş­tu.
İç saha maç­la­rı­nın her zaman önem­li ol­du­ğu­nu kay­de­den İsmail Köy­ba­şı, “Evi­miz­de oy­nu­yo­ruz ve Rize her zaman zor dep­las­man­dır. Ben fut­bol­cu­luk yıl­la­rım­dan bi­li­yo­rum. Ön­ce­lik­le bunu his­set­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Her­ke­sin bir an önce ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı var. Ondan son­ra­sı çok daha kolay ola­cak.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Süper Lig’de son go­lü­nü Çay­kur Ri­zes­por’a karşı at­tı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne İsmail, “Gol at­ma­yı ben de öz­le­dim. An­ka­ra­gü­cü ma­çın­da gol atma fır­sa­tı geldi. Ka­le­ci topu gö­re­me­se de oyun­cu iyi fark ede­rek çiz­gi­den çı­kar­mış­tı. Ben de gol at­ma­yı öz­le­dim ama şu anda gol at­mak­tan zi­ya­de ta­kı­mın ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı var. Biz oyun­cu­lar bunun far­kın­da olup her şeyi yap­ma­mız ge­re­ki­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Saffet Mete ” Taraftarın Tepkileri Haklı Olabilir Ama !..”

Mete ;” Ta­raf­ta­rın Tep­ki­le­ri Haklı Ola­bi­lir Ama Şimdi Yö­ne­ti­me Des­tek Za­ma­nı”

Rize’de tar­tış­ma­ya ka­pa­lı iki konu var. Biri ÇAY­KUR di­ğe­ri RİZES­POR diyen eski Çay­kur Ri­zes­por yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve A.Ş or­tak­la­rın­dan İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete, “ Ri­zes­por da küme düşen ve şam­pi­yon olan ta­kım­da yö­ne­ti­ci­lik yap­tım. Sayın Metin Kal­ka­van, Sayın Halim Mete, Sayın Hasan Kemal Yar­dım­cı dö­ne­min­de yö­ne­ti­ci­lik yap­tım ve on­lar­dan çok şey öğ­ren­dim. Sayın Hasan Kar­tal Baş­kan dö­ne­min­de ise kısa bir süre ça­lış­ma fır­sa­tım oldu, ken­di­sin­den de bir şey­ler öğ­ren­dim. Ri­zes­por her zaman iniş­li çı­kış­lı bir takım oldu. Okan Buruk dö­ne­min­de tam bunu kı­rı­yor­duk ama onun ay­rıl­ma­sı son­ra­sı o da ol­ma­dı. Rize şehri büyük şe­hir­le­ri ara­tan bir il. Fut­bol­cu­lar ter­cih et­mi­yor. Sos­yal alan­lar zayıf bu sa­de­ce fut­bol la değil. Eği­tim, dok­tor­lar pek ter­cih et­mi­yor­lar. Rize şehri, özel­lik­le kış ay­la­rı sos­yal alan­la­rın kı­sıt­lı ol­ma­sı bun­dan en büyük etken ola­rak gö­zü­kü­yor. Ama bugün ki ge­li­nen durum kötü, hak­ke­den kötü bir du­rum­da­yız. Ge­li­nen nok­ta­da kaos or­ta­mı ile değil bir­lik be­ra­ber­lik­le ve var olan yö­ne­ti­me so­nu­na kadar des­tek ve­re­rek bu ka­os­tan çık­ma­lı­yız. Şu du­rum­da bizim tek der­di­miz ola­cak. Bu yö­ne­ti­me sahip çı­ka­rak gelen ho­ca­ya sahip çı­ka­ca­ğız bu se­ne­yi bi­ti­re­ce­ğiz ama sene sonu otu­rup her şeyi ye­ni­den ko­nu­şa­ca­ğız. Bugün yö­ne­tim­de git­sin der­sek pa­ra­şüt­le aşa­ğı­ya in­me­ye ça­lı­şır­ken pa­ra­şü­tü pat­la­tıp hızlı bir şe­kil­de ini­şi­mi­zi hız­lan­dı­rı­rız. Sos­yal med­ya­da gö­rü­yo­rum ve çok üzü­lü­yo­rum. Tep­ki­le­rin­de de haklı ola­bi­lir­ler buda nor­mal­dir ama bun­la­rın hep­si­ni 13 hafta sonra ko­nuş­ma­mız lazım. Var olan yö­ne­ti­mi­nin de aşırı mo­ti­ve­ye ih­ti­ya­cı var. Eğer bizde on­la­rın üze­ri­ne gi­der­sek on­la­rı daha çok yı­ka­rız. Bu­ra­da asıl olan Ri­zes­por’umuz­dur. Ge­li­nen nok­ta­da he­de­fi­miz ligde kal­mak. Bize ne dü­şü­yor­sa, Be­le­di­ye ola­rak, ta­raf­tar ola­rak ya­nın­da ol­ma­lı­yız. Tabi sezon so­nun­da ya­şa­nan so­run­la­rı unut­ma­ya­ca­ğız. Lig bi­tin­ce ne­re­de yan­lış ya­pıl­dı, niye yan­lış ya­pıl­dı, ki­şi­sel miydi, ku­rum­sal mıydı. Hata kim­dey­di ? Bun­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rıp, çö­züm­le­ri ara­mak lazım” dedi.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’da Loic Remy düz koşulara başladı

