Monthly Archives: Mart 2021

Çaykur Rizespor’da 10 Hafta Sonra Galibiyet Pozu

Çay­kur Ri­zes­por ga­li­bi­ye has­re­ti­ni Süper Lig’in 30. haf­ta­sın­da Ha­tays­por’u 1-0 mağ­lup ede­rek son­lan­dır­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’da haf­ta­lar sonra 3 puan se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Son ga­li­bi­ye­ti­ni Süper Lig’in 20. haf­ta­sın­da Ga­zi­an­tep FK kar­şı­sın­da 3-0’lık skor ile elde eden Ka­ra­de­niz ekibi, 10 haf­ta­nın ar­dın­dan Ha­tays­por kar­şı­sın­da 1-0’lık üs­tün­lük­le ga­li­bi­yet has­re­ti­ne son verdi. Ha­tays­por za­fe­ri­nin ar­dın­dan tüm takım so­yun­ma oda­sın­da ga­li­bi­yet pozu verdi.


Haber Merkezi

8 Haftadır Giremediğimiz Pozisyonları Bu Hafta Gördük

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Ha­ta­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu ga­li­bi­ye­ti büyük Ri­zes­por ta­raf­ta­rı­na ar­ma­ğan edi­yo­ruz. 3 puan ile baş­la­mak mut­lu­luk ve­ri­ci” dedi.

Süper Lig’in 30. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de kar­şı­laş­tı­ğı Ha­tays­por’u 1-0 mağ­lup etti.
Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, uzun za­man­dır ka­za­na­ma­yan bir Ri­zes­por’un bu hafta iti­ba­riy­le daha etkin ve so­rum­lu şe­kil­de yük­se­li­şe ge­çe­ce­ği­ni kay­det­ti. İlk se­zon­da iyi bir trans­fer po­li­ti­ka­sıy­la ligde iyi bir per­for­mans gös­te­ren bir ta­kı­mı yen­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı ifade eden Uygun, “Oyun­cu­la­rım tüm gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ler ve 3 puanı hep bir­lik­te ka­zan­dık. Bu ga­li­bi­ye­ti büyük Ri­zes­por ta­raf­ta­rı­na ar­ma­ğan edi­yo­ruz. 3 puan ile baş­la­mak mut­lu­luk ve­ri­ci. 8 haf­ta­dır gi­re­me­di­ği­miz po­zis­yon­la­rı bu hafta Hatay kar­şı­sın­da gör­dük, mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Süreç içe­ri­sin­de takım üze­rin­de büyük et­ki­ler oldu. Uzun za­man­dır ka­za­na­ma­ma­nın ge­tir­di­ği baskı skoru ko­ru­du. Üret­me­ye ve ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Hep be­ra­ber el bir­li­ği ile iyi ola­ca­ğız. Ca­mi­amı­za ha­yır­lı olsun” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Bülent Uygun: Remy’de Ayrı Bir Işık Var, Elmas Gibi Parlayan Bir Futbolcumuz

Rize’de bir ka­na­lın canlı ya­yı­nı­na te­le­fon ile bağ­la­nan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü, “Ben­den ön­ce­ki hoca ile 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ço­cuk­la­rın ya­şa­dık­la­rı, on­la­rı baya bir hır­pa­la­mış­tı” dedi. Uygun, ay­rı­ca Loic Remy’nin Göz­te­pe kar­şı­laş­ma­sın­da kad­ro­da ola­ca­ğı­nı du­yur­du.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun tüm fut­bol­cu­la­ra do­ku­na­rak tüm sa­ha­da­ki tüm so­rum­lu­lu­ğu üze­ri­ne al­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, “Her şeyi ya­par­ken vic­da­nı­mı­za uya­rak, maç­la­rı­mı­zı da tak­tik­sel ola­rak, sis­tem ola­rak ra­ki­bin po­zis­yo­nu­na, du­ru­mu­na göre be­lir­ler­ken kimi zaman oy­na­ma­yan oyun­cu­yu bile ter­cih ede­rek bu maçı ka­zan­ma adına sa­ha­da ola­ca­ğı­mı veya şu anda form gra­fi­ği yö­nün­den en yük­sek se­vi­ye­de ol­du­ğu­na inan­dı­ğım ar­ka­daş­la­rı da sa­ha­ya sü­re­rek bunu sağ­la­ya­ca­ğı­mı on­la­ra gös­ter­dim. Hep­si­ne do­kun­ma­ya ça­lış­tık çünkü spor psi­ko­lo­ji­si ile spor­cu psi­ko­lo­ji­si çok fark­lı­dır. 2011 yı­lı­nın 5 se­ne­sin­de bu­ra­da­yım. Gel­di­ğim zaman hep 9 hafta kala, 10 hafta kala ta­kım­la­rı al­mış­tım. Onlar da hep düşme po­ta­sın­da olan, düştü gö­züy­le ba­kı­lan, artık kur­tul­ma­sı im­kân­sız ta­kım­lar­dı. Ni­te­kim Es­ki­şe­hir’i de Ga­zi­an­tep’i de kü­me­de tu­ta­rak bu iş­le­ri ba­şar­mış­tık ama bu­ra­da­ki süreç biraz daha fark­lıy­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Fut­bol­cu­la­rın adap­te ola­bil­me­si için biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı var”
Ma­ri­us Ninel Su­mu­di­ca’nın Tek­nik Di­rek­tör­lük dö­ne­min­de­ki 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ta­kı­mın fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik ola­rak yıp­ran­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Uygun, “Ben­den ön­ce­ki hoca ile 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta ço­cuk­la­rın ya­şa­dık­la­rı, on­la­rı baya bir yıp­rat­mış­tı. Biz Mev­lâna gibi dedik ki, ‘Dün dünde kal­mış­tır can­cağ­zım’ ve yeni sayfa açtık on­lar­la. Ondan son­ra­ki sü­reç­te biz tüm fut­bol­cu­la­rı­mı­zın mev­ki­sel ek­sik­le­ri­ni ana­liz­ci­le­rim­le bir­lik­te ge­ce­li gün­düz­lü ça­lı­şa­rak on­la­ra tek tek çı­kar­tıp, bir fiil gös­te­rip aynı za­man­da sa­ha­da uy­gu­la­ya­rak eksik yön­le­ri­mi­zi de gös­te­re­rek on­lar­dan elde et­me­ye ça­lış­tık. Es­ki­den me­se­la ka­le­ciy­le al­tı­pa­sın içe­ri­sin­de ya­pı­lan pas­laş­ma­yı bu maçta hiç yap­ma­dık. Orada ya­pı­lan her hata kötü so­nuç­la­na­bi­li­yor­du. Ama bu 8 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta gerek fi­zik­sel ola­rak, gerek psi­ko­lo­ji yö­nün­den, ge­rek­se sis­tem yö­nün­den çok yıp­ran­mış olan fut­bol­cu­la­rın adap­te ola­bil­me­si için biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı var” dedi.
“Remy’de ayrı bir ışık var, elmas gibi par­la­yan bir fut­bol­cu­muz”
Haf­ta­lar­dır sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le kad­ro­da ola­ma­yan Remy’nin sakat­lı­ğı­nın devam et­ti­ği­ni ve ken­di­si için İtalya’dan özel bir fiz­yo­te­ra­pist ge­tir­til­di­ği­ni dile ge­ti­ren Uygun, “Remy için İtalya’dan ken­di­si­nin de çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir ho­ca­sıy­la bir­lik­te fiz­yo­te­ra­pist ge­tir­dik. Aynı za­man­da fiz­yo­te­ra­pist ve dok­tor­la­rı­mız eş­li­ğin­de te­da­vi­si sü­rü­yor. Ka­ra­güm­rük ma­çın­da kad­ro­da ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Ama en kötü ih­ti­mal Göz­te­pe ma­çın­da bi­zim­le bir­lik­te sa­ha­da ola­ca­ğı­nı arzu edi­yo­ruz. 2-3 haf­ta­lık daha te­da­vi sü­re­ci­ne ih­ti­ya­cı var. Ken­di­si de çok iyi ça­lı­şı­yor, oda çok is­ti­yor ta­kı­ma ka­tıl­mak, katkı sağ­la­mak. Bu­ra­da ol­mak­tan da mut­lu­luk du­yu­yor. Ger­çek­ten dünya ça­pın­da bir yıl­dız. Ta­kım­da her­kes iyi ama Remy’de ayrı bir ışık var, elmas gibi par­la­yan bir fut­bol­cu­muz. Onun­da biraz za­ma­na ve aynı za­man­da o te­da­vi sü­re­ci­nin geç­me­si­ne ih­ti­ya­cı var” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Rizespor Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da 19 Mart Cuma günü dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray ile kar­şı­la­şa­cak Çay­kur Ri­zes­por, bu maçın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan ant­ren­man­da, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da ilk 11’de görev alan fut­bol­cu­lar ye­ni­len­me ça­lış­ma­sı yaptı. Diğer fut­bol­cu­lar ise ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan pas ve kon­dis­yon ağır­lık­lı ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di.
İdmana, sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Remy, Yasin Peh­li­van ve Don­sah ka­tıl­ma­dı. Çay­kur Ri­zes­por, yarın ya­pa­ca­ğı ant­ren­man­la Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­recek.


Haber Merkezi

ÇAYKUR’un İşçi Alım Takvimi Netleşmeye Başladı

ÇAY­KUR’a, 2021 yılı yaş çay se­zo­nu baş­la­ya­na kadar 500 mev­sim­lik işçi alın­ma­sı için tak­vim belli olu­yor. Baş­vu­ru­lar önü­müz­de­ki 6 gün için­de İŞKUR ta­ra­fın­dan alı­na­cak.

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, ‘Rize Takip’e özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Alı­na­cak 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­ca­ğı­nı ifade eden Alim, “ÇAY­KUR’un Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun’daki yaş çay fab­ri­ka­la­rın­da bu yıl, ge­çi­ci ve daimi iş­çi­ler­den 590’ının emek­li ol­ma­sıy­la önem­li sa­yı­da işçi açığı or­ta­ya çıktı. Per­so­nel ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek ve hiz­met­le­rin etkin ve ve­rim­li şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la 500 mev­sim­lik işçi ala­ca­ğız. Ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yo­ruz. Mü­ra­ca­at ko­nu­sun­da ge­rek­li şart­la­rı açık­la­ya­ca­ğız. Baş­vu­ru­lar bu ay için­de baş­la­ya­cak. Alım için iş­lem­le­ri ta­mam­la­yıp haf­ta­ya İŞKUR’a ile­te­ce­ğiz. On­lar­da 5 iş gü­nün­de ilana çı­ka­cak­lar. Kura çe­ki­mi nisan ayı ba­şı­nı bu­la­bi­lir. Bu­ra­da beden iş­çi­si alımı ya­pı­la­cak. Mev­zu­at ge­re­ği ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­ma­ya­cak. En az il­ko­kul me­zu­nu her­kes baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek. Alım ya­pı­la­cak il­ler­de en az altı ay ika­met şartı var. 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­cak. Bu bölüm me­zu­nu ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek” dedi.
“İŞÇİ ALIM­LA­RI NOTER HU­ZU­RUN­DA KURA İLE BELİRLE­NECEK”
Daha ön­ce­de 100 en­gel­li kad­ro­su için alım yap­tık­la­rı­nı ve 500 kişi daha alıp top­lam­da yeni çay se­zo­nu ön­ce­si 600 yeni iş­çi­nin iş başı yap­ma­sı­nı plan­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Alim, “Bu süreç Mayıs 2021’e kadar ta­mam­la­na­rak yeni işçi kar­deş­le­ri­miz yaş çay se­zo­nun­da iş başı yap­mış ola­cak. Daha önce ol­du­ğu gibi hiç­bir hak­sız­lı­ğa mahal ver­me­den işçi alım­la­rı noter hu­zu­run­da kura ile be­lir­le­necek. Her yıl ne kadar emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı yap­ma­ya baş­la­dık. Bu da her yıl yeni işçi ala­ca­ğı­mız an­la­mı­na ge­li­yor. Geçen yıl 590 kişi emek­li oldu bizde bu yıl on­la­rın ye­ri­ni dol­du­ru­yo­ruz. Ge­lecek yıl 700 kişi emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı ya­pa­rız. Es­ki­den 3-5 yılda bir işçi alımı ya­pı­lır ve her alım­da 3-5 bin kişi alı­nır­dı. Bu yüz­den­de fark­lı ma­li­yet işçi ek­sik­li­ği daha fark­lı so­run­lar do­ğu­yor­du. Şu an 11 bin 500 iş­çi­miz var. Bu sayı yeni alım­lar­la bir­lik­te 12 binli ra­kam­la­ra yük­se­lecek” diye ko­nuş­tu.


Haber-Foto: Aytekin KALENDER

RTEÜ Yükselen Ekonomilerin En İyi Üniversiteleri Arasında

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ), ulus­la­ra­ra­sı alan­da elde et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­ye­rek is­tik­rar­lı yük­se­li­şi­ne devam edi­yor.

RTEÜ, Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE) ta­ra­fın­dan 09.03.2021 ta­ri­hin­de ya­yın­la­nan THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 (THE Emer­ging Eco­no­mi­es Ran­kings 2021) Sı­ra­la­ma­sı­na 501+ ka­te­go­ri­sin­de yer­le­şe­rek, dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne bir kez daha adını yaz­dır­ma­yı ba­şar­dı.
2004 yı­lın­dan beri pe­ri­yo­dik ola­rak dün­ya­nın en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­le­ri­ni çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­de lis­te­le­yen say­gın yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lu­şu Times Hig­her Edu­ca­ti­on, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
Söz ko­nu­su sı­ra­la­ma kap­sa­mın­da, FTSE (Fi­nan­ci­al Times Stock Exc­han­ge) En­dek­si­ne göre “Hızla Yük­se­len Ül­ke­ler (Ad­van­ced Emer­ging)”, “İkinci De­re­ce Yük­se­len Ül­ke­ler (Se­con­dary Emer­ging)”, “Sı­nır­da­ki Ül­ke­ler (Fron­ti­er)” ka­te­go­ri­le­rin­de yer alan 48 ül­ke­den 606 üni­ver­si­te lis­te­de yer ala­bil­di.
RTEÜ, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 Sı­ra­la­ma­sı­na 501+. ba­sa­mak­tan gi­re­rek, Tür­ki­ye’den sı­ra­la­ma­ya gi­re­bi­len 43 üni­ver­si­te ara­sın­da yer aldı.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı’nın yön­te­mi Dün­ya­nın En İyi Üni­ver­si­te­le­ri Sı­ra­la­ma­sın­da ol­du­ğu gibi ‘Eği­tim (Te­ac­hing)’, ‘Araş­tır­ma (Re­se­arch)’, ‘Atıf (Ci­ta­ti­ons)’, ‘Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm (In­ter­na­ti­onal Out­lo­ok)’ ve ‘Sa­na­yi Ge­li­ri (In­dustry In­co­me)’ olmak üzere 5 ana baş­lık al­tın­da ka­lib­re edi­len 13 per­for­mans gös­ter­ge­sin­den oluş­mak­ta­dır.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­nı di­ğer­le­rin­den ayı­ran özel­li­ği ise “Sa­na­yi Ge­li­ri” ve “Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm” met­rik­le­ri­nin ağır­lı­ğı­nın Dünya Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­na göre daha yük­sek ol­ma­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Gül­han ATA­BEK

İlçemizde Kumarhaneye Çevrilen Eve Baskın

İlçemizde bir eve ya­pı­lan ope­ras­yon­da 21 kişi ya­ka­la­na­rak hak­la­rın­da yasal işlem baş­la­tıl­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri be­lir­ti­len evi bir süre uzak­tan takip et­tik­ten sonra Ça­ye­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­dan alı­nan arama ka­ra­rı ile ope­ras­yon dü­zen­le­di.
Ku­mar­ha­ne­ye dö­nüş­tü­rül­dü­ğü an­la­şı­lan evde ya­pı­lan ope­ras­yon so­nu­cun­da 18 Türk va­tan­da­şı, 1’i kadın 2’si erkek 3 Gür­cis­tan va­tan­da­şı olmak üzere top­lam 21 şahıs ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar­dan 19 ki­şi­ye ka­pa­lı alan­da si­ga­ra içmek, sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­mak, maske tak­ma­mak ve kumar oy­na­mak­tan idari işlem, 3 ki­şi­ye yer ve imkan sağ­la­mak­tan ay­rı­ca adli işlem ya­pıl­dı. Gür­cis­tan uy­ruk­lu şa­hıs­la­ra da sos­yal me­sa­fe ih­la­li ve maske tak­ma­mak­tan do­la­yı idari işlem ya­pı­la­rak hak­kın­da de­port iş­lem­le­ri ya­pı­la­ca­ğın­dan şa­hıs­lar gö­zal­tı­na al­tı­na alın­dı.
Çok sa­yı­da kumar oy­na­ma­ya ya­ra­yan mal­ze­me ile bir­lik­te 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve 2 adet mer­mi­nin de ele ge­çi­ril­di­ği ope­ras­yo­na iliş­kin ola­rak Rize Va­li­si Kemal Çeber yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Sağ­lık Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­dı­ğı il bazlı vaka sa­yı­sı ba­kı­mın­da ili­miz kır­mı­zı ka­te­go­ri­de yer al­mak­ta. Ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz bu kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­cin­de Rize’deki vaka sa­yı­la­rı­nı en aza in­dir­mek için İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sayın Süley­man Soylu ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ‘Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li’ ile de­ne­tim ve bil­gi­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri­miz hız kes­me­den sür­dür­mek­te­yiz. Ko­ro­na virüs sal­gı­nı­nın ya­yı­la­bi­le­ce­ği bu ve ben­ze­ri olay­la­ra mey­dan ver­me­mek adına kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ara­cı­lı­ğı ile de­ne­tim­le­ri­mi­ze ara­lık­sız devam ede­ce­ğiz” dedi.


Haber Merkezi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE HUKUKUN VE PSİKOLOJİNİN YERİ

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü et­kin­li­ği kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen “Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det­le Mü­ca­de­le­de Hukuk ve Psi­ko­lo­ji­nin Yeri” ko­nu­lu video kon­fe­rans sis­te­miy­le günü ger­çek­leş­ti­ril­di.

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Av. Prof. Dr. Metin Fey­zi­oğ­lu, Azer­bay­can Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Anar Ba­ğı­rov, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Prof. Dr. Nec­det Basa, Psi­ki­yat­rist Dr. Gönül Erdal Da­ğıs­tan­lı ve Psi­ko­log Aygül Rus­ta­mo­va’nın ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kon­fe­rans­ta iki ülke ara­sın­da­ki ben­zer­lik­ler ve fark­lı­lık­lar, kar­şı­laş­tır­ma­lı ve bi­lim­sel ola­rak in­ce­len­di.
Ko­nuş­ma­cı­la­ra yö­nel­ti­len tek soru üze­rin­den di­sip­lin­ler arası bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı kon­fe­ran­sın so­nu­cun­da, ça­lış­ma­nın ra­por­laş­tı­rıl­ma­sı ve aka­de­mik bir ma­ka­le­ye çev­ri­le­rek ha­kem­li der­gi­ye gön­de­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Dinamik Denetim Süreci Kapsamında Denetimler Devam Ediyor

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip Co­ro­na­vi­rüs ile (Co­vid-19) mü­ca­de­le­de baş­lat­tı­ğı “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.

Co­vid-19 risk ha­ri­ta­sı­na göre “çok yük­sek risk­li” iller ara­sın­da yer alan Rize’de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” ko­nu­lu ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan de­ne­tim­ler devam edi­yor.
Bu gün ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­le­re kurum mü­dür­le­ri ile bir­lik­te ka­tı­lan Vali Çeber, ris­kin aynı oran­da devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “ Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li ile ili­miz ge­ne­lin­de daire mü­dür­le­ri­mi­zin de ka­tı­lı­mıy­la de­ne­tim­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ya­yın­la­nan Risk Ha­ri­ta­sın­da hala Çok Yük­sek Risk­li iller ka­te­go­ri­sin­de yer al­mak­ta­yız. İlk açık­la­nan ve­ri­ler­de Rize en yük­sek vaka oran­la­rı­na sahip ilk beş il içe­ri­sin­de yer alı­yor­du. Şuan daha ge­ri­ler­de yer alı­yo­ruz. Ama bunu vaka sa­yı­la­rı düştü şek­lin­de al­gı­la­mak yan­lış olur. Sı­ra­la­ma­yı en çok de­ğiş­ti­ren etmen diğer il­ler­de ya­şa­nan vaka ar­tış­la­rı oldu.
Bizim için en önem­li kıs­tas Rize’nin risk ha­ri­ta­sın­da ki ko­nu­mu­dur.
Vaka sa­yı­la­rı­mız genel ola­rak belli bir se­yir­de devam edi­yor. Bu sa­yı­la­rı azalt­ma­dan Risk Ha­ri­ta­sın da ko­nu­mu­mu­zu de­ğiş­ti­re­me­yiz. Bunun so­nu­cu ola­rak­ta Kont­rol­lü Nor­mal­leş­me sü­re­cin­de he­def­le­di­ği­miz nok­ta­la­ra ula­şa­ma­yız. “ şek­lin­de ko­nuş­tu.
Açık­la­ma­la­rın son bö­lü­mün­de Vali Çeber, tüm İslam Ale­mi­nin Miraç Kan­di­li­ni kut­la­ya­rak sağ­lık­lı ve güzel ya­rın­lar te­men­ni­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi

TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

Bir sene oldu.
İnsa­noğ­lu­nun ba­şı­na mu­sal­lat olan COVİD-19 teh­li­ke­sin­den bah­se­di­yo­rum.
Her gün vefat ha­ber­le­ri alı­yo­ruz.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim teh­li­ke geç­miş değil.
Sağ­lık ko­nu­sun­da en yet­ki­li ve gü­ve­ni­lir kurum Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve ku­rum­la­rı­dır. Si­ya­si­le­ri değil sağ­lık­çı­la­rı­mı­zı dik­ka­te ala­lım.
Sağ­lık ekip­le­ri­mi­zin uya­rı­la­rı­na har­fi­yen dik­kat ede­lim.
Sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden Co­vid-19 için son za­man­lar­da ger­çek­ten çok gev­şe­dik. Bu gev­şe­me vaka sa­yı­la­rı­nı art­tır­dı­ğı gibi vefat eden sa­yı­sı­nı da azalt­mı­yor.
Ne olur uya­rı­la­rı dik­ka­te ala­lım.
Te­miz­lik Maske ve Sos­yal me­sa­fe ko­nu­sun­da çok titiz dav­ra­na­lım. Bu ko­nu­da biz­le­ri can­la­rı pa­ha­sı­na uya­ran sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zı gör­mü­yor mu­su­nuz?. Sağ­lık­çı­la­rı­mız kendi sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­ya­rak bizim sağ­lı­ğı­mız için gün­ler­ce sa­at­ler­ce bir değil iki üç maske ta­ka­rak biz­le­re hiz­met ve­ri­yor, ast­ro­not gibi kı­ya­fet­le­re sa­at­ler­ce ça­lı­şı­yor­lar.
9 Mart iti­ba­riy­le yur­du­muz­da vefat eden insan sa­yı­sı 29 bin 160 kişi. Bu­gü­ne kadar Tür­ki­ye’de 34 Mil­yon 403 bin 108 ki­şi­ye test ya­pıl­dı. Kesin sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum bir­çok sağ­lık ça­lı­şa­nı Prof. Dr. hem­şi­re vs bu has­ta­lık­tan vefat etti.
En ya­kın­la­rı­mız­la uzun sü­re­dir gö­rü­şe­mi­yo­ruz. Var­sın olsun bir süre daha sab­re­de­lim gö­rüş­me­ye­lim ki bu has­ta­lı­ğa bu­laş­ma­ya­lım bu­laş­tır­ma­ya­lım.
Bu sü­reç­te bir­çok ta­nı­dık, ar­ka­daş ve ak­ra­ba­mı­zın ce­na­ze­le­ri­ne, ta­zi­ye­le­ri­ne gi­de­me­dik.
Dü­ğün­le­ri, Ce­na­ze­le­ri, top­lan­tı­la­rı, toplu ar­ka­daş ye­mek­le­ri­ni zaten unut­tuk. Bir süre daha sab­re­de­lim. Sos­yal me­sa­fe­le­re ri­ayet ede­rek önce ken­di­mi­zi sonra top­lu­mu dü­şü­ne­rek ha­re­ket ede­lim.
An­ka­ra’dan ve­ri­len ta­li­mat­la gev­şe­ti­len ka­rar­lar teh­li­ke­yi yine hort­lat­tı. Vaka sa­yı­sın­da ar­tış­lar ol­du­ğu gö­rül­dü. Daha önce sı­nı­rın al­tın­da olan bazı şe­hir­ler­de sı­nı­rın üze­ri­ne çı­kıl­dı­ğı en­di­şe­siy­le teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor.
Alı­na­cak ted­bir­le­rin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken uma­rım çok geç ka­lın­maz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı haf­ta­lık vaka sa­yı­sı 100 binde 10’un al­tın­da­ki il­le­rin “düşük”, 11-35 ara­sı­nın “orta”, 36-100 ara­sı­nın “yük­sek”, 100’ün üs­tün­de­ki il­le­rin ise “çok yük­sek” risk­li’ sa­yı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Buna göre, mavi düşük risk­li, sarı orta risk­li, tu­run­cu yük­sek risk­li, kır­mı­zı çok yük­sek risk­li il­le­ri tem­sil edi­yor.
Geç­ti­ği­miz hafta sonu bütün yurt­ta uy­gu­la­nan kı­sıt­la­ma­sız ilk cu­mar­te­si gü­nün­de or­ta­ya çıkan kor­kunç man­za­ra her­ke­si en­di­şe­ye sevk etti.
Vaka sa­yı­la­rı arttı, çoğu il ha­ri­ta­da kı­zar­dı.
Yeni ted­bir­le­rin alın­ma­sı hatta cu­mar­te­si gün­le­ri­nin ye­ni­den yasak hale ge­ti­ril­me­si gün­dem­de.
Doğu Ka­ra­de­niz’de Art­vin’den Sam­su­na kadar bütün iller Kır­mı­zı­da. Bunu son­lan­dır­ma­lı­yız.
Kır­mı­zı­dan kur­tul­mak için her­ke­sin alı­nan ted­bir­le­re ke­sin­lik­le uy­ma­sı ge­re­kir.

Rize Basınından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’a Ziyaret

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu ka­rar­na­me­siy­le 2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) ka­rar­na­me­siy­le Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Önder Kemal Se­kü­cü’den bo­şa­lan Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na,2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor..
Rize’nin du­ayen ga­ze­te­ci­si,Züm­rüt ga­ze­te­si baş ya­za­rı İsmet Kö­soğ­lu ve ri­ze­viz­yon im­ti­yaz sa­hi­bi Osman Kö­se­oğ­lu,kısa bir süre önce Rize Cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lığ­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar..
Zi­ya­ret­te böl­ge­mi­zin gün­cel ko­nu­la­rı ko­nu­şul­du. Pat­lak, daha önce Rize’de Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ola­rak görev yap­mış­tı…. İki çocuk ba­ba­sı Ka­ra­de­niz’li hem­şeh­ri­miz Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met Pat­lak’ı teb­rik edi­yor,yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum..
MEH­MET PAT­LAK KİMDİR?
29 Eylül 1978 yı­lın­da, Ordu ili Kumru il­çe­sin­de doğdu. İlk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dık­tan sonra 2002 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. Mar­din Mid­yat Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­da gö­re­ve baş­la­mış olup, sı­ra­sıy­la Kas­ta­mo­nu Ça­tal­zey­tin Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, Rize Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı yap­tık­tan sonra, 2014 yılı yaz Ka­rar­na­me­si ile Os­ma­ni­ye Ka­dir­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı, Şır­nak Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ve Ka­ra­bük Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ola­rak görev yaptı. Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak, Ne­ri­man Ulu Pat­lak ile evli olup, Meh­met Akif ve Duru Naz is­min­de iki çocuk ba­ba­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

Vali Kemal Çeber:”Rize’nin En Önemli Vizyon Projelerinden Birisi Çay Çarşısı”

Rize Va­li­si Kemal Çeber, ya­pı­mı hızlı bir şe­kil­de devam eden Çay Çar­şı­sı Pro­je­si­nin son ha­li­ni ye­rin­de in­ce­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, in­ce­le­me­le­rin­de Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan’dan Çay Çar­şı­sı Pro­je­si’nin son du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı.Ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Çay Çar­şı­sı’nın Rize’nin en önem­li viz­yon pro­je­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Çeber; ” İli­miz­le öz­deş­le­şen ve ili­mi­zi sem­bo­li­ze eden pek çok doğal ve ta­ri­hi gü­zel­li­ğe sa­hi­biz. Ya­pı­mı devam eden Çay Çar­şı­sı’da ta­mam­lan­dı­ğın­da ili­mi­zin önem­li sem­bol­le­rin­den biri ha­li­ne ge­lecek.

İli­mi­zin en önem­li ti­ca­ret kay­nak­la­rın­dan biri olan ça­yı­mı­zın pek çok çe­şi­di­ni bu­ra­da ta­nıt­ma im­ka­nı bu­la­ca­ğız. Bu proje ile sa­de­ce Tür­ki­ye’de değil ili­mi­ze gelen tu­rist­le­rin zi­ya­ret­le­ri ile bir­lik­te ulus­la­ra­ra­sı alan­dan da ürün­le­ri­mi­zi ser­gi­le­me im­ka­nı elde ede­ce­ğiz. Bun­la­rın yanı sıra Çay Çar­şı­sı içe­ri­sin­de yer ala­cak olan sos­yal alan­lar­la bir­lik­te hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi ve gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Ay­rı­ca alan­da yer alan dük­kan­la­rı­mız­da sa­de­ce çay değil ili­mi­ze özgü diğer ürün­le­ri­de ser­gi­le­me im­ka­nı­mız ola­cak. Buda biz­le­re ti­ca­ri ve kül­tü­rel an­lam­da büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Rize’den mutant virüs uyarısı

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı sü­rü­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek” dedi.

