Monthly Archives: Mart 2021

RİZE KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ EĞİTİM VERMEYE BAŞLADI

Rize Türk Te­le­kom Güzel Sa­nat­lar Li­se­si­nin ar­dın­da, Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Müzik Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü me­zu­nu, Ri­ze­li Eği­tim­ci, Sa­nat­çı İsmail Mü­ca­hit ÖKSÜZ ta­ra­fın­dan açı­lan, Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­si eği­tim ver­me­ye baş­la­dı.

Rize Mer­kez Kazım Ka­ra­be­kir Cad­de­si Ku­yum­cu­lar Sokak, Şe­hir­li iş ha­nın­da, Güzel Sa­nat­lar Li­se­si Ha­zır­lık Üni­ver­si­te Sı­nav­la­rı­na Ha­zır­lık Müzik Ders­le­ri, Nota, Sol­fej Eği­ti­mi ve Ritim ders­le­ri­nin ve­ril­di­ği Aka­de­min ku­ru­cu sa­hi­bi, Eği­tim­ci, Sa­nat­çı İsmail Mü­ca­hit ÖKSÜZ, “Ala­nın­da Üni­ver­si­te me­zu­nu öğ­ret­men kad­ro­muz­la eğit­tim veren, Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­miz de 4 yaş­tan iti­ba­ren tüm yaş grup­la­rı­na uygun müzik eği­tim­le­ri, Enst­rü­man eği­tim­le­ri ver­me­yi he­def­le­yen özel bir müzik oku­lu­muz­dur. Aka­de­mi­miz de her türlü çalgı aleti bu­lun­mak­ta­dır.
Müzik Öğ­ret­me­ni ola­rak şah­sın ve diğer pro­fes­yo­nel müzik eği­tim­ci­le­ri­miz ta­ra­fın­dan tüm ders­le­ri bi­re­bir ki­şi­ye özel ola­rak ver­mek­te­yiz. Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­si mü­zi­ğe ve Enst­rü­man çal­ma­ya te­orik bil­gi­ler da­hi­lin­de baş­la­yıp son­ra­sın da uy­gu­la­ma­lı ola­rak eği­tim­le­re devam et­mek­te­yiz. Eği­tim sü­re­sin­ce dü­zen­li ola­rak her ders­ten sonra öğ­ren­ci­le­rin se­vi­ye­si­ni ve iler­le­me­si­ni tes­pit etmek için öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan kayıt al­tı­na alın­mak­ta­dır. Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­miz, Rize ‘ de Müzik eği­ti­mi­ni, Müzik kül­tü­rü­nü, Sanat kül­tü­rü­nü art­tır­ma­yı, her türlü müzik ter­ci­hi­nin ya­nın­da yöre mü­zi­ği­ni de ge­liş­tir­mek ve sa­hip­len­mek­le bir­lik­te, çev­re­ye du­yar­lı, ol­duk­ça hoş­gö­rü­lü, say­gı­lı, nazik bi­rey­ler ola­rak genç­le­ri­mi­zi ye­tiş­tir­me­yi ilk hedef ola­rak gör­mek­te­dir.” şek­lin­de açık­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

GENÇLERİN İNTERNET DÜNYASI

Bil­gi­sa­yar, in­ter­net, fa­ce­bo­ok ve twit­ter ba­ğım­lı­lı­ğı, te­le­viz­yon, cep te­le­fo­nu gibi ol­maz­sa olmaz hale gelen araç­lar, gü­nü­müz genç­li­ği­nin temel so­run­la­rı ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Gü­nü­müz­de ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin elin­den cep te­le­fo­nu düş­mü­yor.
Evde, so­kak­ta, yolda ve ara­ba­da, yani her yerde cep te­le­fo­nuy­la sü­rek­li ko­nu­şu­yor­lar ya da dur­ma­dan bir yer­le­re mesaj çe­ki­yor­lar, gelen me­sa­jı oku­yor­lar. Ço­cuk­lar ve genç­ler için ev; in­ter­net demek, te­le­viz­yon de­mek­tir, hayat oyun ala­nı­dır, nefse hoş gelen özel­lik­ler­dir. Bu bağ­lam­da genç­lik; te­le­viz­yon­suz, mü­zik­siz, film­siz, in­ter­net­siz, çet­siz ve cep­siz bir ya­şan­tı­yı artık dü­şü­ne­mi­yor. Genç­le­rin tek­no­lo­jik ay­gıt­la­rı aşırı ve uy­gun­suz kul­la­nı­ma karşı bil­gi­len­di­ril­me­si, oluş­ma­sı muh­te­mel so­run­la­rı azal­ta­cak­tır.
Ana-ba­ba­la­rın; çocuk ve genç­le­rin sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve güç­len­dir­mek, so­rum­lu­luk duy­gu­la­rı ve öz gü­ven­le­ri­ni ge­liş­tir­mek, boş za­man­la­rı­nı olum­lu yönde de­ğer­len­dir­mek, top­lum­sal­laş­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak, ken­di­le­ri­ni yö­ne­te­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak, uyum­lu, ba­şa­rı­lı ve ah­lâk­lı birer birey ol­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak gibi temel gö­rev­le­ri­ni unut­ma­ma­la­rı ge­re­kir.
İnter­net ama­cı­nın dı­şın­da ve ol­duk­ça uzun sa­at­ler­ce kul­la­nı­lır­sa, ba­ğım­lı­lık­la bir­lik­te kötü ah­lâ­ka sebep olur, aile­den uzak tutar, obez yapar, ki­şi­yi tem­bel­leş­ti­rir. Or­gan­la­rın uzun zaman ha­re­ket­siz ka­lın­ma­sı so­nu­cu vü­cu­dun belli nok­ta­la­rın­da ve bir kısım or­gan­lar­da ki­reç­le­me ve ha­re­ket­siz­li­ğe neden olur.
Bugün gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da hemen her gün fa­ce­bo­ok gibi in­ter­net­te ya­pı­lan sanal soh­bet or­tam­la­rı bir­çok ev­li­li­ğin yı­kıl­ma­sı­na sebep olu­yor. Bu sa­yı­lan­la­rın dı­şın­da, in­ter­ne­tin daha bir­çok za­rar­la­rı da var­dır. Çocuk ve genç­le­rin bil­gi­sa­yar ve in­ter­net­le olan iliş­ki­si, ca­ğı­mı­zın ge­re­ği ola­rak, ka­çı­nıl­maz hale gel­miş­tir. Bu se­bep­le hem ken­di­mi­zi, hem de ço­cu­ğu­mu­zu bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da di­sip­li­ne etmek ve ya­pı­la­cak­la­rı plan­la­mak ge­re­kir. Can­sız hiç­bir şey kendi ba­şı­na ne fay­da­lı­dır ne de za­rar­lı. Fayda veya za­ra­rı, sizin onu nasıl kul­lan­dı­ğı­nı­za bağ­lı­dır. Do­la­yı­sıy­la in­ter­net kul­la­nı­mı­na çok dik­kat et­me­li­yiz.

Kay­nak: Genç­le­rin Dün­ya­sı

KİM, NASIL ANT İÇİYOR?

Dün­ya­da­ki bir­çok ül­ke­de okul­lar­da öğ­ren­ci­ler, ana­oku­lun­dan 12. sı­nı­fa kadar her sabah derse baş­la­ma­dan önce “bağ­lı­lık ye­mi­ni” edi­yor.
ABD’de ço­cuk­lar sı­ra­la­rın­da ayağa kal­kı­yor ve sağ el­le­ri­ni kalp­le­ri­nin üze­ri­ne ko­ya­rak ant içi­yor­lar. Ül­ke­de öğ­ren­ci­le­rin bir­ço­ğu ta­ra­fın­dan oku­nan ve 1892 yı­lın­da Fran­cis Bel­lamy ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ant ise şöyle:
“Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin bay­ra­ğı­na ve onun tem­sil et­ti­ği cum­hu­ri­ye­te bağ­lı­lık ye­mi­ni edi­yo­rum: Tan­rı­nın gö­ze­ti­min­de tek ve bö­lün­mez bir mil­let, her­ke­se öz­gür­lük ve ada­let.”
Mek­si­ka’da, ana­oku­lun­dan or­ta­oku­la kadar tüm okul­lar­da ve bazı li­se­ler­de haf­ta­da bir olmak üzere her pa­zar­te­si bir tören ya­pı­lı­yor. Tö­ren­de ülke bay­ra­ğı gön­de­re çe­ki­le­rek ulu­sal marş oku­nu­yor. Bu tö­ren­de öğ­ren­ci andı oku­mak da zo­run­lu. Öğ­ren­ci­le­rin sağ el­le­ri­ni göğüs hi­za­sın­da tu­ta­rak andı oku­ma­la­rı ge­re­ki­yor.
“Mek­si­ka’nın bay­ra­ğı, kah­ra­man­la­rı­mı­zın mi­ra­sı, ata­la­rı­mı­zın ve kar­deş­le­ri­mi­zin bir­li­ği­nin sim­ge­si. Ha­yat­la­rı­mı­zı ada­dı­ğı­mız ana­va­ta­nı­mı­zı in­san­cıl ve cö­mert bir ba­ğım­sız ülke yapan öz­gür­lük ve ada­let de­ğer­le­ri­ne sadık kal­mak için ant içi­yo­ruz.”
Fi­li­pin­ler’de her sabah (Ge­nel­lik­le Pa­zar­te­si, ama bazı yer­ler­de haf­ta­nın başka bir günü ola­bi­li­yor) ulu­sal mar­şın ar­dın­dan ülke bay­ra­ğı­na “bağ­lı­lık ye­mi­ni” etmek zo­run­lu. Yemin sı­ra­sın­da öğ­ren­ci­ler sağ el­le­ri­ni omuz hi­za­sı­na kal­dı­ra­rak avuç­la­rı­nı açı­yor­lar. Andın söz­le­ri ise şöyle:
“Ben bir Fi­li­pin­li­yim. Fi­li­pin­le­rin bay­ra­ğı­na ve onun tem­sil et­ti­ği ül­ke­ye bağ­lı­lık andı içi­yo­rum. Gurur, ada­let ve öz­gür­lü­ğün ol­du­ğu bir ulus için. Tanrı için. İnsan­lar için. Doğa ve ülke için.”
Hin­dis­tan da zo­run­lu öğ­ren­ci an­dı­nın ol­du­ğu ül­ke­ler­den biri. Her sabah top­la­nan öğ­ren­ci­le­rin oku­du­ğu ant ise şöyle:
“Hin­dis­tan benim ül­kem­dir. Tüm Hint­li­ler benim kar­deş­le­rim­dir. Ül­ke­mi se­ve­rim ve onun zen­gin mi­ra­sın­dan gurur du­ya­rım. Her zaman buna değer ol­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Ebe­veyn­le­ri­me, öğ­ret­men­le­ri­me ve tüm yaş­lı­la­ra saygı duyup her­ke­se hür­met ede­ce­ğim. Ül­ke­me ve in­san­la­rı­ma bağ­lı­lık ye­mi­ni edi­yo­rum. On­la­rın mut­lu­lu­ğu ve re­fa­hı benim mut­lu­lu­ğum­dur.”
Sin­ga­pur’da il­ko­kul ve or­ta­okul dü­ze­yin­de­ki tüm okul­lar­da, ders­ler baş­la­ma­dan önce top­la­nan öğ­ren­ci­ler her gün ulu­sal marşı ve ar­dın­dan ulu­sal andı oku­yor. Açık ha­va­da ya­pı­lan tören, her tür hava şar­tın­da ger­çek­le­şi­yor. Ant sı­ra­sın­da öğ­ren­ci­ler sağ yum­ruk­la­rı­nı kalp­le­ri­nin üze­ri­ne koy­mak zo­run­da­lar. Sin­ga­pur ulu­sal an­dı­nın söz­le­ri ise şöyle:
“Biz, Sin­ga­pur va­tan­daş­la­rı, ır­kı­mız, di­li­miz ya da di­ni­miz ne olur­sa olsun, bir olmuş in­san­lar ola­rak ada­le­te ve eşit­li­ğe da­ya­nan de­mok­ra­tik bir top­lum ya­rat­mak için ve aynı za­man­da ulu­su­mu­zun mut­lu­lu­ğu, re­fa­hı ve iler­le­me­si için ant içe­riz.”
Öğ­ren­ci andı ya da An­dı­mız, Tür­ki­ye’deki il­köğ­re­tim okul­la­rın­da 1933-2013 yıl­la­rı ara­sın­da her sabah öğ­ren­ci­ler derse gir­me­den oku­tul­muş olan ant­tır. Ku­ru­lu­şun­dan beri KKTC’de oku­tul­ma­ya devam edil­mek­te­dir.
Dö­ne­min Millî Eği­tim Ba­ka­nı Reşit Galip ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı ve 1933 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du. Daha sonra 1972 ve 1997 yı­lın­da çe­şit­li de­ği­şik­lik­le­re uğ­ra­ya­rak bu­gün­kü ha­li­ni aldı.
Çözüm sü­re­ci kap­sa­mın­da ya­pı­lan yasal de­ği­şik­lik­ler­le, HDP’nin de ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da 2013’te Tür­ki­ye’de okul­lar­da okun­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na son ve­ril­di. Türk Eği­tim Sen’in uy­gu­la­ma­nın son­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin ola­rak Da­nış­tay’da aç­tı­ğı da­va­nın so­nu­cun­da Da­nış­tay 8. Da­ire­si, 2018 yı­lın­da oy çok­lu­ğuy­la al­dı­ğı ka­rar­da, andı yü­rür­lük­ten kal­dı­ran dü­zen­le­me­nin ip­ta­li­ne karar verdi. Ancak bu karar, yü­rüt­me ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya alın­ma­dı. Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, ka­ra­rı tem­yiz etti ve dosya Da­nış­tay İdari Dava Da­ire­le­ri Ku­ru­lu­na geldi. Kurul, Mart 2021’de iti­ra­zı oy çok­lu­ğuy­la kabul ede­rek, Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin yö­net­me­li­ği iptal eden ka­ra­rı­nı kal­dır­dı. Okul­lar­da An­dı­mız’ın okun­ma­sı­nın öğ­ren­ci dav­ra­nış­la­rı üze­rin­de de önem­li bir et­ki­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sabah zilin çal­ma­sıy­la oyun, eğ­len­ce, ko­şuş­tur­ma ye­ri­ni bir cid­di­ye­te, dik­ka­te bı­ra­kır­dı. Bütün öğ­ren­ci­ler bah­çe­de sıra olur­lar­dı. Sonra hep be­ra­ber An­dı­mız oku­nur­du; baş­lar yu­ka­rı­da, göz­ler çak­mak çak­mak…
“Türk’üm, doğ­ru­yum, ça­lış­ka­nım,
İlkem: kü­çük­le­ri­mi ko­ru­mak, bü­yük­le­ri­mi say­mak, yur­du­mu, mil­le­ti­mi özüm­den çok sev­mek­tir.
Ülküm: yük­sel­mek, ileri git­mek­tir.
Ey Büyük Ata­türk!
Aç­tı­ğın yolda, gös­ter­di­ğin he­de­fe dur­ma­dan yü­rü­ye­ce­ği­me ant içe­rim.
Var­lı­ğım Türk var­lı­ğı­na ar­ma­ğan olsun.
Ne mutlu Türk’üm di­ye­ne!”
Öğ­ren­ci­le­rin yü­zün­de ‘okul­da­yım, ders­le­re ha­zı­rım’ cid­di­ye­ti ve mut­lu­lu­ğu olu­şur­du.
Bu ruhla ders­le­re gi­rer­di öğ­ren­ci­ler. Öğ­ret­men­ler de…
Şimdi mi?
Ne sen sor, ne de ben söy­le­ye­yim.

9 YILDA 3.100 METRELİK DALLIKAVAK TÜNELİ DELİNEMEDİ

Doğu Ka­ra­de­niz’i doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun 3 önem­li Tü­ne­lin­den en kü­çü­ğü olan 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de bir sü­re­dir ça­lış­ma­nın dur­ma­sı tep­ki­le­re sebep oldu. Bu Tü­ne­lin de­lin­me­si­ne 2012 yı­lın­da baş­lan­mış­tı.

2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nı ekar­te edecek 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da 259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 195 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak. Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.

Tü­ne­lin % 70 ‘i de­lin­di
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de %70 delme %50 be­ton­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bit­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken yük­le­ni­ci Bay­burt­lu fir­ma­nın işi bi­tir­me­me­si yol­dan se­ya­hat eden­le­rin ve yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ni çekti.
Kırık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri hak­kın­da bir süre önce Er­zu­rum AK Parti Mil­let­ve­ki­li İbra­him Ay­de­mir Ulaş­tır­ma Ba­ka­nıy­la gö­rüş­me­ler yap­mış, İYİ Parti Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Meh­met Naci Ci­nis­li tünel niye ta­mam­lan­ma­dı diye Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­na soru sor­muş­tu.
Er­zu­rum eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu’da yap­tı­ğı açık­la­ma­da ‘Er­zu­rum, Ovit, Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la de­ni­ze sa­hi­le ve li­ma­na ka­vu­şa­cak.
Bu yol bizi de­ni­ze ulaş­tı­ra­cak en kısa ve en gü­ven­li ka­ra­yo­lu­dur.
Ovit Tü­ne­li hiz­me­te girdi, Kırık Tü­ne­li de­lin­me­ye devam edi­yor ama Dallı kavak Tü­ne­lin­de ça­lış­ma­nın dur­ma­sı­nı an­la­mak zor.
Ça­lış­ma niye stop etmiş. Ri­ze-Er­zu­rum-GAP yo­lu­nun ta­mam­lan­ma­sı zaman ve yakıt ba­kı­mın­dan ta­sar­ruf de­mek­tir.
Dal­lı­ka­vak ve Kırık bit­me­den Ovit bir mana teş­kil et­mi­yor.
Doğu’nun ve Güney’in kısa yol­dan li­ma­na ulaş­ma­sı için sö­zü­nü et­ti­ği­miz bu tü­nel­le­rin bir an önce bi­ti­ril­me­si ge­re­kir’ dedi.
Dallı kavak Tü­ne­li yolu 4400 metre kı­sal­tı­yor
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de bir sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da.
Kop Tü­ne­li­ni yapan Bay­but­lu fir­ma­nın Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de işi dur­dur­ma­sı tep­ki­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­di.
Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­la­ra göre Dallı kavak Tü­ne­li 2022 de, Kırık Tü­ne­li ise 2023’e kadar ula­şı­ma açı­la­cak.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Temizlik Görevlisi Köpekle Olan Kovalamacasını Anlattı

Rize’de te­miz­lik gö­rev­li­si ile köpek ara­sın­da ya­şa­nan eğ­len­ce­li da­ki­ka­lar sos­yal med­ya­da be­ğe­ni re­kor­la­rı kırdı. Ola­yın ar­dın­dan te­miz­lik gö­rev­li­si Erhan Taş­pı­nar, kö­pek­le olan gül­dü­ren ko­va­la­ma­ca­sı­nı an­lat­tı.

Olay, İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ya­şan­dı. Rize Be­le­di­ye­sin­de te­miz­lik gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan Erhan Taş­pı­nar, mola ver­di­ğin­de ya­nı­na gelen köpek sü­pür­ge­si­ni alıp kaçtı. Taş­pı­nar’ın kö­pe­ğin pe­şin­den ko­şar­ken, “O bana zim­met­li” de­me­si ve o an­la­rı ka­me­ra­ya yan­sı­dı. Gö­rün­tü­ler sos­yal med­ya­da ya­yı­lın­ca her­kes Taş­pı­nar’ı merak etti. O an­la­rı an­la­tan ve sos­yal med­ya­da ken­di­ni gör­dü­ğün­de çok şa­şır­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Erhan Taş­pı­nar, ya­şa­dı­ğı olaya iliş­kin “Böl­gem olan İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ça­lı­şır­ken mola sa­atin­de ara ver­dim. Ora­da­ki sa­hip­li bir köpek benim sü­pür­ge­mi alıp koş­ma­ya baş­la­dı. Bende pe­şin­den koş­tum, böyle bir ens­tan­ta­ne oldu. Orada bir va­tan­daş çekim yaptı ve in­ter­ne­te attı. Öyle gü­le­ce­ği­miz bir durum oldu. Bende sos­yal med­ya­da rast­la­dım. Hay­van­la­rı se­vi­yo­rum, on­la­ra değer ve­ri­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vi­de­oda­ki “O bana zim­met­li” söz­le­ri hak­kın­da da ko­nu­şan Taş­pı­nar “Biz ailecek Kemal Sunal film­le­ri­ni se­ve­rek iz­le­riz. Bende rah­met­li­yi çok se­vi­yo­rum Allah gani gani rah­met ey­le­sin. Onun için söy­le­dim bende. Baya da bir yorum geldi. Sü­pür­ge­yi kur­tar­dım ama zaten bana ge­ti­re­cek­ti onu” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

ÜNİVERSİTELERİMİZ

Dün­ya­da ba­şa­rı sı­ra­la­ma­sın­da üni­ver­si­te­ler ye­ri­ni aldı.
Geç­miş­te ol­du­ğu gibi şim­di­de ilk 500 ara­sı­na giren Türk Üni­ver­si­te­si yok ma­ale­sef.
Dev­le­ti­mi­zi yö­ne­ten­ler sık sık dün­ya­da söz sa­hi­bi dev­let­le­ra­ra­sın­da­yız diyor ama Üni­ver­si­te­miz niye bu ka­te­go­ri­de yok.
Lise gibi her Vi­la­ye­te bir değil bir­kaç Üni­ver­si­te açı­lı­yor ama eği­tim öğ­re­tim ka­li­te­si aran­mı­yor. Hoca başta olmak üzere sos­yal, kül­tü­rel gibi bir­çok ek­sik­li­ğin­den do­la­yı eği­tim­de ka­li­te yok, se­vi­ye yük­se­le­mi­yor.
Bugün bir­çok ili­miz­de­ki Üni­ver­si­te­ler 50 ön­ce­si­nin Li­se­le­ri ka­li­te­sin­de değil. Öğ­ren­ci­ler müş­te­ri gibi gö­rül­dük­le­ri şe­hir­ler­de yal­nız­ca fo­toğ­raf­lı im­za­lı mü­hür­lü gös­te­riş­li Üni­ver­si­te Dip­lo­ma­sı sa­hi­bi ola­rak ev­le­ri­ne dö­nü­yor.
Tür­ki­ye’de 130 Dev­let 73 Özel olmak üzere top­lam­da 203 tane Üni­ver­si­te var. Bu Üni­ver­si­te­le­rin bir­ço­ğu İstan­bul’da.
2021 dünya Üni­ver­si­te­ler arası sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye’deki 203 Üni­ver­si­te ara­sın­da yal­nız Koç Üni­ver­si­te­si yer almış.
Koç Üni­ver­si­te­si, yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu QS ta­ra­fın­dan her yıl ya­yım­la­nan dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne geçen yıla göre 14 sıra ge­ri­le­ye­rek 465’nci sı­ra­dan girdi.
İşin doğ­ru­su 500 üni­ver­si­te ara­sın­da tek Üni­ver­si­te­miz var.
İlk 1000’de ise Tür­ki­ye’den 9 Üni­ver­si­te.
RTEÜ bu sı­ra­la­ma­da ol­ma­lıy­dı.
Rize’de dün değil 17 Mart 2006 yı­lın­da ku­ru­lan Rize Üni­ver­si­te­si son­ra­dan ismi de­ği­şe­rek RTEÜ olan gü­zi­de Üni­ver­si­te­miz ka­çın­cı sı­ra­da bil­mi­yo­rum.
Kısır çe­kiş­me­le­rin bir ta­ra­fa bı­ra­kı­la­rak, si­ya­se­tin elini çek­ti­ği ilim bilim yo­lun­da yük­sek se­vi­ye­le­re çı­ka­cak Üni­ver­si­te­mi­zi çok hayal edi­yo­rum.
RTEÜ’nin iyi se­vi­ye­ler­de ol­ma­ma­sı Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın adına ya­kış­mı­yor. Dünya li­de­ri­nin is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­miz keşke ilk bin değil de ilk 500 için­de yer al­say­dı.

RİZELİ AVUKATTAN KAMER GENÇ BELGESELİ

Ri­ze­li Avu­kat Remzi Kaz­maz Tun­ce­li eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç’in ha­ya­tı­nı bel­ge­sel film yaptı.

Çevre dostu Avu­kat ola­rak ta­nı­nan Remzi Kaz­maz eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç hak­kın­da yap­tı­ğı bel­ge­sel film ko­nu­sun­da CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu ga­la­sı­na davet etti.
Film hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Av. Remzi Kaz­maz’ İzmir’de TÜLOV Tür­ki­ye Ta­nı­tım Araş­tır­ma De­mok­ra­si ve Laik olu­şum Vakfı ola­rak De­ğer­li bü­yü­ğü­müz KAMER GENÇ için ha­zır­la­dı­ğı­mız BEL­GE­SEL FİLM için Genel Baş­ka­nım Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ile fil­min yö­net­me­ni ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ğim çekim her açı­dan onur du­ya­rak yap­tı­ğım bir iş oldu. Bod­rum­da ya­pa­ca­ğı­mız fil­min ga­la­sı­na davet et­ti­ği­miz Sayın Genel Baş­ka­nım büyük bir ne­za­ket­le bu da­ve­ti kabul etti. Tülov ola­rak ül­ke­mi­zi ve bu ül­ke­ye hiz­met ver­miş kişi ve ku­rum­la­rı De­mok­ra­si ve La­ik­lik üze­rin­den ta­nıt­ma­ya devam ede­ce­ğiz’ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de Kalp Krizi Geçiren 6. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Rize’de kalp krizi ge­çi­ren or­ta­okul öğ­ren­ci­si, kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan pay­la­şım­da, Ar­de­şen Yavuz Selim Or­ta­oku­lu 6. sınıf öğ­ren­ci­si Ada İslam’ın ge­çir­di­ği kalp krizi so­nu­cu vefat et­ti­ği ve her­ke­si acıya boğ­du­ğu be­lir­til­di.
Pay­la­şım­da, “An­ne­si­ne, ba­ba­sı­na, ak­ra­ba­la­rı­na ve eği­tim ca­mi­amı­za baş sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­ruz. Me­ka­nı cen­net olsun.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.
Öte yan­dan, İslam’ın ce­na­ze­si­nin, dün Pazar Sahil Ca­mi­si’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ki­raz­lık Ma­hal­le­si’ndeki aile kab­ris­ta­nı­na def­ne­dil­di­ği bil­di­ril­di.

Haber Mer­ke­zi

Bülent Uygun: Terimizin Son Damlasına Kadar Mücadele Edeceğiz

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Ga­la­ta­sa­ray maçı ön­ce­sin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Dep­las­man­dan pu­an­la dön­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen tec­rü­be­li hoca, “Ka­zan­mak adına te­ri­mi­zin son dam­la­sı­na kadar mü­ca­de­le ve­re­ce­ğiz” dedi.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray dep­las­ma­nın­da boy gös­te­recek olan Çay­kur Ri­zes­por, kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde sür­dür­dü. Ant­ren­man ön­ce­sin­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, Ha­tays­por ma­çı­nı güzel bir ga­li­bi­yet ile ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ve ligin ka­la­nın­da ba­şa­rı sağ­la­mak için mü­ca­de­le­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni dile ge­tir­di.
“Pu­an­la ay­rıl­mak is­ti­yo­ruz”
Ha­tays­por ga­li­bi­ye­ti­nin moral ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bü­lent Uygun, “Geçen hafta al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet hem ta­kı­mı­mı­za hem ta­raf­ta­rı­mı­za hem de bizi se­ven­le­re moral oldu. O maçı artık ge­ri­de bı­ra­ka­rak, her maçı 1 gün ya­şa­ya­rak, her maçı 1 gün plan­la­ya­rak, gerek sis­tem ola­rak, gerek tak­tik ola­rak sa­ha­da ka­zan­ma adına, gerek bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri ser­gi­le­mek adına mü­ca­de­le­mi­zi son dam­la­sına kadar verme ve ondan sonra pu­an­lar­la ay­rıl­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz bir sü­re­ce gi­di­yo­ruz” dedi.
Ga­la­ta­sa­ray ile kar­şı­la­şa­cak­la­rı maç­tan puan ala­rak Rize’ye dön­mek is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Uygun “Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­luk ya­rı­şı içe­ri­sin­de, çok ka­li­te­li, Fal­cao gibi Mus­ta­fa gibi for­vet ayak­la­rıy­la bir­çok ye­te­nek­li fut­bol­cu­la­ra sahip. Ta­kı­mın iyi ta­raf­la­rı­nı ana­liz yap­tık. Kendi sis­te­mimi­zi, oyun an­la­yı­şı­mı­zı ve Ri­zes­por an­la­yı­şı­na ya­kı­şan mü­ca­de­le­mi­zi sa­ha­da ve­re­rek ora­dan pu­an­la dön­mek is­ti­yo­ruz. İnşal­lah Allah’ın iz­niy­le de bunu ba­şa­rı­rız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ta­kım­da söz­leş­me­si biten oyun­cu­lar hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun “Her­kes­le ça­lış­mak is­te­rim. Ri­zes­por’un men­fa­ati­ne kim olur­sa olsun, Ri­zes­por’un hiz­met an­la­yı­şı­nı, o for­ma­yı, şe­re­fi­ni, du­ru­şu­nu sa­ha­ya koy­mak is­te­yecek her fut­bol­cu bi­zim­le bir­lik­te ola­cak­tır. Şu anda trans­fer­le­ri dü­şü­necek ne du­rum­da­yız ne po­zis­yon­da­yız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok”
Sos­yal med­ya­da ken­di­si­ne yö­ne­lik ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Biz sos­yal medya ile ya­şa­ya­ma­yız. Ülke sos­yal medya ile de yö­ne­til­mi­yor. Veya sos­yal med­ya­dan in­san­la­rın fi­kir­le­ri­ni söy­le­me­si kadar güzel bir şey de yok. İnsan­lar bizi nasıl ta­nı­yor­sa öyle ta­nı­tı­yor. Do­la­yı­sıy­la beni ta­nı­ma­yan sev­me­ye­bi­li­yor. Ta­nı­dık­tan sonra çok se­vi­yor hatta ta­nı­yan­dan daha çok se­vi­yor. Ben ya­şa­dık­la­rı­mı bu­ra­da an­lat­sam ke­li­me yet­mez. Ben ha­ya­tım bo­yun­ca olan bütün suç­la­rı üze­ri­me almış, böyle ya­şa­mış, gön­lüm­de­ki kal­bim­de­ki sev­gi­mi hep an­lat­ma­ya ça­lış­mış bir ada­mım. Hep doğru ol­ma­ya ça­lış­tım. O kar­deş­le­ri­mi­zin de dü­şün­ce­le­ri­ne saygı duy­mak zo­run­da­yız. Ha­ka­ret, küfür bu tarz şey­ler ol­ma­ma­sı ge­re­ken şey­ler. Sos­yal medya ol­ma­dan önce böyle bir dünya yoktu. Şimdi sos­yal med­ya­da bun­lar çı­kı­yor. TC kim­lik nu­ma­ra­sıy­la her­kes girse iyi olur. 170-180 kadar Twit­ter’dan küfür ya­zan­lar var. On­la­rı mah­ke­me­ye ver­dim. 15’er bin lira zaten öde­di­ler Meh­met­çik Vakfı’na, Çocuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’na. Sağ olsun onlar da kıyak yap­tı­lar. Tabi ye­di­ği­miz bir küfür var ama on­la­rın da bir yar­dım­la­rı oldu. Ya­pa­cak bir şey yok. Bu ül­ke­de kim­ler eleş­ti­ril­mi­yor ki bizim eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok. Dün­ya­nın en güzel iş­le­ri ya­pıl­mış bu ül­ke­de büyük hiz­met­ler yap­mış in­san­la­rı­mı­zı eleş­ti­ri­yo­ruz. O yüz­den eleş­ti­ri­ler­le il­gi­li çok sı­kın­tı yok. Yeter ki biz işi­mi­zi ya­pa­lım.”


Haber Merkezi

Dokovic: Galatasaray MaçındanDa İyi Bir Sonuç Çıkarmak İstiyoruz

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un orta saha oyun­cu­su Dam­jan Do­ko­vic, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da elde et­tik­le­ri ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan 31. haf­ta­da Ga­la­ta­sa­ray mü­ca­de­le­sin­den de iyi bir so­nuç­la ay­rıl­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Do­ko­vic, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligin ikin­ci ya­rı­sın­da şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le veren üç ta­kı­mın kalan maç­la­rın­da çok az puan kay­be­de­cek­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin de bil­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın zor ge­çe­ce­ği­ne işa­ret eden Do­ko­vic, “Biz oraya iyi bir per­for­mans ser­gi­le­yip puan ka­zan­mak için gi­di­yo­ruz. Uzun zaman sonra al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet bizim için moral oldu. Bu sa­ye­de ola­bil­di­ğin­ce iyi bir şe­kil­de ha­zır­la­nıp Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­dan da iyi bir sonuç çı­kar­mak is­ti­yo­ruz.” dedi. Do­ko­vic, Rize’ye uyum sağ­la­dı­ğı­nı ve ya­ban­cı­lık çek­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Gel­di­ğim gün­den beri yö­ne­tim, takım ar­ka­daş­la­rım, kulüp ça­lı­şan­la­rı olsun, daha hızlı adap­te olmam için mü­ca­de­le ver­di­ler. Ken­di­mi bu­ra­da evim­de gibi his­se­di­yo­rum. İlk gel­di­ğim za­man­lar­da Ko­vid-19’dan do­la­yı çok eksik oyun­cu­muz vardı. Takım çok iyi bir du­rum­da de­ğil­di. Son al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet­le bu kas­vet­li ha­va­yı da­ğıt­tık.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Talbi; “Şu anda çok ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz”

Çay­kur Ri­zes­por­lu fut­bol­cu Talbi: “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı”
Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Mon­tas­sar Talbi, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un ken­di­le­ri­ne öz güven kat­tı­ğı­nı söy­le­di.

Talbi, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da çok önem­li bir ga­li­bi­yet al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si­nin ta­kı­ma olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı ifade eden Tu­nus­lu de­fans oyun­cu­su, “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı. Bu öz gü­ve­ni sa­ha­ya yan­sıt­ma­yı ba­şar­dık. Kal­bi­miz­le yü­re­ği­miz­le mü­ca­de­le ettik ve skora yan­sı­dı.” dedi.
Talbi, ön­le­rin­de Ga­la­ta­sa­ray ile çok zor bir maç ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Önü­müz­de ça­lış­ma sü­re­ci var. Bunu iyi de­ğer­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­dı­ğı için zor maç ola­cak. Biz oraya eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya gi­di­yo­ruz. Bi­rey­sel de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir­se Fal­cao gibi oyun­cu­la­ra karşı oy­na­ma fır­sa­tım ol­muş­tu. İyi bir mü­ca­de­le ola­cak. İyi bir sonuç ile dön­mek is­ti­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bi­te­ce­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Talbi, şun­la­rı söy­le­di:
“Çay­kur Ri­zes­por ve Rize bana çok şey kattı. Bu­ra­ya gel­di­ğim gün­den bu yana ken­di­mi evim­de his­set­tim. Çok iyi gün­le­rim oldu. Şu anda çok ince bir çizgi üze­rin­de yü­rü­yo­ruz. Benim ön­ce­lik­li he­de­fim bu ta­kı­mın bana ver­di­ği­ni geri ve­re­bil­mek. Bu ta­kı­mı ola­bil­di­ğin­ce üst sı­ra­la­ra ta­şı­mak is­ti­yo­ruz. Sezon so­nu­na kadar görev ve­ri­lir­se eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­tin­de ola­ca­ğız.”

Haber Merkezi

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YILI KUTLU OLSUN.

Çanakkale Zaferinin 106. Yıl Dönümü vesilesiyle Çayeli Gençlik Derneği Başkanı Vatan KARAKAŞ bir mesaj yayınladı. Mesajında KARAKAŞ ; 

Milletimiz, tarihin zorlu sınavlarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Millet olarak imkânsızlıklar içindeyken bile Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de bu ruh, bu inançtır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin bilinciyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize, devletimizin varolma mücadelesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Dedi.

Image

Haber Foto: Mustafa SAKLI

Rize’de harita maviye nasıl döner?

Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim” dedi.

Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda 1 yılda 200 bine yakın ko­ro­na­vi­rüs PCR tes­ti­ni so­nuç­lan­dı­ran eki­bin yoğun me­sa­isi sü­rü­yor. Tıp Bay­ra­mı’nı da ça­lı­şa­rak ge­çi­ren eki­bin ko­or­di­na­tö­rü Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du, ‘Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de’ dedi. Tür­ki­ye’de ilk Co­vid-19 va­ka­sı­nın tes­pit edil­di­ği gün­den iti­ba­ren fe­da­kar­ca görev yapan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı da görev ba­şın­da ge­çi­ri­yor. Pan­de­mi­nin baş­la­ma­sı ile Tür­ki­ye’de ilk ku­ru­lan Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­var­la­rın­dan olan Rize RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda bir yılda mesai gö­zet­mek­si­zin 200 bine yakın test so­nuç­lan­dı­rıl­dı. La­bo­ra­tu­var­da gö­rev­li ekip, va­ka­la­rın azal­tıl­ma­sı için va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
‘SESSİZ KAH­RA­MAN­LAR’
Co­vid-19 Tanı La­bo­ra­tu­va­rı Rize İl Ko­or­di­na­tö­rü RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, pa­de­mi­nin ilk gü­nün­den iti­ba­ren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yoğun bir mesai har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­di. Doç. Dr.Çiçek, ‘Ba­kan­lı­ğı­mı­zın Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­va­rı ola­rak gö­rev­len­dir­di­ği ve yetki ver­di­ği ilk 37 la­bo­ra­tu­var­dan biri ola­rak baş­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mız­da Rize’miz için hala yoğun bir şe­kil­de mu­tas­yon ana­liz­le­ri­ni de ya­pa­rak hiz­met ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Ba­kan­lık­ça yet­ki­len­di­ril­di­ği­miz ilk gün­ler­de gün­lük test sa­yı­mız 125-150 iken, şu an günde bin­le­ri bul­mak­ta. Hatta bin 800- 2 bin test ça­lış­tı­ğı­mız gün­le­ri­miz de ol­muş­tur. Şu ana kadar yap­tı­ğı­mız top­lam test sa­yı­mız­da 200 bin sı­nı­rı­na ulaş­tık. Güçlü la­bo­ra­tu­var alt ya­pı­mız ve fe­da­kar­ca ça­lı­şan sağ­lık per­so­nel­le­ri­miz ile tüm ge­liş­me­le­ri takip ede­rek ara­lık­sız bir şe­kil­de haf­ta­nın 7 günü ke­sin­ti­siz hiz­met ver­mek­te­yiz.
As­lın­da mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı işin mut­fa­ğın­da çok emek veren, gö­rün­me­yen ses­siz kah­ra­man­lar­dır’ dedi.
‘FE­DA­KAR­LIK ETTİĞİMİZ 1 YILI GERİDE BI­RAK­TIK’
Fe­da­kar­ca, ekip ruhu içe­ri­sin­de ça­lı­şa­rak 1 yılı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ifade eden Doç. Dr. Çiçek ‘Tek­nis­yen­le­rin­den, bi­yo­lo­ğu­na, uz­man­lık eği­ti­mi alan asis­tan­la­rı­mız­dan ho­ca­la­rı­mı­za kadar he­pi­miz se­fer­ber­lik ola­rak gör­dü­ğü­müz bu sü­reç­te pek çok riski ala­rak mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Diğer sağ­lık ça­lı­şan­la­rı gibi, mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı­mı­zın kimi küçük ço­cu­ğu­nu bi­ri­le­ri­ne bı­ra­ka­rak me­sa­iye geldi, kimi en ya­kı­nı­nı kay­bet­se bile yine işine devam etti, kimi yo­ru­lan ar­ka­da­şı­na ‘sen git, din­len ben ye­ri­ne ba­ka­rım’ dedi. Diğer tüm sağ­lık or­du­su­nun ne­fer­le­ri gibi ço­cuk­la­rı­mı­za zaman ayı­ra­ma­dık, ‘evden sı­kıl­dık’ diyen an­ne­le­rin ak­si­ne eve bile gi­de­me­dik. Hafta sonu, tatil bil­me­dik, ço­cuk­la­rı­mı­za sa­rıl­ma­dık, hala sa­rı­la­mı­yo­ruz. Bu süreç bi­te­ne kadar aynı fe­da­kar­lık­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı emek ver­me­ye devam edecek. Bu pan­de­mi sü­re­cin­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak çok acı ka­yıp­la­rı­mız oldu. Buruk bir 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nda hep­si­ni rah­met­le anı­yo­ruz? diye ko­nuş­tu.
‘HARİTAYI MAVİYE ÇEVİRMEK SİZİN ELİNİZDE’
Böl­ge­nin hala ha­ri­ta­da kır­mı­zı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Doç. Dr. Çiçek, ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim. Ha­va­lar iyi gi­di­yor diye sa­hil­le­ri, park­la­rı, alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ni dol­dur­ma­ya­lım. İşi­mi­zi kısa sü­re­de hal­le­dip geri dö­ne­lim. Or­tam­da­ki po­zi­tif va­ka­la­rı henüz tes­pit et­me­miş ola­bi­li­riz. Semp­to­mu, be­lir­ti­si ol­ma­yan ama virüs yükü yük­sek olan ki­şi­le­rin top­lum­da ol­du­ğu­nu ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ya­lım. Bir­bi­ri­ni­zin ya­kı­nın­da değil, bizim ya­nı­mız­da, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ya­nın­da olun di­yo­ruz. Biz la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı ola­rak ne kadar az po­zi­tif sonuç ve­rir­sek o kadar mutlu olu­yo­ruz. Hem test po­zi­tif­li­ği­ni hem mu­tas­yon po­zi­tif­li­ği­ni dü­şür­mek sizin eli­niz­de. Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de. Ha­ya­ta ba­kı­şı­nız po­zi­tif olsun ama test so­nu­cu­nuz po­zi­tif ol­ma­sın, ikisi de sizin eli­niz­de’ dedi.

Haber Merkezi

Çayeli Şairler Deresi Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi Yapıldı

Çayeli Şairler Deresi Derneği Başkanlığına Habib SUİÇMEZ seçildi.

Ça­ye­li Şa­ir­ler De­re­si Der­ne­ği Ola­ğan Genel Kurul Kong­re­si 13 Mart 2021 Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.
14 se­ne­den bu güne kadar der­nek baş­kan­lı­ğı­nı Halit Reşat SARI yü­rüt­mek­tey­di. Ya­pı­lan kong­re­de Bay­ra­ğı Habib Su­iç­mez dev­ral­dı.
Eski Baş­kan Halit Reşat SARI yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi Şa­ir­ler De­re­si ve il­çe­mi­zin in­san­la­rı­nın acılı gü­nü­ne ve ne­şe­li gün­le­rin­de hep yan­la­rın­da dur­ma­ya ça­lış­tık, aylık or­ta­la­ma 50000 mesaj ile zen­gin fakir makam gö­zet­mek­si­zin pay­laş­tık bun­dan son­ra­da yeni se­çi­len baş­ka­nı­mı­zın gay­ret­le­riy­le bu hiz­met­le­ri ar­tı­ra­rak bun­la­rın ya­nı­na başka hiz­met­le­ri de ilave ede­rek in­san­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya devam edi­le­cek­tir.
Der­nek Baş­kan­lı­ğı­na yeni se­çi­len Habib Su­iç­mez ve eki­bi­ne Rab­bi­miz­den ba­şa­rı­lar di­le­riz, Rab­bim utan­dır­ma­sın güzel hiz­met­ler yap­ma­yı nasıp etsin.
Pan­de­mi­den do­la­yı genel kurul kong­re­si­ni kı­sıt­lı şart­lar­da yap­tık genel du­yu­ru ya­pa­ma­dık gönül is­ter­di hep be­ra­ber ola­lım şart­lar ge­re­ği ola­ma­dık gö­nül­le­ri­miz bir olsun dedi.
ÇAYELİ ŞAİRLER DERESİ DER­NEĞİ YÖNETİM KU­RU­LU
YÖNETİM ASİL
1 HABİB SUİÇMEZ
2 HALİT REŞAT SARI
3 ALİ BÜYÜK
4 KADİR ALİ SIR­MA­LI
5 MUS­TA­FA BAL­TA­CI
6 MEH­MET SALİH USTA
7 MUS­TA­FA ALTAY
8 ÖMER UZUN
9 SE­LA­HATTİN BÜYÜK
10 NURAY ÇEPNİ
11 NUMAN SARI
12 ZELKİF TAŞÇI
13 MEH­MET ALİ SAKLI
14 HASAN ÇER­MAN
15 MU­HAM­MET ÇAKIR
16 AHMET ATİŞ
17 MU­HAM­MET ÇER­MAN
18 İDRİS ABA­NOZ

19 OSMAN AZMAN
20 KADEM ALİ TÜY­SÜZ
21 ERSİN SA­RI­ÇAM
22 NİYAZİ ÇAKIR
23 MUS­TA­FA SAKLI
24 RECEP KA­RA­DU­MAN
25 FAİK BAL­TA­CI
YÖNETİM YEDEK
1 ADEM SIR­MA­LI

2 YAŞAR KARA
3 KADİR KARA
4 MAH­MUT YA­ZI­CI
5 REY­HAN SAN­DIK­ÇI
6 HASAN BAL­TA­CI
7 MURAT BAL­TA­CI


DENETİM ASİL
1 RIZA ÇAKIR
2 MU­HAM­MET SARI

3 AB­DUL­KADİR US­TA­LAR
DENETİM YEDEK
4 REFİK ÇAKIR
5 AB­DUL­LAH KAYA
6 ŞABAN BİLEN
ÇAYELİ TEMSİLCİLERİ
AHMET BAY­RAK­TU­TAN
KUBİLAY ATEŞ


Ha­ber-Fo­to: Adem SIR­MA­LI

Rize’de Kısıtlamada Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) risk ha­ri­ta­sın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de bu­lu­nan Rize’de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­da cadde ve so­kak­lar boş kaldı.

Rize’de va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne çe­kil­me­siy­le ken­tin sahil ke­sim­le­ri ve ana cad­de­le­ri ses­siz­li­ğe bü­rün­dü. Ken­tin fark­lı böl­ge­le­rin­de de­ne­tim­ler­de bu­lu­nan polis ekip­le­ri, ted­bir­le­re uyu­lup uyul­ma­dı­ğı­nı kont­rol edi­yor. Rize Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ise bazı böl­ge­ler­de yol ona­rım ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da eski bi­na­la­rın yıkım ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »