ÜYELER TEDİRGİN!

Ka­pa­ta­cak mı­sı­nız?
Ka­pa­tıp ka­ça­cak mı­sı­nız?
Yoksa kapıp ka­ça­cak mı­sı­nız?
8. Dönem İlksan Rize İl Tem­sil­ci­si ola­rak el­bet­te ki İlksan’ı ve İlksan üye­le­ri­nin hak­kı­nı her or­tam­da sa­vun­mak benim gö­re­vim.
Bütün söy­lem­le­ri­miz, ey­lem­le­ri­miz İlksan üye­le­ri­nin bi­ri­kim­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve ge­le­cek­te de hak­la­rı­nın öden­me­si için­dir.
Çünkü bir İlksan üyesi ola­rak emek­li­li­ğim­de ala­ca­ğım Ilk­san emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si benim için önem­li ol­du­ğu kadar bütün İlksan üye­le­ri için de önem­li­dir.
30 yıl ça­lı­şan bir öğ­ret­me­nin ala­ca­ğı yak­la­şık 130 bin Tl emek­li ik­ra­mi­ye­si­nin ya­nın­da İlksan’ın ve­re­ce­ği yak­la­şık 50 bin Tl emek­li ik­ra­mi­ye­si her İlksan üyesi için ol­duk­ça de­ğer­li­dir. Asla kü­çüm­se­ne­mez.
Ancak öğ­ret­men­le­rin alın teri, bi­ri­ki­mi üze­ri­ne bi­ri­le­ri­nin fark­lı he­sap­la­rı ol­du­ğu­na şahit olu­yo­ruz.
Bunu söy­ler­ken asla su­izan­da bu­lun­mu­yo­ruz.
Yak­la­şık 20 yıl­dır benim tanık ol­du­ğum İlksan hak­kın­da EBS’nin tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı beni ve bu san­dı­ğa eme­ği­ni bi­rik­ti­ren­le­ri te­dir­gin et­mek­te­dir.
“Ilk­san’ı ka­pa­ta­ca­ğız. İlksan ikraz verir mi? İlksan’ın ara­zi­le­ri­ni sa­ta­ca­ğız. İlksan’ı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz.” gibi tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı bu ko­nu­ya sa­de­ce sen­di­kal bir ta­as­sup­la ve hırs­la yak­laş­tık­la­rı­nı gös­ter­mek­te­dir.
Ay­rı­ca İlksan’ın ge­lir­le­ri ve gi­der­le­ri ko­nu­sun­da­ki tu­tar­sız he­sap­la­ma­la­rı bu ko­nu­da ne kadar acemi ol­duk­la­rı­nı da gös­ter­mek­te­dir.
Peki Ma­sa­da me­mu­ru 3.5’a mah­kûm eden ve memur ma­aş­la­rı­nın zaman içe­ri­sin­de enf­las­yon kar­şı­sın­da eri­me­si­ne sebep olan­la­rın amacı ne ola­bi­lir?
El ata­ma­dık­la­rı, dö­nüş­tü­re­me­dik­le­ri İlksan’ın bi­ri­kim­le­ri belli ki akıl­la­rı­nı çel­miş.
Ancak bu san­dı­ğın sa­hip­le­ri alın te­ri­ni, eme­ği­ni size tes­lim et­me­yecek kadar san­dı­ğı­na sa­hip­tir.
İLKSAN 9. Dönem İlçe ve İl Tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­rin­de Türk Eği­tim-Sen aday­la­rı­na oy ve­re­rek san­dı­ğı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni ga­ran­ti al­tı­na ala­ca­ğız.
Aday olan bütün ar­ka­daş­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.