Monthly Archives: Mart 2021

MALCOLM X TARİHİ SÖZLERİ

Ame­ri­ka başta olmak üzere tüm dünya İslam’ı an­la­ma­ya muh­taç.
Çünkü bu din, irk so­ru­nu­nu söküp atan din­dir.
Ba­rış­çıl olun, kibar olun, ku­ral­la­ra itaat edin, her­ke­se say­gı­lı olun.
Ben ger­çe­ğin pe­şin­de­yim, kimin söy­le­di­ği önem­li değil. Ben ada­le­tin pe­şin­de­yim.
Kim için veya kime karşı ol­du­ğu önem­li değil.
Bir in­sa­nın dü­şün­me­ye ih­ti­ya­cı varsa, gi­de­bi­le­ce­ği en iyi yer, üni­ver­si­te­den sonra ha­pis­ha­ne­dir.
Bir Müs­lü­man ola­rak yer­yü­zün­den Allah’ın hu­zu­run­da secde et­me­yen tek fert kal­ma­yın­ca­ya kadar İslam’ın hâkim kı­lın­ma­sı yo­lun­da ken­di­mi gö­rev­li his­se­di­yo­rum.
Eğer uğ­run­da öl­me­ye hazır de­ğil­se­niz, öz­gür­lük ke­li­me­si­ni lü­ga­ti­niz­den çı­ka­rın.
Eği­tim ol­ma­dan, bu dün­ya­da hiç­bir yere git­mi­yor­sun.
Eği­tim, ge­lecek için geçiş iz­ni­miz. Çünkü ge­lecek, ona bu­gün­den ha­zır­la­nan­la­rın ola­cak­tır.
Eği­tim­li de­ği­lim, her­han­gi bir alan­da da uz­man­lı­ğım yok… Ama sa­mi­mi­yim ve benim sa­mi­mi­ye­tim benim kim­li­ğim­dir.
En iyi na­si­hat, iyi örnek ol­mak­tır. Ge­lecek, bu­gün­den ona ha­zır­la­nan­la­ra ait­tir.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim KANDEMİR; “SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN,”YEŞİLAY HEP BENİMLE” DİYORUZ”

Bu yıl 101’inci ya­şı­nı kut­la­yan Ye­şi­lay, 1 – 7 Mart Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nı “Ye­şi­lay Hep Be­nim­le” me­sa­jıy­la kut­lu­yor. Tütün, alkol, madde, kumar ve in­ter­net ba­ğım­lı­lık­la­rıy­la mü­ca­de­le­si­ni ara­lık­sız sür­dü­ren kurum, ba­ğım­lı­lık­lar­dan uzak, iyi ve sağ­lık­lı ya­şa­mın öne­mi­ni vur­gu­lu­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 120 şu­be­siy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ye­şi­lay, 81 Ülke Ye­şi­lay ı ile de ba­ğım­lı­lık ala­nın­da­ki de­ne­yi­mi­ni ulus­la­ra­ra­sı are­na­da pay­la­şı­yor.

Ye­şi­lay ola­rak ba­ğım­lı­lık­lar­la il­gi­li far­kın­da­lık oluş­tur­mak için pek çok proje yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Ye­şi­lay Rize Şube Baş­ka­nı Kan­de­mir şun­la­rı söy­le­di:
“Ye­şi­lay ola­rak, 101 yıl­dır va­tan­daş­la­rı­mı­zın ha­ya­tı­nı et­ki­le­yen ba­ğım­lı­lık tür­le­riy­le mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Ön­ce­lik­le küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren iyi yaşam alış­kan­lık­la­rı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı ve bu alış­kan­lık­lar­la bü­yü­yen ço­cuk­la­rın yaşam boyu ba­ğım­lı­lık­lar­dan uzak kal­ma­sı­nı amaç­lı­yo­ruz; diğer yan­dan da ba­ğım­lı bi­rey­le­re ve aile­le­ri­ne Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi (YEDAM) ça­tı­sı al­tın­da üc­ret­siz psi­ko­lo­jik ve sos­yal des­tek sağ­lı­yo­ruz. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 120 Ye­şi­lay şu­be­si bu­lu­nu­yor ve güçlü bir teş­ki­lat ya­pı­sıy­la ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. Şeh­ri­miz­de de her zaman va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da­yız. Bu me­sa­jı­mı­zı bir kez daha vur­gu­la­mak için Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nı ‘Ye­şi­lay Hep Be­nim­le’ me­sa­jıy­la kut­la­ya­ca­ğız.

Aile­le­ri bi­zim­le bir­lik­te kut­la­ma yap­ma­ya ve ‘Ye­şi­lay Hep Be­nim­le’ de­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.”
Ye­şi­lay’ın büyük bir aile ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kan­de­mir, “Ye­şi­lay ola­rak tüm pay­daş­la­rı­mız­la çok güçlü iliş­ki­ler için­de­yiz ve on­la­rın ça­lış­ma­la­rı­mı­za ver­dik­le­ri des­tek­ler­le ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le­miz daha da güç ka­za­nı­yor. Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nda da he­ye­ca­nı­mı­za ortak ol­ma­la­rın­dan mut­lu­luk du­ya­ca­ğız” dedi. Ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le fark­lı pro­je­ler­le devam edi­yor; Sa­na­tın, spo­run ve eği­ti­min et­ki­sin­den ya­rar­la­na­rak ba­ğım­lı­lık­la­rı ön­le­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Tür­ki­ye Ba­ğım­lı­lık­la Mü­ca­de­le Eği­tim Prog­ra­mı (TBM) ile başta ço­cuk­lar ve genç­ler olmak üzere top­lu­mun ge­ne­lin­de far­kın­da­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­yen Ye­şi­lay, bu hedef kit­le­nin sağ­lık­lı yaşam pren­sip­le­ri­ne yö­ne­lik bil­gi­len­di­ril­me­si ile ba­ğım­lı­lı­ğın önüne ge­çil­me­si­ni amaç­lı­yor. Çocuk ve genç­ler­de ba­ğım­lı­lık ko­nu­sun­da­ki far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı için aynı za­man­da 11 yıl­dır T.C. Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile “Sağ­lık­lı Nesil, Sağ­lık­lı Ge­lecek Ye­te­nek Ya­rış­ma­sı” dü­zen­le­ni­yor. “Ba­ğım­lı­lık” ko­nu­lu bu ya­rış­ma­ya il­ko­kul, or­ta­okul ve lise öğ­ren­ci­le­ri ka­tı­la­bi­li­yor. 2016 yı­lın­dan bu yana ba­ğım­lı­lık­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Ye­şi­lay Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı’na her yıl dün­ya­nın pek çok ül­ke­sin­den sa­nat­çı­la­rın ba­ğım­lı­lık­la il­gi­li dik­kat çe­ki­ci eser­le­ri baş­vu­ru­yor. Ye­şi­lay’ın si­ne­ma­nın di­lin­den ve etki ala­nın­dan ya­rar­lan­mak ama­cıy­la T.C. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı des­te­ğiy­le dü­zen­le­di­ği 5. Sağ­lık­lı Fi­kir­ler Kısa Film Ya­rış­ma­sı’nın baş­vu­ru­la­rı da devam edi­yor.


YEDAM’dan ba­ğım­lı­la­ra ve aile­le­ri­ne üc­ret­siz des­tek
Ye­şi­lay, Tür­ki­ye ge­ne­li ve KKTC’de top­lam 100 Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi (YEDAM) ile hiz­met ve­ri­yor. YEDAM’lara tüm Tür­ki­ye’den 115 YEDAM Da­nış­ma Hattı üze­rin­den ula­şı­la­bil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Kan­de­mir, “Şu­be­le­ri­miz ile YEDAM’lar ara­sın­da güçlü bir iş bir­li­ği­miz var. Böy­le­ce ba­ğım­lı­la­ra ve aile­le­ri­ne doğru yön­len­dir­me­ler­de bu­lu­na­bi­li­yo­ruz. YEDAM’ın ta­ma­mı ba­ğım­lı­lık ala­nın­da uzman psi­ko­log ve sos­yal hiz­met uz­man­la­rın­dan olu­şan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve in­ter­net ba­ğım­lı­lık­la­rı ko­nu­sun­da bilgi verme, doğru yön­len­dir­me, da­nış­man­lık ve ayak­tan te­ra­pi hiz­met­le­ri su­nu­yor. Ba­ğım­lı­lar ve aile­le­ri YEDAM’ın sun­du­ğu psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık ve re­ha­bi­li­tas­yon des­te­ğin­den üc­ret­siz ya­rar­la­na­bi­li­yor” dedi. Ye­şi­lay Yaşam Be­ce­ri­le­ri Eği­tim Prog­ra­mı 81 ilde uy­gu­la­na­cak; Öğ­ren­ci­le­rin ba­ğım­lı­lık ris­kin­den uzak bir yaşam sür­me­si­ni, olum­lu dav­ra­nış de­ği­şik­lik­le­ri ve alış­kan­lık­lar ka­zan­ma­sı­nı ve ken­di­ni risk­li ortam ve du­rum­lar­dan ko­ru­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak et­kin­lik­ler­den olu­şan okul te­mel­li, ko­ru­yu­cu – güç­len­di­ri­ci bir prog­ram olan Ye­şi­lay Yaşam Be­ce­ri­le­ri Eği­tim Prog­ra­mı (YYBE), pilot uy­gu­la­ma­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 81 ilde yay­gın­la­şa­cak. Sağ­lık­lı yaşam,sağ­lık­lı birey, sağ­lık­lı top­lum pers­pek­ti­fiy­le öğ­ren­ci­nin çok yönlü ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ma­yı he­def­le­yen prog­ra­mın hedef kit­le­si si­ga­ra, alkol ya da diğer mad­de­le­ri de­ne­me­miş veya de­ne­miş ancak kul­la­nı­cı ol­ma­yan 7. sınıf öğ­ren­ci­le­rin­den olu­şu­yor. 2021 yılı iti­ba­riy­le ilk etap­ta 81 ilden yak­la­şık 200 for­ma­tör (eği­ti­ci eğit­me­ni) ye­tiş­ti­ril­me­si, bu for­ma­tör­ler ta­ra­fın­dan okul­lar­da uy­gu­la­ma­la­rın baş­la­tıl­ma­sı, devam eden sü­reç­te uy­gu­la­yı­cı eği­tim­le­ri dü­zen­le­ne­rek 81 il­de­ki okul­lar­da YYBE’nin 7.sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak yay­gın şe­kil­de uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor.


Ye­şi­lay ku­lüp­le­riy­le ço­cuk­la­ra ve genç­le­re ula­şı­yor
Genç Ye­şi­lay ku­lüp­le­ri, 88 üni­ver­si­te­de ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le etmek, top­lum­sal sağ­lık bi­lin­ci ge­liş­tir­mek ve sağ­lık­lı nesil an­la­yı­şı­nın yer­leş­me­si için ça­lış­ma­la­rı­nı ara ver­me­den sür­dü­rü­yor. Ye­şi­lay gö­nül­lü­sü öğ­ren­ci­ler bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Ye­şi­lay’ın üni­ver­si­te­ler­de ta­nı­tıl­ma­sı, ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le için il­gi­li üni­ver­si­te­ler­de pro­je­ler ge­liş­ti­ril­me­si ve çe­şit­li eği­tim­le­rin ve­ril­me­si gibi fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nu­yor.
Ye­şi­lay’ın ön­le­yi­ci ve ko­ru­yu­cu hiz­met­ler kap­sa­mın­da yü­rüt­tü­ğü Benim Ku­lü­büm Ye­şi­lay pro­je­si ile de il­ko­kul ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­rin­de ba­ğım­lı­lık­la­ra karşı far­kın­da­lık oluş­tu­rul­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu­gü­ne kadar 30 bin öğ­ren­ci­ye ula­şan proje kap­sa­mın­da öğ­ren­ci­le­re hem Ye­şi­lay hak­kın­da bilgi ve­ri­li­yor hem de fark­lı et­kin­lik­ler­le okul­la­rın­da Ye­şi­lay ku­lü­bü kur­ma­la­rı için teş­vik­te bu­lu­nu­lu­yor.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

AFET OKULU-2

Yakın za­man­da Afet oku­lu­na ih­ti­ya­cı­mız var diye bir yazı yaz­mış­tım. Çok ilgi çekti.
Ne­den­se doğal afet­ler ol­du­ğun­da o niye yok bu niye yok diye eleş­ti­ri­ler olur, ek­sik­ler o zaman ha­tır­la­nır.
Yur­du­muz­da doğal afet­ler çok olur­ken ted­bir­ler ne­den­se geç ge­li­yor.
Afet­ler­de ka­li­fi­ye ele­man ye­tiş­ti­ren bir oku­lu­muz ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Her şeyde Av­ru­pa’yı örnek alı­rız bu ko­nu­da niye doğal afet­ler­de eği­tim­li ele­man­la­rın ye­tiş­ti­ği okul­la­rı Tür­ki­ye’de yap­ma­yız.
Ben­zer okul­lar Ka­na­da, Al­man­ya, İsviç­re’de var. Bu okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı de­tay­lı­ca in­ce­le­ne­bi­lir.
Geçen yıl Van’da ya­şa­nan Çığ ola­yın­da bir­çok va­tan­da­şı­mız çığ al­tın­da kal­mış, Gün­ler­ce arama kur­tar­ma ça­lış­ma­sı devam et­miş­ti.
O olay­dan ders alın­mış ki Van Va­li­li­ği geçen hafta 200 ki­şi­lik bir tim ku­ra­rak doğal afet­le­re karşı kursa ala­rak eğit­ti.
Afet oku­lu­nun önemi bu ça­lış­ma­da bir kez daha önem ka­zan­dı.
Do­ğu­da ol­du­ğu gibi her yerde doğal afet­ler olu­yor ama mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak ye­tiş­miş ele­ma­nı­mız ma­ale­sef yok­tur.
3-5 haf­ta­lık kurs­lar­la afet­le­re mü­da­ha­le­de bu­lu­nu­lur ama ye­ter­li ola­bi­lir mi. Okul­da ye­ti­şecek ele­man­lar dev­le­tin kad­ro­lu ça­lı­şa­nı olur ve ne­re­de bir vaka olu­şur­sa anın­da mü­da­ha­le et­me­li­dir.
Dağ­da­ki çığ ola­yı­na çığ ya­şa­ma­yan, çığ böl­ge­sin­de ant­ren­man yap­ma­yan kimse ya­şa­nan olay­lar­da ge­rek­ti­ği gibi hiz­met ya­pa­maz. Böl­ge­miz­de sık sık sel, yan­gın, çığ gibi doğal afet­ler ya­şa­rız. Bu olay­la­rın ço­ğun­da can kay­bı­mız­da olur.
Doğal afet­ler­de Kamu ola­rak AFAD ve bir­çok özel STK’lar da yar­dım­da bu­lu­nur.
Afet­ler­de görev yapan, ya­pa­cak ele­man­la­rın eği­tim­li ol­ma­sın­dan ya­na­yım, ilk yar­dım, Sünni te­nef­füs, sedye ta­şı­ma vs. bi­lim­sel ola­rak ya­pı­la­bil­me­li. Bu bil­gi­ler­de okul­lar­da olur. Ku­lak­tan dolma veya 1-2 haf­ta­lık eği­tim­ler­le hemen gel seni kur­ta­rı­cı yap­tık de­mek­le olmaz.
Bu iş­ler­de ça­lı­şa­cak ele­man­lar için Lise son­ra­sı gi­re­ce­ği Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­sek Okulu me­zun­la­rı ter­cih edil­me­li.
Ya­pı­la­cak hiz­met ayrı bir iş kolu ola­bi­lir.
Afet­ler için ge­rek­li do­na­nım­lı ele­man­lar açıl­ma­sı ge­re­ken Yük­sek Okul­da ra­hat­lık­la ye­ti­şe­bi­lir. Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­se­ko­ku­lu oku­ya­cak öğ­ren­ci­ler için İkiz­de­re Va­di­si ameli eği­tim­ler için güzel par­kur­lar ba­rın­dı­rı­yor.
Karda, Çığda ya­pı­la­cak mü­ca­de­le için yılın 12 ayı karın hiç eksik ol­ma­dı­ğı Ovit da­ğın­da ra­hat­lık­la ola­bi­lir. Or­man­lık alan­lar­da arama kur­tar­ma ve de­re­ye düşen araç vs. ka­za­lar­da nasıl mü­da­ha­le edi­le­ce­ği İkiz­de­re de­re­sin­de ra­hat­lık­la tat­bik edi­le­bi­lir.
Tür­ki­ye’de böyle bir okul yok.
RTE Üni­ver­si­te­si­ne bağlı Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­sek Okulu dü­şü­nü­len okul ola­bi­lir.
Ko­nu­nun öne­mi­ni bi­le­rek 200 ki­şi­lik bir arama kur­tar­ma or­du­su kuran ve Van Va­li­si Meh­met Emin Bil­mez beyi güzel gi­ri­şi­mi için kut­lu­yo­rum. İna­nı­yo­rum yakın ge­le­cek­te arama kur­tar­ma ekip­le­ri ku­ru­la­cak Afet Okul­la­rın­da ye­ti­şir.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜNDENMHP İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim MHP İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

MHP İl Baş­kan­lı­ğın­da İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim yak­la­şan çay kam­pan­ya­sı hak­kın­da fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.
Zi­ya­ret hak­kın­da kısa bir açık­la­ma­da bu­lu­nan İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ’böl­ge­mi­zin eko­no­mik çar­kı­nın ana fak­tö­rü Ça­yı­mı­zın Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim beyin İl Baş­kan­lı­ğı­mı­zı zi­ya­re­tin­den mem­nun­luk duy­dum.
Genel Mü­dür­lü­ğe atan­dı­ğın­da be­nim­de zi­ya­re­tim ol­muş­tu.

Bu zi­ya­ret aynı za­man­da iade zi­ya­re­ti oldu ve önü­müz­de­ki yaş çay kam­pan­ya­sı­nın da en güzel şe­kil­de geç­me­si için soh­bet ettik.
Biz parti ola­rak yaş çay kam­pan­ya­sı­na kös­tek değil des­tek olu­ruz.
Çay bizim gelir kay­na­ğı­mız­dır onun­la bin­ler­ce aile­miz ekmek ka­za­nı­yor’ dedi.
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’de iadei zi­ya­ret ya­pa­rak İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ile ça­yı­mı­zı ko­nuş­tuk.
Böl­ge­nin ol­maz­sa olmaz ürünü olan çayın bah­çe­den fab­ri­ka­ya ve raf­la­ra ge­li­şi ile sa­tı­şı ko­nu­sun­da kurum ola­rak en iyi­si­ni yap­ma­nın ça­ba­sın­da­yız’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizespor’da kötü gidiş önlenemiyor

Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Hes Kablo Kay­se­ris­por, konuk et­ti­ği Çay­kur Ri­zes­por’u 2-1 yendi.

Maç­tan da­ki­ka­lar (ilk yarı)
3. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Len­non’un or­ta­sın­da top At­ta­mah’ın önün­de kaldı.
At­ta­mah’ın vu­ru­şun­da top ka­le­ci Gök­han’da kaldı.
9. da­ki­ka­da ge­li­şen Ri­zes­por’un ata­ğın­da sağ çap­raz­da topla bu­lu­şan Bold­rin ceza sa­ha­sı dı­şın­dan topa sert vurdu.
Ka­le­ci Doğan’dan seken topu, de­fans uzak­laş­tır­dı.
33. da­ki­ka­da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Meln­jak’ın or­ta­sın­da Bold­rın’den önce sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
43. da­ki­ka­da Mag­li­ja’nın pa­sın­da topla bu­lu­şan At­ta­mah’ın vu­ru­şun­da top de­fan­sa çar­pa­rak kor­ne­re gitti.
Maç­tan da­ki­ka­lar (ikin­ci yarı)
48. da­ki­ka Len­non’un sağ­dan kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da, ön di­re­ğe koşu yapan Mag­li­ca’nın ka­fay­la aşır­dı­ğı topla altı pas için­de bu­lu­şan Muhar’ın kafa vu­ru­şun­da, meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti: 1-0.
57. da­ki­ka­da Selim Ay’ın sağ­dan ceza sa­ha­sın­da gön­der­di­ği pasta ra­ki­bin­den iyi yük­se­len Sa­mu­dio’nun kafa şu­tun­da, top üst­ten auta çıktı.
71. da­ki­ka­da Hen­ri­que’nin pa­sın­da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Len­non’un ra­kip­le­rin­den geç­tik­ten sonra ceza sa­ha­sı dışı sol çap­raz­dan ka­le­ye gön­der­di­ği şutta, meşin yu­var­lak kale di­re­ği­ne çar­pa­rak oyuna geri döndü.
73. da­ki­ka­da Bold­rin’in pa­sın­da topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun topu sa­ğı­na al­dık­tan sonra sol çap­raz­dan ka­le­ye gön­der­di­ği sert şutta, meşin yu­var­lak uzak kö­şe­den fi­le­ler­le bu­luş­tu: 1-1.
77. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Kay­se­ris­por ata­ğın­da Ra­ma­zan Ci­ve­lek’in et­ki­li or­ta­sın­da ceza sa­ha­sı içe­ri­sin­de iyi yük­se­len İlhan Par­lak kafa vu­ru­şun­da, meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti: 2-1.
90+3. da­ki­ka­da sağ çap­raz­da topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun uzak me­sa­fe­den ka­le­ye gön­der­di­ği sert şutta, top üst­ten auta çıktı.
Kar­şı­laş­ma Kay­se­ris­por’un 2-1 üs­tün­lü­ğüy­le sona erdi.
Stat: Kay­se­ri Kadir Has
Ha­kem­ler: Hü­se­yin Göçek xx, Aleks Taş­çı­oğ­lu xx, Al­pas­lan Dedeş xx
Hes Kablo Kay­se­ris­por: Doğan Alem­dar xx, Ra­ma­zan Ci­ve­lek xxx, Di­mit­ri­os Ko­lo­vet­si­os xx, Uğur De­mi­rok xx, Aziz Be­hich xx, Jo­seph At­ta­mah xxx, Karlo Muhar xx, Da­ni­el Av­ra­movs­ki xx, Pedro Hen­ri­que xx, Aaron Len­non xxx, Antun Mag­li­ca x
Ye­dek­ler: İsmail Çipe, Ne­hu­en Paz, Cris­ti­an Sa­pu­na­ru, Yasir Su­ba­şı, Emre Demir, Melih Oku­tan, Talha Sa­rı­ars­lan, Be­sard Sa­bo­vic, Nu­ret­tin Kork­maz, İlhan Par­lak
Tek­nik Di­rek­tör: Uğur Ku­lak­sız
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Mon­tas­sar Talbi xx, Selim Ay xxx, Dario Meln­jak xx, Yas­si­ne Me­ri­ah xx, Ab­dul­lah Durak xx, Fab­ri­cio Ba­i­ano xxx, Fer­nan­do Bold­rin xxx, Erik Sabo xx, Dam­jan Djo­ko­vic xx, Ale­xan­der Sö­der­lund xx
Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, İsmail Köy­ba­şı, Emir Di­la­ver, Yasin Peh­li­van, Tunay Torun, Onur Bulut, Doğan Er­do­ğan, Bra­i­an Sa­mu­dio, Milan Skoda, Fer­nan­do
Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
Gol­ler: Dk. 48 Muhar, Dk. 77 İlhan Par­lak (Hes Kablo Kay­se­ris­por), Dk. 73 Sa­mu­dio (Çay­kur Ri­zes­por)


Haber Merkezi

Cezalı Başkanlar Berna Gözbaşı VeHasan Kartal Maçı Beraber İzledi

Hak mah­ru­mi­ye­ti bu­lu­nan Kay­se­ris­por Kulüp Baş­ka­nı Berna Göz­ba­şı ve Çay­kur Ri­zes­por Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçı be­ra­ber iz­le­di.

Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­la­ştı.
Maç ön­ce­sin­de kente gelen Çay­kur Ri­zes­por Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kar­tal’ı, Hes Kablo Kay­se­ris­por Kulüp Baş­ka­nı Berna Göz­ba­şı ağır­la­dı. Hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı bu­lu­nan Göz­ba­şı ve Kar­tal, akşam oy­na­na­n maçı be­ra­ber iz­le­di.


Haber Merkezi

Bölgesel Amatör Lig (BAL)maçları için karar çıktı

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan 2020-2021 Se­zo­nu Ama­tör Fut­bol Lig­le­ri ile il­gi­li ka­rar­lar açık­lan­dı.

Ko­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le geç­ti­ği­miz yıl Mart ayın­dan iti­ba­ren oy­na­tıl­ma­ma­sı­na karar ve­ri­len Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) için ni­ha­yet bek­le­nen karar çıktı.
Bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu­nun ve ca­mi­anın bek­le­di­ği karar so­nu­cu TFF, Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) mü­sa­ba­ka­la­rı­nın 17-18 Nisan (Cu­mar­te­si-Pa­zar) haf­ta­sı iti­ba­riy­le oy­nan­ma­sı­na karar verdi.
2020-2021 se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig, 52 grup­tan olu­şa­cak ve grup­lar­da yer ala­cak takım sa­yı­la­rı­na göre iki veya üç dev­re­li lig usulü ola­rak kar­şı­laş­ma­lar oy­na­na­cak. Her gru­bun bi­rin­ci­si olan takım bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nır­ken grup­ta en altta yer alan takım kendi ili­nin yerel li­gi­ne dönüş ya­pa­cak.
Bölge bi­rin­ci­li­ği­ne ka­tıl­ma hakkı ka­za­nan 52 takım 9 ayrı ta­raf­sız grup mer­ke­zin­de mü­sa­ba­ka­la­rı­nı oy­na­ya­cak ve 9 böl­ge­nin bi­rin­ci­le­ri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı ka­za­na­cak. Rize’yi BAL Li­gin­de bu sezon İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por tem­sil edecek. Grup­lar ve fiks­tür çe­ki­mi önü­müz­de­ki gün­ler­de belli ola­cak.


Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Normalleşme Açıklaması!

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­dan bu­lun­du.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN AÇIK­LA­MA­LA­RIN­DAN SATIR BAŞ­LA­RI:
28 Şubat ha­di­se­si bir darbe ha­re­ke­ti­dir. Ül­ke­mi­ze eko­no­mi­den si­ya­se­te geniş bir yel­pa­ze­de ağır fa­tu­ra­sı ol­muş­tur.
Tür­ki­ye’yi hak et­ti­ği de­mok­ra­tik ve eko­no­mik ge­liş­miş­lik se­vi­ye­si­ne ulaş­tır­mak için pek çok an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­yı kal­dır­dık. Mil­le­ti­miz­le sırt sırta ve­re­rek mey­da­nı Tür­ki­ye’yi eski ka­ran­lık gün­le­ri­ne dön­dür­mek is­te­yen­le­re bı­rak­ma­ya­ca­ğı­mı­zı gös­ter­dik. Yarın İnsan Hak­la­rı Eylem Pla­nı­mı­zı ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız. Bu eylem pla­nın­da 9 baş­lık al­tın­da yüz­ler­ce fa­ali­yet yer alı­yor.
İHRA­CA­TI­MIZ ŞUBAT AYIN­DA ARTTI
Tür­ki­ye bü­yür­ken İngil­te­re yüzde 9,9 ora­nın­da, Hin­dis­tan yüzde 8 ora­nın­da, Al­man­ya yüzde 4,9 ora­nın­da ve Ame­ri­ka yüzde 3,5 ora­nın­da kü­çül­dü. Aynı şe­kil­de 2021 yı­lı­na iyi bir baş­lan­gıç yapan ih­ra­ca­tı­mız Şubat ayın­da ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Tür­ki­ye sal­gın son­ra­sı dö­ne­min yük­se­len yıl­dı­zı ola­cak­tır.
2021 bütçe açığı he­de­fi­mi­zi yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e in­dir­dik. Mali di­sip­lin­den taviz ver­me­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Bugün iti­ba­ri ile yeni kont­rol­lü nor­mal­leş­me­ye baş­lı­yo­ruz.
Düşük ve orta risk­li il­ler­de diğer ka­de­me­ler­de de eği­tim öğ­re­ti­me baş­la­na­cak. Yük­sek ve çok risk­li il­ler­de ise sa­de­ce li­se­ler­de­ki yüz yüze sı­nav­lar ya­pı­la­cak.
Res­to­ran, ka­fe­ter­ya, kı­ra­at­ha­ne, çay bah­çe­si gibi yer­ler çok yük­sek risk­li iller dı­şın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sabah 7 ile akşam 19.00 ara­sın­da yüzde 50 ka­pa­si­tey­le sür­dü­re­bi­le­cek­ler­dir.
Halı saha, yüzme ha­vu­zu gibi te­sis­ler düşük risk­li il­ler­de sabah 9 ile akşam 19.00 ara­sın­da fa­ali­yet gös­te­re­cek­ler.
Ka­mu­nun ça­lış­ma sa­at­le­ri tüm il­ler­de nor­ma­le dö­necek.
So­ka­ğa çıkma sa­at­le­ri sı­nır­lı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gru­bun­da­ki va­tan­daş­lar­la il­gi­li dü­zen­le­me düşük ve orta risk­li il­ler­de kal­dı­rıl­dı, yük­sek ve çok risk­li il­ler­de ise so­ka­ğa çıkma sü­re­si ar­tı­rı­la­cak. Nikah gibi me­ra­sim­ler düşük ve orta risk­li il­ler­de 100, yük­sek ve çok yük­sek risk­li il­ler­de 50 ki­şiy­le sı­nır­lı ola­rak ya­pı­la­cak.


Haber Merkezi

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan im­za­lı “Co­vid-19 Kap­sa­mın­da Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da Nor­mal­leş­me ve Alı­na­cak Ted­bir­ler” ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da mesai sa­at­le­ri de­ğiş­ti.

Ko­nuy­la il­gi­li Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­nel­ge­siy­le kamu kurum ve ku­ru­lu­şu ça­lı­şan­la­rı­nın esnek ça­lış­ma uy­gu­la­ma­sı kal­dı­rıl­mış­tır. 02.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren İli­miz­de mesai sa­at­le­ri; 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır” de­nil­di.


Haber Merkezi

Vali Çeber’den Rize’nin kurtuluşu yıldönümü mesajı

Rize Va­li­si Kemal Çeber 2 Mart Rize’nin kur­tu­lu­şu mü­na­se­be­tiy­le ya­yım­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da:

“Ül­ke­mi­zin ve Ka­ra­de­niz’in in­ci­si Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl dö­nü­mü­nü bir kez daha büyük bir se­vinç ve gu­rur­la kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bun­dan yak­la­şık bir asır önce 1.Dünya Sa­va­şı son­ra­sı bütün dünya, Ül­ke­mi­zi bölüp par­ça­la­mak ve bu aziz mil­le­ti or­ta­dan kal­dır­mak için kirli plan­lar ku­ra­rak üze­ri­mi­ze yük­le­di­ği o yıl­lar­da yur­du­mu­zun dört bir ta­ra­fı düş­man iş­ga­liy­le çev­ri­li du­rum­day­dı. Bu durum kar­şı­sın­da tüm düş­man­la­ra karşı duran Türk Mil­le­ti, her bir fer­diy­le mu­kad­de­sa­tı uğ­run­da des­tan­la­şan mü­ca­de­le­le­re imza at­mış­tır. Her türlü im­kan­dan yok­sun ol­ma­sı­na rağ­men, si­ne­sin­de­ki iman ve hür­ri­yet sev­da­sın­dan güç alan Mil­le­ti­miz düş­tü­ğü yer­den ye­ni­den ayağa kalk­mış, korku ve esa­ret­le tarih sah­ne­sin­den si­lin­mek is­te­nen bir mil­le­ti; ada­let, hür­ri­yet ve is­tik­la­lin san­cak­ta­rı ha­li­ne gel­miş­tir. İstik­lal mü­ca­de­le­si sü­re­cin­de tüm Ana­do­lu da ol­du­ğu gibi, Rize’mizde Kuv­va­yi Mil­li­ye ru­huy­la bir araya gel­miş ve bu mü­ca­de­le­nin bir par­ça­sı ol­muş­tur. Ta­ri­hi bo­yun­ca esa­ret al­tın­da ya­şa­mak­tan­sa ölümü ter­cih eden necip Mil­le­ti­miz gen­cin­den yaş­lı­sı­na ver­di­ği bu çetin mü­ca­de­ley­le vatan top­ra­ğı­mı­za göz diken düş­man­la­rı mağ­lup ede­rek 2 Mart 1918 şeh­ri­mi­zi ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­tur­muş­tur. Türk Mil­le­ti, tarih bo­yun­ca sü­rek­li hür ve ba­ğım­sız ola­rak ya­şa­mış, ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun ba­ğım­sız­lı­ğın­dan asla vaz­geç­me­miş­tir. Mil­le­ti­mi­ze bu mü­ca­de­le ru­hu­nu veren en önem­li unsur; is­tik­la­le ve ba­ğım­sız­lı­ğa duy­du­ğu özlem ve vatan için şehit olma ar­zu­su­dur. Esa­ret al­tın­da ya­şa­mak­tan­sa ölümü ter­cih eden, şe­hit­lik mer­te­be­si­ni ken­di­ne şeref ma­dal­ya­sı gören ruh, bugün biz­le­re ba­ğım­sız ve is­tik­la­li­ni ka­zan­mış bir ül­ke­de ya­şa­mak im­kâ­nı­nı ka­zan­dır­mış­tır. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl­dö­nü­mü­nü bir kez daha kut­lu­yor, başta Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı borç­lu ol­du­ğu­muz aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze saygı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

Rize’de okullar açılacak mı?

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da her alan­da ol­du­ğu gibi eği­tim ve öğ­re­tim­de de il bazlı ola­rak ye­rin­de karar uy­gu­la­ma­sı­na baş­lan­dı. Bu ka­rar­lar­dan bir ta­ne­si de Milli Eği­tim ala­nın­da oldu.

Açık­la­ma­nın hemen ar­dın­dan Yük­sek ve çok yük­sek risk­li ola­rak ta­nım­la­nan ka­te­go­ri­de bu­lu­nan Rize’de de ‘Okul­lar açı­la­cak mı’ so­ru­su ilk akıl­la­ra gelen so­ru­lar­dan bir ta­ne­si oldu.
Yeni ka­ra­ra göre 2 Mart Salı günü iti­ba­riy­le tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da ülke ge­ne­lin­de yüz yüze eği­tim baş­la­nı­la­cak­tır. Düşük ve orta risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, or­ta­okul­lar­da ve li­se­ler­de yüz yüze eği­tim ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Düşük ve orta risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de yüz yüze eği­ti­me;


Okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da tam za­man­lı,
İlko­kul­lar­da sey­rel­til­miş sı­nıf­lar­da haf­ta­da iki (2) gün,
Or­ta­okul 5, 6, 7. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,
Or­ta­okul 8. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 12-22 saat,
Lise ha­zır­lık 9. 10. 11. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,
Lise 12. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 16-24 saat ola­cak şe­kil­de yüz yüze eği­ti­me baş­la­na­cak­tır. Yük­sek ve çok yük­sek risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de yüz yüze eği­ti­me; Okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da tam za­man­lı,
İlko­kul­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,

  1. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 12-22 saat,
  2. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 16-24 saat ola­rak baş­la­na­cak­tır.
    Özel ge­rek­si­nim­li öğ­ren­ci­ler için hiz­met veren özel eği­tim okul ve sı­nıf­la­rı ülke ge­ne­lin­de tam za­man­lı ola­rak yüz yüze eği­ti­me baş­la­ya­cak­tır.
  3. Tüm okul ka­de­me­le­ri ve sınıf dü­zey­le­rin­de yüz yüze eği­ti­me 2 Mart Salı gü­nün­den iti­ba­ren baş­la­na­cak­tır. Li­se­ler­de­ki sı­nav­lar 8 Mart Pa­zar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren tüm il­le­ri­miz­de sal­gın ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de yüz yüze ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Köy ve sey­rek nü­fus­lu yer­le­şim yer­le­rin­de­ki eği­tim ku­rum­la­rın­da mev­cut ka­rar­lar uy­gu­lan­ma­ya devam ede­cek­tir.
  4. Yüz yüze eği­tim kap­sa­mı dı­şın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­da uzak­tan eği­ti­me devam edi­le­cek­tir. Yüz yüze eği­ti­me ka­tı­lım veli rı­za­sı­na bağlı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne say­gıy­la du­yu­ru­lur. Haber Merkezi

Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs’ün ilacı Türk çayı!

Dün­ya­da bü­tün­le­yi­ci tıb­bın ku­ru­cu­su ola­rak bi­li­nen Ame­ri­ka­lı Dr. Leo Gal­land ise “Ko­ro­na­nın ilacı Türk çayı” açık­la­ma­sı­nı yaptı.

“Aler­ji için çözüm–Nasıl hasta olu­ruz, nasıl iyi­le­şi­riz?” adlı ki­ta­bın ya­za­rı Dr. Leo Gal­land, tüm dün­ya­yı et­ki­le­yen ko­ro­na­vi­rü­se karşı alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ko­vid-19’un ki­şi­nin sa­de­ce ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni değil me­ta­bo­liz­ma­sı­nı da il­gi­len­di­ren bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Leo Gal­land, “Zaten bu ne­den­le şeker has­ta­la­rı ve aşırı ki­lo­lu ki­şi­ler büyük risk al­tın­da. Do­la­yı­sıy­la me­ta­bo­liz­ma­nı­zı iyi­leş­ti­recek bir bes­len­me dü­ze­ni ko­ru­yu­cu ola­cak­tır. Özel­lik­le de çinko çok önem­li. Bu­nun­la il­gi­li ka­nıt­lar var. Meyve, sebze, bitki ve ba­ha­rat­lar­da bu­lu­nan bi­yof­la­vo­no­id­ler, vü­cu­du­nu­zun vi­rü­se ver­di­ği tep­ki­yi önem­li öl­çü­de et­ki­li­yor. İlk yap­ma­nız ge­re­ken, ka­buk­lu yemiş, tohum, sebze, balık ve deniz ürün­le­ri içe­ren, ta­ma­men doğal gı­da­lar­dan olu­şan bir bes­len­me alış­kan­lı­ğı edin­mek” öne­ri­sin­de bu­lun­du.
“ÇAY VİRÜS­LERİN ÇO­ĞAL­MA­SI­NI EN­GELLİYOR”
Çayın vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ol­duk­ça fay­da­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Dr. Leo Gal­land, “Yeşil çay­dan zi­ya­de siyah çayda bu­lu­nan bazı mad­de­ler, vi­rü­sün ço­ğal­ma­sı­nı önler. Ay­rı­ca çayı süt ile iç­me­mek ge­re­kir çünkü süt, ih­ti­ya­cı­mız olan şey­le­rin emi­li­mi­ni en­gel­ler. Çayı, ol­du­ğu gibi içmek ge­re­kir. Bunun ya­nın­da me­la­to­ni­nin fay­da­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ren bazı ka­nıt­lar var. Me­la­to­nin tak­vi­ye­si yapan in­san­la­rın Ko­vid-19’a ya­ka­lan­ma ih­ti­ma­li daha düşük. Muh­te­me­len bunun ne­de­ni, me­la­to­ni­nin ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­ri­ci ve an­ti­inf­la­ma­tu­var et­ki­si” diye ko­nuş­tu.
“ÇÖREK OTU ANTİVİRAL BİR ETKİYE SAHİP”
Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ba­ğı­şık­lı­ğı kuv­vet­len­dir­mek adına kul­la­nı­la­cak şi­fa­lı ot ve bit­ki­le­rin de ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Leo Gal­land, “Ay­rı­ca kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz bir­çok şi­fa­lı ot ve ba­ha­rat bu­lu­nu­yor. Çörek otu, benim göz­de­le­rim ara­sın­da yer alı­yor.
Bin yıl­dan uzun sü­re­dir Batı Asya’da tü­ke­ti­len temel sağ­lık­lı be­sin­ler­den biri olan çörek otu, an­ti­vi­ral et­ki­le­re sahip. Ko­vid-19 değil belki ama he­pa­tit vi­rü­sü­ne ya­ka­la­nan in­san­lar üze­rin­de ya­pı­lan kli­nik de­ney­ler­de çörek otu­nun an­ti­inf­la­ma­tu­var ve an­ti­vi­ral et­ki­le­ri göz­ler önüne se­ril­miş.
Eğer tek bir sağ­lık­lı besin seç­mem ge­rek­sey­di, çörek otunu se­çer­dim. Çörek otu­nun için­de­ki en aktif mad­de­ler ya­ğın­da bu­lu­nur. Taze to­hu­mu alıp öğü­te­bi­lir­si­niz. Ol­duk­ça yu­mu­şak­tır. Çok hoş bir aro­ma­sı var­dır. An­ti­inf­la­ma­tu­var et­ki­ye yol açan mad­de­ler, ço­ğun­luk­la ya­ğın­da bu­lu­nur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“AŞI­LAN­MA VE DOĞAL TEDAVİ BİRBİRİNİ DES­TEK­LE­MELİ”
Ko­ro­na­vi­rüs aşı­la­rı­nı des­tek­le­di­ği­ni ifade eden Dr. Leo Gal­land, aşı­lan­ma ve doğal bes­len­me­nin bir arada kul­la­nıl­ma­sı­nı öne­rerek şöyle devam etti: “Ko­vid-19 aşı­la­rı­nın dün­ya­da büyük bir fark ya­ra­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ama bu biraz zaman ala­cak. Bu­ra­da beni en­di­şe­len­di­ren şey şu:
Bu tril­yon do­lar­lık aşı ve ilaç ge­liş­tir­me ya­rı­şın­da bir­çok fark­lı yak­la­şım göz ardı edil­di. Bu konu üze­ri­ne bazı ya­zı­lar ka­le­me alıp in­ter­net si­tem­de ya­yın­la­dım. Vi­rü­sün et­ki­si­ni azalt­ma­ya, bu­laş­ma­yı en­gel­le­me­ye yar­dım­cı ola­cak doğal ürün­ler ara­dım. Bu ürün­le­rin bir­ço­ğu­nu, kli­nik uy­gu­la­mam­da kul­lan­dım. Şu ana kadar gör­dü­ğüm so­nuç­lar­dan çok mem­nu­num. Tabii ki bu kont­rol­lü veri değil.
Te­da­vi et­ti­ğim has­ta­lar­dan edin­di­ğim tec­rü­be. Çörek otu bun­lar­dan biri.” Gal­land, “Güney Asya kö­ken­li bir ba­ha­rat olan zer­de­çal yani kur­ku­min bir di­ğe­ri. Kır­mı­zı üzüm­de bu­lu­nan res­ve­rat­ro­lu da ek­le­mek ge­re­kir. Bun­la­rın hepsi, önem­li an­ti­inf­la­ma­tu­var, an­ti­vi­ral ve ko­ru­yu­cu et­ki­le­re sahip. Aşı ve doğal te­da­vi­nin iki­si­ne de ih­ti­ya­cı­mız ola­cak. Aşı­la­rın, vi­rü­sün bu­la­şı­cı­lı­ğı­nı dur­du­rup dur­dur­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Bu durum aşı­lar­la il­gi­li en büyük so­run­lar­dan bi­ri­ni oluş­tu­ru­yor. Ve­ri­le­ri ya­yın­la­nan aşı­lar, in­san­la­rın has­ta­lan­ma­ma­sı­nı, has­ta­ne­ye düş­me­me­le­ri­ni sağ­lı­yor ve ha­yat­la­rı­nı kur­ta­rı­yor. Bu­ra­ya kadar ha­ri­ka. Ancak bu aşı­la­rın, vi­rü­sün bu­la­şı­cı­lı­ğı ko­nu­sun­da et­ki­li olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Bu me­se­le­nin, 2021 yı­lı­nın iler­le­yen ay­la­rın­da çö­zül­me­si­ni umut edi­yo­rum. Doğal ürün­ler de bu sü­re­cin bir par­ça­sı” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Muhasebe Haftası kutlanıyor

Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı Mu­ha­se­be Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.

Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne ta­nı­tıl­ma­sı, ülke eko­no­mi­si­ne ve iş dün­ya­sı­na sun­du­ğu değer ve fay­da­ya iliş­kin far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la 1-7 Mart, Mu­ha­se­be Haf­ta­sı ola­rak kkut­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı yap­tı­ğı açık­la­ma­da:

“13 Ha­zi­ran 1989 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe giren, 3568 sa­yı­lı Mes­lek Ya­sa­sı­na is­ti­na­den, 114 bin Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve 4 bin 800 Ye­min­li Mali Mü­şa­vir ile 18 bin staj­yer ülke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­ter­mek­te­dir. 77 Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve 8 Ye­min­li Mali Mü­şa­vir Odası, TÜR­MOB ça­tı­sı al­tın­da hiz­met ver­mek­te­dir. Ha­ya­tı­mı­zın her ala­nı­nı et­ki­le­yen pan­de­mi do­la­yı­sı ile Mu­ha­se­be Haf­ta­mı­zı sı­nır­lı bir or­ga­ni­zas­yon­la kut­lu­yo­ruz. CO­VID-19 sü­re­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin ne kadar büyük öneme sahip ol­du­ğu­nu net bir şe­kil­de gös­ter­miş­tir. Dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin bu sı­kın­tı­lı sü­re­cin üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­ne olan umu­du­muz tam­dır.

“Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği, ku­rum­sal­laş­ma sü­re­ci­ni ta­mam­la­ya­rak, ül­ke­mi­zin ik­ti­sa­di ha­ya­tı­nın vaz­ge­çil­mez bir ku­ru­mu oldu. Mu­ha­se­be mes­le­ği­nin sun­muş ol­du­ğu hiz­met­le­rin ne kadar ha­ya­ti öneme haiz ol­du­ğu pan­de­mi dö­ne­mi bo­yun­ca daha iyi an­la­şıl­dı. Mali Mü­şa­vir­ler pan­de­mi­nin zor şart­la­rın­da, gö­re­vi ba­şın­da iş­let­me­le­ri­mi­ze ve ül­ke­mi­ze hiz­met ver­me­ye devam etti. Bu zor şart­lar­da çok sa­yı­da mes­lek men­su­bu­muz has­ta­lan­dı ve bazı mes­lek­taş­la­rı­mız ara­mız­dan ay­rıl­dı. Halen has­ta­lık­la mü­ca­de­le eden­le­re acil şi­fa­lar di­li­yor, ara­mız­dan ay­rı­lan­la­ra Al­lah­tan rah­met ve baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Pan­de­mi sü­re­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin vaz­ge­çil­mez öne­mi­ni net ve açık bir şe­kil­de gös­ter­miş­tir. Hem iş­let­me­le­ri­mi­zin var­lık­la­rı­nı ko­ru­ya­bil­me­le­ri hem kamu fi­nans­ma­nı­nın sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan, kamu ile iş­let­me­ler ara­sın­da köprü gö­re­vi gören Mali Mü­şa­vir­ler üst­len­miş ol­duk­la­rı so­rum­lu­luk­la­rı ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­tir­di­ler. Başta Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı, Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, olmak üzere kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­ken, be­yan­la­rın tan­zi­mi, gön­de­ri­mi, de­ne­ti­mi ve veri akışı mali mü­şa­vir­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, KOS­GEB gibi, eko­no­mi­de­ki diğer dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci kamu ku­rum­la­rı da mes­lek men­sup­la­rı­mı­zın hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­mak­ta­dır­lar. Sis­te­min ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­sın­da kamu gö­rev­li­le­ri kadar mes­lek­taş­la­rı­mı­zın pa­yı­nın en üst se­vi­ye­ler­de ol­du­ğu bütün ka­mu­oyun­ca bi­lin­me­li­dir. Mes­lek­taş­la­rı­mı­zın yap­tık­la­rı gö­rev­ler, kamu ma­li­ye­si­ne ve ülke eko­no­mi­si­nin ge­li­şi­mi­ne önem­li katkı ve en­for­mas­yon sun­mak­ta­dır. Eko­no­mi­nin kay­dı­nı tutan ve mali da­nış­man­lık yapan, mem­le­ke­tin her kö­şe­sin­de hiz­met sunan, Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler üre­ten, canlı ve di­na­mik bir Tür­ki­ye için ça­lış­mak­ta­dır. Ka­li­te­li hiz­met su­na­rak, iş­let­me­le­ri­mi­zin ge­li­şi­mi­ne katkı ve­re­rek, gü­ve­ni­lir iş­let­me da­nış­man­lı­ğı viz­yo­nu­muz­la ül­ke­mi­ze ve iş­let­me­le­ri­mi­ze hiz­met ver­mek­te­yiz. TÜR­MOB ve Oda­la­rı­mız; kamu ya­ra­rı­na, sü­rek­li yük­sek ka­li­te­de hiz­met sağ­la­yan stan­dart­lar­la, mu­ha­se­be ve de­ne­tim mes­le­ği­nin dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak iler­le­til­me­si ve ge­liş­ti­ril­me­si için ça­lış­mak­ta, gerek staj­yer­le­ri­mi­zin ve mes­lek men­sup­la­rı­mı­zın eği­ti­mi nok­ta­sın­da, ge­rek­se mes­le­ğin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik üze­ri­ne düşen so­run­la­rın çö­zü­mü ko­nu­sun­da büyük bir öz­ve­ri ile ça­lış­mak­ta­dır. İşlet­me­le­rin mu­ha­se­be ve de­ne­tim iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren, dev­le­tin vergi ge­lir­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı­na katkı sunan ve dev­let ku­rum­la­rı­nın iş­le­yi­şi­ne yar­dım­cı olan Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin, önem­li so­run­la­rı da bu­lun­mak­ta­dır.

Çö­zü­mü­nü talep et­ti­ği­miz bazı so­run­la­rı­mız şöyle;

* Müc­bir sebep hali ge­niş­le­til­me­li­dir.

* Ser­best mes­lek er­ba­bın­da KDV’nin Gelir Ver­gi­sin­de ol­du­ğu gibi tah­si­lat esa­sı­na göre dü­zen­len­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­lik hiz­met­le­rin­de KDV in­di­ri­mi ya­pıl­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­le­re ara­bu­lu­cu­luk yet­ki­si ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

* Be­yan­na­me im­za­lat­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun kap­sa­mı ge­niş­le­til­me­li­dir.

* Mali ta­ti­le iliş­kin sü­re­ler uza­tıl­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­le­re yeşil pa­sa­port ve­ril­me­li­dir.

* Mali Mü­şa­vir­le­re iliş­kin he­sap­la­na­cak gider ka­tı­lım pay­la­rı­na in­di­rim hakkı ve­ril­me­li­dir.

* Kamu Ku­rum­la­rın­ca is­te­nen bilgi, beyan ve form­la­rın sa­yı­sı ol­duk­ça art­mış­tır. Tüm ve­ri­le­rin bir data mer­ke­zin­de top­lan­ma­sı ve il­gi­li ku­rum­la­rın bu mer­kez­den bil­gi­le­ri al­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Görev ve fonk­si­yon­la­rı­mı­zı ye­ri­ne ge­ti­rir­ken ya­şa­dı­ğı­mız ve çö­zül­me­si­ni talep et­ti­ği­miz bi­ri­ken çok sa­yı­da so­ru­nu­muz bu­lu­nu­yor, bu sorun ve sı­kın­tı­la­rın, di­ya­log­la ve iş bir­li­ği içe­ri­sin­de çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de­yiz. Ül­ke­mi­zin, şef­faf, ön­gö­rü­le­bi­lir, sade ve kolay an­la­şı­lır bir vergi sis­te­mi­ne sahip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­mak­ta­yız. Bu kap­sam­da ya­pı­la­cak, ka­nun­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si, ver­gi­len­dir­me sü­reç­le­ri ile be­yan­na­me ve bil­di­rim­le­rin sa­de­leş­ti­ril­me­si ve sa­yı­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı gibi her türlü iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nın des­tek­çi­si olma gay­re­tin­de ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mız­la kar­şı­lık­lı an­la­yış ve iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rü­te­ce­ği­miz ça­lış­ma­lar­da elde ede­ce­ği­miz her ba­şa­rı bi­lin­me­li­dir ki ülke eko­no­mi­mi­zin kal­kın­ma­sı­na ve ge­liş­me­si­ne ko­yul­muş bir tuğla ola­cak­tır. Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir mes­lek­taş­la­rı­mı­zın Mu­ha­se­be Haf­ta­sı­nı kut­lu­yor, dün­ya­mız, ül­ke­miz mes­lek­taş­la­rı­mız için sağ­lık­lı, hu­zur­lu gün­ler di­li­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

AŞINIZ İÇİN AİLE HEKİMİ İLE İLETİŞİM KURUN!

İlimiz ge­ne­lin­de ko­vid-19 aşı­la­ma sü­re­ci aile he­kim­le­ri başta olmak üzere, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­le­ri ve Has­ta­ne­le­ri­miz üze­rin­den olan­ca hı­zıy­la devam et­mek­te­dir.

Özel­lik­le ili­miz ve böl­ge­miz iti­ba­riy­le ris­kin daha büyük ol­du­ğu bu sü­reç­te eli­miz­de­ki en et­ki­li ko­ru­yu­cu gücün aşı ol­du­ğu mu­hak­kak­tır.
Bu se­bep­le aşı hakkı ta­nım­la­nan ve son 6 ay içe­ri­sin­de Ko­vid-19 has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma­yan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı ol­ma­sı­nı şid­det­le tav­si­ye edi­yo­ruz.
Hali ha­zır­da 65 yaş üstü va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı­la­ma sü­re­ci devam eder­ken, bugün iti­ba­riy­le de köy okul­la­rın­da­ki gö­rev­li öğ­ret­me­le­ri­miz sü­re­ce dâhil edil­di.

Aşı­la­ma aile he­kim­lik­le­rin­de veya dev­let has­ta­ne­le­rin­de ran­de­vu usulü ile ya­pıl­mak­ta­dır.
Bu­gü­ne değin aşı hakkı ol­du­ğu halde ran­de­vu ala­ma­ma veya her­han­gi bir se­bep­le aşı­sı­nı yap­tı­ra­ma­mış olan ve yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­zın biz­zat aile he­kim­le­ri­ni ara­ma­la­rı du­ru­mun­da ran­de­vu hu­su­sun­da aile he­kim­le­rin­ce ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olu­na­cak­tır.
Aşı sü­re­ci­nin ba­şın­dan bu­gü­ne değin gö­re­vi­ni la­ikiy­le ifade eden, ken­di­le­ri­ne ka­yıt­lı nü­fu­su biz­zat ara­ya­rak veya on­lar­dan gelen çağ­rı­la­ra cevap ve­re­rek en yük­sek aşı­la­ma oran­la­rı­na ula­şan ve do­la­yı­sıy­la kıy­met­li hal­kı­mı­za ciddi an­lam­da fay­da­lı olan aile he­kim­le­ri­mi­ze gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­dan do­la­yı hal­kı­mız adına te­şek­kür edi­yo­rum.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Bekaroğlu: Kod29 büyük bir ayıp

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, büyük bir is­tis­ma­ra konu olan Kod29 ile işten çı­kar­ma­ya ola­nak veren mad­de­nin İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için kanun tek­li­fi verdi.

TBMM’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da kanun tek­li­fi­nin ge­rek­çe­si­ni an­la­tan CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Pan­de­mi sü­re­cin­de işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ge­ti­ril­di­ği­ni ama bazı fır­sat­çı ve ah­lak­sız iş­ve­ren­le­rin İş Ka­nu­nu­nun 25. Mad­de­si­nin “İşve­re­nin haklı ne­den­ler­le der­hal fesih hakkı” baş­lık­lı 1. Fık­ra­sı­nın “Ahlak ve iyi ni­yet­le­ri­ne uy­ma­yan hal­ler vb.” baş­lık­lı 2. Ben­di­ni is­tis­mar ede­rek, işten çı­kar­ma ya­sa­ğı­nı delip taz­mi­nat­sız şe­kil­de in­san­la­rı işten çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­di.
İNSAN­LAR SOS­YAL ÖLÜME MAH­KUM EDİLİYOR!
Pan­de­mi sü­re­cin­de işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ge­ti­ril­di­ği­ni ama fır­sat­çı, ah­lak­sız bir kısım iş­ve­re­nin iş ka­nu­nu­nun bir mad­de­si­ni is­tis­mar et­ti­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Kod29 diye bi­li­nen -SGK’nın ka­yıt­la­rın­da Kod29 diye iş­len­di­ği için- 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu­nun 25. Mad­de­si­nin 1. Fık­ra­sı­nın 2 Nolu Ben­di­ne da­ya­na­rak iş­çi­le­ri­ni işten çı­kar­mak­ta­dır. Bu madde prob­lem­li bir mad­de­dir. İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için Kanun Tek­li­fi ver­dik.” dedi. İş Ka­nu­nu­nun iş­ve­re­ne ta­nı­dı­ğı “haklı ne­den­ler­le der­hal fesih hakkı” baş­lık­lı 25. Mad­de­si­nin il­gi­li bö­lü­mün­de “Ahlak ve iyi niyet ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan hal­ler” mad­de­si­ne da­ya­na­rak işçi çı­kar­ma ya­sa­ğı­nın de­lin­di­ği­ni ve iş­ve­re­nin be­ya­nı­na da­ya­nı­la­rak, sa­vun­ma­sı dahi alın­ma­dan iş­çi­le­rin işten çı­ka­rıl­dı­ğı­nı kay­de­den Be­ka­roğ­lu, “Bun­la­rın için­de neler yok ki; hır­sız­lık, iş­ve­re­nin aile­si­ne kötü söz söy­le­mek, ters bak­mak… Bu madde ile in­san­lar işten çı­ka­rıl­dı mı buna ne ihbar taz­mi­na­tı, ne kıdem taz­mi­na­tı öde­ni­yor ne de bir kuruş para ve­ri­li­yor. Bu şe­kil­de işten çı­ka­rı­lan iş­çi­ler iş­siz­lik öde­ne­ğin­den de ya­rar­la­na­mı­yor. Yani bu iş­çi­ler aile­le­ri ile be­ra­ber aç­lı­ğa mah­kum edi­li­yor­lar. Sa­de­ce aç­lı­ğa mah­kum edil­mi­yor. Ah­lak­sız­lık, hır­sız­lık gibi ge­rek­çe­ler­le işten çı­ka­rı­lan in­san­lar başka yerde de iş bu­la­mı­yor, sos­yal ölüme mah­kum edi­li­yor­lar.” diye ko­nuş­tu.
Bunu fır­sat ola­rak gören kimi iş­ve­ren­le­rin yüz­ler­ce bin­ler­ce iş­çi­yi bu mad­de­ye da­ya­na­rak sor­gu­suz su­al­siz işten çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, sa­de­ce özel sek­tör­de değil, bu ah­lak­sız uy­gu­la­ma­nın ka­mu­da da uy­gu­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu mad­de­nin Tür­ki­ye’nin iş ya­sa­sın­da bu­gü­ne kadar bu­lun­ma­sı­nın büyük bir ayıp ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Bütün si­ya­si par­ti­ler bi­ra­ra­ya ge­le­rek bu mad­de­ye bir hal ça­re­si bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Biz ra­di­kal bir tek­lif­te bu­lu­nu­yo­ruz; bü­tü­nüy­le ya­sa­dan çı­ka­rıl­sın. Hır­sız­lık, taciz gibi prob­lem­ler için TCK’nın il­gi­li mad­de­le­ri ge­rek­li iş­le­mi zaten ya­pı­yor. Bu şe­kil­de kanun, iş­ve­re­nin eline iş­çi­yi ke­secek doğ­ra­ya­cak bir araç ola­rak ve­ril­mez. Bu, ger­çek an­lam­da ah­lak­sız­lık­tır. ILO da bunu ya­sak­lı­yor. Bu mad­de­nin dü­zel­til­me­si için de­fa­lar­ca eleş­ti­ri gel­miş­tir.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries Recent Entries »