Yılın rekoru Rİze’de kırıldı

ME­TE­ORO­LOJİ Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de bu yıl kış mev­si­mi sı­cak­lık re­ko­ru 27 de­re­ce ile Rize’de öl­çül­dü.

Kent sa­kin­le­ri yağ­mu­run şeh­rin­de yağ­mu­ru öz­le­dik­le­ri bir kış ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Me­te­oro­lo­ji İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü kış ayına iliş­kin is­ta­tis­tik­ler ya­yın­la­dı.
Buna göre kış ay­la­rın­da mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­re­den hava sı­cak­lık­la­rı ile son 50 yılın en sıcak 3’üncü kış mev­si­mi ya­şan­dı.
Ara­lık, ocak ve şubat ay­la­rı­nı kap­sa­yan kış dö­ne­min­de en yük­sek sı­cak­lık ise 27 de­re­cey­le Rize’de ka­yıt­la­ra geçti.
Kent sa­kin­le­ri yağ­mu­run şeh­rin­de yağ­mu­ru öz­le­dik­le­ri bir kış ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
‘KIŞI YAZ GİBİ YA­ŞI­YO­RUZ’
Musa Kasar, “Artık mev­sim­ler ka­yı­yor.
Kışın sıcak gün­le­rin ar­dın­dan artık sı­cak­lık baş­la­ma­sı ge­re­kir­ken kış mev­si­mi­ni şimdi ya­şı­yo­ruz” dedi.
Zü­bey­de Bakar da, “Bu kış çok sıcak geçti, şimdi mart ayın­da kışı ya­şa­ma­ya baş­la­dık.
Şehir mer­ke­zin­de yağ­mur et­ki­si­ni gös­te­ri­yor, yük­sek­ler­de ise kar ya­ğı­şı var.
Kış mev­si­min­de geçen gü­neş­li gün­ler­de yağ­mu­ru gör­me­di­ği­miz za­man­lar oldu” diye ko­nuş­tu.
Hu­ri­ye Mert ise, “Es­ki­den kış ay­la­rın­da 1,5 metre kar ya­ğar­dı, çoluk çocuk karın key­fi­ni çı­ka­rır­dık. Yük­sek ke­sim­le­re ya­ğı­yor ama şehir mer­kez­le­rin­de kar gö­re­mi­yo­ruz. Bu kış, yaz mev­si­mi gibi gü­neş­li gün­ler ge­çir­dik. Artık kışı da yaz ola­rak ya­şı­yo­ruz, yazı da yaz ya­şı­yo­ruz. Ku­rak­lık ol­ma­sın­dan çok kor­ku­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi