Monthly Archives: Mart 2021

Rektör Karaman, TÜBİTAK Başkanını Ziyaret Etti

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Baş­ka­nı Prof. Dr. Hasan Man­dal’ı zi­ya­ret etti.

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Prof. Dr. Man­dal, RTEÜ’nün aka­de­mik eği­tim­de önem­li bir nok­ta­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek üni­ver­si­te bün­ye­sin­de devam eden ve ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nan araş­tır­ma pro­je­le­ri hak­kın­da Rek­tör Ka­ra­man’dan bilgi aldı.
Ken­di­le­ri­ni ma­ka­mın­da ağır­la­yan Prof. Dr. Man­dal’a te­şek­kür eden Rek­tör Ka­ra­man, üni­ver­si­te­ler­de­ki bi­lim­sel pro­je­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı ve top­lu­mun ih­ti­yaç­la­rı­na cevap ver­me­si nok­ta­sın­da TÜBİTAK Baş­ka­nı­nın her zaman des­tek ol­duk­la­rı­nı ifade etti. Gö­rüş­me­de, Rize ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­si için çok önem­li bir bi­lim­sel ça­lış­ma olan “Çay Bit­ki­si Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı” pro­je­si ile devam eden diğer pro­je­ler ko­nu­şul­du ve RTEÜ’nün ar-ge bo­yu­tu­nu daha da ge­liş­tir­mek için is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­du.

Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN

Karadeniz Sahil Yolu’nda 3 ayrı kaza: 2 yaralı

Rize’den Trab­zon’a giden sü­rü­cü­sü ve pla­ka­sı öğ­re­ni­le­me­yen oto­mo­bil, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu, Ha­va­li­ma­nı böl­ge­sin­de kont­rol­den çıkıp, önün­de giden başka bir oto­mo­bi­le çarp­tı.

TRAB­ZON’da, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu’nda yak­la­şık 500 metre me­sa­fe­de mey­da­na gelen 3 ayrı ka­za­da 2 kişi ya­ra­lan­dı. Top­lam 11 ara­cın ka­rış­tı­ğı ka­za­lar ne­de­niy­le yak­la­şık 1 saat ak­sa­yan ula­şım, araç­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan nor­ma­le döndü.
Rize’den Trab­zon’a giden sü­rü­cü­sü ve pla­ka­sı öğ­re­ni­le­me­yen oto­mo­bil, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu, Ha­va­li­ma­nı böl­ge­sin­de kont­rol­den çıkıp, önün­de giden başka bir oto­mo­bi­le çarp­tı. Bu sı­ra­da ar­ka­dan gelen 4 araç da ka­za­ya ka­rış­tı. Kaza son­ra­sı yolda uzun araç kuy­ru­ğu olu­şur­ken, 500 met­re­lik yolun 2 fark­lı nok­ta­sın­da iki ayrı kaza daha ya­şan­dı. Ka­za­lar­da 2 kişi ya­ra­lan­dı. Çev­re­de­ki­le­rin ih­ba­rı üze­ri­ne kaza ye­ri­ne sağ­lık, it­fa­iye ve polis ekip­le­ri sevk edil­di. İlk mü­da­ha­le­le­ri kaza ye­rin­de ya­pı­lan ya­ra­lı­lar, am­bu­lans­lar­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Te­da­vi­ye alı­nan ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu be­lir­til­di. Ka­za­lar ne­de­niy­le ak­sa­yan ula­şım, araç­la­rın yol­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan yak­la­şık 1 saat sonra ye­ni­den nor­ma­le döndü.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Süper Lig’de dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı iki maçta 6 puan top­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yeni tek­nik di­rek­tör ile uyum ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve fut­bol­cu­la­rın öz güven ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Süper Lig’de dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı iki maçta 6 puan top­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yeni tek­nik di­rek­tör ile uyum ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve fut­bol­cu­la­rın öz güven ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Kar­tal, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile camia ola­rak ke­net­len­dik­le­ri­ni, yö­ne­tim ve şeh­rin bü­tün­leş­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Bü­lent Uygun’un oyun­cu­la­rın için­de­ki mü­ca­de­le az­mi­ni ye­ni­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kar­tal, “İlk ma­çı­mız­da Ata­kaş Ha­tays­por’u kendi sa­ha­mız­da yen­me­yi ba­şar­dık. Ar­dın­dan şam­pi­yon­lu­ğun en güçlü aday­la­rın­dan Ga­la­ta­sa­ray’ı dep­las­man­da 4-3 yen­dik. İki maçta al­dı­ğı­mız 6 puan alt sı­ra­lar­dan uzak­la­şa­rak rahat nefes al­ma­mı­zı sağ­la­dı.” dedi.
“Tomas hoca ile dönem dönem iyi maç­lar oy­na­dık ama Ma­lat­ya dep­las­ma­nı son­ra­sı kan de­ği­şik­li­ği­ne git­mek zo­run­da kal­dık. Su­mu­di­ca’nın geç­miş­te­ki ba­şa­rı­la­rı bizi ya­nılt­tı.
Açık­la­ma­la­rı, yak­la­şım­la­rı oyun­cu­lar ve camia üze­rin­de olum­suz etki yaptı. Bizim için yan­lış bir ter­cih­ti. Ay­rı­lık ka­ra­rı son­ra­sı ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cu Bü­lent Uygun ho­ca­mız ile ça­lış­ma­ya karar ver­dik. Yeni ho­ca­mız ile çok iyi bir uyum ya­ka­la­dık. Oyun­cu­lar iki maçta 6 pu­anın ya­nın­da ye­ni­den öz gü­ven­le­ri­ni ka­zan­dı.”
Ka­za­nı­lan iki ga­li­bi­ye­tin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı bil­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Kar­tal, “Ligde en az 40 puan ba­ra­jı­na ulaş­mış ol­ma­lıy­dık. Biz de ek­sik­le­ri­mi­zin far­kın­da­yız. Ho­ca­mız ile bu an­lam­da uyum için­de ça­lı­şı­yo­ruz. İyi an­la­şı­yo­ruz ve iyi şey­ler ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Kar­tal, “Ka­za­nı­lan iki ga­li­bi­yet ile her şey bit­me­di.” ifa­de­si­ni kul­la­na­rak, “Önü­müz­de ligin sonu yak­laş­tık­ça zor­luk de­re­ce­si ar­ta­cak bir yarış var. Bu zorlu ya­rı­şın so­nu­nu güzel ge­tir­mek için tüm gay­re­ti­miz ile ça­lı­şı­yo­ruz.” şek­lin­de görüş be­lirt­ti.


Haber Merkezi

Fatih Terim Ve Ümit Davala PFDK’ya Sevk Edildi

Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Fatih Terim ve yar­dım­cı ant­re­nör Ümit Da­va­la, Çay­kur Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­sın­da ha­ka­ret et­tik­le­ri se­be­biy­le Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ted­bir­li ola­rak sevk edil­di.

PFDK ka­rar­la­rı açık­lan­dı. Açık­la­nan ka­rar­lar­da Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü ve yar­dım­cı ant­re­nör Ümit Da­va­la Çay­kur Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­sın­da ha­ka­ret et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le di­sip­lin ku­ru­lu­na sevk edil­di­ği be­lir­til­di. TFF resmi in­ter­net si­te­sin­den açık­la­nan PFDK ka­rar­la­rı şu şe­kil­de:
“Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü tek­nik so­rum­lu­su Fatih Terim’in 19.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray -Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 23.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ant­re­nö­rü Ümit Da­va­la’nın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 23.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’nün 19.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray -Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Ta­li­ma­tı’nın 8/12 ve 8/13 mad­de­le­ri uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne, Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü ant­re­nö­rü Yıl­maz Bal’ın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ve COVİD-19 Sal­gı­nı Ne­de­niy­le Mü­sa­ba­ka­lar­da Uy­gu­la­na­cak Ted­bir­le­re İliş­kin Ta­li­mat’ın 6/4 mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Yeni Ma­lat­yas­por Ku­lü­bü fut­bol­cu­su Te­ena­ge Lin­ga­ni Ha­de­be’nin 20.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “kural dışı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 43. mad­de­si uya­rın­ca 21.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü’nün 20.03.2021 ta­ri­hin­de kulüp sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan “sport­men­li­ğe ay­kı­rı açık­la­ma­lar” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 38. mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi’nin 20.03.2021 ta­ri­hin­de kulüp sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan “sport­men­li­ğe ay­kı­rı açık­la­ma­lar” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 38. mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü tek­nik so­rum­lu­su Ri­car­do Ma­nu­el Da Silva Sa Pinto’nun 20.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 36. mad­de­si uya­rın­ca ve “ted­bi­re uy­ma­ma­sı” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 50. mad­de­si uya­rın­ca 21.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü gö­rev­li­si So­ti­ri­os Ro­us­sis’nın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ve 2020-2021 Se­zo­nu Süper Lig Mü­sa­ba­ka­la­rı Sta­tü­sü’nün 5/9 mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Be­şik­taş Ku­lü­bü’nün 21.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Be­şik­taş -Fe­ner­bah­çe Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ile COVİD-19 Sal­gı­nı Ne­de­niy­le Mü­sa­ba­ka­lar­da Uy­gu­la­na­cak Ted­bir­le­re İliş­kin Ta­li­mat’ın 9/3 mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi

BAL’da 4 Rize takımı aynı grupta kozlarını paylaşacak

Bu sezon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de (BAL) yer alan 4 Rize ta­kı­mı, bir üst tura çı­ka­bil­mek için aynı grup­ta mü­ca­de­le edecek.

2020-2021 se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) grup­la­rı açık­lan­dı. Rize’yi İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por’un tem­sil ede­ce­ği BAL Ligi 17 Nisan ta­ri­hin­de baş­la­ya­cak. 4 Rize ta­kı­mı bu sezon 8. Bölge, 3. Grup­ta mü­ca­de­le ede­cek­ler. Bu sezon BAL’a ka­tı­lan 266 takım, 9 ayrı böl­ge­de, 4 ta­kım­lı 12, 5 ta­kım­lı 22 ve 6 ta­kım­lı 18 grup­ta olmak üzere top­lam 52 grup­ta mü­ca­de­le ede­cek­ler. 4 ta­kım­lı grup­lar üç dev­re­li lig usu­lü­ne göre, 5 ve 6 ta­kım­lı grup­lar çift dev­re­li lig usu­lü­ne göre oy­na­na­cak. Lig so­nun­da grup bi­rin­ci­le­ri bir üst tura ka­tı­la­rak bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rıy­la 3. Lige yük­sel­me fır­sa­tı­nı devam et­ti­rir­ken, so­nun­cu sı­ra­da grubu ta­mam­la­yan takım ise ama­tör küme li­gi­ne dü­şecek. Bölge bi­rin­ci­li­ği­ne ka­tıl­ma hakkı ka­za­nan 52 takım, 5,6 ve 7 ta­kım­lı grup­la­ra ay­rı­la­cak­lar ve bu mü­ca­de­le­ler so­nun­da şam­pi­yon olan 9 takım 3. Lige yük­se­lecek. Grup­la­rın fiks­tür çe­ki­mi 26 Mart Cuma günü ger­çek­leş­ti­ri­lecek.


Haber Merkezi

KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK

Dünya Posta Birliğinin (UPU) düzenlediği “Uluslararası Mektup Yazma Yarışması’nın” konusu bu yıl, “Ailenden Birine Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz” oldu. Türkiye’de PTT AŞ tarafından organize edilen yarışmaya katılacak olan 9-15 yaş arası gençlerden dereceye girenlere, çeşitli ödüller verilecek.

PTT kapatılacak mı? Coronavirüs nedeniyle hangi işlemler yapılacak? PTT  koronavirüs tedbirleri

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Dünya Posta Birliğinin düzenlediği mektup yazma yarışmasına katılım için ülkemizin gençlerine bir fırsat sunuyor. Yarışma; dijital iletişim kanallarının giderek yaygınlaştığı günümüzde, mektup kültürünün canlandırılmasının yanı sıra gençlerin düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmeyi hedefliyor.
Ülkemizden yarışmaya katılanların mektupları, alanında uzman PTT AŞ yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Mektubun yapısı, konuya bağlılık, yaratıcılık ve dilin kullanımı gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı değerlendirme sonucunda birinci seçilecek mektup, UPU’ya gönderilerek, diğer ülkelerde birinci olan mektuplarla yarışacak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek. UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri ise, her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu belirleyecek.
Ödüller Sahiplerini Bulacak
Dereceye giren 3 yarışmacıya PTT AŞ tarafından çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda 1’inci olan yarışmacıya 1500 TL, tablet bilgisayar ve kişisel pul albümü, 2’nci olan yarışmacıya 1000 TL ve kişisel pul albümü, 3’üncü olan yarışmacıya ise 500 TL ve kişisel pul albümü hediye edilecek. UPU’nun ülke birincileri arasından yapacağı değerlendirme sonucunda ise 1’inci olan yarışmacıya altın, 2’nci olan yarışmacıya gümüş ve 3’üncü olan yarışmacıya bronz madalyanın yanı sıra ilk üçe giren yarışmacılara katılım sertifikaları takdim edilecek. UPU tarafından belirlenecek bazı mektuplara da özel mansiyon ödülü verilecek.
Katılımcılar Mektuplarını PTT İş Yerlerinden Gönderecek
Katılımcıların, kendi el yazıları ile yazmış oldukları mektupları (içerisine çizimler de eklenebilir) ve gerekli belgeleri 9 Nisan 2021 tarihine kadar PTT iş yerlerinden göndermeleri gerekiyor. Katılımcıların mektuplarını Türkçe ya da doğrudan İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde 800 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlaması şartı bulunuyor. Yarışma sonuçları 26 Nisan 2021 tarihinde ilan edilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen tüm yarışmacılar ilgili detaylara http://www.ptt.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Rize Mavi Kategoriye Girme Yolunda Hızla İlerliyor

Rize’de geç­ti­ği­miz hafta pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 330 ki­şi­ye top­lam­da 625 bin 59 lira idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, bu hafta ise bu sayı yarı ya­rı­ya dü­şe­rek ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 162 ki­şi­ye top­lam­da 293 bin 850 TL idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize'de hastaneler randevulu sisteme geçti - Sağlık son dakika haberler

Rize ge­ne­lin­de il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler kap­sa­mın­da 8–14 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 6 iş­let­me­ye 18 bin 900 TL, 20 yaş altı so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 69 ki­şi­ye 118 bin 350 lira, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 300 lira ve so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 85 ki­şi­ye ise 150 bin 300 tl olmak üzere top­lam­da 162 ki­şi­ye 293 bin 850 TL para ce­za­sı ke­sil­di.
Geç­ti­ği­miz hafta yani 8–14 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da ise ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 330 ki­şi­ye top­lam­da 625 bin 059 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­mış­tı. 2 hafta ara­sın­da ki farka ba­kıl­dı­ğın­da ise geçen haf­ta­ya na­za­ran ceza sa­yı­sı­nın yarı ya­rı­ya düş­tü­ğü dik­kat­ler­den kaç­ma­dı.
Rize’de ya­şa­yan Hasan Çelik isim­li va­tan­daş de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği­ni ve Ri­ze­li­ler’in ku­ral­la­ra daha fazla uy­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Rize’de va­tan­daş­lar daha fazla ku­ral­la­ra uy­ma­ya baş­la­dı. De­ne­tim­ler iyi, sü­rek­li uya­rı­yor­lar. As­lın­da uya­rıl­ma­ya da gerek yok, her­kes üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bir başka va­tan­daş Hayri Ka­val­cı ise “Va­tan­daş­lar ku­ral­la­ra biraz daha uy­ma­ya baş­la­dı. Alış­tık artık. Ben ken­dim­den örnek ve­re­yim, maske ya­sa­ğı kalk­sa bile ben kışın maske ta­ka­ca­ğım. Me­mur­la­rı­mı­za da yar­dım­cı ol­ma­mız lazım, ku­ral­la­ra uymak lazım” dedi.

Haber Merkezi

RTEÜ “Engelsiz Üniversite” Ödülünü Aldı

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 9 ka­te­go­ri­de 1075 baş­vu­ru­nun ol­du­ğu 2020 Tür­ki­ye Eri­şi­le­bi­lir­lik Ödül­le­rin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si “En­gel­siz Üni­ver­si­te” ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni seçip, ilk 50 bine girene maaş gibi  burs - Haberler

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu ve çok sa­yı­da da­vet­li­nin yer al­dı­ğı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­sin­de­ki Tür­ki­ye Eri­şi­le­bi­lir­lik Ödül­le­ri Tö­re­ni’ne Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man da ka­tıl­dı.
Tö­ren­de ko­nu­şan Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, 19 yıl­lık hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de en­gel­li hak­la­rı ve en­gel­li hiz­met­le­rin­de mo­dern yak­la­şım­lar­la yeni bir viz­yon or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın eşi Emine Er­do­ğan ise, ödül alsın veya al­ma­sın gelen her baş­vu­ru­nun in­san­lı­ğın hay­rı­na bir gay­ret ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, ödül sa­hip­le­ri ya­nın­da fikir üre­ten ka­tı­lım­cı­la­rı da gö­nül­den teb­rik etti.
Üre­ti­len fi­kir­le­rin her bi­ri­nin günün bi­rin­de in­san­lı­ğın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­ğı­nı ak­ta­ran Emine Er­do­ğan, dün­ya­da 1 mil­yar­dan fazla en­gel­li bi­re­yin bu­lun­du­ğu­nu, bu sa­yı­nın ne­re­dey­se dünya nü­fu­su­nun yüzde 15’ine kar­şı­lık gel­di­ği­ni söy­le­di. Emine Er­do­ğan, 2020 yı­lı­nın Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Eri­şi­le­bi­lir­lik Yılı ola­rak ilan edil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. 9 ka­te­go­ri­de de­re­ce­ye gi­ren­le­rin “jüri” ve “halk oy­la­ma­sı” yön­te­miy­le ayrı ayrı be­lir­len­di­ği ödül tö­re­nin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si “En­gel­siz Üni­ver­si­te” ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci oldu. Ödül RTEÜ adına Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man’a tak­dim edil­di.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries Recent Entries »