Monthly Archives: Mart 2021

ARDEŞEN BELEDİYESİ KURUYAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİNİ DİKİYOR

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si, Şehir mer­ke­zi, park ve yeşil alan­lar­da­ki ku­ru­yan ve hasta ağaç­la­rın ye­ri­ne yeni ve mev­si­me uygun daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için Be­le­di­ye ekip­le­ri ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi.

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Park Bahçe ve Sera Bi­ri­mi İlçe ge­ne­lin­de­ki yeşil alan­lar başta ol­mak­la bir­lik­te şehir mer­ke­zi ge­çi­şi ve şehir içi orta re­füj­ler­de has­ta­la­nan ve ku­ru­yan ağaç­la­rı sö­ke­rek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz mev­si­mi­ne uyum­lu ve daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için kol­la­rı sı­va­dı.
Hava mu­ha­le­fe­ti­nin imkan ver­di­ği süre için­de ive­di­lik­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ekip ha­va­nın uygun ve tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun daha az ol­du­ğu hafta so­nu­nu avan­taj sa­ya­rak şehir mer­ke­zi orta re­füj­de­ki yeşil alan­da 300 adet mavi ladin cinsi ağaç fi­da­nı­nı dik­me­ye baş­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

28 Şubat Darbesinden neden Hesap Sorulmadı?

Ta­ri­he post mo­dern darbe ola­rak geçen, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin (denk bütçe)en ba­şa­rı­lı hü­kü­met­le­rin­den biri olan, Er­ba­kan ön­der­li­ğin­de­ki RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti­ni, iki sahte şeyh;
Müs­lüm Gün­düz, Ali Kal­kan­cı ve pav­yon ka­dı­nı Fa­di­me Şahin’in piyon ola­rak kul­la­nı­lıp, algı ope­ras­yo­nuy­la med­ya­nın da te­tik­le­me­siy­le, beşli çete de­di­ği­miz (TİSK, TESK, DİSK, TÜRK-İŞ ADD, ÇYDD vb.), Tür­ki­ye’nin ba­ron­la­rı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, Cun­ta­cı Ka­ra­da­yı ve Çevik bir ön­der­li­ğin­de­ki dar­be­ci Vatan ha­in­le­ri ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı!
Oysa, RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti, kur­du­ğu havuz sis­te­miy­le Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez denk bütçe ya­pı­lıp, fa­iz­ci hor­tum­cu­la­rın bo­ru­la­rı ke­sil­di, ha­vu­za bi­ri­ken pa­ray­la İşçi, memur, Çift­çi, yüzde yüz zam ala­rak bol­luk ve be­re­ke­te ka­vuş­muş­tu!
İşçi ve memur ta­ri­hi­nin en yük­sek zam­mı­nı alır­ken, bağlı ol­duk­la­rı sen­di­ka­lar neden hü­kü­me­te kar­şıy­dı­lar ina­nı­lır gibi değil !
Bin yıl sü­recek de­ni­len 28 Şubat Dar­be­si sü­re­sin­ce, bin­ler­ce inanç­lı insan zülüm gördü, öğ­ren­ci­ler okul­la­rın­dan atıl­dı, bir çoğu tar­tak­lan­dı, imam hatip okul­la­rın ka­pı­la­rı­na kilit vu­rul­du!!
Bun­la­ra des­tek veren si­ya­si ak­tör­le­ri biz unut­ma­dık, mil­let­te unut­ma­dı ki, ilk se­çim­de ta­ri­hin çöp­lü­ğün­de yer­le­ri­ni al­dı­lar !!..
14 Tem­muz 1995’te Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si Sivas Hem­şi­re­lik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu me­zu­ni­yet tö­re­nin­de ya­şa­nan skan­da­lı Türk halkı ek­ran­lar­dan gördü, Ek­ran­lar­da asla bu­ra­da yemin ede­mez­sin diyen dö­ne­min sem­bol isim­le­rin­den cun­ta­cı Prof. Ser­vet Özgür, acaba vic­da­nıy­la he­sap­laş­tı mı ?
Ceza evine düşen ve baş ör­tü­sün­den do­la­yı bin­ler­ce hanım kar­de­şi­miz okul­lar­dan ka­mu­dan mes­lek­ten atıl­dı!!
On­la­rın hak­la­rı geri ve­ri­lip iade edil­di mi?
Türk si­lah­lı kü­vet­le­ri­nin her ka­de­me­sin­de çok ba­şa­rı­lı as­ker­ler ko­mu­tan­lar, sırf inanç­la­rın­dan do­la­yı, eş­le­ri­nin baş­la­rı ka­pa­lı­dır diye, YAŞ ka­ra­ran­la­rıy­la sözde ir­ti­cai fa­ali­yet­ler se­be­biy­le or­du­dan atı­lıp, hak­la­rı gi­yi­lip vic­dan­la­rı ya­ra­lan­dı, âmâ on­la­rın yer­le­rin kâ­inat pa­pa­zı­na iman eden, be­yin­le­ri­ni 1 do­la­ra satan,15 tem­muz dar­be­si­ni yap­ma­ya kal­kan vatan haini fetö’cüler yer­leş­ti­ril­di!
Çünkü 28 Şubat dar­be­si­ne en büyük des­te­ği CİA ajanı fe­ten­ya­hu’nunun ver­di­ği­ni unut­ma­dık !
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin en nazik Baş­ba­kan­la­rın­dan, ağır sa­na­yi ham­le­si­ni baş­la­tan, Kıb­rıs’ın ger­çek fa­ti­hi, 4 Par­ti­si, hiç bir olaya taş­kın­lı­ğa, bö­lü­cü fa­ali­yet­le­re bu­laş­ma­dı­ğı halde, dar­be­ci Ke­ma­list­ler ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lıp, mağ­dur edil­me­si­ne rağ­men kim­se­ye küs­me­di,o daima mil­le­ti­nin ya­nın­day­dı.
28 Şubat dö­ne­min­de Er­zu­rum Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı dar­be­ci Tuğ­ge­ne­ral Osman Özbek denen şe­ref­siz, Baş­ba­kan Nec­met­tin Er­ba­kan’ı hac zi­ya­re­ti se­be­biy­le hedef almış ve ha­ka­ret­ler yağ­dı­rır­ken, acaba bunun he­sa­bı ona so­rul­du mu ?
28 Şubat 1000 yıl sü­recek diyen, Dar­be­nin 2 nu­ma­ra­lı ismi ,Çevik bir başta olmak üzere, dar­be­ye te­şeb­büs­ten mü­eb­bet­le yar­gı­la­nan, 76 tu­tuk­lu sa­nık­la baş­la­nan da­va­da 19 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Emek­li Or­ge­ne­ral Çevik Bir, Emek­li Or­ge­ne­ral Çetin Doğan, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Erol Öz­kas­nak, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Kenan Deniz ve Tuğ­ge­ne­ral İdris Ko­ralp tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üzere ser­best bı­ra­kıl­dı !..
Böy­le­ce 28 Şubat da­va­sın­da ceza evin­de kısa süre ka­lan­lar, skan­dal bir şe­kil­de tah­li­ye edil­di!
Dar­be­yi ya­pan­lar ak­lan­dı, ama, kum­pas­la bir çok mağ­dur hala ceza evin­de ,yada el­le­rin­den alı­nan Hak­la­rı iade edil­me­di!.
Mil­let ira­de­si­ne, mil­le­tin de­ğer­le­ri­ne ,inan­cı­na ya­pı­lan bu dış des­tek­li dar­be­ci Cun­ta­cı­lar’dan bu zulmü ya­pan­lar­dan, bu­gü­ne kadar neden ye­te­rin­ce hesap so­rul­ma­dı, bu mil­le­tin vic­da­nın­da Kara bir leke ola­rak kal­mış­tır..
Hep­si­nin ortak derdi, mil­let ira­de­si­ne pran­ga vur­mak olan başta 28 Şubat post­mo­dern dar­be­si olmak üzere,15 Tem­muz dar­be­si­ni yapan Vatan ha­in­le­ri­ni la­net­li­yo­rum.
Bu arada ,28 Şubat sü­re­ci­nin sem­bol isim­le­rin­den, ders­le­re ba­şör­tü­lü gir­di­ği ge­rek­çe­siy­le öğ­ret­men­lik­ten ihraç edi­lip, 14 yıl sonra gö­re­vi­ne dönen ve geçen ocak ayın­da vefat eden Ze­ki­ye Yağ­mur­cu kar­de­şi­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.

TÜRKİSTANDA ŞEHİT EREN BÜLBÜL ÇEŞMESİ

Al­man­ya’daki ha­yır­se­ver in­san­la­rı­mı­zın yar­dım­la­rıy­la Af­ga­nis­tan’ın Güney Tür­kis­tan Böl­ge­sin­de Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı böl­ge­de sağ­lık­lı su içil­me­si için Şehit Eren Bül­bül adına çeşme ya­pıl­dı.

Af­ga­nis­tan’ın Türk nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı Güney Tür­kis­tan Şi­bir­gan da İçme Suyu hay­rat­la­rı devam edi­yor.
Al­man­ya Ham­burg’dan ha­yır­se­ver Türk­le­rin yar­dım­la­rıy­la Maçka’da Pkk bö­lü­cü ha­in­le­ri ta­ra­fın­dan şehit edi­len Eren Bül­bül adına çeşme ya­pıl­dı. 17 Ha­zi­ran 2017 yı­lın­da Maçka’da Pkk’lı ha­in­ler ta­ra­fın­dan 15 ya­şın­da Şehit edi­len Eren Bül­bül adına ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan çeş­me­den bölge hal­kı­nın sağ­lık­lı su iç­me­si sağ­lan­dı. Böl­ge­de Türk nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı sağ­lık­lı içme su­yu­nun bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­ti­le­rek baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sıy­la bir­çok çeşme ya­pıl­dı­ğı da be­lir­til­di. Güney Tür­kis­tan’daki Eren Bül­bül çeş­me­si­nin ya­pı­mın­da Ham­burg­lu ha­yır­se­ver­ler­den Metin Akyol, Ayhan Kar­puz, Taner İbiş, Yaşar Mutlu, Tuğ­can Öz­de­mir, Hasan Yü­rek­li, Refik Yıl­dız, Taner Taf­lan, Tev­fik Kaya, Hasan Kaya, Bü­lent Çan­ka­ya ve İhsan Erdem yar­dım­da bu­lun­du.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TAHSİN BAYRAMOĞLU’NDAN ”OVİT BOŞUNA YAPILDI” SÖZÜNE TEPKİ

Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu­nu 12 ay ula­şı­ma açık tut­mak ve yol stan­dar­dı­nı kı­sal­ta­rak gü­ven­li du­ru­ma ge­tir­mek için 6 yılda de­li­ne­rek hiz­me­te açı­lan Ovit Tü­ne­li için Haber Türk de söy­le­nen­le­re Er­zu­rum’dan eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu sert bir şe­kil­de tepki gös­ter­di.

Er­zu­rum­lu si­ya­set­çi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu İYİ Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ve parti söz­cü­sü Çay­ka­ra­lı Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu’nun dün akşam Ha­ber­türk­te­ki prog­ram­da söy­le­di­ği söz­le­re tepki gös­ter­di. Er­zu­rum’da ANAP ve AK Parti’de uzun yıl­lar si­ya­set yap­mış İspir il­çe­si­nin 25 yıl İl Genel Mec­lis Üye­li­ğin­de bu­lu­nan ve Ovit Kırık Tü­nel­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da yıl­lar­dır böl­ge­nin sesi olan Tah­sin Bay­ra­moğ­lu İyi Parti söz­cü­sü­nün te­le­viz­yon­da söy­le­di­ği söz­le­ri­ni çok an­lam­sız bul­du­ğu­nu söy­le­di. Tah­sin Bay­ra­moğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da’Ovit yıl­lar­ca ve­ri­len aman­sız mü­ca­de­le so­nu­cu Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın titiz ta­ki­bi ve emir­le­ri so­nu­cu de­lin­miş­tir. 14.300 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü Ovit Tü­ne­li ne bo­şu­na ya­pıl­dı ne har­ca­nan para is­raf­tır, ne Tünel is­raf­tır. Ovit Tü­ne­li ya­pıl­dı Ri­ze-Er­zu­rum 12 ay açık tu­tul­du. De­va­mın­da ya­pı­mı halen devam eden Kırık ve Dallı Kavak Tü­nel­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da Ka­ra­de­niz Doğu Ana­do­lu’ya en kısa ka­ra­yo­luy­laula­şı­la­cak yer ola­cak­tır.
Er­zu­rum Li­ma­na ka­vu­şa­cak
Er­zu­rum li­ma­nı­na bu yol ve tü­nel­ler sa­ye­sin­de ka­vu­şa­cak. Ovit si­ya­se­tin­de Er­zu­rum göç veren değil göç alan şehir du­ru­mu­na ge­le­cek­tir. Er­zu­rum Bü­yük­şe­hir ama sü­rek­li göç niye ve­ri­yor iş­siz­lik­ten do­la­yı. Bugün Bursa’da, An­ka­ra’da ve İstan­bul’da mil­yon­la­ra varan Er­zu­rum­lu var. Hem­şe­ri­le­ri­miz bu şe­hir­le­re bu­ra­da iş bu­la­ma­dı­ğı için gitti. Uzak­tan kaval çalan ki­şi­le­rin söy­le­mi bizi üz­müş­tür. Ovit Er­zu­rum’u göç veren değil göç alan du­ru­ma ge­ti­re­cek­tir. Ovit bizim ha­ya­li­miz­di ve çok şükür ger­çek oldu. Şimdi yo­lu­nu da ta­mam­lar­sak Er­zu­rum böl­ge­nin ti­ca­ret mer­ke­zi ola­cak­tır. Er­zu­rum dı­şın­da iş yapan işa­dam­la­rı­mız güç­le­ri­ni İşle­ri­ni ula­şı­mı uygun ol­du­ğu için önü­müz­de­ki yıl­lar­da Er­zu­rum’a böl­ge­ye ge­ti­re­cek­ler­di inan­cın­da­yım. Ovit Tü­ne­li­ni yap­tı­ran Cum­hur­baş­ka­nı­mız Er­do­ğan Kırık ve Dallı Kavak tü­nel­le­ri­ni de ta­mam­la­ya­cak­tır. Bu ko­nu­da des­te­ği­ni her zaman gör­dük ve ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE’NİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

2 Mart 1918 Rize’nin kur­tu­lu­şu. Rize ili­nin adı ile il­gi­li ola­rak de­ği­şik gö­rüş­ler ileri sü­rül­müş­tür; Yu­nan­ca pi­rinç an­la­mı­na gelen Rhi­sos, Rumca ‘da “RIZA” ola­rak dağ eteği an­la­mın­da kul­la­nıl­mış­tır. Os­man­lı­ca ‘da ise “RİZE” ufak kı­rın­tı, dö­kün­tü an­la­mın­da­dır. Ay­rı­ca Er­zin­can’ın Sa­ka­lar dö­ne­min­de­ki “Eriza” olan adı­nın ba­şın­da­ki “e” se­si­nin düş­me­si ile adaş ola­rak Rize için de kul­la­nıl­dı­ğı ifade edil­mek­te­dir.
Rize ili ve çev­re­si­nin bi­li­nen ilk hakim aha­li­si, bi­tiş­ken dilli ve Asya kö­ken­li ka­vim­ler­dir. Bun­lar Rize ve çev­re­sin­de tarım ve hay­van­cı­lık­la ge­çi­nen yer­le­şik top­lu­luk­la­rı­dır. Bu top­lu­luk­lar­dan “KUL­KU-KULK­HA”ların adına, Er­zu­rum yö­re­si­ni kendi ül­ke­si­nin top­rak­la­rı­na katan URAR­TU kralı II. SAR­DUR (M.Ö. 765-735) ‘un Çıl­dır gö­lü­nün gü­ne­yin­de Taş­köp­rü kö­yü­nün üs­tün­de­ki ka­ya­lık­la­ra kaz­dır­dı­ğı çivi ya­zı­lı ki­ta­be­de rast­lan­mış­tır.
M.Ö. 2000’lerde Kaf­kas dağ­la­rı ile Ka­ra­de­niz’in ku­ze­yin­de ya­şa­yan Kim­mer­ler’in Ül­ke­si, M.Ö. 720 yıl­la­rın­da Sa­ka­lar ta­ra­fın­dan işgal edil­di. Kim­mer­ler’in Azak de­ni­zi ile Kaf­kas­lar ara­sın­da ya­şa­yan kolu, Sa­ka­lar’ın bas­kı­sı ile M.Ö. 714 yıl­la­rın­da yurt­la­rı­nı bı­ra­ka­rak Aras ve Çoruh nehri boy­la­rın­ca ya­yıl­dı­lar. Kim­mer­ler’in bu ilk göç­le­ri, en eski des­ta­ni Gür­cis­tan ta­ri­hi olan “Kart­lis-Çk­hov­re­be”da kart­li (Gür­cis­tan) ve kom­şu­la­rı­nı esa­re­te al­dık­la­rı ilk se­fe­ri diye anıl­mak­ta­dır. Daha son­ra­la­rı Kı­zı­lır­mak ve Adana Böl­ge­si­ne kadar hakim olan Kim­mer­ler’den, Trab­zon-Bay­burt ara­sın­da­ki Kemer dağı, Rize Ça­ye­li İlçesi çı­kı­şın­da­ki Kemer köyü, Kı­zı­lır­mak bo­yun­da­ki Ge­me­rek ile Kars’ın do­ğu­sun­da yer alan Ümrü gibi coğ­raf­ya ad­la­rı gü­nü­mü­ze kadar gel­miş­tir.
Aşağı Tuna ve Kar­pat­la­ra kadar Doğu Av­ru­pa’ya hakim olan Sa­ka­lar M.Ö. 680 yı­lın­da ken­di­le­ri­ne itaat et­me­yen son Kim­mer­ler’i de ye­ne­rek Azer­bay­can ve Gür­cis­tan’a ya­yıl­dı­lar. Saka Kralı MA­DO­VA’nın M.Ö. 626’da Med­ler’ce hile ile öl­dü­rül­me­si üze­ri­ne He­re­dot’un an­dı­ğı “Asya’da 28 yıl süren Sa­ka­la­rın hâ­ki­mi­yet­le­ri” sona erdi.

Saka göç­le­ri sı­ra­sın­da, Aşağı Çoruh ve Ri­ze-Ba­tum ara­sı­na “Kalaç” adlı bir Türk boyu yer­leş­miş­tir. Bu boyun yer­leş­ti­ği böl­ge­ye, M.S. 150 yıl­la­rın­da ya­zı­lan PTO­LE­ME­US’un coğ­raf­ya­sın­da Ka­lar­zen, Gürcü kay­nak­lar­da ise Klarc-et (=Klarç yurdu) den­mek­te­dir. Ba­tom-Ri­ze ara­sın­da gü­ney­den Ka­ra­de­niz’e esen sıcak rüz­gar­lar hala “Kalaş yeli” ola­rak anıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca Rize yö­re­sin­de­ki Türk­men/Oğuz top­lu­lu­ğu için­de yer alan Askur Bo­yu­nun Rize’nin do­ğu­sun­da­ki As­ko­roz çayı diye bi­li­nen çaya adını ver­miş ol­ma­sı ge­rek­tir. Yine Sa­ka­la­rın Ho­ro­san ko­lu­nun gelen Ar­şak­lar ve Bal­kar­lar Bay­burt çev­re­si Çoruh va­di­si bo­yun­ca yer­leş­miş­ler­dir. Bu yüz­den Bay­burt ve İspir’in ku­ze­yin­de­ki sıra dağ­la­ra gü­nü­mü­ze kadar ve hece kay­ma­sıy­la “Bal­kal” ve bu­ra­dan gü­ne­ye doğru esen yağ­mur ge­ti­ren rüz­gâ­ra da “Bal­kal yeli” de­ni­le gel­mek­te­dir. Rize’de Hem­şin­li­le­rin en güzel yay­la­la­rı Bay­kal dağ­la­rın­da­dır.
M.Ö. 5. Yüz­yıl­da Ka­ra­de­niz’in ku­ze­yi­ni gezen He­ro­dot sa­ka­la­rın “Ala­zon” (+Alaz­lar) bo­yun­dan söz eder. M.S. 23-79 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­yan Ro­ma­lı PİLİNUS aynı yö­re­de “Laz’lar” (Laz’oi) adlı bir kavim ya­şa­dı­ğı­nı bil­di­rir. 131 yı­lın­da Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı­nı gemi ile do­la­şan Ro­ma­lı ARRİANOS, Ka­ra­de­niz’in do­ğu­sun­da hakim olan Laz­lar­dan bah­se­der. Rize, M.S. 10-395 yıl­la­rı ara­sın­da Roma, 395 yı­lın­dan iti­ba­ren de Bi­zans ha­ki­mi­ye­ti al­tın­da yer al­mış­tır.
Sa­ka­la­rın Kars, Iğdır ke­si­mi­ne yakın Gök­çe­göl ile Ala­gez dağı ara­sın­da ya­şa­yan bir boyu olan Ama­du­nu­ler 626 yı­lın­da İran­lı­la­rın bas­kı­sın­dan kur­tul­mak için Boy Bey­le­ri Hamam’ın ön­cü­lü­ğün­de Çoruh ır­ma­ğı­nı aşıp Rize’nin Dam­pur adlı ıssız ye­ri­ni şen­len­di­re­rek ve bu yö­re­ye HA­MAM-A ŞEN (Ha­ma­mın şen­li­ği) adını ve­re­rek yer­le­şip yurt tut­tu­lar. Bu yö­re­ye bu gün Hem­şin den­mek­te­dir. 646 yı­lın­da yöre Arap­lar ta­ra­fın­dan ver­gi­ye bağ­lan­mış olup 737 yı­lın­da da kısa bir süre Arap­lar’ın eline geç­miş­tir.
XI. Yüz­yıl­dan iti­ba­ren Rize’ye Türk­men­le­rin akın­la­rı yo­ğun­la­şır. 1071 Ma­laz­girt za­fe­ri ile bir­lik­te Bi­zans’tan feth edi­len böl­ge­ler­de Türk emir­lik­le­ri ku­ru­lur­ken, Er­zu­rum-Sal­tuk­lu­la­rı da Çoruh nehri boy­la­rı ile bir­lik­te Rize böl­ge­si­ni hu­dut­la­rı içine al­dı­lar. Al­pas­la­noğ­lu Sul­tan Me­lik­şa­hın emir­le­rin­den Ebu Yakup ile Emir İsa Böri adın­da­ki Ko­mu­tan­lar 24 Ha­zi­ran 1080 Po­sof-Kol za­fe­ri ile Ap­kaz-Gür­cis­tan kral­lı­ğı­nı ye­ne­rek Gi­re­sun’un ba­tı­sı­na kadar olan Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de Bi­zans’ın Ha­ki­mi­ye­ti­ne son ver­di­ler. Böy­le­lik­le Büyük Sel­çuk­lu­la­rın yük­sel­me dev­rin­de tüm Ana­do­lu ile bir­lik­te Rize de Sel­çuk­lu­la­rın ha­ki­mi­ye­ti­ne gir­miş­tir.
Bu ge­liş­me­ler­den sonra 100 bin nü­fus­lu Çepni’ler ile Kür­tün­ler Doğu Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı­na ve Rize’nin İkiz­de­re ke­si­mi­ne yer­leş­ti­ril­di­ler. 1098 yı­lın­da Da­nış­men­li­le­rin yö­re­ye kısa bir dönem hâ­ki­mi­yet­le­ri söz ko­nu­su­dur. Ancak Haçlı se­fer­le­ri yü­zün­den can­la­nan Bi­zans­lar, 1098’de Trab­zon ve Rize ke­si­mi­ni Emi­rüs­se­va­hil Sü­lü­bey’den al­dı­lar. Çoruh va­di­sin­de yer­leş­miş olan Kıp­çak bo­yun­dan Ku­ba­sar aile­si ve ta­raf­tar­la­rı 1195 ta­ri­hin­de do­ğu­dan ye­ni-Kıp­çak­la­rın ge­li­şin­den ra­hat­sız ola­rak Bi­zans ida­re­sin­de­ki Rize ve Trab­zon böl­ge­si­ne gelip yer­leş­miş­ler­dir. İkiz­de­re ve Sür­me­ne’deki 60 aile­den çok Kum­ba­sar oy­ma­ğı, bun­la­rın to­run­la­rı­dır. IV. Haçlı se­fe­rin­de Frenk­le­rin İstan­bul’u iş­ga­li üze­ri­ne bas­kı­dan kaçan KOM­MEN­LER soyu, 1204 yı­lın­da Rize’yi de içine alan TRAB­ZON PON­TOS RUM im­pa­ra­tor­lu­ğu­nu kur­muş­lar­dır.
Trab­zon Rum­la­rı, 1456 yı­lın­dan iti­ba­ren Os­man­lı dev­le­ti­ne vergi ver­me­ye baş­la­mış, 1461 yı­lın­da Trab­zon’u feth eden Fatih Sul­tan Meh­met 1470 yı­lın­da Ali Paşa is­min­de­ki Ko­mu­tan ta­ra­fın­dan Rize ve çev­re­si Türk ege­men­li­ği al­tı­na alın­mış­tır. Böy­le­ce Ana­do­lu Türk bir­li­ği­ne ka­tı­lan Rize böl­ge­si­ne, 1461 yılı ve son­ra­sın­da Çoruh, Amas­ya, Sam­sun ve Tokat’tan; 1466 yı­lın­da yı­kı­lan Ka­ra­ma­noğ­lu Bey­li­ği bir daha can­lan­ma­sın diye Konya yö­re­sin­den; 1501 yı­lın­da Şil Şah İsmail’in yık­tı­ğı Sünni Ak­ko­yun­lu­lar­dan Teb­riz ve öteki böl­ge­ler­den ka­çan­lar­dan; 1515 yı­lın­da Dul­ka­dır­li bey­li­ği kal­dı­rı­lın­ca Ma­ra-El­bis­tan Türk­men­le­ri Trab­zon ve Rize yö­re­si­ne yer­leş­ti­ril­di­ler. Yavuz Selim dev­rin­de Trab­zon’un do­ğu­sun­da­ki dir­lik­ler­den ba­zı­la­rı ünlü Oğuz boyu Çep­ni­ler’in elin­de idi. Fakat Çep­ni­le­rin Trab­zon’un do­ğu­sun­da­ki yer­le­re ve bil­has­sa Rize böl­ge­sin­de yer­leş­me­le­ri son­ra­ki yüz­yıl­lar­da ol­muş­tur. Ger­çek­ten Çep­ni­ler ka­ra­da ve de­niz­de yi­ğit­çe mü­ca­de­le ve­re­rek ora­lar­da ka­la­ba­lık top­lu­luk­lar ha­lin­de yurt tut­muş­lar­dır. Bil­has­sa Rize şehri ve böl­ge­sin­de Çep­ni­ler yoğun bir şe­kil­de yer­leş­miş­ler­dir. Şimdi Rize şehri ve böl­ge­sin­de sa­de­ce Türk­çe ko­nu­şul­ma­sı­nın se­be­bi bu yoğun Çepni yer­leş­me­si­dir. Za­ma­nı­mız­da Rize böl­ge­sin­de­ki köy­ler­de Çepni adlı aile­le­re rast­lan­dı­ğı gibi, Çepni bu yö­re­de “yiğit” , “gözü pek”, “cesur ve çetin”, adam ma­na­sı­na ge­li­yor.
Yavuz Sul­tan Selim’in san­cak bey­li­ği sı­ra­sın­da An­ne­si Gül­ba­har Hatun Sul­tan Rize’ye ge­le­rek kendi adı ile anı­lan camii yap­tır­mış­tır. 19. Yüz­yı­lın baş­la­rın­dan iti­ba­ren Rize’de Tuz­cu­oğul­la­rı­nın is­ya­nı de­ği­şik ta­rih­ler­de bir­kaç kez tek­rar­lan­mış­tır. 1834 yı­lın­da bu is­yan­la­ra son ve­ri­le­rek Tuz­cu­oğul­la­rı Ru­me­li de iskan edil­miş­ler­dir. Rize, 1867 Vi­la­yet Ni­zam­na­me­si­ne göre Trab­zon Vi­la­ye­ti­nin mer­kez san­ca­ğı­nın 6 ka­za­sın­dan biri du­ru­mun­da­dır. 1877 yı­lın­da mer­kez san­ca­ğa bağlı na­hi­ye ol­muş­tur. 1877-1878 Os­man­lı Rus sa­va­şı­nın ar­dın­dan La­zis­tan san­ca­ğı ku­ru­lun­ca Rize hem kaza, hem de bu san­ca­ğın mer­ke­zi oldu. Bi­rin­ci Cihan sa­va­şın­da 9 Mart 1916 ta­ri­hin­de Rize, Rus­la­rın iş­ga­li­ne uğ­ra­mış, 2 Mart 1918 de ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­muş­tur.

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOG PROF. DR. ALİ METİN ESEN:“KALP HASTALARI KORKMADAN COVID-19 AŞISI OLSUNLAR”

Son gün­ler­de sos­yal med­ya­da yer alan kalp has­ta­la­rı­nın Co­vid-19 aşısı ol­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ne dair yan­lış bil­gi­ler, has­ta­la­rın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye so­ku­yor. Oysa Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de kalp has­ta­la­rı­nı Co­vid-19 aşısı ol­ma­ya ça­ğı­rı­yor. Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, Co­vid-19 aşı­sı­nın kro­nik kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi veya kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri geç­mi­şi olan ki­şi­ler için gü­ven­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, aşıy­la il­gi­li merak edi­len so­ru­la­rı da ce­vap­lan­dı­rı­yor.

CO­VID-19 aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken, bir yan­dan da sos­yal med­ya­da­ki bilgi kir­li­li­ği, kalp has­ta­la­rı­nın aşı ol­ma­sı­nı en­gel­li­yor. Özel­lik­le kan in­cel­ti­ci ya da su­lan­dı­rı­cı ilaç kul­la­nan­la­rın 10 gün sonra aşı ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği gibi yan­lış bil­gi­ler, CO­VID-19’a karşı daha fazla risk ta­şı­yan kalp has­ta­la­rı­nın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye atı­yor. Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de 15 Ocak 2021’de, kalp has­ta­la­rı­na ve kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri­ne sahip bi­rey­le­re yö­ne­lik ola­rak bir bil­di­ri ya­yın­la­dı. Buna göre der­nek, kro­nik kalp ra­hat­sız­lı­ğı olan ki­şi­le­ri, ken­di­le­ri­ni, aile­le­ri­ni ve top­lum­la­rı­nı sağ­lık­lı ve gü­ven­de tut­ma­la­rı için aşı ol­ma­ya ça­ğır­dı. “Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği, kro­nik kalp has­ta­lık­la­rı olan ki­şi­le­ri, mev­cut olan her­han­gi bir onay­lı CO­VID-19 aşısı ile aşı ol­ma­ya şid­det­le teş­vik etti. Özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri, kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi ve felç ge­çi­ren ki­şi­le­rin müm­kün olan en kısa sü­re­de aşı­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.” ifa­de­le­rin­de bu­lu­nan Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp has­ta­la­rı­nın aşıy­la il­gi­li en çok merak et­ti­ği so­ru­la­rı şu şe­kil­de ce­vap­lı­yor:


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı ki­şi­yi CO­VID-19’a karşı daha sa­vun­ma­sız hale ge­ti­ri­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­le­rin, CO­VID-19’a neden olan SARS-Co­V2 vi­rü­sü ta­ra­fın­dan en­fek­te edil­me riski daha yük­sek de­ğil­dir.

CO­VID-19 kalp has­ta­lı­ğı olan­lar­da daha ağır mı sey­re­di­yor? Semp­tom­lar ve hatta ölüm riski daha yük­sek olu­yor mu?
Ne yazık ki, kalp has­ta­lı­ğı­nın ve hi­per­tan­si­yo­nun COVİD-19’a bağlı yoğun bakım yatış sık­lı­ğı­nı ve ölüm oran­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir.


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı veya kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aşı­nın yan et­ki­le­ri fark­lı mıdır?
Covid aşı­la­rı­nın en yay­gın yan et­ki­le­ri, en­jek­si­yon ye­rin­de ağrı ve mo­rar­ma gibi böl­ge­sel yan et­ki­ler­dir. Ay­rı­ca düşük de­re­ce­li ateş­te gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Bir kalp has­ta­sı ola­rak gö­rü­len be­lir­ti­ler ol­ma­yan­lar­dan fark­lı de­ğil­dir.

Kalp has­ta­sı olmak aler­jik re­ak­si­yon ris­ki­ni ar­tı­rı­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aler­jik re­ak­si­yon riski art­maz. Aler­jik re­ak­si­yon­lar sa­de­ce nadir du­rum­lar­da bil­di­ril­miş­tir.
Kan in­cel­ti­ci kul­la­nan ki­şi­ler aşı ola­bi­lir mi?
Kan in­cel­ti­ci ne­de­niy­le en­jek­si­yon ya­pı­lan kolda daha büyük bir çürük olu­şa­bi­lir. Ancak bu du­ru­mu ön­le­mek için kan su­lan­dı­rı­cı kul­la­nan­la­rın aşı ya­pı­lan yer­le­ri­ne 1-2 da­ki­ka fazla baskı uy­gu­la­ma­la­rı bu tip mo­rar­ma ve kı­zar­ma­la­rı ön­le­mek için ye­ter­li ola­cak­tır. Bu durum ke­sin­lik­le ciddi bir cilt altı ka­na­ma se­be­bi ol­ma­mak­ta­dır.


Kan in­cel­ti­ci kul­lan­mak aşı­nın et­kin­li­ği­ni azal­tı­yor mu?
Böyle bir durum söz ko­nu­su de­ğil­dir. Kan su­lan­dı­rı­cı­lar aşı­nın et­kin­li­ği­ni azalt­maz.


CO­VID-19 aşısı kul­la­nı­lan kalp ve tan­si­yon ilaç­la­rı ile et­ki­le­şi­me gi­ri­yor mu?
Aşı, her­han­gi bir kalp, tan­si­yon ilacı ve kan su­lan­dı­rı­cıy­la et­ki­le­şi­me gir­me­mek­te­dir.
Aşı olan kalp has­ta­la­rı­nın dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken şey­ler ne­ler­dir? Aşıyı ol­duk­tan sonra kalp has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar için özel bir öneri yok­tur. Aşı yap­tır­dık­tan sonra da maske kul­la­nı­mı­nı bı­rak­ma­mak, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na dik­kat etmek ge­re­ki­yor.


Ha­ber-Fo­to: Nes­rin ÖZCAN

Erdoğan, ’20 Bin Öğretmen Atayacağız’ Diyor! Sayıştay Raporu’nda 138 Bin Öğretmen Açığı Olduğunu İfade Ediyor…

CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın “20 bin öğ­ret­men ata­ya­ca­ğız” açık­la­ma­sı­na Sa­yış­tay Ra­po­ru ile yanıt verdi. ‘’138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil”. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­yı bek­le­dik­le­rin.,” Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.

“6 Mil­yo­na Yakın Öğ­ren­ci Etkin Eği­ti­me Eri­şe­mi­yor”
CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, “Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk’un 2 mil­yon 658 bin 40 öğ­ren­ci­nin EBA’ ya gi­re­me­di­ği­ni açık­la­dı.
“Uzak­tan eği­ti­me eriş­me­dik­le­ri­ni de gör­müş olduk.
As­lın­da etkin ola­rak uzak­tan eği­ti­me eri­şe­bi­li­yor­lar mı’ diye he­sap­la­dı­ğı­mız­da 6 mil­yo­na yakın öğ­ren­ci­nin etkin ola­rak eriş­me­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz” dedi.
“İti­bar­dan Ta­sar­ruf Olmaz’, Peki Ta­sar­ruf Eği­tim­den, Genç­le­ri­miz­den Mi Ola­cak”
Ra­kı­cı, “Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne kadar 11 ayın geç­ti­ği­ni ve hala bu kadar öğ­ren­ci­nin eği­ti­me eriş­me­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
“Bunu ger­çek­ten an­la­mak müm­kün değil.
‘İti­bar­dan ta­sar­ruf olmaz’ an­la­yı­şı­na şöyle bir tek­rar bak­tı­ğı­mız zaman, ‘Peki ta­sar­ruf, eği­tim­den, ço­cuk­la­rı­mız­dan, genç­le­ri­miz­den mi ola­cak?”
Sü­rek­li Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na ta­sar­ruf et­ti­ril­mek­te­dir. Bu ta­sar­ruf bir ta­raf­tan da öğ­ren­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re, okul­la­ra yap­tı­rıl­mak­ta­dır.
Eği­tim bu kadar önem­siz mi? Halen ata­na­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR

OVİT TÜNELİNİ DİLİNE DOLAYAN VEKİL-104

Ovit yolu ve tü­ne­li hak­kın­da yüz­ler­ce yazı bin­ler­ce haber yap­tım yö­re­nin in­sa­nı­yım, ko­nu­ya va­kı­fım.
Rize için değil Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan en kısa en gü­ven­lik­li yol ol­du­ğu için Ovit Da­ğı­nın Tü­ne­li çok önem­li­dir.
Çat­lak ses­ler çık­tı­ğın­da ço­ğun­luk­la sır­tı­mı dö­ne­rim, ku­lak­la­rı­mı tı­ka­rım duy­mam.
Geçen gün Haber Türk TV de ya­pı­lan bir prog­ram­da İYİ Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ko­nu­nun prog­ram­la il­gi­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men esip gür­le­miş. İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ağı­ra­li­oğ­lu hiçte so­ya­dı­na ya­kı­şır ağır­lık­ta ol­ma­yıp ‘’Ya­tı­rım güzel ama 50 yılda ken­di­ni kur­ta­ra­cak’’ der­ken açık­ça ol­ma­say­dı iyi olur­du de­me­ye ge­tir­me­si hoş ol­ma­dı.
Konu Ovit olun­ca söy­le­yen­le­rin ön­ce­lik­le kim­li­ği­ne ba­kı­yo­rum. Yıl­lar­dır yaz­dı­ğım için kimin ne mal ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Çünkü is­te­me­yen­ler ge­rek­siz ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ge­nel­lik­le aynı ce­nah­tan yani de­re­nin öte ta­ra­fın­dan.
İYİ Par­ti­li Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu Mil­let­ve­ki­li dos­tu­muz Ovit 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce keşke biraz bil­gi­len­sey­di.
Yolu ol­ma­yan Tü­nel­den bah­se­di­yo­rum.
Ovit Da­ğın­da kar kış mev­si­min­de neler ya­şan­dı­ğı­nı o bol ke­se­den atan Mil­le­tin ve­ki­li el­bet­te bil­mez, bil­sey­di öyle ko­nuş­maz­dı.
O dağ, Ri­ze-Er­zu­rum ara­sı­nı Ka­sım-Ni­san ara­sın­da ka­pa­tır­dı. Yılda 5-6 ay kar do­la­yı­sıy­la ka­pa­lı olan iki ilin ula­şı­mı­nı sağ­la­yan dev­let ka­ra­yo­lu Tür­ki­ye’de var mı?
Sn. Vekil keşke 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce Tü­ne­lin niye is­te­ni­len yo­ğun­luk­ta ça­lış­ma­dı­ğı­nı her ma­sa­ya bir hem­şe­ri­si­nin otur­du­ğu, le­ba­lep Trab­zon­lu­la­rın dol­dur­duk­la­rı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den öğ­ren­sey­di.
Söy­le­ye­yim Yavuz Ve­ki­lim, Dün­ya­da 3.Tür­ki­ye­de şu anda ilk ve tek olan Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­lar ya­pıl­ma­dı. Bil­gi­niz var mı?
Yolu ol­ma­yan tü­nel­den araç geçer mi?
O ma­kam­lar­da otu­ran hem­şe­ri­le­rin Ovit tü­ne­li yo­lu­nun ya­pıl­ma­ma­sı için 2021 Ka­ra­yol­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da 1.000 tl (bin lira) öde­nek ayır­dı­lar. Keşke bin li­ra­lık öde­nek­le bu yol ya­pı­lır. Ya­pıl­dı­ğın­da siz­le­rin de geç­me­si­ni is­te­rim.
Sn. Ve­ki­lim Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu, keşke 50 yıl­lık ken­di­ni kur­tar­ma­yı di­li­ne do­la­ya­ca­ğı­na hem­şe­ri­le­ri­nin tıka basa dol­du­rul­du­ğu başta Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı olmak üzere Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­la­rı­nın niye ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı da sorup öğ­ren­dik­ten sonra ek­ran­lar­dan ses­len­dir­sey­di­niz.
Bun­dan ön­ce­ki 103 nolu ya­zı­mı 29 Nisan 2020 ta­ri­hin­de yaz­mı­şım. Bu yaz­dı­ğım 104 nu­ma­ra­lı ya­zı­mı bir ve­ki­lin açık­la­ma­sı üze­ri­ne ya­za­ca­ğım ak­lı­ma gel­mez­di.
Da­ha­sı Er­zu­rum ce­na­hın­dan de­ğer­li Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Ovit Tü­ne­li­ni bu açık­la­ma­dan sonra yak­mış du­rum­da. Ovit ateşi Er­zu­rum’u aşa­rak An­ka­ra’ya kadar gider mi bi­le­mem ama İYİ Parti ce­na­hı­nın Çay­ka­ra­lı Ve­ki­li için hiçte olum­lu rüz­gâ­rı ol­ma­ya­ca­ğı­na emi­nim.

RİZELİ HAYIRSEVER TAHSİN USTA VEFAT ETTİ

Rek­la­mı sev­me­yen, yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ba­sın­la hiç pay­laş­ma­yan Rize Be­le­di­ye eski Baş­kan­la­rın­dan Memiş Ali Usta’nın kar­de­şi Tah­sin Usta vefat etti.

Tah­sin Usta’nın çok ha­yır­se­ver ve yar­dım­se­ver bir işa­da­mı ol­du­ğu be­lir­til­di. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ses­len­dir­me­yen Rize’nin gizli ha­yır­se­ve­ri Tah­sin Usta, fakir öğ­ren­ci­le­re, has­ta­la­ra, en­gel­li­le­re, ça­re­siz­le­re yet­ki­li­le­rin ver­di­ği lis­te­le­re göre giz­li­ce yar­dım ya­par­dı. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı afişe et­me­den ger­çek muh­taç kim­se­le­re ulaş­ma­sı­na ça­lı­şır­dı. Rize dı­şın­da üni­ver­si­te­ler­de oku­yan Ri­ze­li bir­çok öğ­ren­ci­ye burs ver­miş­tir. Bir zaman TBMM ta­ra­fın­dan onur ödül ve­ril­me­si için Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan tek­lif­te bu­lu­nul­muş­tu. Gös­te­ri­şi sev­me­yen yap­tı­ğı yar­dım­lar­la il­gi­li ba­sın­da yer al­ma­sı­nı is­te­me­yen bir ha­yır­se­ver­di. İstan­bul’dan gelen ce­na­ze­si Salı günü İkindi na­ma­zı son­ra­sı Pa­zar­köy­de top­ra­ğa ve­ri­lecek.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Destekleme Primleri piyasaları rahatlatır

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de pi­ya­sa­la­rın sı­kış­tı­ğı­nı, va­tan­daş­la­rın gübre al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ve­ri­lecek prim­ler­le pi­ya­sa­la­rın ha­re­ket­le­ne­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, dev­le­tin çay üre­ti­ci­si­ne öde­di­ği des­tek prim­le­ri­nin biran ön­ce­si öde­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de es­na­fın eko­no­mik sı­kın­tı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Eğer des­tek­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ri­lir­se pi­ya­sa­lar can­la­nır, az da olsa es­na­fı­mız nefes alır, üre­ti­ci­miz güb­re­si­ni alır” dedi.
Baş­kan Av. Kaçar, yaş çay üre­ti­ci­si­ne dev­le­tin kilo bazlı öde­di­ği 13 ku­ruş­luk öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı talep etti.
Çay üre­ti­ci­si­nin artan gübre fi­yat­la­rı ne­de­niy­le çay tar­la­sı­na gübre ve­re­me­di­ği­ni kay­de­den Kaçar, “Gübre dö­ne­min­de Des­tek­le­me prim­le­ri ve­ri­lir­se üre­ti­ci çay tar­la­sı­na rahat güb­re­si­ni verir” dedi.
Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, çay üre­ti­ci­si­nin yıl­lar­dır hor gö­rül­dü­ğü­nü kay­de­de­rek, “6 yıl­dır des­tek­le­me prim­le­ri­ne zam ya­pıl­ma­dı.
6 yıl içe­ri­sin­de gübre fi­ya­tı 6-7 ye kat­lan­dı ama des­tek­le­me­ye zam ve­ril­me­di. Yine bu yıl des­te­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ril­mi­yor. Gübre za­ma­nı olan bu ay içe­ri­sin­de des­tek­le­me primi öden­me­li­dir” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR

Kayserispor İle Rizespor 24.Randevuda

Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­la­şa­cak. Ligin alt sı­ra­la­rı­nı il­gi­len­di­ren mü­sa­ba­ka 3 Mart Çar­şam­ba günü Kadir Has Stadı’nda oy­na­na­cak.

Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig ta­ri­hin­de 24.​kez kar­şı­la­şa­cak. Ge­ri­de kalan 23 mü­sa­ba­ka­da 9 kez Hes Kablo Kay­se­ris­por ka­za­nır­ken 7 kez de Çay­kur Ri­zes­por 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı. 7 maç da be­ra­be­re bitti. Çay­kur Ri­zes­por ra­ki­bi­ne 23 gol atar­ken Kay­se­ris­por ise 27 golle cevap verdi. Ligin ilk ya­rı­sın­da Rize’de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­yı ev sa­hi­bi ekip 1-0 ka­zan­mış­tı. Geçen sezon Kay­se­ri’de oy­na­nan maçı da Kay­se­ris­por 1-0’lık so­nuç­la ka­zan­mış­tı. Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por ara­sın­da Süper Lig’de oy­na­nan mü­sa­ba­ka­lar ve ne­ti­ce­le­ri şöyle:

1979/1980 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-1,

1979/1980 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

1985/1986 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-0,

1985/1986 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-1,

2004/2005 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-1,

2004/2005 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-1,

2005/2006 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 3-1,

2005/2006 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2006/2007 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-1,

2006/2007 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

2007/2008 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2007/2008 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 3-0,

2013/2014 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-2,

2013/2014 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 0-2,

2015/2016 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 0-0,

2015/2016 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2016/2017 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-1,

2016/2017 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-4,

2018/2019 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-2,

2018/2019 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 3-0,

2019/2020 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

2019/2020 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 3-2,

2020/2021 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-0


Haber Merkezi

Rizespor galibiyete hasret kaldı

Süper Lig’in 27. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da DG Si­vass­por ile gol­süz be­ra­be­re kaldı.

Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)
14. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın sol ta­ra­fın­dan Gra­de­lin içeri çe­vir­di­ği or­ta­ya Hakan Ars­lan’ın kafa vu­ru­şun­da top auta çıktı.

 1. da­ki­ka­da ge­li­şen Çay­kur Ri­zes­por ata­ğın­da sol ka­nat­tan İsmail Köy­ba­şı’nın yap­tı­ğı or­ta­da ceza sa­ha­sı­nın için­de topla bu­lu­şan So­der­lund’un kafa vu­ru­şun­da top ka­le­ci Mu­am­mer’in ku­ca­ğın­da kaldı. 42. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan ka­le­yi ön cep­he­den gören bir nok­ta­dan ser­best vuruş kul­la­nan Gra­del’in vu­ru­şun­da top üst di­rek­ten oyun ala­nı­na döndü.
  45+3. da­ki­ka­da ceza ha­sı­nın dı­şın­da ka­le­yi or­ta­dan gören bir nok­ta­da topla bu­lu­şan Mo­ro­zi­uk’un şu­tun­da meşin yu­var­lak di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na döndü.
  Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
 2. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da topla bu­lu­şan Erik Sabo’nun vu­ru­şun­da top yan­dan auta çıktı.
  Stat: Çay­kur Didi
  Ha­kem­ler: Özgür Yan­ka­ya xx, Kemal Çetin xx, Murat Ergin Gö­zü­tok xx
  Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Mo­roz­yuk xx, Selim Ay xx, Me­ri­ah x, Emir Di­la­ver x, İsmail Köy­ba­şı xx, Sabo xx, Yasin Peh­li­van xx, Djo­ko­vic x, So­der­lund xx, Sa­mu­dio xx
  Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, Meln­jak, Talbi, Mic­ha­lak, Ba­i­ano, Onur Bulut, Mit­hat Pala, Ab­dul­lah Durak, Tunay Torun, Skoda
  Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
  Demir Grup Si­vass­por: Mu­am­mer Yıl­dı­rım xx, Ahmet Oğuz x, Robin Yal­çın xx, Ca­ma­ra x, Ziya Erdal x, Hakan Ars­lan x, Cla­ude­mir xx, Fay­çal Fajr xx, Er­do­ğan Ye­şil­yurt x, Gra­del xx, Ya­ta­ba­re x
  Ye­dek­ler: Ali Şaşal Vural, Sa­mas­sa, Ala­ad­din Oku­muş, Kerem Ata­kan Kes­gin, Boyd, Kone, Ninga, Ka­yo­de, Felix
  Tek­nik Di­rek­tör: Rıza Ça­lım­bay
  Sarı kart­lar: Sabo, Yasin Peh­li­van (Çay­kur Ri­zes­por),
  Kır­mı­zı Kart: Er­do­ğan Ye­şil­yurt (dk. 32) (Demir Grup Si­vass­por)
  Haber Merkezi

10. ÇAĞRANKAYA KAR YÜRÜYÜŞÜ 10 KATILIMCIYLA YAPILDI

İkiz­de­re Çağ­ran­ka­ya 10.​Kar Yü­rü­yü­şü Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ğin­ce 10 ki­şiy­le ya­pıl­dı.

İlçede kar se­ver­ler için önem­li bir ak­ti­vi­te ola­rak her yıl Şubat ayın­da ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü pro­je­si bu sene 10.​kez Pan­de­mi ted­bir­le­ri do­la­yı­sıy­la 10 ki­şi­lik sem­bo­lik bir ka­tı­lım­la yine ger­çek­leş­ti.
10 yıl önce 3 kar se­ve­rin pro­je­si ola­rak hayat bulan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü­nü Hakan Ka­ra­göz, Hasan Kuy ve Ali Rıza Coş­kun üç­lü­sü baş­lat­mış­tı. 2500 metre ra­kım­da­ki Çağ­ran­ka­ya Yay­la­sın­da 23 km lik bir gü­zer­gâh­ta araç git­ti­ği yere kadar git­tik­ten sonra yaya ola­rak devam et­ti­ler. Yü­rü­yü­şe ka­tı­lan İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ge­le­nek­sel ola­rak her yıl ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya kar yü­rü­yü­şü­nü bu yıl Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la sem­bo­lik ola­rak 10 kişi ile kut­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yü­rü­yüş ko­nu­sun­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Hakan Ka­ra­göz’ Büyük yay­la­dan baş­la­yan yü­rü­yü­şü­müz Kurt­lar yay­la­sın ’da ve­ri­len bir kısa mola ile Aşağı yay­la­ya yü­rü­yü­şe devam ettik. 4 ar­ka­da­şı­mız Kurt­lar yay­la­sın­da­ki ev­ler­de kaldı. Bun­dan do­la­yı 6 kişi ola­rak yola devam ettik. Son bir haf­ta­da yağan kar yak­la­şık 60 cm ka­lın­lı­ğın­day­dı.
9 sa­at­lik yü­rü­yüş so­nu­cun­da top­lam­da 8 km yü­rü­ye­rek Aşağı yay­la­ya var­dık. Dar bir ekip ile ger­çek­leş­tir­di­ği­miz et­kin­li­ğin ilk eta­bı­nı Aşağı yayla ‘da bi­tir­dik. 2.​etap dönüş yolu yak­la­şık 11.​km yine kar üstü ger­çek­leş­tir­dik’ dedi. Yaya yü­rü­yüş ya­pa­n­10 ki­şi­lik ekip geçen yıl ya­pı­lan yü­rü­yü­şü Ekrem Orhon anı­sı­na yak­la­şık 500 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la yap­mış­tı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de ‘Çay Sohbetleri’ Yasaklandı

Rize’de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere ilaveler getirildi. Kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı.

Rize Va­li­li­ği İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu kent­te artan ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le daha önce alı­nan ka­rar­la­ra ilave yeni ted­bir­ler ge­tir­di, de­ne­tim­le­rin sık­laş­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de karar aldı.


Vali Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ku­ru­lun al­dı­ğı ka­rar­lar şöyle:

“HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edi­lecek. Ce­na­ze na­maz­la­rı en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rı­la­cak, toplu ta­zi­ye­ler ya­pıl­ma­ya­cak. Mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber gibi yer­ler­de de­ne­tim­ler sık­laş­tı­rı­la­cak.
Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­lar sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­recek. İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si, sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­ma­dan otur­ma, soh­bet etme gibi dav­ra­nış­lar ya­pıl­ma­ya­cak.
So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın gibi yer­le­re gi­di­le­bi­lecek. Hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­lar­dan ka­çı­nıl­ma­sı ve de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı, muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re ge­rek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı.”

Sos­yal Me­sa­fe Yine İhlal Edil­di

Kent­te alı­nan yeni ek ted­bir­le­rin ilk gü­nün­de park­lar­da yan yana otu­ran­la­rın sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­nın ihlal edi­erek bir­bir­le­ri ile soh­bet et­tik­le­ri gö­rül­dü.
Park­ta otu­ran Cemil Yalçın, “Ya­nı­ma otu­ran olur­sa uzak otur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yo­rum. Her­kes dik­kat et­me­li ku­ral­la­ra uy­ma­lı. Ka­ra­de­niz’de va­ka­lar ar­tı­yor va­tan­daş üze­ri­ne düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­li” dedi.
Dok­to­ra git­mek için köy­den gel­di­ği­ni söy­le­yen Fatma İpek, “Mec­bur bir yerde yemek yi­ye­ce­ğiz o yüz­den mas­ke­mi­zi çı­kar­mak zo­run­da kal­dık. Zaten ben hasta oldum. Nasıl bir zor­luk ya­şan­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum o yüz­den çok dik­kat­li ve ted­bir­li dav­ra­nı­yo­rum. Otur­du­ğu­muz bank­lar­da çev­re­de kimse yok ye­me­ği­mi yiyip hemen kal­ka­ca­ğım” diye ko­nuş­tu.
Le­vent Metin ise, “Ka­ra­de­niz’de artan va­ka­la­rı gö­rü­yo­ruz. Tabii ki bu­ra­da­ki en büyük görev va­tan­da­şa dü­şü­yor. Müş­te­ri yok ca­nı­mız sı­kı­lı­yor, dük­kan önüne çı­kı­yo­ruz. Komşu es­naf­la me­sa­fe­li şe­kil­de soh­be­ti­mi­zi ya­pı­yo­ruz. Böl­ge­de va­ka­la­rın art­ma­sın­da­ki en büyük sebep bence hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rın­da köye çık­ma­mız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’ye 10’u uzman ve 25 tabip münhal kadrosu açıldı

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Rize’ye uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı mün­hal kad­ro­su açıl­dı.

 1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile Rize’ye bir­çok uz­ma­nın yanı sıra uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji kad­ro­su açıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne 1 iç has­ta­lık­lar uz­ma­nı, 1 kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum uz­ma­nı, 1 gast­ro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı, 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı, 1 çocuk kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı ve 1 çocuk nö­ro­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tıbbi pa­to­lo­ji uz­ma­nı ile 1 en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı ve kli­nik mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açı­lır­ken, Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne ise 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı ile ruh sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize’ye 10 uzman ta­bi­bin yanı sıra Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Ça­ye­li İsha­koğ­lu Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Fın­dık­lı Dev­let Has­ta­ne­si­ne 2 tabip ile Mer­kez Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne 1 tabip, İkiz­de­re Hakkı Emine Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si 1 tabip ve Kal­kan­de­re Şaban Cen­giz İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tabip olmak üzere top­lam da 15 tabip kad­ro­su açıl­dı.
  1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile boş kad­ro­la­ra ya­pı­la­cak ter­cih­ler so­nu­cun­da ata­ma­sı ya­pı­la­cak olan he­kim­ler, Mart ayı içe­ri­sin­de Rize’ye ge­le­rek gö­re­ve baş­la­ya­cak­tır.
   Haber Merkezi
« Older Entries Recent Entries »