Ri­zes­por­da Remy se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le yak­la­şık 2 aydır sa­ha­lar­dan uzak kalan ve ame­li­yat ge­çi­ren Loic Remy bugün ya­pı­lan ant­ren­man­da ta­kım­dan ayrı ola­rak düz ko­şu­la­ra baş­la­dı.
Ri­zes­por­da Remy se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le yak­la­şık 2 aydır sa­ha­lar­dan uzak kalan ve ame­li­yat ge­çi­ren Loic Remy bugün ya­pı­lan ant­ren­man­da ta­kım­dan ayrı ola­rak düz ko­şu­la­ra baş­la­dı. Remy’nin önü­müz­de­ki hafta ta­kım­la bir­lik­te toplu ça­lış­ma­la­ra ka­tı­la­ca­ğı ve 2 hafta için­de kad­ro­da yer ala­ca­ğı öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi

Bülent Uygun’un Ekibinde Tanıdık İsimler Var!

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Kar­tal, Bü­lent Uygun ile an­laş­tık­la­rı­nı açık­la­dı: “Bü­lent hoca ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma ha­zır­la­dık. Bir ak­si­lik ol­maz­sa resmi im­za­la­rı yarın Rize’de ata­ca­ğız”

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’da Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile an­laş­ma sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Kar­tal, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile yol­la­rı­nın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “Yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de ta­kı­ma katkı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız Bü­lent Uygun ile an­laş­ma sağ­la­dık. Bü­lent hoca ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma ha­zır­la­dık. Bir ak­si­lik ol­maz­sa resmi im­za­la­rı yarın Rize’de ata­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Kar­tal, ca­mi­anın bir­lik ve bü­tün­lü­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, her­ke­sin Uygun’a des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.


Haber Merkezi

Azerbaycan’dan 300 Ton Çay İthalatı kararına tepki

2 Mart 2021 tarih ve 33411 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan 3583 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­sin­den muaf ola­rak 300 ton çay it­ha­la­tı­nın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu tepki gös­ter­di.

ÇAY­KUR’un çay sat­ma­da zor­lan­dı­ğı, 100 bin tonun üze­rin­de­ki ça­yı­nın stok­lar­da bek­le­di­ği, de­po­lar­da küf­len­di­ği, ÇAY­KUR’un Azer­bay­can’a çay ih­ra­ca­atı için gö­rüş­me­le­ri­nin sür­dü­rül­dü­ğü bir dö­nem­de Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ril­me­si­nin, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ge­çi­mi çay ta­rı­mı ve sa­na­yi­si­ne bağlı olan yak­la­şık 1 mil­yon ki­şi­yi mağ­dur ede­ce­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, ka­mu­oyu­nun, Türk ça­yı­na vu­ru­lan bu dar­be­nin ne­de­ni­ni merak et­ti­ği­ni ve bu ka­ra­rı “iha­net” ola­rak al­gı­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, Türk ça­yı­na vu­ru­lan bu dar­be­nin ne­de­ni­ni Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye sordu.
TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de; güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ri­len Azer­bay­can’ın top­lam yıl­lık çay üre­tim mik­ta­rı­nın 1.000 ton, iç tü­ke­ti­mi­nin ise 2.000 ton ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Azer­bay­can’ın kendi üret­ti­ği çay iç tü­ke­ti­mi­ne yet­mez­ken ve dı­şa­rı­dan çay ithal eder­ken Tür­ki­ye’ye çay ihraç edecek ol­ma­sı­nın al­tın­da başka amaç­lar ol­du­ğu iz­le­ni­mi doğ­mak­ta­dır.
Azer­bay­can’a çay sat­ma­mız ge­re­kir­ken on­lar­dan güm­rük ver­gi­siz çay al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı, bi­ri­le­ri­nin özel çı­kar­la­rı için bütün Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin göz­den çı­ka­rıl­dı­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir.” dedi.
“Söz ko­nu­su Cum­hur­başkan­lı­ğı Ka­ra­rın­da be­lir­ti­len 300 ton çayı Azer­bay­can’dan güm­rük­süz ola­rak kim veya kim­ler ge­ti­recek?” diye soran Be­ka­roğ­lu, ay­rı­ca, Tür­ki­ye’de kamu ve özel sek­tör eliy­le üre­ti­len ve stok faz­la­sı olan çay, ÇAY­KUR ve bölge hal­kı­nın aley­hi­ne olan bu ka­ra­rın,hangi çev­re­le­rin is­te­ği ile alın­dı­ğı­nı, bu ka­ra­rın Türk ça­yı­na ve ta­rı­mı­na ne gibi katkı sağ­la­ya­ca­ğı so­ru­la­rı­nı da Bakan Pak­de­mir­li’nin ce­vap­la­ma­sı­nı is­te­di.
“Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay ithal edil­me­si ka­ra­rı­nın; pey­nir, sof­ra­lık üzüm, elma, erik, ka­yı­sı, do­ma­tes vb. gibi gıda ürü­nü­nün de­ği­şik mik­tar­lar­da güm­rük­süz ola­rak it­ha­li­ne izin veren çok sa­yı­da G.T.İ.P. (Güm­rük Ta­ri­fe İsta­tis­tik Po­zis­yo­nu)nu içe­ren Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı­nın içe­ri­sin­de yer al­ma­sı­nın ne­de­ni nedir?
Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı ka­ra­rı giz­len­me­ye mi ça­lı­şıl­mak­ta­dır?” so­ru­la­rı­nı da Bakan Pak­de­mir­li’ye yö­nel­ten Be­ka­roğ­lu, özel bir çıkar grubu adına alın­dı­ğı an­la­şı­lan ve ka­mu­oyun­da büyük tepki çeken bu ka­ra­rın iptal edil­me­si­ni is­te­ye­rek, çaya ve çay üre­ti­ci­si­ne darbe vur­mak ye­ri­ne ÇAY­KUR’un stok­la­rın­da bek­le­yen çay­la­rın sa­tı­şı için Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­sı­nı is­te­di.


Haber Merkezi

Rize’deki 9 köy ve 2 mahallede kısmi karantina uygulanıyor

Rize’de, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da, 9 köy ve 2 ma­hal­le­de, bazı yer­le­şim yer­le­rin­de ka­ran­ti­na uy­gu­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın artış gös­ter­me­si ne­de­niy­le İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu’nun bir dizi karar al­dı­ğı be­lir­til­di.
Ka­rar­la­rın, top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ve ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la alın­dı­ğı­na işa­ret edi­len açık­la­ma­da, bu doğ­rul­tu­da Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Ye­ni­yol, Şen­yurt ve Köp­rü­köy köy­le­rin­de 2’şer hane, Yavuz kö­yün­de bir ma­hal­le, Ses­li­ka­ya kö­yün­de Cami mev­ki­si, El­ma­lık Ma­hal­le­si’nde Küme ev­le­ri, İyi­de­re il­çe­si­ne bağlı Çift­lik köyü ve mer­ke­ze bağlı Am­bar­lık kö­yün­de ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.
Açık­la­ma­da, yeni alı­nan karar doğ­rul­tu­sun­da, Kal­kan­de­re il­çe­si­ne bağlı Yol­ba­şı kö­yün­de Yavuz Sul­tan Selim So­ka­ğı, Fın­dık­lı il­çe­sin­de Mer­kez Ma­hal­le­si Lale Apart­ma­nı ve İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ilıca kö­yün­de 5 ha­ne­li apart­man ile bir evde ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­na bugün iti­ba­rıy­la baş­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, “Bu şehre kır­mı­zı hiç ya­kış­mı­yor.
Rize’ye ye­şi­lin ya­nın­da en çok mavi ya­kı­şı­yor.
Sal­gın ile mü­ca­de­le­de de­ne­tim­le­re uya­lım.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi

Buzlupınar’da Büyük Heyelan Yol Kapandı Elektrikler Kesildi

Buz­lu­pı­nar Kö­yün­de akşam sa­at­le­rin­de büyük çaplı he­ye­lan mey­da­na geldi.

Buz­lu­pı­nar Kö­yün­de baş­la­yan tünel ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da akşam sa­at­le­rin­de büyük he­ye­lan mey­da­na geldi.
Olu­şan he­ye­lan se­be­biy­le Senoz böl­ge­si­ne ula­şım ke­sil­di.
Böl­ge­ye giden elekt­rik hat­la­rı da he­ye­lan se­be­biy­le zarar gö­rür­ken bölge elekt­rik­siz kaldı.
Sa­ba­hın ilk sa­at­le­ri ile ça­lış­ma­ya baş­la­yan ekip­ler ön­ce­lik­le yolu ula­şı­ma açmak için gay­ret gös­te­rdiler.
Ya­şa­nan büyük he­ye­lan­da can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı se­in­di­ri­ci haber oldu.


Haber Merkezi

RTEÜ’de 2021 Yılı Alt Yapı Çalışmaları Başlıyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de plan­la­dık­la­rı ve ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış olan ça­lış­ma­la­rın kısa zaman içe­ri­sin­de baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Yapı İşleri ve Tek­nik Daire Baş­ka­nı Sü­ley­man Çolak, bu yıl plan­la­nan alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nın son du­ru­mu hak­kın­da RTEÜ Üst Yö­ne­ti­mi’ne sunum yaptı. Top­lan­tı­nın so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak olan alt yapı ça­lış­ma­la­rı ve son du­rum­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.

1- Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Bi­na­sı: Tıp ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­le­ri­nin de yer al­dı­ğı İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’ndeki Sağ­lık Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. 16.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan Fa­kül­te bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Pro­je­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır.
2- Sahil Dol­gu­su Üst Ya­pı­sı: Üni­ver­si­te­mi­zin Fener Ma­hal­le­si’nde yer alan Zihni Derin Kül­li­ye­si’nin hemen önün­de yap­mış ol­du­ğu­muz sahil dol­gu­su­nun sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rın­dan olu­şan üst ya­pı­sı­nı ihale ettik ve il­gi­li fir­ma­ya yer tes­li­mi ya­pıl­dı. İha­le­yi alan firma önü­müz­de­ki gün­ler­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak­tır.
3- Deney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi: İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de yer alan Sağ­lık Kül­li­ye­si’nde ya­pı­la­cak olan Deney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 1.200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak­tır. Proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir, ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır.
4-Gü­ney­su Ko­nak­la­rı İkinci Etap Ça­lış­ma­sı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta olan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı­nın ikin­ci etap iş­le­ri kap­sa­mın­da; mar­ket, ka­fe­ter­ya, havuz, 4-6 yaş Kur’an Kursu, Kreş, Etüt Mer­ke­zi ve spor alan­la­rı­nın yer al­dı­ğı Sos­yal Tesis; mi­sa­fir­ha­ne ile 26, 28, 29 ve 30 nolu loj­man blok­la­rı ve Cami yer al­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­da baş­la­mış olan in­şa­at­lar hızlı bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir.
5-Özel Okul İnşa­atı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı’nın hemen ya­nın­da ya­pıl­mak­ta olan özel oku­lun içe­ri­sin­de; Ana­oku­lu, İlko­kul ve Or­ta­okul bu­lun­mak­ta­dır.
6-Mer­ke­zi Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­va­rı ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si La­bo­ra­tu­var­la­rı: Yak­la­şık ola­rak 4.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı Fener Ma­hal­le­si’ndeki Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­la­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
7-Tek­no­kent İnşa­atı: Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak Türk Alman Üni­ver­si­te­si ile ortak ola­rak kur­du­ğu­muz Di­ji­tal Park Tek­no­ken­tin İstan­bul Çek­me­köy il­çe­sin­de­ki bi­na­sı­nın in­şa­atı devam et­mek­te­dir. Tek­no­ken­tin Üni­ver­si­te­miz Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­sin­de yer ala­cak olan şu­be­si­nin in­şa­atı da önü­müz­de­ki ay­lar­da baş­la­ya­cak­tır.
8-Bun­la­ra ila­ve­ten, Ar­de­şen Kül­li­ye­si spor sa­lo­nu ve loj­man bi­na­sı­nın cephe giy­dir­me­le­ri ile çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı, Zi­ra­at Fa­kül­te­si çevre dü­zen­le­me, par­se­li­zas­yon ve kül­li­ye ihata iş­lem­le­ri ile Fın­dık­lı Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu do­ğal­gaz dö­nü­şü­mü ve kül­li­ye ihata ça­lış­ma­la­rı da ya­pı­la­cak­tır.
Bun­la­rın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te olup en kısa za­man­da ihale edi­le­rek yapım işine baş­la­na­cak­tır.
Rek­tör Ka­ra­man, “kem âlât ile ke­mâ­lât olmaz” şek­lin­de­ki Me­cel­le ka­ide­sin­den ha­re­ket et­tik­le­ri­ni, bu an­lam­da Üni­ver­si­te­nin eği­tim öğ­re­tim bi­na­sı, araş­tır­ma mer­ke­zi, la­bo­ra­tu­var, aka­de­mik ve idari per­so­nel loj­man­la­rı ile sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rı nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­le­ri­ni kısa zaman içe­ri­sin­de gi­der­mek için gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren yö­ne­tim ekibi ile bir­lik­te yoğun bir çaba har­ca­dık­la­rı­nı, bu an­lam­da bu güne kadar fi­zi­ki alt yapı nok­ta­sın­da çok önem­li pro­je­le­ri ta­mam­la­dık­la­rı­nı, 2021 yılı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan ve bu­ra­da ifade edi­len iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ni­te­lik­li bir eği­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me için alt ya­pı­sı­nın % 95 ora­nın­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğı­nı, 2021 yılı içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olan bu ya­tı­rım­la­rın bir kıs­mı­nı kendi ya­tı­rım büt­çe­le­rin­den, bir kıs­mı­nı spor-to­to teş­ki­la­tı­nın kat­kı­la­rıy­la ya­pa­cak­la­rı­nı, bir kıs­mı­nın da Üni­ver­si­te Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı­nı” be­lirt­ti.
RTEÜ Rek­tö­rü Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, “Üni­ver­si­te­mi­ze bu ya­tı­rım­la­rı ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da­ki katkı ve des­tek­le­ri do­la­yı­sıy­la başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere, Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı baş­kan ve üye­le­ri ile ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve YÖK Baş­ka­nı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şah­sım ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si aile­si adına ayrı ayrı te­şek­kür edi­yor, şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries Recent Entries »