Çok yük­sek risk­li iller’in yer al­dı­ğı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde ‘kır­mı­zı’ ka­te­go­ri­de­ki iller ara­sın­da yer alan Rize’de geçen hafta 213,10 olan vaka sa­yı­sı 208,21’e düşse de so­kak­lar­da artan ka­la­ba­lık en­di­şe ve­ri­yor. Kent­te son 1 haf­ta­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 495 ki­şi­ye 1 mil­yon 53 bin 450 TL idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, uz­man­lar ku­ral­la­ra uyul­ma­sı çağ­rı­sı­nı yi­ne­li­yor.
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, Ka­ra­de­niz il­le­ri­nin ço­ğu­nun hala kır­mı­zı tab­lo­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Biz va­tan­daş ola­rak azami dik­kat gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor. Maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na ke­sin­lik­le ri­ayet et­me­miz lazım. Vaka sa­yı­la­rı bir­den­bi­re düş­me­ye­cek­tir. Yavaş yavaş düşüş eği­li­mi gös­te­re­cek­tir. Onu da önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­re­ce­ğiz.
Ben yak­la­şık 11 yıl önce Rize’ye gel­dim, bu süre içe­ri­sin­de pek çok ar­ka­da­şım, dos­tum oldu. Ne yazık ki bu pan­de­mi sü­re­cin­de bir­çok ar­ka­da­şı­mı kay­bet­tim. Onun için va­tan­daş­la­rı­mı­za da ses­len­mek is­ti­yo­rum.
Sev­dik­le­ri­ni­zi ve se­ven­le­ri­ni­zi ken­di­niz­den mah­rum et­me­yin. Ko­nu­lan ku­ral­la­ra uya­lım top­lum içe­ri­si­ne fazla gir­me­ye­lim. Aile kü­çük­le­ri bü­yük­le­ri hep bir arada olmak gö­rüş­mek is­ti­yo­ruz ama bunu azami dik­kat öl­çü­sün­de yap­ma­lı­yız.
Yoksa aşı­la­ma ta­mam­la­nıp bi­tin­ce­ye kadar virüs be­la­sın­dan kur­tu­la­ca­ğı­mız yok “dedi.
‘MU­TANT VİRÜS BU­LAŞ­LA­RI DEVAM EDİYOR’
Doç. Dr. Şahin “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı devam edi­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek. İnsan­lar halen daha işin cid­di­ye­ti­nin far­kın­da değil. Aile­le­ri­ni gidip zi­ya­ret edi­yor­lar, hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rı için köy­le­re çı­kı­yor­lar, bü­yük­le­ri ile gö­rü­şü­yor­lar. Sanki şe­hir­den uzak­la­şın­ca her şey ser­best­miş gibi ya­şan­tı­la­rı­na devam et­tik­le­ri için ister is­te­mez bulaş olu­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Toplam 58 Bin 906 Kişiye Aşı Yapıldı

Rize’de 42 bin 290 kişiye 1. doz, 16 bin 616 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 58 bin 906 kişiye aşı yapıldı.


Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve Bilim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci ka­de­me­li ola­rak devam edi­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pı­lır­ken, vi­rü­sün pik yap­tı­ğı ve kır­mı­zı alarm veren diğer il­ler­de de aşı­la­nan insan sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor.

Haber Merkezi

Rize İl Özel idaresi’nin Faaliyet Raporu ve Stratejik Planı Mecliste Kabul Edildi

Rize İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him Türüt baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da, İl Özel İda­re­si­nin 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı oy bir­li­ği ile kabul edil­di.

Rize İl Genel Mec­li­si Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­la­rı­nın son bir­le­şi­mi­ne, İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Yunus Emre Ayar, Mec­lis Üye­le­ri ve Birim Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
İl Özel İda­re­si bün­ye­sin­de ha­zır­la­nan ve Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı adına Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü Yavuz Selim Erol ta­ra­fın­dan mec­lis genel ku­ru­lu­na su­nu­lan İl Özel İda­re­si 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt, oy­la­ma­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Pla­nı­nın ha­zır­lan­ma­sın­da ve he­def­le­nen ya­tı­rım­la­rın sa­ha­da uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da büyük bir öz­ve­riy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren başta Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı olmak üzere Birim Mü­dür­le­ri­ne ve tüm İl Özel İdare eki­bi­ne te­şek­kür etti.

Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »