Monthly Archives: Mart 2021

ÇANAKKALE İSTİKLÂLİMİZİN TECELLİSİ İSTİKBÂLİMİZİN NİŞANESİDİR!

Türk Eği­tim Sen Rize Şube Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, 106. Yıl­dö­nü­mün­de Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı ile il­gi­li açık­la­ma yaptı. Ça­nak­ka­le’nin, Türk mil­le­ti­nin, hür ve ba­ğım­sız ka­rak­te­ri­nin ete ke­mi­ğe bü­rün­dü­ğü bir mü­ca­de­le, mâ­nâ­nın mad­de­ye galip gel­di­ği bir savaş, inan­cın ve imâ­nın küfrü boğ­du­ğu bir zafer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kö­se­oğ­lu şu söz­le­ri kay­det­ti:

“Türk mil­le­ti­nin, ta­ri­hin akı­şı­nı ma­zi­den al­dı­ğı ilham, inanç ve ira­dey­le de­ğiş­tir­di­ği, dünya mil­let­le­ri önün­de büyük bir kah­ra­man­lık des­ta­nı ser­gi­le­di­ği, is­tik­lâ­le duy­du­ğu derin bağ­lı­lı­ğın te­cel­li­si, is­tik­bâl uğ­ru­na ver­di­ği çetin mü­ca­de­le­nin muh­te­şem yıl dö­nü­mü­nü idrak edi­yor, Türk mil­le­ti­nin ebe­di­ye­te kadar kı­vanç­la ana­ca­ğı 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’ni 106. yıl­dö­nü­mün­de gu­rur­la kut­lu­yo­ruz.
Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı andan iti­ba­ren is­tik­lâl ve is­tik­bâl uğ­ru­na büyük be­del­ler öde­yen mil­le­ti­miz, Dan­da­na­kan’dan Ça­nak­ka­le’ye aynı ide­alin, ira­de­nin, iza­nın ve ka­rar­lı­lı­ğın az­miy­le iler­le­miş, Türk mil­le­ti­nin ve dev­le­ti­nin bü­tün­lü­ğü­nü mü­da­faa ve mu­ha­fa­za için büyük gay­ret­ler gös­ter­miş­tir. Türk ta­ri­hi bu uğur­da ve­ri­len çetin mü­ca­de­le­le­ri ve sa­yı­sız şanlı za­fer­le­ri ba­rın­dır­mak­ta­dır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin ise şan ve şe­ref­le dolu ta­ri­hi­miz içe­ri­sin­de müs­tes­na bir yeri var­dır. Mil­le­ti­miz açı­sın­dan ta­ri­hi, st­ra­te­jik ve je­opo­li­tik bir öneme sahip olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, sa­de­ce Türk mil­le­ti­nin is­tik­lâl ve is­tik­bâl mü­ca­de­le­si­ni değil si­ya­si, eko­no­mik ve kül­tü­rel ya­pı­sı­na da etki etmiş aziz bir ha­tı­ra­dır. Türk mil­le­ti­nin makûs ta­li­hi­nin de­ğiş­me­si açı­sın­dan önem­li bir yere sahip olan Ça­nak­ka­le Sa­va­şı, Türk mil­le­ti­ne dört bir yan­dan sal­dı­ran yedi dü­ve­lin ba­şı­na inen bir bal­yoz­dur. Dünya ta­ri­hin­de de önem­li bir yere sahip olan bu sa­vaş­ta Fran­sız, İngi­liz ve Anzak as­ker­le­ri Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı’nı ge­çe­me­miş­ler ve geri çe­kil­mek zo­run­da kal­mış­lar­dır. Türk mil­le­ti­nin düş­man kuv­vet­le­ri kar­şı­sın­da­ki bu ga­li­bi­yet aynı za­man­da dünya ta­ri­hi­ni de de­ğiş­tir­miş­tir. Türk mil­le­ti em­per­ya­liz­me karşı büyük bir mü­ca­de­le ver­miş, her cep­he­de ayrı bir des­tan yaz­mış­tır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ile Türk top­rak­la­rı üze­rin­de hak­sız bek­len­ti­ler­de olan­la­rın he­sap­la­rı tut­ma­mış, iti­laf dev­let­le­ri­nin kur­du­ğu oyun­lar bo­zul­muş, dış güç­le­rin Os­man­lı top­rak­la­rı üze­ri­ne yap­tık­la­rı plan­lar ama­cı­na ula­şa­ma­mış­tır. Türk or­du­su dün­ya­da eşi ol­ma­yan bir mü­ca­de­le ile ken­di­le­rin­den hem sa­yı­ca hem de tek­nik ola­rak üstün olan düş­man kuv­vet­le­ri­ni boz­gu­na uğ­rat­mış­tır. Türk mil­le­ti­nin bir­li­ği­ne, top­rak bü­tün­lü­ğü­ne kas­te­den em­per­ya­liz­min uşak­la­rı eli boş dön­müş­ler­dir. Ec­da­dı­mız, bir mil­let ol­ma­nın ira­de­si­ni gös­te­re­rek hep bir­lik­te ci­ha­na emsal ola­cak bir mü­ca­de­le ver­miş­tir. Kum­ka­le’de, Ece­abat’ta, Arı­bur­nu’nda, Sed­dül­ba­hir’de, Ki­lit­ba­hir’de, Conk­ba­yır’da, Ana­far­ta­lar’da mil­le­ti­mi­zin is­tik­bâ­li­ni inşa eden, iz­ze­ti­ni ko­ru­yan Türk or­du­su, Ça­nak­ka­le’de Türk mil­le­ti­nin yok edi­le­me­ye­ce­ği­ni bütün dün­ya­ya bir kez daha gös­ter­miş­tir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hin­de ya­şa­dı­ğı her­han­gi bir harp de­ğil­dir. Ta­ri­hin kay­det­ti­ği en muh­te­şem sa­vun­ma za­fe­ri­dir. Ça­nak­ka­le; kü­re­sel güç­le­rin önün­de yal­nız­ca bir or­du­nun ver­di­ği mu­ha­re­be değil, Türk mil­le­ti­nin top­ye­kûn gi­riş­ti­ği bir mü­ca­de­le­dir. Ça­nak­ka­le; bir coğ­raf­ya­nın öte­sin­de Türk mil­le­ti­nin nab­zı­nın at­tı­ğı yer­dir. Ça­nak­ka­le; ye­nil­mez mil­le­tin, ge­çil­mez top­rak­la­rın, Türk­lü­ğün Ana­do­lu’daki kadim var­lı­ğı­nın tes­ci­li­dir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ma­zi­den gelip, atiye giden yo­lu­nun ufku, ül­kü­sü, ruhu ve tem­si­li­dir. Kah­ra­man­lık­la­rı, daha nice yıl­lar ha­fı­za­mız­da ya­şa­ya­cak Ça­nak­ka­le di­re­ni­şi, ec­da­dı­mı­zın mü­ca­de­le ruhu Ça­nak­ka­le şu­uruy­la ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rı­la­cak­tır. Kah­ra­man­lık, za­lim­le­re, zu­lüm­le­re, ölüm­le­re mey­dan oku­mak­tır. Kü­re­sel güç­le­re karşı, 18 Mart’ta Ça­nak­ka­le’de kah­ra­man­lık des­ta­nı yazan mil­le­ti­mi­zi, bu top­rak­la­rı so­nu­nu dü­şün­me­den sa­vu­nan ec­da­dı­mı­zı ta­ri­hi­miz daima kı­vanç­la ha­tır­la­ya­cak­tır. Aziz ec­da­dı­mı­zın muh­te­rem ve muh­te­şem ha­tı­ra­la­rı ebe­di­ye­te kadar ya­şa­ya­cak­tır. Ge­le­ce­ği­ni geç­mi­şi­nin aziz ha­tı­ra­la­rı üze­ri­ne inşa eden mil­le­ti­miz, milli bir­li­ği­mi­zin, iç bü­tün­lü­ğü­mü­zün te­mel­le­ri­ni sars­ma­ya kal­kan­la­rı, dün ol­du­ğu gibi bugün de ve ge­le­cek­te de ber­ta­raf ede­cek­tir. Mil­le­ti­mi­zin bir­li­ğin­den, top­rak­la­rı­mı­zın bü­tün­lü­ğün­den ra­hat­sız olan­lar dün ol­du­ğu gibi bugün de emel­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­lar, he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­me­ye­cek­ler­dir. Aziz Türk mil­le­ti, hain emel­ler bes­le­yen dış güç­le­re ve on­la­rın iç­te­ki ma­şa­la­rı­na bir ve ba­ğım­sız olma ira­de­si­ni daima gös­te­re­cek­tir. Türk Eği­tim Sen ola­rak milli ha­fı­za­mız­da gü­zi­de bir yeri olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’mizi 106. yıl dö­nü­mün­de büyük bir coş­kuy­la anı­yor, bize bu za­fe­ri ya­şa­tan aziz şe­hit­le­ri­mi­ze, mu­kad­des ha­tı­ra­la­rı­na layık olma gay­re­tin­den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­mı­zı yi­ne­li­yor, mili mü­ca­de­le ru­hu­nun her dem taze ka­la­ca­ğı­nı ve bir onur ni­şa­ne­si ola­rak ebe­di­ye­te kadar var ola­ca­ğı­nı ina­nı­yo­ruz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin 106. Yıl­dö­nü­mü ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı’nda aziz mil­le­ti­mi­ze nice za­fer­ler bah­şe­den kah­ra­man ec­da­dı­mı­zı, bir­li­ği­miz ve dir­li­ği­miz için is­tik­lâ­li­mi­zi ko­ru­mak uğ­run­da mü­ca­de­le­ler veren şe­hit­le­ri­mi­zi min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­ruz. Kah­ra­man­lık­la­rıy­la dil­ler­de des­tan­laş­mış; ce­sa­ret­le­ri, inanç­la­rıy­la abi­de­leş­miş ve üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız top­rak­la­rı aziz kan­la­rıy­la vatan kılan, fani be­den­le­ri­ni terk ede­rek ölüm­süz­le­şen şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met di­li­yo­ruz. Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Ça­nak­ka­le’nin tüm ku­man­dan­la­rı olmak üzere milli di­re­ni­şin isim­siz kah­ra­man­la­rı ve bütün şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ruh­la­rı şad olsun.”


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER

Nefeslerin Tutulduğu Karşılaşmada 3 Puan Çaykur Rizespor’un

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u ağır­la­dı. Ne­fes­le­rin Tu­tul­du­ğu Kar­şı­laş­ma­da Tam 7 Gol Atı­lır­ken Gülen Taraf Çay­kur Ri­zes­por Oldu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Fot­bol adına her­şe­yin ya­şan­dı­ğı kar­şı­laş­ma­da meşin yu­var­lak tam 7 kez fi­le­ler ile bu­lu­şur­ken yeşil ma­vi­li ekip kar­şı­laş­ma­dan 4-3’lük ga­li­bi­yet ile ay­rıl­dı. Çayk­lur Ri­zes­por 2. da­ki­ka­da Bra­i­an Sa­mu­dio’nun go­lüy­le öne geçti. Ga­la­ta­sa­ray, 14. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin ile skoru eşit­le­di. 31. da­ki­ka­da Emre Ak­ba­ba, 25 met­re­den yap­tı­ğı vuruş ile Ga­la­ta­sa­ray’ı öne ge­çir­di. 41. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin, Mar­cao’nun ha­ta­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­di ve skora eşit­li­ği ge­tir­di. Ri­zes­por, 54. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin’in ceza sa­ha­sı için­de elle mü­da­ha­le et­me­si ne­de­niy­le pe­nal­tı ka­zan­dı. Topun ba­şı­na gelen Milan Skoda, Ri­zes­por’u bir kez daha öne ge­çir­di. Ga­la­ta­sa­ray, 74. da­ki­ka­da Me­ri­ah’ın kendi ka­le­si­ne at­tı­ğı golle skoru eşit­le­di. Hakem Vol­kan Ba­yars­lan, 77. da­ki­ka­da Ri­zes­por le­hi­ne pe­nal­tı nok­ta­sı­nı göds­ter­di. Yed­lin’in Mic­ha­lak’a yap­tı­ğı fa­ulün ceza sa­ha­sı dı­şın­da ol­du­ğu­na yö­ne­lik VAR uya­rı­sı son­ra­sı hakem ser­best vuruş işa­ret eder­ken Yed­lin’in iti­ra­zı­na Vol­kan Ba­yars­lan ikin­ci sarı kar­tı­nı gös­ter­di ve Ga­la­ta­sa­ray 10 kişi kaldı. Ri­zes­por’a ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren golü 90+3. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin attı. İstan­bul’da 17 yıl sonra Ga­la­ta­sa­ray’ı mağ­lup eden ve üst üste ikin­ci kez ka­za­nan Ri­zes­por, pu­anı­nı 34’e yük­selt­ti.


Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı’nın Aday Kadrosu Açıklandı! Çaykur Rizespor’un Kalecisi Gökhan Akkan Da Kadroya Davet Edildi

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı mü­ca­de­le­le­rin 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su açık­lan­dı. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez kad­ro­ya alın­dı.

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­la­rın 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su belli. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez A Milli Takım kad­ro­su­na davet edil­di. Aday kad­ro­ya en çok 5 fut­bol­cu ile Fe­ner­bah­çe’den çağ­rıl­dı. Lille’den 3, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş, Ba­şak­şe­hir ve Sas­su­olo’dan 2’şer fut­bol­cu kad­ro­ya alın­dı.
A Milli Takım’a davet edi­len fut­bol­cu­lar, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’dan iti­ba­ren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri’nde top­lan­ma­ya baş­la­ya­cak.
Ay-yıl­dız­lı­lar, ilk id­ma­nı­nı 22 Mart Pa­zar­te­si günü saat 18.00’de Riva’da ya­pa­cak.
A Milli Fut­bol Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Şenol Güneş’in aday kad­ro­ya davet et­ti­ği­ni fut­bol­cu­lar şöyle:
Ka­le­ci: Mert Günok (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir), Uğur­can Çakır (Trab­zons­por), Altay Ba­yın­dır (Fe­ner­bah­çe), Gök­han Akkan (Çay­kur Ri­zes­por)
De­fans: Meh­met Zeki Çelik (Lille), Nazım San­ga­re (Fe­ner­bah­çe), Merih De­mi­ral (Ju­ven­tus), Ozan Kabak (Li­ver­po­ol), Mert Mül­dür (Sas­su­olo), Çağ­lar Sö­yün­cü (Le­ices­ter City), Kaan Ayhan (Sas­su­olo), Umut Meraş (Le Havre), Caner Erkin (Fe­ner­bah­çe)
Orta saha: Okay Yo­kuş­lu (West Bro­m­wich Al­bi­on), Tay­lan An­tal­ya­lı (Ga­la­ta­sa­ray), Do­ruk­han Toköz (Be­şik­taş), Ozan Tufan (Fe­ner­bah­çe), Orkun Kökçü (Fe­ye­no­ord), İrfan Can Kah­ve­ci (Fe­ner­bah­çe), Emre Kı­lınç (Ga­la­ta­sa­ray), Yusuf Ya­zı­cı (Lille), Halil Ak­bu­nar (Göz­te­pe), Hakan Çal­ha­noğ­lu (Milan), Deniz Türüç (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)
For­vet: Burak Yıl­maz (Lille), Enes Ünal (Ge­ta­fe), Kenan Ka­ra­man (For­tu­na Düs­sel­dorf), Cenk Tosun (Be­şik­taş)
Mil­li­le­rin maç prog­ra­mı ise şöyle:
24 Mart Çar­şam­ba
20.00 Tür­ki­ye – Hol­lan­da (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)
27 Mart Cu­mar­te­si
18.00 (TSİ 20.00) Nor­veç – Tür­ki­ye (La Ro­sa­le­da, Ma­la­ga/İspan­ya)
30 Mart Salı
21.45 Tür­ki­ye – Le­ton­ya (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)


Haber Merkezi

Bülent Hoca Takımı Birleştirdi

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, “3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı. Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık” diye ko­nuş­tu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 mağ­lup etti. Maçın ar­dın­dan basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın güzel ve he­ye­can­lı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Ne­ti­ce­de Ri­zes­por ola­rak biz ka­zan­dık.
Ga­la­ta­sa­ray büyük bir kulüp, ta­raf­ta­rı çok olan bir kulüp.
On­la­rın da ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı is­te­riz.
3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı.
Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık.
Ho­ca­mız­la yeni baş­la­ma­mı­za rağ­men çok iyi bir uyum içe­ri­sin­de­yiz ve ligi in­şal­lah çok daha iyi bir yerde bi­ti­ri­riz” dedi.
“Bü­lent hoca ta­kı­mı bir­leş­tir­di”
Ga­la­ta­sa­ray yedek ku­lü­be­siy­le Çay­kur Ri­zes­por yedek ku­lü­be­si­nin maç içe­ri­sin­de­ki tar­tış­ma­la­rıy­la ala­ka­lı ko­nu­şan Kar­tal, “Maç içe­ri­sin­de he­ye­can­lı olay­lar ola­bi­lir.
O anda iki hoca bir­bi­ri­ni kır­mış ola­bi­lir, bun­lar nor­mal şey­ler.
Ufak tefek şey­le­ri nor­mal kar­şı­la­ya­ca­ğız.
Maç he­ye­can­lıy­dı, so­nu­cu bizim le­hi­mi­ze oldu.
Bü­lent Uygun ger­çek­ten çok iyi elekt­rik al­dı­ğı­mız, rahat ko­nuş­tu­ğu­muz bir hoca.
Yerli ho­ca­la­ra daha çok önem ver­mek ge­re­kir.
Çünkü her şeyi ko­nu­şup espri ya­pa­bi­li­yo­ruz.
Ta­kı­mı bir­leş­tir­di Bü­lent hoca.
Bü­lent ho­cay­la daha iyi yer­le­re ge­li­riz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Skoda’dan Muslera’ya Çiçek

Geç­ti­ği­miz sezon Rize dep­las­ma­nın­da Skoda ile gir­di­ği po­zis­yon­da ta­lih­siz bir şe­kil­de sa­kat­la­nan Fer­nan­do Mus­le­ra’ya mü­ca­de­le ön­ce­sin­de Skoda çiçek verdi.

Geç­ti­ği­miz sezon Rize’de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Milan Skoda ile gir­di­ği po­zis­yon­dan sonra Fer­nan­do Mus­le­ra’nın ayağı kı­rıl­mış ve uzun bir süre te­da­vi­si sü­re­ci ge­çir­miş­ti.
Skoda bu olayı unut­ma­dı. Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray – Ri­zes­por maçı ön­ce­sin­de Skoda, Mus­le­ra’ya çiçek verdi. İkili daha sonra bir­bir­le­ri­ne sa­rıl­dı.


Haber Merkezi

Vali Çeber Başkanlığında Rize’nin Turizm Geleceğine Yönelik Toplantı

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da, Tu­rizm Mas­ter Planı Ko­nu­lu top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Vali ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; her biri ala­nın­da uzman ve ülke ça­pın­da say­gın­lı­ğa sahip olan şehir plan­cı­la­rı, kent­sel ta­sa­rım, dağ ya­tı­rım­la­rı ve fi­nans­man uz­man­la­rı ile aka­de­mis­yen­ler­den olu­şan yet­kin isim­ler ka­tı­lır­ken, Vali ÇEBER’e, Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan SARI, İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer KAY­MAK­ÇI, İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin SARI ve İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra ALEM­DA­ROĞ­LU eşlik etti.
Top­lan­tı­da; Rize’nin hali ha­zır­da­ki tu­rizm var­lı­ğı ve ha­re­ket­li­li­ği, ya­pı­mı­na devam eden pro­je­ler ve bu pro­je­le­rin önü­müz­de­ki dö­nem­de Rize tu­riz­mi­nin ge­li­şi­mi­ne et­ki­le­ri ko­nu­la­rı ele alı­nır­ken, il­gi­li uz­man­lar ta­ra­fın­dan fark­lı ül­ke­ler­de­ki ben­zer ör­nek­ler­den ha­re­ket­le Rize’nin tu­rizm ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik po­tan­si­ye­li ve neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği ko­nu­la­rı ele alın­dı. Vali ÇEBER ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de; Rize’nin coğ­raf­ya­sı­nın, ta­bi­atı­nın, kül­tü­rel ya­pı­sı­nın ve folk­lo­rik de­ğer­le­ri­nin önem­li bir mi­ra­sa sahip ol­du­ğu, ha­li­ha­zır­da devam eden Ha­va­li­ma­nı gibi büyük öl­çek­li ya­tı­rım­la­rın, ula­şı­la­bi­lir­li­ği ko­lay­laş­tı­ra­ca­ğı, bu du­ru­mun tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­nin çe­şit­len­di­ril­me­si­ni ve daha pro­fes­yo­nel bir bakış açısı ile ele alın­ma­sı­nı zo­run­lu hale ge­ti­rir­ken, mut­la­ka il ge­ne­lin­de makro öl­çek­te bir plana sadık ka­lın­ma­sı­nın, ko­ru­ma kul­lan­ma den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sı, çevre tah­ri­ba­tı­na yol açıl­ma­ma­sı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Bir mas­ter plan çer­çe­ve­sin­de sür­dü­rü­lecek olan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Ri­ze­li hem­şeh­ri­le­rin bu sü­re­cin önem­li bir pay­da­şı ol­du­ğu ve tu­rizm ha­re­ket­li­li­ği­ne ortak edil­me­si­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı nok­ta­sın­da zo­run­lu­luk ol­du­ğu be­lir­til­di. İl ge­ne­lin­de­ki tu­rizm po­tan­si­ye­li ol­du­ğu dü­şü­nü­len sa­ha­la­rın ana­liz edi­le­ce­ği is­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nın önü­müz­de­ki sü­reç­te sek­tö­rün pro­fes­yo­nel­le­ri ve top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den gu­rup­lar­la belli ara­lık­lar­la devam et­ti­ri­le­ce­ği ifade edil­di.

Haber Merkezi

Rizeliler Rehavete Kapılmamaya Özen Gösteriyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sın­da va­ka­la­rın azal­dı­ğı göz­le­nen Rize’de va­tan­daş­lar ’re­ha­vet’ ko­nu­sun­da du­yar­lı dav­ra­nı­yor.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, 6-12 Mart ta­rih­le­ri­ne iliş­kin yeni vaka ha­ri­ta­sı­nı açık­la­ya­rak Rize’nin geç­ti­ği­miz hafta 208,21 ola­rak açık­la­nan her yüz binde vaka sa­yı­sı­nın bu hafta 188.18’e düş­tü­ğü­nü ve vaka sa­yı­la­rın­da yük­sek dü­şü­şün yer al­dı­ğı iller ara­sın­da ol­du­ğu­nu du­yur­du.
Açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ise Rize’deki va­tan­daş­lar re­ha­ve­te ka­pıl­ma­mak ve ted­bi­ri elden bı­rak­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek mavi ka­te­go­ri­ye inmek için sab­ret­mek ge­rek­ti­ği­ni dile ge­tir­di. Bey­tul­lah Çolak isim­li Ri­ze­li va­tan­daş Bakan Koca’nın açık­la­ma­sın­dan sonra re­ha­ve­te ka­pıl­ma­mak ve ted­bi­ri elden bı­rak­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek “İnsan­lar re­ha­ve­te ka­pıl­ma­sın. Yine dik­ka­ti elden bı­rak­ma­ya­lım, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ya­lım. Sağ­lı­ğı­mız için ge­re­ken neyse yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Rize Mer­kez’in vaka sa­yı­la­rın­da bir düşüş var. Vaka sa­yı­la­rı­nın se­be­bi sos­yal me­sa­fe. Rize’de ku­ral­la­ra dik­kat eden de var et­me­yen de var. İç içe otu­ran da var. Daha da dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor. İnşal­lah bun­dan yakın za­man­da kur­tu­lu­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ali Çarım isim­li va­tan­daş ise ce­za­la­rın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu sa­vu­na­rak “İnşal­lah Rize ma­vi­ye döner ama böyle çok zor. Biraz ceza ke­sil­se düşer de ce­za­sız ol­mu­yor bu iş” dedi. Gö­rev­li­le­rin uya­rı­da bu­lun­ma­sı­nın bile ge­rek­siz ol­du­ğu­nu, her­ke­sin kendi ted­bi­ri­ni kendi al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Hasan Çelik “Dev­le­tin bizi dü­şün­dü­ğü kadar biz ken­di­mi­zi dü­şün­mü­yo­ruz. Oğ­lu­mun ya­şın­da­ki bir gö­rev­li neden bana ‘sos­yal med­ya­nı koru’ desin? Veya ‘bu­ra­sı yasak bu­ra­ya otur­ma’ neden desin? Bunu hep yapan biz in­san­la­rız. Biz ken­di­miz hiç önem­se­mi­yo­ruz. Bu yan­lış bir şey. Yani dev­le­tin bizi ko­ru­du­ğu kadar biz ken­di­mi­zi ko­ru­mu­yo­ruz. Bu işe bakan gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­nin de gö­re­vi­ni yap­ma­sı lazım. Ceza ise ceza, taviz ve­ril­me­me­si ge­re­kir. İda­re­ci­ler önlem aldı diye böyle vaka sa­yı­la­rı azal­dı. Yoksa bu in­san­la­ra kalsa azal­maz­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Kaliteli Çay Hasadı Kuru Çay Kalitemizi Dünya Piyasasında Aranır ve İstenir Kılacaktır

2021 Çay Se­zo­nu­nun Yak­laş­ma­sı İle Bir­lik­te Çay­kur’da Fab­ri­ka­la­rın Bakım Ona­rım ve Te­miz­lik Ça­lış­ma­la­rı Baş­la­tıl­dı. Genel Müdür Yusuf Ziya Alim Ça­lış­ma­la­rı Biz­zat Ye­rin­de Takip edi­yor.

2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sı ile bir­lik­te Çay­kur 30’a yakın fab­ri­ka­sın­da hum­ma­lı bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Bakım ona­rım ve te­miz­lik iş­lem­le­ri­nin yü­rü­tül­dü­ğü fab­ri­ka­lar­da ki ça­lış­ma­la­rı, Genel Müdür Yusuf Ziya Alim ve ekibi biz­zat ye­rin­de takip eder­ken; Covid 19 ted­bir­le­ri hu­su­sun­da bilgi ak­ta­rı­mın­da bu­lu­na­rak üre­ti­ci­le­re ak­ta­rı­la­cak hij­yen ku­ral­la­rı, çay bu­da­ma­sı ve hasat edi­lecek çay için bil­gi­len­dir­me­ler ya­pı­yor.
‘’Ka­li­te­li Çay Alımı İçin Bahçe ve Eks­per Çok Önem­li’’
Bu yıl daha da ka­li­te­li çay ha­sa­dı ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, bunun kuru çay ka­li­te­mi­zi dünya pi­ya­sa­sın­da ara­nır ve is­te­nir kı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür Alim; ‘’Bu bizim çay de­ğe­ri­mi­zi ve ya­rın­la­ra sağ­lık­lı çay bah­çe­le­ri tes­lim et­me­mi­zi sağ­la­ya­cak­tır. Biz bu gün­den çaba gös­ter­me­li­yiz ki ge­lecek nesil de çay ürü­nün­den ümi­di­ni kes­me­sin. İnşal­lah üre­ti­ci ile bir­lik­te daha iyi bir ge­lecek için ça­yı­mı­za ve ka­li­te­si­ne önem ve­re­ce­ğiz.’’dedi.
Ka­li­te­li Çay Ha­sa­dı Kuru Çay Ka­li­te­mi­zi Dünya Pi­ya­sa­sın­da Ara­nır ve İste­nir Kı­la­cak­tır.


Haber Merkezi

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YILI KUTLU OLSUN

Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin 106. Yıl Dö­nü­mü ve­si­le­siy­le Ça­ye­li Genç­lik Der­ne­ği Baş­ka­nı Vatan KA­RA­KAŞ bir mesaj ya­yın­la­dı. Me­sa­jın­da KA­RA­KAŞ;

Mil­le­ti­miz, ta­ri­hin zorlu sı­nav­la­rın­dan ge­çe­rek bu­gün­le­re ulaş­mış­tır. Mil­let ola­rak im­kân­sız­lık­lar için­dey­ken bile Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez de­dir­ten sağ­lam bir inan­cın, sar­sıl­maz bir ruhun mi­ras­çı­la­rı­yız.
Ay­dın­lık ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı dün ol­du­ğu gibi bugün de bu ruh, bu inanç­tır. Bu yüz­den Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, sa­de­ce geç­mi­şi­mi­zin bir aziz ha­tı­ra­sı ola­rak değil, ge­le­ce­ğe yü­rü­yü­şü­mü­zün de en güçlü ilham kay­nak­la­rın­dan biri ol­ma­ya devam ede­cek­tir. Bu­gün­kü var­lı­ğı­mı­zı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı, Ça­nak­ka­le’de ve Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda yur­du­nu sa­vun­mak için şehit olan­la­ra borç­lu­yuz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin yıl­dö­nü­mün­de, bize bı­rak­tık­la­rı mi­ra­sın ve ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin bi­lin­ciy­le başta Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nı, kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve say­gıy­la anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze, dev­le­ti­mi­zin va­rol­ma mü­ca­de­le­sin­de emeği ge­çen­le­re şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum dedi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Ak Parti İl Başkanı Alim; Vatandaşımız İfşa Etsin

İl Baş­ka­nı Alim Kamu Ku­rum­la­rın­da Memur ya da Bü­rok­rat­la­rın Va­tan­daş­la­rın İşle­ri­ni Çöz­mek Ye­ri­ne Si­ya­se­te Yön­len­dir­me­si­ni Eleş­ti­re­rek, “Bu Tarz İş Yapan Bü­rok­rat veya Me­mu­ru­muz Varsa Va­tan­da­şı­mı­za Ben Bu­ra­dan Söy­lü­yo­rum. İfşa Et­sin­ler” Dedi.

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ka­tıl­dı­ğı canlı yayın prog­ra­mın­da gün­de­me dair açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İl Baş­ka­nı Alim özel­lik­le çözüm odak­lı ol­ma­sı ge­re­ken kamu ku­rum­la­rın­da­ki bü­rok­rat ve me­mur­la­rın va­tan­daş­la­rı si­ya­se­te yön­len­dir­me­si­ni, “Si­ya­se­te git ora­dan bizi ara­sın­lar’ söy­lem­le­ri­ni sert bir dille eleş­ti­re­rek, “Memur ya da bü­rok­rat va­tan­da­şı­mı­zın işini çöz­mek­le mü­kel­lef­tir. O kol­tuk­ta ‘git si­ya­se­te, si­ya­set­ten bize gel­sin­ler’ demek için otur­mu­yor.” dedi.
“O Kol­tuk­ta ‘Git Si­ya­se­te, Si­ya­set­ten Bize Gel­sin­ler’ Demek İçin Otur­mu­yor.”
İl Baş­ka­nı Alim si­ya­set üze­rin­de Suni bir gün­dem oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ Bu ya art ni­yet­li ya­pı­lı­yor ya da ca­hil­lik­ten, bil­gi­siz­lik­ten ya­pı­lı­yor. Va­tan­da­şı­mız bir ku­ru­ma gi­di­yor. İşini çöz­me­si için me­mur­la ya da bü­rok­rat­la mu­ha­tap olu­yor. Bü­rok­rat ya da memur orada va­tan­da­şın işini çöz­mek­ten zi­ya­de so­run­lu gör­dü­ğü için uzak­laş­tır­ma gay­re­ti­ne dü­şü­yor. Ne­re­ye iti­yor? En rahat iti­lecek yer ne­re­si­dir? ‘İkti­dar par­ti­si­ne git. Ke­sin­lik­le ora­dan ara­sa­lar bu iş çö­zü­lür.’ söy­lem­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Va­tan­da­şın işini çözün. Ne demek par­ti­ye git ora­dan çö­zer­sin. Bu tarz iş yapan bü­rok­rat veya me­mu­ru­muz varsa va­tan­da­şı­mı­za ben bu­ra­dan söy­lü­yo­rum. İfşa et­sin­ler. Söy­le­sin, açık­la­sın. Memur ya da bü­rok­rat va­tan­da­şı­mı­zın işini çöz­mek­le mü­kel­lef­tir. O kol­tuk­ta ‘git si­ya­se­te, si­ya­set­ten bize gel­sin­ler’ demek için otur­mu­yor. Çözüm odak­lı ola­cak. Va­tan­da­şın işini çö­zecek orda. Va­tan­da­şı kan­dır­ma­ya­cak. Çö­ze­me­di­ği­nin ne­de­ni­ni an­la­ta­cak, niçin ol­ma­dı­ğı­nı ifade edecek. Memur ya da bü­rok­rat biz­den daha si­ya­set­çi olmuş. Kötü biz iyi memur ya da bü­rok­rat.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim artık alım­la­rın yüzde yüz kura ile ol­du­ğu­nu ve buna da si­ya­se­tin mü­da­ha­le et­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Git il baş­ka­nı­na İl Baş­ka­nı arar­sa olur. Yıl­lar­dır alı­şı­la gel­miş bir durum var. Si­ya­set­çi is­ter­se olur diye. Ol­mu­yor, geçti o dö­nem­ler. Ada­let var. Ada­let­le biz işi­mi­zi ya­pı­yo­ruz. TYP ça­lış­ma prog­ram­la­rı­na ele­man­lar alı­nı­yor. Asıl ve ye­dek­ler kura ile be­lir­le­ni­yor ve alı­nı­yor. Ama va­tan­da­şı­mız buna inan­mı­yor. An­la­tı­yo­ruz.
Gö­rü­yo­ruz ki az önce bah­set­ti­ği­miz memur yada bü­rok­rat­lar, ‘De­dik­le­ri gibi değil git si­ya­set­ten bir tor­pil bul gel.’ Böyle bir şey olmaz bunu yapan memur ya da bü­rok­rat kimse va­tan­da­şı­mız ifşa etsin. Ba­ka­lım kim ce­sa­ret edi­yor buna. Biz böyle bir işin için­de de­ği­liz.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim Çay­kur’daki işçi alı­mı­na da de­ği­ne­rek, “Şimdi çay­kur ele­man alımı ya­pa­cak. Yüzde yüz noter hu­zu­run­da ya­pı­la­cak bir kura ola­cak. Va­tan­da­şı­mız ge­li­yor ‘baş­ka­nım İl baş­ka­nı­nın il­la­ki bir ko­ta­sı var­dır.” Diyor. Yok, yüzde yüz kura ile ya­pı­la­cak­tır kura.” dedi.


Haber Merkezi

Beykoz Rizeliler Derneği’nden Yeni Normalleşme De Nasıl Yaşayacağız Konferansı

Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği İstan­bul’da 1 Mart’tan iti­ba­ren yeni nor­mal­leş­me dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si ve der­nek­le­rin ku­ral­la­ra ri­ayet ede­rek fa­ali­yet­le­ri­ne izin ve­ril­me­si ile bu haf­ta­da gün­cel bir ko­nu­da; ikin­ci yı­lı­na baş­lar­ken CO­VID-19 pan­de­mi­sin­de nasıl ya­şa­ya­ca­ğız baş­lık­lı bir kon­fe­rans dü­zen­le­di.

Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği İstan­bul’da 1 Mart’tan iti­ba­ren yeni nor­mal­leş­me dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si ve der­nek­le­rin ku­ral­la­ra ri­ayet ede­rek fa­ali­yet­le­ri­ne izin ve­ril­me­si ile bu haf­ta­da gün­cel bir ko­nu­da; ikin­ci yı­lı­na baş­lar­ken CO­VID-19 pan­de­mi­sin­de nasıl ya­şa­ya­ca­ğız baş­lık­lı bir kon­fe­rans dü­zen­le­di.
Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği­nin Ka­va­cık ’ta ki mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen ve in­te­rak­tif bir şe­kil­de süren et­kin­li­ğin ko­nuş­ma­cı­la­rı Bey­koz Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Op. Dr. Sü­ley­man Er­doğ­du ile En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Mikro Bi­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Hü­se­yin Atil­la Tüy­süz oldu.
Baş­he­kim Sü­ley­man Er­doğ­du’nun, yeni nor­mal­leş­me de nasıl ya­şa­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne iliş­kin bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du­ğu prog­ram­da, En­fek­si­yon Uz­ma­nı Dr. Hü­se­yin Atil­la Tüy­süz’de Ko­vid-19 ile il­gi­li ve­ri­le­ri de­ğer­len­di­re­rek, ge­ri­de kalan bir yıl­lık sü­reç­ten ya­şan­mış­lık­la­rı pay­la­şa­rak, ko­nuk­lar­dan gelen so­ru­la­ra cevap verdi.
BAŞ­KAN AK­YIL­DIZ, “KO­RO­NA İLLETİ İLE YA­ŞA­MA­YA ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIZ”
Kon­fe­rans ön­ce­si Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Mi­ka­il Ak­yıl­dız da, Ocak ayın­da adeta ba­ha­rı ya­şar­ken Mart’ın ikin­ci haf­ta­sın­da soğuk bir kış ak­şa­mın­da da­vet­le­ri­ne ica­bet eden ko­nuk­la­ra te­şek­kür ede­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Mev­sim­le­rin ka­rış­ma­sı gibi bir yı­lı­nı ta­mam­la­dı­ğı­mız COVID – 19 pan­de­mi dö­ne­min­de he­pi­mi­zin ya­şa­mın­da da çok şey­ler de­ğiş­ti. Ha­va­lar ısı­nın­ca ko­ro­na gider di­yen­le­ri­miz ol­du­ğu gibi ikin­ci, üçün­cü dal­ga­sı ge­lecek di­yen­le­ri­miz­de oldu. Öyle de oldu. Bir yıl ge­ri­de kaldı ve artık co­ro­na il­le­ti ile ya­şı­yo­ruz. Daha doğ­ru­su ya­şa­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İlk za­man­lar te­da­vi­si ko­nu­sun­da be­lir­siz­lik­ler vardı. Ka­yıp­la­rı­mız da çok olu­yor­du. Şimdi te­da­vi­sin­de me­sa­fe alın­ma­ya baş­lan­dı ama bu kez mu­tas­yon­lar­la sal­gın ar­ta­rak devam edi­yor, risk sü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Baş­kan Ak­yıl­dız, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da, “Der­nek ola­rak pan­de­mi sü­re­cin­de fa­ali­yet­le­ri­miz kı­sıt­lan­dı­ğın­dan sı­nır­lı sa­yı­da, ge­ne­le açık ol­ma­yan ak­ti­vi­te­ler ger­çek­leş­tir­dik. Yeni nor­mal­leş­me sü­re­cin­de pan­de­mi ko­şul­la­rı­na, ku­ral­la­ra uygun ola­rak fa­ali­yet­le­ri­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Bu akşam da ara­mız­da pan­de­mi­ye, ko­ro­na­ya dair söy­le­yecek söz­le­ri, hatta ya­şan­mış­lık­la­rı olan iki de­ğer­li ko­nu­ğu­muz, ho­ca­mız var. Ken­di­le­ri­ne tek­rar hoş gel­di­niz diyor, bize pay­la­şa­cak­la­rı de­ğer­li bil­gi­le­ri için şim­di­den te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Her iki uzman ko­nu­ğun bi­yog­ra­fi­le­ri­nin okun­du­ğu prog­ram­da ilk ko­nuş­ma­yı Baş­he­kim Dr. Sü­ley­man Er­doğ­du yaptı.
BAŞ­HEKİM ER­DOĞ­DU, “HAS­TA­NEMİZ NOR­MA­LE DÖNDÜ”
Baş­he­kim Er­doğ­du, bu prog­ra­mın eği­tim amaç­lı ol­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­ne dü­şe­nin­de bil­dik­le­ri­ni an­lat­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek pan­de­mi sü­re­cin­de özel­lik­le ilk ay­lar­da Bey­koz İlçede ve genel ola­rak kar­şı­laş­tık­la­rı so­run­la­rı, son­ra­sın­da dün­ya­da en ba­si­tin­den cihaz yok­lu­ğun­dan bo­ğu­la­rak ölen in­san­lar olur­ken ül­ke­miz­de kat edi­len me­sa­fe­le­ri, sağ­lık per­so­ne­li­nin fe­da­kar­lık­la­rı­nı ve sü­reç­te ya­şa­dık­la­rı il­ginç va­ka­la­rı ör­nek­le­riy­le an­lat­tı.
BEY­KOZ DEV­LET HAS­TA­NESİ NOR­MA­LE DÖNDÜ
“Maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ku­rul­la­rı­na son de­re­ce ri­ayet et­me­li, bun­dan asla ödün ver­me­me­miz lazım. Mas­ke­yi tak­ma­dı­ğı­mız zaman vi­rü­se da­ve­ti­ye çı­kar­tı­yor­su­nuz. Me­sa­fe­ye dik­kat et­mez­se­niz bu­laş­ma hı­zı­nı art­tı­rır­sı­nız” diyen Baş­he­kim Er­doğ­du’nun Bey­koz­lu hem­şe­ri­le­ri­ne de bir me­sa­jı oldu.
Baş­he­kim Er­doğ­du, “Has­ta­ne­le­rin do­lu­lu­ğu ve ko­ro­na kor­ku­suy­la ame­li­yat­la­rı­nı, te­da­vi­le­ri­ni ak­sa­tan­la­rın, er­te­le­yen­le­rin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Artık diğer sağ­lık so­run­la­rı­mı­zı önem­se­me­li­yiz.

Haber Merkezi

Karadeniz’de mart ayında ağlara takılan palamut balıkçıları şaşırttı

Gi­re­sun Pi­ra­ziz Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hamdi Ars­lan: “Göç eden pa­la­mut git­miş, kalan da Ka­ra­de­niz’de kal­mış. Bunun ne­de­ni de deniz suyu sı­cak­lı­ğı­nın bu ba­lı­ğa uygun ol­ma­sı­dır.”

Gi­re­sun Pi­ra­ziz Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hamdi Ars­lan, uzun yıl­lar­dır ilk kez mart ayın­da çok az mik­tar da olsa pa­la­mut av­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Ars­lan, ey­lül­de baş­la­yan pa­la­mut avı­nın ara­lık ayına kadar sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Bu ba­lı­ğın deniz suyu sı­cak­lı­ğı­na göre göç et­ti­ği­ne dik­ka­ti çeken Ars­lan, “Deniz suyu erken so­ğu­du­ğun­da pa­la­mut erken göç ede­bi­lir. Ni­te­kim de kü­re­sel iklim de­ğiş­ti. Bu, de­niz­le­re de etki etti.” dedi.
Ars­lan, kıyı ba­lık­çı­la­rı­nın bu yıl mart ayın­da pa­la­mut av­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, şöyle ko­nuş­tu:
“35-40 yıl­dır de­niz­de av­cı­lık ya­pı­yo­rum, ilk kez mart ayın­da pa­la­mut av­la­dım. Özel­lik­le Gi­re­sun’un bazı böl­ge­le­rin­de pa­la­mut küçük ba­lık­çı­lar ta­ra­fın­dan av­la­nı­yor. Tabii bu av çok az mik­tar­lar­da. Her böl­ge­de her zaman av­la­nı­yor gibi durum söz ko­nu­su değil. Göç eden pa­la­mut git­miş, kalan da Ka­ra­de­niz’de kal­mış. Bunun ne­de­ni de deniz suyu sı­cak­lı­ğı­nın bu ba­lı­ğa uygun ol­ma­sı­dır.”
Şu anda az mik­tar­da av­la­nan pa­la­mu­dun ge­lecek av se­zo­nu­na bir et­ki­si­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Ars­lan, bu ba­lık­la­rın yu­mur­ta bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Ars­lan, va­tan­daş­lar­dan tez­gah­lar­da pa­la­mut ko­nu­sun­da dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­ye­rek, “Pa­la­mu­dun başka bir çe­şi­di olan, ba­lık­çı­lık li­te­ra­tü­rün­de ‘tom­bik’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir tür, pa­la­mut gibi sa­tı­lı­yor. Va­tan­daş­la­rı­mız bun­la­ra kan­ma­sın­lar, al­dan­ma­sın­lar.” diye ko­nuş­tu. Av se­zo­nu­nun bit­me­si­ne çok az bir süre kal­dı­ğı­na işa­ret eden Ars­lan, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Zaten şu an böl­ge­miz­de tez­gah­lar­da sa­tı­lan 10 çeşit balık varsa bun­la­rın ya­rı­dan faz­la­sı Ege Böl­ge­si’nden gelen ba­lık­lar. Bu, Ka­ra­de­niz için dü­şün­dü­rü­cü bir durum. Bu yıl ham­siy­le il­gi­li bazı ka­rar­lar alın­dı ama geç ka­lın­dı. Ka­ra­de­niz’in ge­le­ce­ği teh­li­ke­de. İnşal­lah yet­ki­li­ler daha ra­di­kal ka­rar­lar alır­lar.”

Haber Merkezi

Karadeniz´e ‘çay göçü’ öncesi kritik ‘vaka’ uyarısı

Doğu Ka­ra­de­niz´de, mayıs ayın­da baş­la­ya­cak çay ta­rı­mı için hasat dö­ne­min­de geçen yıl ol­du­ğu gibi büyük kent­ler­den böl­ge­ye 100 binin üze­rin­de üre­ti­ci­nin gel­me­si bek­le­ni­yor.

Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Faruk Aydın, Tür­ki­ye´de Co­vid-19 va­ka­la­rın­daÇok yük­sek risk­li´ ka­te­go­ri­sin­de yer alan Doğu Ka­ra­de­niz´deki il­le­re çay top­la­mak için ge­lecek üre­ti­ci ve iş­çi­le­rin vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, "Mayıs ayına gi­ril­me­den önce va­ka­la­rı azalt­mak için daha fazla çaba har­can­ma­sı ge­re­ki­yor" uya­rı­sın­da bu­lun­du. Doğu Ka­ra­de­niz´deki Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de, 830 bin dekar alan­da 1 mil­yon üre­ti­ci aile ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yaş çay üre­ti­min­de hasat dö­ne­mi yak­la­şı­yor. Çay ta­rı­mın­da geçen yıl ol­du­ğu gibi büyük kent­ler­den böl­ge­ye 100 binin üze­rin­de üre­ti­ci ve işçi ge­lecek. Büyük ço­ğun­lu­ğu İstan­bul ve An­ka­ra'dan böl­ge­ye ge­lecek üre­ti­ci­le­rin mayıs ayı ba­şın­da yola çık­ma­sı bek­le­ni­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın ve­ri­le­ri­ne göre 'Çok yük­sek risk­li iller' ara­sın­da yer alan Ka­ra­de­niz il­le­ri­ne ya­pı­la­cak çay göçü vaka ar­tış­la­rı­na neden ola­bi­le­ce­ği en­di­şe­si oluş­tur­du. Uz­man­lar bu ta­ri­he kadar va­ka­la­rın azal­tıl­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu uya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor.

VİRÜSÜ TA­ŞI­MA İHTİMAL­LERİ VAR´
KTÜ Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Faruk Aydın, Ka­ra­de­niz´in önem­li eko­no­mik ürün­le­rin­den çay ta­rı­mın­da sezon ön­ce­si uya­rı­lar­da bu­lun­du. Tür­ki­ye´de Co­vid-19 va­ka­la­rın­da `Çok yük­sek risk­li´ ka­te­go­ri­sin­de yer alan Doğu Ka­ra­de­niz´e çay top­la­mak için ge­lecek iş­çi­le­rin vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Faruk Aydın, mayıs ayına gi­ril­me­den önce va­ka­la­rı azalt­mak için daha fazla çaba har­can­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti. Çay top­la­mak üzere Co­vid-19 va­ka­la­rı­nın yük­sek sey­ret­ti­ği Doğu Ka­ra­de­niz´de ge­lecek iş­çi­le­rin sı­kın­tı ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­ne vurgu yapan Prof. Dr. Faruk Aydın, “Yaz se­zo­nu­na ha­zır­lan­dı­ğı­mız bu gün­ler­de çok yakın bir za­man­da çay se­zo­nu baş­lı­yor. Çay se­zo­nu Ka­ra­de­niz için çok önem­li bir eko­no­mik sek­tör ve bölge eko­no­mi­si­nin te­mel­le­rin­den bi­ri­dir. Çay se­zo­nun­da da iş­çi­ye çok fazla ih­ti­yaç var­dır. İl dı­şın­dan, bölge hatta ülke dı­şın­dan iş­çi­ler çay sür­gün­le­ri­ni top­la­mak üzere gel­mek­te­dir. Bu sayı po­zi­tif­li­ğin devam et­me­si du­ru­mun­da iş­çi­le­rin bu­ra­ya gel­me­sin­de sı­kın­tı­lı oluş­tu­ra­cak­tır. Gelse dahi bulaş ola­sı­lı­ğı ol­du­ğu için de bun­la­rın dö­nüş­le­rin­de git­tik­le­ri böl­ge­le­re vi­rü­sü ta­şı­ma ih­ti­mal­le­ri var. O ne­den­le böl­ge­nin ciddi de­re­ce­de ken­di­ni ye­ni­den de­ğer­len­dir­me­si lazım ve bu eko­no­mik bir kayba neden ola­ca­ğı açık olan kır­mı­zı alan­da bu­lun­ma du­ru­mun­dan hız­lı­ca kur­tul­mak için yeni de­ğer­len­dir­me­ler yap­mak lazım” dedi. ‘MAYIS´A SAR­KIT­MA­MA­MIZ LAZIM’ Çay ta­rı­mı­nın et­ki­len­me­me­si için sezon ön­ce­sin­de sıkı ted­bir­ler alın­ma­sı uya­rı­sın­da bu­lu­nan Prof. Dr. Aydın, “En azın­dan bunu mayıs ayına asla sar­kıt­ma­ma­mız ge­re­ki­yor. O ne­den­le top­lum­dan ve bütün sek­tör­ler­den bu ko­nu­da des­tek is­ti­yo­ruz. Bu vi­rü­sün bu­la­şı­nı bir şe­kil­de dur­dur­ma­mız lazım. Dev­le­tin ala­ca­ğı ön­lem­le­rin ya­nın­da bu­ra­da va­tan­daş­la­rın da ya­pa­ca­ğı çok şey var. O ne­den­le va­tan­daş dev­let el ele bunu ba­şa­ra­bi­lir” diye ko­nuş­tu.

‘AYNI HA­TA­NIN TEK­RA­RI GİBİ OLUR’
Geçen yıl çay se­zo­nun­da Co­vid-19 ta­şı­yı­cı­sı ki­şi­le­rin böl­ge­ye ge­le­rek va­ka­la­rın art­ma­sın­da etken ol­du­ğu­na vurgu yapan Prof. Dr. Aydın, “Bu yıl ise risk kay­na­ğı hem bölge içe­ri­sin­de hem de dı­şa­rı­da.
Geçen yıl uy­gu­la­nan sağ­lık ta­ra­ma­la­rı­nın bu sezon ar­tı­rı­la­rak ya­pıl­ma­sı­nı ge­re­ki­yor. Ta­rım­la uğ­ra­şan in­san­lar bunun için ortak karar alın­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­ler­se, çay ta­rı­mın­da ça­lı­şan iş­çi­le­rin ta­ra­ma­la­rı ya­pı­la­bi­lir, aşı­lı­lar, has­ta­lı­ğı ge­çi­ren­ler, test­le­ri ya­pı­lıp sağ­lık so­ru­nu ol­ma­yan­lar­la ça­lı­şı­lır­sa risk azal­tı­la­bi­lir. Vi­rü­sün geçen yıl dı­şa­rı­dan gel­di­ği gibi dü­şü­nül­düy­se şimdi yerli kay­nak­lar­dan ola­bi­lecek. So­nuç­ta yaşam ve ça­lış­ma şekli elden ele temas gibi fak­tör­ler­de bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğa el­ve­riş­li bir ortam. Vi­rü­sü ta­ran­mış ve bu­laş­tı­rı­cı ol­ma­yan in­san­la­rın is­tih­dam edil­me­si temel çö­züm­dür. Bunun ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da geçen yıl ya­pı­lan ha­ta­nın biraz daha de­ğiş­ti­ri­le­rek yine böl­ge­nin kendi için­den kay­nak­la­nan bir bu­la­şa se­be­bi­yet ve­re­bi­li­riz ve aynı ha­ta­nın tek­ra­rı gibi olur. Bu da kabul edil­me­si zor bir du­rum­dur. O ne­den­le tarım iş­çi­le­ri ça­lış­tı­rı­lır­ken sağ­lık du­rum­la­rı­nın göz­den ge­çi­ril­me­si, ge­re­ki­yor­sa test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı, aşı ve HES kod­la­rı­nın kont­ro­lüy­le mut­lak de­net­le­ne­rek sek­tör­de is­tih­dam edil­me­le­ri ge­re­ki­yor. Aksi halde sorun geçen yıl aynı halde tek­rar­lar” dedi.
`ÇAY ÜRETİCİLERİ HAS­SAS DAV­RA­NA­CAK’
Çay üre­ti­ci­le­ri­nin pan­de­mi ile il­gi­li ilk sı­na­vı geçen yıl ver­di­ği­ni ifade eden Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YÜ­DAD) Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi, “Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak pan­de­mi sü­re­ci ile il­gi­li en zor sü­re­ci geçen yıl at­lat­tık. Üre­ti­ci­ler Rize’ye geldi, ko­ro­na­vi­rüs test­le­ri­ni oldu, izole sü­re­ci­ni ge­çir­di, çay­lık­la ev ara­sın­da za­ma­nı­nı ge­çi­re­rek bu has­sas sü­re­ci at­lat­tık. Bu yıl da üre­ti­ci­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz, kont­rol­lü bir şe­kil­de ge­lin­di­ği vakit her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şan­ma­ya­cak­tır. İl dı­şın­dan böl­ge­mi­ze ge­lecek olan çay üre­ti­ci­le­ri pan­de­mi ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de has­sa­si­yet­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­cak­tır. Bir sorun ya­şa­na­ca­ğı­na inan­mı­yo­rum” dedi. Çay üre­ti­ci­si Ahmet Ak­te­pe, “Üre­ti­ci­ler çay böl­ge­si­ne ge­lir­ken HES kod­la­rı­na ba­kı­la­rak gi­riş­le­ri sağ­lan­sın. İnsan­lar artık du­yar­lı. Geçen yıl sıkı ön­lem­ler alın­mış­tı. Çünkü kar­şı­mız­da tam ola­rak bil­me­di­ği­miz bir has­ta­lık sü­re­ci vardı. Bu yıl artık her şeyi bi­li­yo­ruz, üre­ti­ci­ler de yap­ma­sı ge­re­ke­ni bi­li­yor. Ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­te­ri­le­cek­tir, bir sorun ya­şa­na­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ali Kasap ise “Vi­rü­sün mu­tas­yo­na uğ­ra­dı­ğı bir sü­reç­te böl­ge­nin kır­mı­zı ol­du­ğu bir dö­nem­de­yiz. Üre­ti­ci­ler çayda gübre za­ma­nı gel­di­ği için artık yavaş yavaş böl­ge­ye gel­me­ye baş­la­ya­cak­lar. Üre­ti­ci­ler ola­rak geçen yıl hiç bil­me­di­ği­miz bir sü­re­ci bence ba­şa­rıy­la at­lat­tık. İl dı­şın­dan gelen üre­ti­ci­ler daha dik­kat­li dav­ra­na­cak­tır. Ancak yine de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı adına ku­ral­lar ko­nul­ma­lı­dır” dedi.


Haber Merkezi

Rize’de ‘risk azaltma’ planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedenini belirlendi

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nca pilot il se­çi­len Tür­ki­ye’nin en çok yağış alan ili Rize’de, bir yıl süren ça­lış­ma ile ‘İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ (İRAP) ha­zır­lan­dı.

Rize’de yüzde 96’sı sel ve he­ye­lan­la­rın neden ol­du­ğu afet­ler­de, can ve mal kay­bı­nın ya­şan­ma ge­rek­çe­le­ri or­ta­ya ko­nu­lan plan­da, ha­ta­lı ev ve yer­le­şim yeri se­çim­le­ri, dere ya­tak­la­rı­na ev ya­pıl­ma­sı, je­olo­jik etüt ya­pıl­ma­dan açı­lan ha­ta­lı yol­lar, ev yapan va­tan­daş­la­rın hiç­bir uz­man­dan bilgi al­ma­dan rast­ge­le yer­le­re ev in­şa­sı gibi tes­pit­le­re yer ve­ril­di. Vali Kemal Çeber, “De­re­le­ri­mi­zin içe­ri­sin­den ev sök­mek is­te­mi­yo­ruz. Bunun için hep be­ra­ber mü­ca­de­le ede­ce­ğiz” dedi. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Afet ve Acil Durum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı’nca İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­ma­sı için pilot il ola­rak se­çi­len Rize’de doğal afet­ler du­ru­mun­da risk teş­kil eden so­run­lar tes­pit edi­le­rek, ‘İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ ha­zır­lan­dı. 1 yıl­dır devam eden ça­lış­ma­lar­da Rize’de sel ve he­ye­lan­lar­da, risk teş­kil eden so­run­lar be­lir­len­di. Kent­te, yüzde 96’sı sel ve he­ye­lan­la­rın neden ol­du­ğu afet­ler­de, can ve mal kay­bı­nın ya­şan­ma ge­rek­çe­le­ri or­ta­ya ko­nul­du. 52 kurum ve ku­ru­luş ile kent­te­ki mes­lek oda­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin de önem­li katkı sağ­la­dı­ğı ça­lış­ma ve ana­liz­ler­de; ha­ta­lı ev ve yer­le­şim yeri se­çim­le­ri, dere ya­tak­la­rı­na ev ya­pıl­ma­sı, je­olo­jik etüt ya­pıl­ma­dan açı­lan ha­ta­lı yol­lar, ev yapan va­tan­daş­la­rın hiç­bir uz­man­dan bilgi al­ma­dan rast­ge­le yer­le­re ev in­şa­sı gibi tes­pit­le­re yer ve­ril­di.

VALİ: DE­RE­LERİMİZİN İÇERİSİNDEN EV SÖK­MEK İSTEMİYORUZ


Rize Va­li­si Kemal Çeber, kent­te il afet risk azalt­ma plan­la­rı için bir yıl­dır ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Rize’nin afet fo­toğ­ra­fı­nı çek­tik. Afet risk­le­ri­ni or­ta­ya çı­ka­ran çok kap­sam­lı ve çok de­tay­lı bir plan or­ta­ya koy­duk. Bun­dan sonra Rize’de ya­pı­la­cak tüm ya­tı­rım­lar ‘İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ dik­ka­te alı­na­rak ya­pı­la­cak. De­re­le­ri­mi­zin içe­ri­sin­den ev sök­mek is­te­mi­yo­ruz. Artık her sene sel gel­di­ğin­de, o selle be­ra­ber giden köp­rü­ler, kamu ya­tı­rım­la­rı ve özel ya­tı­rım­la­rı is­te­mi­yo­ruz. En önem­li­si de can kaybı is­te­mi­yo­ruz. Bunun için hep be­ra­ber mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Aynen vi­rüs­le mü­ca­de­le gibi afet mü­ca­de­le­si de top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ni kap­sa­yan bir mü­ca­de­le­dir. Top­lum­sal ola­rak bu mü­ca­de­le­yi yap­maz­sak hiç­bir ku­ru­mun tek ola­rak bu yükün al­tın­dan kalk­ma­sı müm­kün de­ğil­dir” dedi.

‘RİZE AFET­LER­DEN ÇOK ÇEKTİ’

Rize’nin afet­ler­den çok çeken bir vi­la­yet ol­du­ğu­nu söy­le­yen Vali Kemal Çeber, “Özel­lik­le su kay­nak­lı doğal afet­ler­den he­ye­lan, kaya düş­me­si ve sel gibi afet­ler­de Tür­ki­ye’de li­de­riz. Yıl­lık or­ta­la­ma 620 ci­va­rın­da irili ufak­lı afe­ti­miz olu­yor. Bir veya iki büyük afet ya­şa­rız. Ma­ale­sef can ka­yıp­la­rı­mız da olur. Hem coğ­ra­fi öze­lik­le­ri­miz hem fi­zi­ki şart­la­rı­mız, Rize’yi ve bu böl­ge­yi bu an­lam­da çok zor­lu­yor. Biz de bunun için her türlü ted­bi­ri almak için gay­ret edi­yo­ruz. Bu yıl ‘afet far­kın­da­lık eği­tim yılı’dır. İnsan­la­rı bi­linç­len­dir­me nok­ta­sın­da eli­miz­den gelen ne varsa ya­pa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.

‘RTEÜ’DE HE­YE­LAN UY­GU­LA­MA VE ARAŞ­TIR­MA MER­KEZİ KUR­DUK’


Rize Va­li­li­ği ile Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) ara­sın­da ‘Afet Far­kın­da­lık Eği­tim İşbir­li­ği’ pro­to­ko­lü im­za­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man da, “Bizim bir gö­re­vi­miz de bu­lun­duğu­muz top­lu­mun so­run­la­rıy­la il­gi­len­mek ve çözüm üret­mek­tir. İlimiz afet­ler ko­nu­sun­da has­sas bir il. Her yağ­mur yağ­dı­ğın­da türlü sı­kın­tı­lar ya­şı­yo­ruz. Çö­züm­ler nok­ta­sın­da ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz.
Üni­ver­si­te ola­rak yak­la­şık bir ay önce He­ye­lan Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi kur­duk” diye ko­nuş­tu.

HER YAĞ­MUR­DA KOR­KU­YO­RUZ’


Yöre sa­ki­ni İsmail To­pa­loğ­lu, “Bu­ra­da bi­raz­dan ba­kar­sın yağ­mur yağar, bir afet olur. Bu bölge afet­ler­den çok çekti. Benim de ara­zim he­ye­lan se­be­biy­le zarar gördü. Daha fazla can kaybı, mal kaybı ol­ma­dan çözüm bu­lun­ma­sı lazım” dedi.
Meh­met Yıl­maz ise, “Her yağ­mur­da kor­ku­yo­ruz, de­re­le­rin taş­ma­sın­dan en­di­şe edi­yo­ruz. Yan­lış yer­le­re evler ya­pı­yo­ruz, fazla ya­ğın­ca de­re­ler tı­ka­nı­yor ve önün­de ne varsa zarar ve­ri­yor. Artık ka­lı­cı çö­züm­ler üret­mek gerek” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Rize İl Özel İdaresi Yargıyı da dinlemiyor Bakanı da!

Da­nış­tay’ın iptal et­ti­ği ve yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı ver­di­ği Yeşil Yol’da ısrar eden Rize İl Özel İda­re­si, 2025 yı­lı­na kadar Yeşil Yol kap­sa­mın­da 12 adet yol iha­le­si ya­pa­cak. Ara­lık 2020’de ha­zır­la­nan 2020-2024 St­ra­te­jik Plan­da yer alan ya­tı­rım prog­ra­mın­da Yeşil Yol ıs­ra­rı­nı sür­dü­ren Rize İl Özel İda­re­si ile Va­li­lik, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­dı­ğı gibi Bakan’ın “mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­yın” şek­lin­de­ki ta­li­ma­tı­nı da din­le­mi­yor.

Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a 16.07.2020 tarih ve 7/32487 Esas Sa­yı­lı Ya­zı­lı Soru Öner­ge­si ile bazı so­ru­lar yö­nel­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Bakan’ın öner­ge­ye ver­di­ği ce­vap­ta, il mü­dür­lük­le­ri­ne “Mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uygun işlem tesis et­me­le­ri” yö­nün­de ver­di­ği ta­li­ma­tı ha­tır­lat­tı. Be­ka­roğ­lu, Rize Va­li­li­ği ve İl Özel İda­re­si­nin yargı ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­dı­ğı gibi Bakan’ın ta­li­ma­tı­nı da din­le­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, ye­ni­le­ye­rek ver­di­ği soru öner­ge­sin­de, “Yeşil Yol kap­sa­mın­da bu­lu­nan, yay­la­la­rı tah­rip eden yol in­şa­at­la­rı mah­ke­me ka­rar­la­rı­na ve Bakan’ın ‘mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı” ta­li­ma­tı­na rağ­men devam et­mek­te­dir. Yeşil Yol pro­je­si­nin uy­gu­la­yı­cı ku­ru­lu­şu olan DOKAP’ın 2021-2023 Eylem Planı Bel­ge­sin­de yay­la­lar­da yeni yol in­şa­at­la­rın­dan söz edil­mi­yor olsa da Rize İl Özel İda­re­si­nin Ara­lık 2020’de ha­zır­la­mış ol­du­ğu 2020-2024 St­ra­te­jik Pla­nın­da Tu­rizm Yol­la­rı ve Yeşil Yol­la­rın Ya­pı­mı baş­lı­ğı al­tın­da 2025 yı­lı­na kadar 12 adet yol iha­le­si ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­mek­te­dir.” dedi.
Rize İl Özel İda­re­si ve Rize Va­li­li­ği­nin yargı ka­rar­la­rı­nı umur­sa­ma­dı­ğı gibi, Bakan’ın yargı ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı yö­nün­de­ki ta­li­ma­tı­nı da dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı ifade eden Be­ka­roğ­lu, Bölge hal­kı­nın, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yan yet­ki­li­le­re olan gü­ve­ni­ni yi­tir­di­ği­ni, artık mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın da bir et­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı in­ti­ba­ına ka­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, Bakan Kurum’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:

  1. Rize İl Özel İda­re­si, St­ra­te­jik Bel­ge­de be­lir­til­di­ği gibi yeşil yol kap­sa­mın­da yeni yol iha­le­le­ri ya­pa­cak mıdır?
  2. Yar­gı­nın iptal ve yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­rar­la­rı­na rağ­men Rize İl Özel İda­re­si­nin yeşil yol ıs­ra­rı­nın ne­de­ni nedir?
  3. Bakan ola­rak mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı yö­nün­de ver­di­ği­niz ta­li­ma­tı Rize İl Özel İda­re­si­nin ye­ri­ne ge­tir­me­me se­be­bi nedir?
  4. Rize Va­li­li­ği ile İl Özel İda­re­si; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti­nin, Ana­ya­sa­sı­nın, Ya­sa­la­rı­nın ve Yar­gı­sı­nın üze­rin­de yahut dı­şın­da mıdır?
  5. Mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uya­rı­nı­za rağ­men uy­gu­la­ma­yan Rize İl Özel İda­re­si ve Rize Va­li­li­ği hak­kın­da so­ruş­tur­ma aça­cak mı­sı­nız?
    Haber: Mus­ta­fa SAKLI
« Older Entries Recent Entries »