Monthly Archives: Mart 2021

Uygun: Burada Bulunmaktan Mutluyum

Tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, Rize’nin baba ocağı ol­du­ğu­nu ve Sa­kar­ya’ya bu­ra­dan ta­şın­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Baba oca­ğı­na gel­mek­ten mut­lu­luk duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Uygun, “Çay­kur Ri­zes­por ca­mi­ası­nı tem­sil adına bu­ra­da bu­lun­mak­tan mut­lu­yum. Dün dünde kal­mış­tır. Bugün yeni şey­ler söy­le­me­miz lazım.
Bugün büyük ta­raf­ta­rı­mı­za ve bana gü­ve­nen baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür ede­rek, Çay­kur Ri­zes­por’u hak et­ti­ği yere ta­şı­ma ya­rı­şı­na baş­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz.” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Uygun, ta­kı­mın eski tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ver­di­ği be­ya­nat­la­rın olum­suz et­ki­si­ni kal­dı­ra­cak­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Güçlü bir ya­pı­ya sa­hi­biz. Boş mu­ka­ve­le­ye imza ata­rak, bu ca­mi­aya olan gü­ve­ni­mi gös­ter­dim. Ke­sin­lik­le ligde kalma primi ko­nu­şul­ma­mış­tır.
Se­ne­ye Av­ru­pa’yı ko­nu­şa­cak fark­lı bir yapı oluş­tu­ra­ca­ğız. Medya başta olmak üzere her­kes­ten des­tek bek­li­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Son dö­nem­de ligin hep alt sı­ra­la­rın­da bu­lu­nan ta­kım­lar­da ça­lış­tı­ğı­nın al­tı­nı çizen Uygun, “Kay­se­ris­por’da 15 ya­şın­da­ki Emre, Nu­ret­tin ve ka­le­ci Doğan ile oy­na­dık. Böyle olun­ca puan or­ta­la­ma­sı dü­şü­yor.
Genç ye­te­nek­ler ile çık­tığı­mız yolda ta­kı­mı yıp­rat­ma­dan suçu üs­tü­mü­ze ala­rak gö­rev­den ay­rıl­dık. De­niz­lis­por’da ise 3 maçta 7 puan top­la­dık. Sal­gın son­ra­sın­da giden oyun­cu­lar ve eko­no­mik ne­den­ler­le ay­rıl­ma­mız ge­rek­ti. Bun­lar o ta­kım­lar­da ya­şan­dı kaldı.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Su­mu­di­ca’nın, “Mo­rin­ho da gelse bu ta­kı­mı kur­ta­ra­maz.” açık­la­ma­sı­nı tas­vip et­me­di­ği­ni akta­ran Uygun, “Olası bir suç varsa, o siz­de­dir. Kim­se­yi suç­la­ya­maz­sı­nız. Ba­şa­ra­ma­dıy­sa­nız gi­de­cek­si­niz. Ben bu­ra­ya gel­mek­ten çok mut­lu­yum. Doğru bir yö­ne­tim mo­de­li, tesis ve sis­tem var. Bu­ra­da ligde kal­ma­yı değil Av­ru­pa’yı ko­nuş­mak lazım. Bu se­ne­yi iyi yerde bi­ti­rip, ge­lecek se­ne­yi plan­la­ya­ca­ğız.” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Haber Merkezi

RİZE’DE KARLI KAPLI YOLLARDA YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM

RİZE’de ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­nin ön­cü­sü sağ­lık ekip­le­ri zorlu arazi ko­şul­la­rın­da yağ­mur, çamur, kar de­me­den köy­le­re çıkıp ev ev, kapı kapı ge­ze­rek görev ya­pı­yor.

Sağlıkçıların karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi sürüyor

Ekip­ler, sı­cak­lı­ğın sı­fı­rın al­tı­na düş­tü­ğü kır­sal­da­ki yer­le­şim yer­le­ri­ne pa­ti­ka yol­lar­dan ula­şa­rak, aşı­la­ma ya­pı­yor. Evine gelen ekip­ler ta­ra­fın­dan ko­ro­na­vi­rüs aşısı olan Emine Havuz, “Ekip­ler karla kaplı pa­ti­ka yo­lu­muz­dan bizi aşı­la­mak için evi­mi­ze kadar gel­di­ler. Allah razı olsun” dedi. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nca pay­la­şı­lan vaka sa­yı­sı ha­ri­ta­sı­na göre en çok va­ka­nın gö­rül­dü­ğü ilk 5 il ara­sın­da yer alan Rize’de sağ­lık ekip­le­ri zorlu şart­lar­da görev ya­pı­yor. Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­nin ön­cü­sü fil­yas­yon ve aşı­la­ma ekip­le­ri ev ev, kapı kapı do­la­şa­rak aşı prog­ra­mı­nı uy­gu­lu­yor. Sa­ha­da bir­çok zor­luk ve so­run­la kar­şı­la­şan ekip­ler, ken­tin en uzak ve yü­zöl­çü­mü en büyük il­çe­le­rin­den İkiz­de­re’de hava sı­cak­lı­ğı­nın ek­si­le­re düş­tü­ğü kır­sal köy­ler­de vi­rü­sün ta­ki­bi­ni ya­pı­yor. Sabah has­ta­ne­den ay­rı­la­rak köy­le­re doğru yola çıkan ekip­ler, dik ve en­ge­be­li karlı ve buzlu yol­la­rı aşı­yor. Ekip­ler, araç ula­şı­mı­nın ol­ma­dı­ğı ev­le­re ise pa­ti­ka yol­lar­dan yaya ula­şa­rak aşı­la­ma ya­pı­yor.

‘ZOR­LUK­LAR KAR­ŞI­SIN­DA YIL­MA­DAN MÜ­CA­DE­LE­YE DEVAM’
Me­şe­köy’de ya­pı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­sı­na ka­tı­lan İkiz­de­re Hak­kı-Emi­ne Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Uzm. Dr. Oğuz Ali Öz­şa­hin, “Rize’nin coğ­ra­fi açı­dan en büyük il­çe­le­rin­den bi­rin­de­yiz. Yük­sek ra­kım­da bir­çok köy ve yayla var. Çok fazla yağ­mur alan, mev­sim ge­re­ği çok fazla kar alan yoğun kar ör­tü­sü olan bir yer­de­yiz. Pan­de­mi sü­re­cin­de yak­la­şık 1 yıl­dır hem fil­yas­yon hiz­met­le­ri için hem de son 1 aydır aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı için ula­şa­bil­di­ği­miz her yere, her va­tan­da­şa hiz­met­le­ri gö­tür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Biz gi­de­bil­di­ği­miz her yere gidip aşı ça­lış­ma­la­rı­mı­zı bi­tir­me te­la­şın­da­yız. Bunun için de ekip­le­ri­miz­le be­ra­ber öz­ve­ri ile ça­lı­şı­yo­ruz. Biz her gün belli sa­yı­da ki­şi­ye ulaş­mak için plan­la­ma­mı­zı ya­pa­rız, gi­de­ce­ği­miz yer­ler, ad­res­ler belli olur, yola çı­ka­rız. Ancak gi­de­ce­ği­miz nok­ta­la­rın bir­ço­ğu­na araç yolu ol­mu­yor, biz bu­ra­la­rı yü­rü­ye­rek kat edi­yo­ruz. Ev­le­re ula­şan pa­ti­ka yol­lar­dan ge­çi­yo­ruz, karla kaplı yer­le­ri tır­ma­nı­yo­ruz. Aşı­la­ma ola­cak ev­le­re ulaş­mak için mü­ca­de­le­ye devam edi­yo­ruz” dedi.
‘HER GÜNE YENİDEN BAŞ­LI­YO­RUZ’
Hem­şi­re Asiye Bil­gi­li de köy­le­re çı­kıl­dı­ğın­da kar­şı­la­şı­lan zor­luk­lar do­la­yı­sıy­la aşı uy­gu­la­ma­la­rı­nın plan­lan­dı­ğı gibi git­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Doğa şart­la­rı çok zor. Şu an yük­sek yer­le­şim yer­le­rin­de kar var. Karla kaplı pa­ti­ka yol­lar­dan ev­le­re ulaş­ma­mız ge­re­ki­yor. Ara­ba­dan in­dik­ten sonra ba­ya­ğı bir yol kat edi­yo­ruz.10 kişi aşı­la­mak için yola çık­tı­ğı­mız gün bazen 5 ki­şi­yi bile zor aşı­lı­yo­ruz. Yani her gün is­te­di­ği­miz aşı sa­yı­sı­na ula­şa­mı­yo­ruz. Ama yine de müm­kün ol­du­ğun­ca aşı­la­ma ça­lış­ma­mı­zı bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Her gün bir ön­ce­ki günün zor­lu­ğu­nu, mü­ca­de­le­si­ni unu­ta­rak aktif bir şe­kil­de sa­ha­da­yız” diye ko­nuş­tu. Hem­şi­re Meral Er­dü­zen ise, “Coğ­raf­ya ge­re­ği yağ­mur­la gecen gün sa­yı­sı çok fazla, şimdi kış mev­si­mi var, ev­le­re ula­şan yol­lar karla kaplı. Biz o pa­ti­ka yol­la­rı yağ­mur­da da karda da yü­rü­ye­rek va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şı­yo­ruz, aşı­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rın­da da aynı şey­le­ri ya­şı­yo­ruz ama biz hiç yıl­ma­dan bu mü­ca­de­le­ye devam ede­ce­ğiz, va­tan­daş­la­rın da des­te­ğiy­le ko­ro­na vi­rü­sün üs­te­sin­den ge­le­ce­ğiz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
‘SO­ĞUK­TA EVİMİZE KADAR GELDİLER’
Evine gelen ekip­ler ta­ra­fın­dan ko­ro­na­vi­rüs aşısı ya­pı­lan Emine Havuz ise, “Ekip­ler karla kaplı pa­ti­ka yo­lu­muz­dan bizi aşı­la­mak için evi­mi­ze kadar gel­di­ler. Allah razı olsun. Biz de aşı­mı­zı olduk. Zaten çok kor­ku­yo­ruz bu vi­rüs­ten. İnşal­lah bir çözüm olur” dedi. Ömer Havuz ise, “Sağ­lık­çı­lar bizim için ge­li­yor­lar, bu karda kı­ya­met­te ezi­yet çe­ki­yor­lar, biz de tabii ki aşı­mız olduk. Bu vi­rüs­ten sebep hiç­bir yere git­ti­ği­miz yok, köyde eşim­le be­ra­ber inek­le­ri­mi­ze ba­kı­yo­ruz, kim­sey­le de gö­rüş­mü­yo­ruz. İnşal­lah bu aşıy­la da çözüm ge­lecek, has­ta­lık or­ta­dan kal­ka­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

ÇAYDOSKTAN YENİ KAYMAKAMA ZİYARET

Rize’nin en aktif sivil top­lum ör­güt­le­rin­den biri olan ve aynı za­man­da Dağ­cı­lık spo­ruy­la bölge ve ülke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) il­çe­mi­ze yeni ata­nan Kay­ma­kam Bay­ram TÜR­KER’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Kay­ma­kam Bay­ram TÜR­KER Önem­li bir tu­rizm şehri olan Rize’de Dağ­cı­lık ku­lüp­le­ri­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu ve fa­ali­yet­le­rin ge­niş­le­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Çay­dosk yö­ne­ti­ci­le­ri Ken­di­le­ri­nin dağ­cı­lık spo­ru­nun ya­nın­da aynı za­man­da sos­yal pro­je­ler­le genç­le­re yö­ne­lik fa­ali­yet­ler yap­tık­la­rı­nı ve yeni pro­je­le­ri­nin devam et­ti­ği­ni söy­le­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

ÇAYELİ KAYMAKAMI SAYIN BAYRAM TÜRKER ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Sayın Bay­ram TÜR­KER Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı ön­ce­si mec­lis üye­le­ri ile bir araya geldi.

Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali MERT Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ön­cü­lü­ğün­de ve iş­bir­li­ğin­de devam eden ve ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler hak­kın­da Sayın Bay­ram TÜR­KER’e bilgi verdi.
Top­lan­tı­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali MERT yap­tı­ğı açık­la­ma­da;
Oda­mı­zın ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan ve DOKA (Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı) ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si Pro­je­si ile il­gi­li de­tay­lı bilgi ve­ril­di.
Baş­kan Meh­met Ali MERT: Ay­rı­ca pro­je­nin ama­cı­nın sa­de­ce il­çe­miz­de­ki ga­le­ri­ci es­na­fı ile sı­nır­lı kal­ma­yıp, tüm ili­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren ga­le­ri­ci iş­let­me­le­ri­ni kap­sa­ya­cak bir proje ola­rak ta­sar­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Proje ta­mam­lan­dı­ğın­da il­çe­mi­ze ka­ta­ca­ğı eko­no­mik de­ğe­rin yıl­lık yak­la­şık 250 mil­yon do­lar­lık bir hacme ula­şa­ca­ğı­nı ve bu­nun­la be­ra­ber il­çe­miz­de artı is­tih­dam sağ­la­na­ca­ğı­nın da al­tı­nı çizdi.
İlçe kay­ma­ka­mı Sayın Bay­ram Tür­ker’de Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı­nın devam eden ve baş­la­ya­cak olan pro­je­le­ri­nin bü­rok­ra­tik plat­form­da takip ede­cek­le­ri­ni ve bu ko­nu­lar­da be­ra­ber­ce ça­lış­ma içe­ri­sin­de ola­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Rizeliler Artık Normalleşme Sürecine Girmek İstiyor

Yeni nor­mal­leş­me ka­rar­la­rı­nın ar­dın­dan yük­sek risk­li alan­da olan Rize’de ya­şa­yan va­tan­daş­lar Tür­ki­ye’nin bir çok ili gibi artık her alan­da nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne gir­mek is­ti­yor.

Vaka sa­yı­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu yük­sek risk ne­de­niy­le bir çok alan­da nor­mal­leş­me­den mah­rum kalan Ri­ze­li va­tan­daş­lar bu­lun­duk­la­rı ‘kır­mı­zı’ po­zis­yon­dan kur­tul­mak için ted­bir­le­re dik­kat et­me­ye özen gös­te­ri­yor.
İnsan­lar­da bez­gin­lik ol­du­ğu için ku­ral­la­ra özen gös­ter­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Meh­met Bı­çak­çı isim­li va­tan­daş “Ma­ale­sef in­san­la­rın vur­dum duy­maz­lı­ğı ne­de­niy­le, ted­bir­le­re ge­re­ken özeni gös­ter­me­di­ği için nor­mal­leş­me sü­re­cin­de çok ya­va­şız. İnsan­la­rı­mız ted­bir­le­re uy­mu­yor. Bi­raz­da artık bez­gin­lik var in­san­lar­da” dedi.
Nor­mal­leş­me sü­re­cin­de yer ala­bil­me­si için ku­ral­la­rın ihlal edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Havva Türk­yıl­maz ise “Co­vid-19 va­ka­la­rı fazla ol­du­ğu için nor­mal­le­şe­mi­yo­ruz. Her­kes dı­şa­rı­da, onun için bun­lar. Yine sıkı ted­bir­ler uy­gu­lan­ma­sı lazım. Biraz daha me­sa­fe­mi­zi ko­ya­lım, evi­miz­den dı­şa­rı­ya çık­ma­ya­lım. İnşal­lah o zaman nor­mal­le­şir, dik­kat eder­sek olur” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Vaka sa­yı­la­rı­nın Rize dı­şın­dan ge­len­ler ne­de­niy­le ar­tış­ta ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Recep Ali Kı­lı­çars­lan da “Bu sa­at­ten sonra daha da kolay kolay düş­mez. Çünkü çay tar­la­la­rı için güb­re­le­me za­ma­nı geldi. Uzun bir süre Rize’ye giriş çı­kış­la­rın dur­du­rul­ma­sı lazım. So­kak­la­ra bak­tı­ğın­da fazla da bir şey yok şu anda” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Yeni Covit-19 Kararları! Açılış, Kokteyl, Kurdele Kesmek Yasaklandı!

Rize Va­li­si Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si ta­ra­fın­dan “Risk Grup­la­rı­na Göre Alı­na­cak Ted­bir­ler” ko­nu­lu yeni ka­rar­lar alın­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di:
“İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mı­zın 02.03.2021 ta­rih­li ve “Risk Grup­la­rı­na Göre Alı­na­cak Ted­bir­ler” ko­nu­lu Ge­nel­ge­si­ne is­ti­na­den,
1 Mart 2021 günü Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan Ka­bi­ne’de ; yeni kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne dair temel usul ve esas­lar, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu­nun tav­si­ye­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak be­lir­len­miş­tir.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len kri­ter­le­re göre iller, sal­gın­la mü­ca­de­le­de­ki ted­bir se­vi­ye­le­ri risk grup­la­rı­na göre be­lir­len­mek üzere 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yük­sek, çok yük­sek) ola­rak sı­nıf­lan­dı­rıl­mış olup, ili­miz Çok Yük­sek Risk Gru­bun­da Yer Alan İller ara­sın­da yer al­mak­ta­dır.
Bu çer­çe­ve­de ili­miz­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Sal­gın Yö­ne­ti­mi ve Ça­lış­ma Reh­be­rin­de be­lir­le­nen ku­ral­lar ile Maske, Me­sa­fe, Te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uymak kay­dıy­la 02.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ge­çil­mek üzere;


1- Hafta içi so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sa­at­le­ri­nin 21.00-05.00 sa­at­le­ri ola­rak de­va­mı­na,
Hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın Cuma 21.00 – Cu­mar­te­si 05.00 sa­at­le­ri ara­sıy­la Cu­mar­te­si 21.00’den baş­la­yıp Pazar gü­nü­nün ta­ma­mı­nı kap­sa­yıp Pa­zar­te­si günü saat 05.00’de bi­tecek şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı­na,
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da 01.12.2020 ta­rih­li 96 sa­yı­lı İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha­Ku­rul ka­ra­rı­mız ile be­lir­le­nen ‘’So­ka­ğa Çıkma Kı­sıt­la­ma­la­rın­dan Muaf Yer­ler ve Ki­şi­ler Lis­te­sin­de’’ yer alan is­tis­na/mu­afi­yet­ler (son­ra­ki ka­rar­la ek­le­me­ler dahil ) ile so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı uy­gu­la­nan süre ve gün­ler­de şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat edil­me­si­ne dair usul ve esas­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın aynı şe­kil­de de­va­mı­na,
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı va­tan­daş­la­rı­mız için ge­ti­ri­len so­ka­ğa çıkma sü­re­le­ri 3 sa­at­ten 4 saate yük­sel­ti­le­rek, 65 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın 10.00-14.00 sa­at­le­ri ara­sın­da 20 yaş altı ço­cuk­la­rı­mız ve genç­le­ri­mi­zin ise 14.00­-18.00 sa­at­le­ri ara­sın­da so­ka­ğa çı­ka­bil­me­le­ri­ne,
65 yaş üzeri va­tan­daş­lar ile 20 yaş altı genç­ler ve ço­cuk­la­rın şehir içi toplu ula­şım araç­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı kı­sıt­lan­ma­sı­nın aynen de­va­mı­na,


2- İli­miz­de­ki Res­to­ran, lo­kan­ta, ka­fe­ter­ya, tat­lı­cı, pas­ta­ne, kı­ra­at­ha­ne, çay bah­çe­si gibi ye­me-iç­me yer­le­ri­nin 10:00-20:00 sa­at­le­ri ara­sın­da paket ser­vi­si veya gel-al şek­lin­de 20.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sın­da sa­de­ce paket ser­vis şek­lin­de hiz­met ver­me­le­ri ve ay­rı­ca iş­ye­ri içe­ri­sin­de müş­te­ri­ye hiz­met sun­ma­ma­la­rı uy­gu­la­ma­sı­nın de­va­mı­na,


3- İli­miz­de bir karar alı­nın­ca­ya kadar, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı ve bun­la­rın üst ku­ru­luş­la­rı ile bir­lik­ler ve ko­ope­ra­tif­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek genel kurul dahil ki­şi­le­rin bir araya gel­me­si­ne neden olan her türlü et­kin­li­ğin er­te­len­me­si­ne,


4- İşyeri, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı vb. yer­le­rin açı­lış, kok­teyl, kur­de­le kesme gibi bir arada bu­lun­ma­yı ge­rek­ti­recek et­kin­lik­le­ri­nin ya­sak­lan­ma­sı­na


5- İli­miz­de nikah ve nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki dü­ğün­ler­de ka­tı­lı­mın kişi ba­şı­na mi­ni­mum 8 m2 alan ayır­mak, ka­tı­lım­cı sa­yı­sı 50’yi geç­me­mek ve 1 sa­at­le sı­nır­lı olmak üzere izin ve­ril­me­si­ne,
Nikah veya nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki dü­ğün­ler­de de kişi ve alan sı­nır­la­ma­la­rı­nın kont­ro­lü­nün sağ­lan­ma­sı için nikah ve/veya düğün sa­lo­nu iş­let­me­le­rin­ce ya­pa­cak­la­rı her türlü or­ga­ni­zas­yon ön­ce­sin­de ki­şi­sel ve­ri­le­re yer ve­ril­mek­si­zin hangi günde hangi saat ara­lık­la­rın­da nikah veya nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki düğün or­ga­ni­zas­yo­nu ya­pa­cak­la­rı­nın en az üç gün ön­ce­sin­den Va­li­li­ği­mi­ze ve Kay­ma­kam­lık­la­rı­mız e-Dev­let ka­pı­sın­dan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den ya da doğ­ru­dan di­lek­çe ile bil­di­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­na,


6- Halı saha, yüzme ha­vu­zu vb. te­sis­le­rin ka­pa­lı kal­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nın de­va­mı­na,


7- 2021/5 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel­ge­siy­le ka­mu­da­ki ça­lış­ma sa­at­le­ri nor­ma­le dön­dü­rül­dü­ğün­den, ili­miz­de kamu ku­rum­la­rın­da nor­mal mesai uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­si­ne,(8.00 -12.00 /13.00-17.00)


8- İli­miz­de eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­nin 08.02.2021 ta­rih­li ve 04 nolu İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Kurul Ka­ra­rı­mız çer­çe­ve­sin­de devam et­me­si­ne,


9- Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı’nın 26.02.2021 ta­rih­li ya­zı­sı çer­çe­ve­sin­de; ve­li­le­rin de ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da ili­miz­de­ki 4-6 yaş Kur’an Kurs­la­rı­nın yüz yüze ve uzak­tan eği­tim şek­lin­de, İhti­yaç Odak­lı Kur’an Kurs­la­rı­nın ise Uzak­tan eği­tim şek­lin­de eği­tim-öğ­re­ti­me devam ede­bil­me­le­ri­ne,
Uy­gu­la­ma­lar­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­ra­ra uy­ma­yan­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce idari işlem tesis edil­me­si ve ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195 inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim İYİ Parti’yi ziyaret etti

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile Ocak ayı ba­şın­da Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alim İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim iade­yi zi­ya­ret­le­ri­ni İYİ Parti Rize İl teş­ki­la­tı ile sür­dür­dü.
Genel Müdür Alim, İYİ Parti İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, İl Sek­re­te­ri Meh­met Başar Yıl­maz, Teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Gönül Er ve Mer­kez İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi İbra­him Me­mi­şoğ­lu ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır­ken zi­ya­ret­le il­gi­li açık­la­ma yapan İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık:
“Genel Müdür Yusuf Ziya Alim Çay­kur Genel Mü­dü­rü Sn Yusuf Ziya Alim bey bugün il baş­kan­lı­ğı­mı­zı zi­ya­ret et­ti­ler. Çayı, yak­la­şan çay kam­pan­ya­sı­nı ko­nuş­tu­ğu­muz ve fikir te­ati­sin­de bu­lun­du­ğu­muz güzel bir soh­bet ger­çek­leş­tir­dik.
Zi­ya­ret­le­ri için ken­di­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz” dedi.


Haber Merkezi

Bu Yılın 2 Aylık Döneminde Rize İl İhracatında Yüzde 32 Oranında Artış Yaşandı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden bu yılın Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de 288 mil­yon 713 bin 466 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­le­şir­ken, bu rakam bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 21 artış ol­du­ğu be­lir­til­di.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yı­lı­nın ilk 2 aylık dö­ne­min­de 288 mil­yon 713 bin 446 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­miş olup, ger­çek­le­şen ih­ra­ca­tın bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne (2020 yılı Ocak-Şu­bat dö­ne­mi ih­ra­ca­tı 237 mil­yon 676 bin 38 dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­ti) oran­la yüzde 21 artış ya­şan­dı.
2021 Yılı ilk 2 ayın­da Trab­zon ili ih­ra­ca­tın­da yüzde 21 ora­nın­da, Rize ili ih­ra­ca­tın­da yüzde 32 ora­nın­da artış gö­rü­lür­ken, yüzde 119 ora­nın­da­ki en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise Gü­müş­ha­ne ilin­den ya­pı­lan ih­ra­cat­ta ya­şan­dı.
Art­vin ili ih­ra­ca­tın­da­ki dü­şüş­te en önem­li etken ise il ih­ra­ca­tı­nın ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın ya­pıl­dı­ğı Gür­cis­tan’ın pan­de­mi et­ki­le­rin­den kıs­men arı­na­rak hızla üre­tim fa­ali­yet­le­ri­ne dönüş yapan ve ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı bu­lu­nan Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti pa­za­rı­na ye­ni­den yö­ne­le­rek, in­şa­at ve yapı mal­ze­me­le­ri­ni bu pa­zar­dan temin et­me­ye baş­la­ma­sı ile ül­ke­miz­den ya­pı­lan it­ha­la­tı azalt­ma­sı et­ki­li oldu.
Fın­dık ma­mul­le­ri ilk sı­ra­da
Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­ri­miz­den 2021 yılı Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de en fazla ih­ra­ca­tı ger­çek­le­şen ilk iki sek­tör yüzde 24 ora­nın­da­ki artış ve 186 mil­yon 815 bin 822 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la Fın­dık ve Ma­mul­le­ri bi­rin­ci sı­ra­yı, yüzde 27 ora­nın­da­ki artış ve 39 mil­yon 138 bin 93 dolar tu­ta­rın­da­ki ih­ra­cat­la Yaş Meyve Sebze ürün­le­ri ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor. Diğer en fazla ih­ra­ca­tı olan sektör­ler ise sı­ra­sıy­la 17 mil­yon 338 bin 148 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la Su Ürün­le­ri üçün­cü sı­ra­da, 17 mil­yon 4 bin 472 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la da maden ve me­tal­ler dör­dün­cü sı­ra­da yer alı­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden en fazla ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ri­len ürün sı­ra­la­ma­sın­da Su Ürün­le­ri Sek­tö­rü, Maden ve Me­tal­ler sek­tö­rü­nü ge­çe­rek en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len 3. Sek­tör oldu.
Bu ar­tı­şın ya­nın­da sek­tör için se­vin­di­ri­ci olan bir başka husus ise ihraç birim fi­yat­la­rı­nın 2 kat­tan fazla art­mış ol­ma­sı ile sek­tör ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan katma değer ar­tı­şı oldu.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­den 2021 yılı ilk 2 ayın­da 99 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­mış olup, en fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la; İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Al­man­ya ve Fran­sa oldu.
Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 163 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 55 ve Po­lon­ya’ya ise yüzde 37 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­dı.
Bu­nun­la bir­lik­te Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ya­pı­lan ih­ra­cat yüzde 73 ar­ta­rak 12 mil­yon 219 bin 708 dolar, ABD’ye ya­pı­lan ih­ra­cat ise yüzde 83 ar­ta­rak 6 mil­yon 244 bin 494 do­la­ra ulaş­tı.
Konu hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, 2021 yılı ilk iki ayın­da, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­den tüm za­man­la­rın en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı­nın sağ­lan­ma­sı­nın çok önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu, pan­de­mi et­ki­si­nin oluş­tur­du­ğu bir çok olum­suz­luk­la­ra rağ­men ih­ra­ca­tın bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sı­nın tak­di­re şayan bir ba­şa­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kal­yon­cu, ül­ke­mi­zin açık­la­nan 2020 yılı bü­yü­me ra­kam­la­rın­da yüzde 1,8 ora­nın­da­ki bü­yü­me ra­ka­mı için­de ih­ra­ca­tın büyük payı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Pan­de­mi et­ki­si ne­de­niy­le bir­çok ge­liş­miş ül­ke­de gerek ih­ra­cat­ta ve ge­rek­se bü­yü­me ra­kam­la­rın­da yük­sek oran­lı dü­şüş­ler gö­rül­me­si­ne rağ­men Ül­ke­mi­zin gerek ih­ra­cat­ta ve ge­rek­se bü­yü­me­de tüm dün­ya­ya örnek ola­cak bu ba­şa­rı­la­ra imza at­ma­sı­nın ih­ra­cat­çı­lar ola­rak bizi gu­rur­lan­dır­dı. İhra­cat­çı­la­rı­mı­za re­ka­bet im­kâ­nı ka­zan­dı­ra­cak üre­tim ma­li­yet­le­ri ve nak­li­ye ma­li­yet­le­ri yö­nün­de des­tek ve­ril­me­si ile ih­ra­cat­çı­la­rın 2021 yı­lın­da çok büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­cak” dedi.


Haber Merkezi

Örnekköy’de Yıkılan Asma Köprü Rizeİl Özel İdaresi Tarafından Yenilendi

Rize Mer­ke­ze bağlı Ör­nek­köy’de yı­kı­lan asma köprü, Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan ye­ni­len­di.

Rize Mer­ke­ze bağlı Ör­nek­köy’de bu­lu­nan ve 2020 yı­lın­da­ki afet­te yı­kı­lan asma köprü, Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan 250 Bin TL’ye ye­ni­len­di.
Yoğun ya­ğış­lar so­nu­cu 2020 yı­lın­da mey­da­na gelen afet­te mev­cut üç ayak­lı asma köp­rü­nün yı­kıl­ma­sıy­la bölge hal­kı­nın ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da aynı böl­ge­de Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Mer­kez Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği eliy­le yeni bir asma köprü inşa edil­di.
Top­lam iki ta­şı­yı­cı ayak­tan olu­şan ve 68 metre ayak açık­lı­ğı­na sahip yak­la­şık ma­li­ye­ti 250 Bin TL olan asma köprü, Çay­kur Ri­zes­por’un renk­le­ri olan yeşil – mavi renk­le­re bo­ya­nır­ken gece ışık­lan­dır­ma­sı da yine aynı renk­ler­de ya­pı­la­rak bölge va­tan­daş­la­rı­nın hiz­me­ti­ne su­nul­du.


Haber Merkezi

Güneysu’dan 40 Çeşit Yerel Tohum Gen Bankasına Kazandırıldı

Gü­ney­su İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Ser­dal Ka­ran­fil, il­çe­den 40 çeşit yerel to­hu­mun Tür­ki­ye Tohum Gen Ban­ka­sı­na gön­de­ri­le­rek kayıt al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ka­ran­fil, yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­da Yerel Tohum Top­la­ma ve Yayma Pro­je­si kap­sa­mın­da ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük­le­ri­ni, yerel to­hum­la­rı ko­ru­ya­rak ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­ra­bil­mek ama­cıy­la geçen yıl 4 okul­da ve kadın çift­çi­le­re yö­ne­lik iş­bir­li­ği ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
To­hum­la­rın ilk etap­ta ço­ğal­tıl­ma­sı için geçen yıl çift­çi­le­re da­ğı­tıl­dı­ğı­nı ifade eden Ka­ran­fil, şun­la­rı kay­det­ti:
“Da­ğı­tı­lan to­hum­la­rın ge­li­şim sü­re­si hasat se­zo­nu­na kadar tek­nik per­so­ne­li­miz­ce takip edil­di. Çift­çi­le­ri­mi­ze da­ğı­tı­lan yerel to­hum­la­rın ekimi ger­çek­leş­ti­ril­di, ço­ğal­tıl­dı ve yeni hasat to­hum­lar mü­hen­dis­le­ri­miz­ce top­la­na­rak ikin­ci tas­nif için in­ce­le­me­ye alın­dı.
Bu uzun yol­cu­lu­ğu ta­mam­la­yan yerel to­hum­la­rı­mız ara­sın­dan se­çi­len 40 yerel tohum son aşa­ma­da çe­şit­le­ri­ne, fi­zik­sel özel­lik­le­ri­ne, üre­tim yer­le­ri­ne göre sı­nıf­lan­dı­rı­la­rak nu­ma­ra­lan­dı­rıl­dı, eti­ket­len­di, pa­ket­len­di ve Tür­ki­ye Tohum Gen Ban­ka­sı­na gön­de­ril­di. Bu yerel to­hum­la­rı­mız tohum kabul kıs­mın­da in­ce­le­ne­rek kayıt al­tı­na alın­dı.”


Haber Merkezi

Rize’nin Bazı Yerleşim Yerlerinde Karantina Başlatıldı

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı bazı yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ka­ran­ti­na baş­la­tıl­dı, 2 okul­da yüz yüze eği­ti­me ara ve­ril­di.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun, Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men artış gös­ter­me­si üze­ri­ne yeni karar al­dı­ğı be­lir­til­di.
Top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ile ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la karar alın­dı­ğı vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, şun­la­rı kay­det­ti:
“El­ma­lık Ma­hal­le­si Kı­zıl­han küme ev­le­ri ve Ter­zi­oğ­lu küme ev­le­ri mev­ki­sin­de va­ka­la­rın bu­lun­du­ğu böl­ge­de kısmi ka­ran­ti­na uy­gu­lan­ma­sı­na, Ses­li­ka­ya köyü Cami mev­ki­sin­de ka­ran­ti­na uy­gu­lan­ma­sı­na, aynı mev­ki­de yer alan Ziya Oku­tan İlko­ku­lu ve Or­ta­okulun­da yüz yüze eği­ti­me ara ve­ri­le­rek uzak­tan eği­ti­me devam edil­me­si­ne, bu­gün­den iti­ba­ren ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi

DOĞASEVERLERİ ÜZEN KARAR

17.02.2021 Çar­şam­ba günü ya­pı­lan Ali­cik Hes iptal da­va­sı du­ruş­ma­sın­da mah­ke­me ka­ra­rı­nı verdi.Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan Han­dü­zü Yay­la­sı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lı­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği baş­ka­nı Cey­hun Ka­len­der şun­la­rı söy­le­di:

“Gözü aydın olsun!
Kimin?
Önce kü­re­sel ser­ma­ye­nin, sonra şir­ke­tin, or­tak­la­rı­nın, des­tek veren si­ya­si­le­rin, muh­tar­la­rın ve yan­daş­la­rı­nın gözü aydın olsun! Ka­zan­dı­lar!
Ama şim­di­lik…
Bize de geç­miş olsun. Bütün do­ğa­se­ver­le­re, va­tan­se­ver­le­re, des­tek veren dost­la­rı­mı­za…
Mah­ke­me­den şim­di­lik olum­suz bir karar çık­mış olsa da süreç henüz bit­me­di, mü­ca­de­le gü­cü­müz ar­ta­rak devam edi­yor. Bu ko­nu­da ba­şın­dan beri ya­şa­dı­ğı­mız olum­suz­luk­lar, hu­kuk­suz­luk­lar bizim hak­lı­lı­ğı­mı­zı or­ta­ya koy­muş­tur. Artık konu çok fark­lı bir bo­yut­ta tar­tı­şı­la­cak­tır. Her zaman ol­du­ğu gibi meşru ze­min­de­yiz, ancak mağ­du­ruz.
Eko­lo­jik mü­ca­de­le zor ve do­lam­baç­lı­dır. Bu pa­ti­ka yolda bazen biz bize de ka­la­bi­li­riz. Ancak biz hu­ku­kun ve hak­lı­nın so­nun­da mut­la­ka ka­za­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.

2010’DA İPTAL EDİLEN ÇED RA­PO­RU DEĞİŞMEDİ AMA KARAR DEĞİŞTİ
2010’da Ali­cik Hes Pro­je­si­ne dava aç­mış­tık. O ta­rih­te ya­pı­lan bili kişi ra­po­ru­na göre Rize İdare Mah­ke­me­si pro­je­yi iptal et­miş­ti. Peki ara­dan geçen 10 yıl zar­fın­da ne de­ğiş­ti? Aynı Hes, aynı köy… Hatta de­ğiş­ti­ri­len Çed Ra­po­ru­na göre çok daha olum­suz­luk­lar içe­ren bir proje ha­ya­ta ge­çi­ril­mek is­te­ni­yor­du.
Şir­ket 2010’da iptal edi­len Çed Ra­po­ru­nu sözde re­vi­ze ede­rek, kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­miy­le ye­ni­den dü­zen­le­di ve va­tan­daş­lar­dan giz­le­ye­rek, bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı yap­ma­dan ha­ya­ta ge­çir­mek is­te­di.
Sonra da bilir kişi he­ye­ti Çed Ra­po­run­dan kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­miy­le bir rapor ha­zır­la­dı. Ma­ale­sef mah­ke­me de bu ra­po­ra göre ka­ra­rı­nı verdi.
DO­ĞA­YI İŞKEN­CE EDE­REK ÖL­DÜR­DÜ­LER
Gelip gö­ren­ler is­tis­na­sız şunu söy­le­di: Bu Hes değil bir yıkım pro­je­si­dir. Şir­ket sa­de­ce de­re­nin su­yu­nu al­mak­la kal­ma­dı bütün va­di­yi tah­rip ede­rek bir proje yü­rüt­tü. Met­re­ler­ce yük­sek­lik­te­ki beton duvar insan ve hay­van ge­çiş­le­ri­ni en­gel­le­di. De­re­de bin­ler­ce pullu ala­ba­lık kat­le­dil­di. Tarım ve hay­van­cı­lı­ğın ge­le­ce­ği ka­rar­tıl­dı. Arı­cı­lık bi­ti­ril­di. Kı­sa­ca geri dö­nü­şü im­kan­sız za­rar­lar ve­ril­di.
Ge­le­cek­te bu­ra­da­ki yaşam tü­müy­le teh­li­ke al­tı­na girdi. İnsan­lar kay­gı­lı, şaş­kın…
EN BÜYÜK KA­ZA­NIM, FAR­KIN­DA­LIK OLUŞ­TUR­DUK
Çevre mü­ca­de­le­si zor­dur, özel­lik­le de Gü­ney­su gibi ya­pı­lan­la­rı yan­lış yo­rum­la­ma, ma­ni­pu­le etme gay­re­ti için­de olan­la­rın ol­du­ğu bir çev­re­de… As­lın­da bu şir­ke­tin son de­re­ce kur­naz­ca yü­rüt­tü­ğü bir yön­tem­di. Çünkü bu­ra­da­ki in­san­la­rın dünya gö­rü­şü büyük oran­da mil­li­yet­çi, mu­ha­fa­za­kar bir çiz­gi­de ol­ma­sı­na rağ­men in­san­lar tah­rik edi­le­rek fark­lı çiz­gi­ye çe­kil­mek is­ten­di. Buna rağ­men va­tan­daş­lar bu tah­rik­le­re hiç­bir zaman ka­pıl­ma­dı ve adeta de­mok­ra­si dersi ve­ril­di.
Olu­şan bu bir­lik­te­lik ve çevre ko­nu­sun­da­ki du­yar­lı­lık ge­lecek ne­sil­le­re de örnek teş­kil ede­cek­tir. Bu bizim için çok büyük bir ka­za­nım ol­muş­tur.
Vatan sev­gi­si ka­pın­da­ki ağaç­tan, kö­yün­de­ki de­re­den baş­lar, an­la­yı­şı­mız doğ­rul­tu­sun­da köyde ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı kö­yü­ne, top­ra­ğı­na, yaşam alan­la­rı­na sahip çıkma gay­re­ti için­de ol­muş­tur. Doğa için, in­san­lık için mü­ca­de­le eden­ler kay­be­de­bi­lir ama asla ye­nil­mez­ler.
Zaman in­san­lı­ğı, do­ğa­yı hiçe sa­ya­rak men­fa­at pe­şin­de ko­şan­la­rı kay­bet­ti­rir­ken hakkı tutup kal­dı­ran­la­rı ka­zan­dı­ra­cak­tır.”
REMZİ KAZ­MAZ; KARAI DA­NIŞ­TAY’A TA­ŞI­YA­CA­ĞIZ
Da­va­nın avu­kat­la­rın­dan remzi Kaz­maz da, yıl­lar­dan beri bek­le­nen ka­ra­rın olum­suz çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, ye­ter­siz su de­bi­si­ne rağ­men hangi bi­lim­sel ka­rar­la, hangi vic­dan­la bu de­re­nin üze­ri­ne Hes ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ne karar ve­ril­di? diye sordu.
Kaz­maz: “Bu iş bu­ra­da bit­mez. Mü­ca­de­le­miz devam edi­yor. Mah­ke­me ka­ra­rı­nı Da­nış­tay’a ta­şı­ya­rak hak­kı­mı­zın pe­şin­den so­nu­na kadar ko­şa­ca­ğız.” Dedi.
Karar Gür­gen Köylü va­tan­daş­lar ara­sın­da da üzün­tü ve şaş­kın­lık ya­rat­tı. Ancak Ali­cik Hes’e karşı dava açan va­tan­daş­lar, Hes köyü terk edene kadar mü­ca­de­le ede­cek­le­ri yö­nün­de karar al­dı­lar.


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER

Rize’de Yeni Normalleşme Süreciyle Okullarda YüzYüze Eğitime Başlandı

Rize’de, 2 Mart Salı günü iti­ba­riy­le tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da yüz yüze eği­ti­me baş­lan­dı.

Rize’de, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da, 2 Mart Salı günü tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da ülke ge­ne­lin­de yüz yüze eği­ti­me baş­lan­dı.

Rize İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin EMEN, eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci dö­ne­mi­nin ilk yüz yüze eği­tim gü­nün­de öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı.

Nor­mal­leş­me sü­re­ci kap­sa­mın­da yüz yüze eği­ti­me kıs­men de olsa baş­la­nıl­ma­sı ile öğ­ren­ci­le­re ka­vuş­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı ifade eden Milli Eği­tim Mü­dü­rü EMEN, tüm ka­de­me­ler­de­ki öğ­ren­ci­le­rin de okul­la­rı ve öğ­ret­men­le­ri ile bu­luş­ma­sı­nı arzu et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te her an okul­lar açı­la­cak­mış gibi yoğun bir mesai har­ca­dık­la­rı­nı, an iti­ba­riy­le tüm okul­la­rın sağ­lık ve hij­yen ba­kı­mın­dan ku­sur­suz bir şe­kil­de öğ­ren­ci­le­ri­ni kar­şı­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren EMEN, öğ­ren­ci­le­re ve öğ­ret­men­le­re ba­şa­rı­lar di­le­di.

Haber Merkezi

Saltuk Deniz: ‘Çay Üreticileri İhanete Uğramıştır’

CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz Resmi Ga­ze­te’nin dünkü sa­yı­sın­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rı­na göre, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı uya­rın­ca Azer­bay­can’dan “sıfır güm­rük ver­gi­siy­le” çay ithal edi­lecek ol­ma­sı­na tepki gös­ter­di.

Resmi Ga­ze­te’nin dünkü sa­yı­sın­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rı­na göre, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı uya­rın­ca Azer­bay­can’dan “sıfır güm­rük ver­gi­siy­le” bazı ürün­ler ithal edi­lecek. Bu ürün­ler ara­sın­da 300 ton çay it­ha­la­tı­nın­da yer al­ma­sı­na Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ‘Çay üre­ti­ci­si iha­ne­te uğ­ra­mış­tır’ di­ye­rek tepki gös­ter­di. Baş­kan Deniz yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da: ” Türk ça­yı­na yeni bir darbe daha… Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rıy­la Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­si alın­ma­dan çay it­ha­la­tı ser­best bı­ra­kıl­dı. Alı­nan bu ka­rar­la Türk ça­yı­na iha­net edil­miş­tir. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’nın 02.03.2021 tarih ve 33411 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan ka­ra­rıy­la Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­siz 300 ton çay it­ha­la­tı ser­best bı­ra­kıl­dı. ÇAY­KUR’un 100 bin tonun üze­rin­de sto­ğu­nun bu­lun­du­ğu, çay­la­rın de­po­lar­da küf­len­di­ği bir dö­nem­de yurt dı­şın­dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ril­me­si

Türk ça­yı­na vu­ru­lan en büyük dar­be­dir.
Güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ri­len Azer­bay­can’ın top­lam yıl­lık çay üre­tim mik­ta­rı 1.000 ton. Bunun 300 to­nu­nu Tür­ki­ye’ye ihraç edecek.
Kalan çay mik­ta­rı 700 Ton. Azer­bay­can’ın nü­fu­su 9.981.000. Azer­bay­can’da kişi ba­şı­na çay tü­ke­ti­mi 0,21 kg. Yıl­lık çay tü­ke­tim mik­ta­rı 2 bin ton. Yıl­lık çay üre­ti­mi 1.000 ton. Yani Azer­bay­can çay it­ha­lat­çı­sı bir ülke. Ülke için­de­ki çay ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için üret­ti­ği çay kadar dı­şa­rı­dan da çay satın alı­yor.
Tür­ki­ye ise kendi va­tan­da­şı­nın çay ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak için yurt dı­şın­dan çay ithal eden Azer­bay­can’dan çay ithal edecek. Bunu an­la­mak müm­kün değil. Azer­bay­can’ı des­tek­le­mek için alış­ve­riş ya­pa­cak­sak Azer­bay­can’a ÇAY­KUR’un de­po­la­rın­da bi­ri­ken çay­la­rın­dan sa­ta­lım ya da fark­lı ürün­ler­le çayı takas ede­lim. Hem ÇAY­KUR’un stok so­ru­nu çö­zül­müş olur, hem kendi çay üre­ti­ci­miz des­tek­le­nir, hem de Azer­bay­can’ı ih­ti­ya­cı olan bir ürün­de des­tek­le­miş olu­ruz. Ül­ke­ler arası ti­ca­ret bu şe­kil­de ol­ma­lı­dır. Azer­bay­can’a çay sat­ma­mız ge­re­kir­ken on­lar­dan güm­rük ver­gi­siz çay al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sın­da başka bir amaç ol­du­ğu­nu an­lı­yo­ruz. O ne­den­le merak edi­yo­ruz ve so­ru­yo­ruz; • Azer­bay­can’dan çay it­ha­la­tı­nı kim ve nasıl ya­pa­cak? • Bu işten kim­ler para ka­za­na­cak? • Bu karar kim­le­re para ka­zan­dır­mak için alın­dı? Bu ka­rar­la çay üre­ti­ci­le­ri­ne hak­sız­lık ve ve­fa­sız­lık ya­pıl­mış­tır. Alı­nan bu karar Türk ça­yı­na en büyük iha­net­tir. Saray ve AK Parti al­dık­la­rı bu ka­ra­rın ne­den­le­ri­ni çay üre­ti­ci­si­ne an­la­ta­bil­me­li­dir. Stok­la­rı­mız çay do­luy­ken bu ti­ca­ret Türk ça­yı­na ya­pı­lan bir iha­net­tir.”


Haber Merkezi

Rize’de Yelekli İş Güvenliği Önlemi Görenlere Pes Dedirtti

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da tah­li­ye edi­len be­le­di­ye blok­la­rın­da bir us­ta­nın 2. katın dış cep­he­sin­de ça­lı­şır­ken, düş­me­mek için ya­nın­da­ki iş ar­ka­da­şı ta­ra­fın­dan ye­le­ğin­den tu­tu­la­rak alı­nan gü­ven­lik ön­le­mi gö­ren­le­re “pes” de­dirt­ti.

Rize şehir mer­ke­zin­de deniz su­yu­na bağlı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li du­rum­da olan be­le­di­ye­ye ait blok­lar­da yıkım ka­ra­rı ve­ril­dik­ten sonra iş­let­me­ci­ler ta­ra­fın­dan dük­kan­la­rı bo­şal­tıl­ma­ya baş­lan­dı.
Tah­li­ye es­na­sın­da bir lo­kan­ta­ya ait ol­du­ğu gö­rü­len ba­ca­nın sö­kü­mü ise gö­ren­le­ri hay­re­te dü­şür­dü.
Bi­na­nın dış cep­he­sin­de bu­lu­nan ba­ca­yı sök­mek is­te­yen bir kişi, 2. kat­tan bi­na­nın cep­he­sin­de bu­lu­nan kü­çü­cük bir çı­kın­tı­nın üze­ri­ne çıktı.
Ya­nın­da bu­lu­nan bir başka şahıs ise ça­lı­şan ar­ka­da­şı­nı çık­tı­ğı yer­den düş­me­sin diye ye­le­ğin­den tu­ta­rak önlem aldı.
İş gü­ven­li­ği­nin hiçe sa­yıl­dı­ğı bu es­na­da ar­ka­da­şı­nı tutan ki­şi­nin bel­den yu­ka­rı­ya cam­dan dı­şa­rı­ya sark­ma­sı ve bu şe­kil­de ar­ka­da­şı­nı tut­ma­sı da her­ke­si şa­şırt­tı.
Ba­ca­yı sök­tük­ten sonra aşa­ğı­ya bı­rak­tı­ğı sı­ra­da ise altta teh­li­ke­den bir haber şek­lin­de olup bi­te­ni iz­le­yen va­tan­daş göz­ler­den kaç­ma­dı.
Ko­nuy­la il­gi­li Ha­ri­ta Mü­hen­di­si ve İş Gü­ven­li­ği Uz­ma­nı Seher Gül Yıl­maz, ted­bir alın­ma­dan sa­de­ce ar­ka­da­şı­nın tut­ma­sı ile bi­na­nın cep­he­sin­de ça­lış­ma ola­yı­nın ha­ya­ti risk ta­şı­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Bu tab­lo­da hem tutan kişi hem de söküm yapan kişi iş gü­ven­li­ği açı­sın­dan uy­gun­suz ta­vır­lar ser­gi­li­yor.
Hem kendi ha­ya­tı­nı riske atı­yor hem de aşa­ğı­dan biri ge­çer­se onun­da ha­ya­tı­nı riske atmış olu­yor” dedi.
Du­va­rın dış cep­he­sin­de veya be­lir­li bir yük­sek­lik­te ya­pı­lan ça­lış­ma es­na­sın­da bir yaşam hattı oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Yıl­maz “As­lın­da biz bu söküm iş­le­ri­ni dı­şa­rı­dan ki­şi­ler mü­da­ha­le et­me­sin diye gü­ven­li alan olu­şu­yo­ruz.
Çit ya­pa­bi­li­riz, gü­ven­lik uya­rı­la­rı ko­nu­la­bi­lir.
Aynı za­man­da bu söküm iş­le­mi ya­pı­lır­ken hem iç cephe de hem dış cephe de bir cephe hattı, yani yaşam hattı oluş­tu­ru­lu­yor.
Bu yaşam hat­tı­na bağlı ola­rak da kişi kafes sis­te­miy­le veya tam vücut em­ni­yet sis­te­miy­le bağlı ola­rak iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­yor.
O zaman da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı­na uymuş olu­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi ya­ra­la­na­bi­lir”
Alın­ma­yan bir ön­le­min ya­ra­lan­ma ve ölüm­le so­nuç­la­na­cak bir iş ka­za­sı­na sebep ola­bi­le­ce­ği­ni dile ge­ti­ren Yıl­maz “Buna en yakın ör­nek­ler­den bir ta­ne­si Rize’de geç­ti­ği­miz ay ya­şa­dı­ğı­mız bir olay var.
Rek­lam şir­ke­ti sa­hi­bi ta­be­la de­ğiş­tir­di­ği sı­ra­da vin­cin ha­la­tı­nın kop­ma­sıy­la yük­sek­ten dü­şe­rek ba­şı­nı kal­dı­rı­ma vur­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Bu iş­ler­de so­nuç­ta ki­şi­nin ha­ya­ti riski çok fazla.
Ya­ra­lan­ma ve ölüm­le so­nuç­la­na­bi­lir çünkü gü­ven­lik önemi hiç­bir şe­kil­de alın­ma­mış. Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi ya­ra­la­na­bi­lir.
Bunun için be­le­di­ye­mi­zin kendi iş gü­ven­li­ği nok­ta­sın­da ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­sı ge­re­kir.
Rast­ge­le her­han­gi bir ki­şi­nin dı­şa­rı­dan bu­ra­ya mü­da­ha­le etme şansı ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor” dedi.
“Bu gö­rün­tü­le­ri olum­suz örnek diye iz­le­ti­yo­ruz”
Yıl­maz, bu tip gö­rün­tü­le­rin eği­tim­ler­de ‘olum­suz örnek’ ola­rak iz­le­til­di­ği­nin ve gö­ren­le­ri­nin ka­nı­nı don­dur­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­ye­rek “Biz ça­lı­şan­la­ra işe baş­la­ma­dan önce ver­di­ği­miz or­yan­tas­yon eği­ti­min­de olum­suz dav­ra­nış­la­rı gös­te­ri­yo­ruz.
Buda olum­suz örnek ola­rak gös­te­ri­le­bi­lecek du­rum­lar­dan bir ta­ne­si çünkü ölüm­le so­nuç­la­na bilir.
İnsan­lar bunu dı­şar­dan gör­dü­ğü zaman bile ka­nı­nı don­du­ran gö­rün­tü­ler. Böyle iş gü­ven­li­ği ön­le­mi alın­ma­dan ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­ma­lı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »