ÜNİVERSİTEMİZİ BAŞARILI BULDUM

TÜBİTAK Araş­tır­ma Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan is­ta­tis­tik sı­ra­la­ma­sın­da RTEÜ pro­je­si onay­la­nan Üni­ver­si­te­ler ara­sın­da yer al­ma­sın­dan mem­nun oldum.
RTEÜ onay­la­nan 50 pro­je­siy­le 2016 – 2020 yıl­la­rın­da 5 yıl­lık proje is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 125 Üni­ver­si­te ara­sın­dan 4. ol­muş­tur.
TÜBİTAK’ın araş­tır­ma­sı­nı önem­se­rim ve gü­ve­ni­rim.
Cum­hur­baş­ka­nı ve hü­kû­me­tin çok yakın des­te­ği­nin ol­du­ğu RTEÜ’nin her alan­da ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı is­te­riz.
Ba­şa­rı ça­lış­mak­la olur, öğ­ren­ci­le­ri teş­vik ede­rek itecek ufku geniş hoca ve aka­de­mis­yen­le­rin ara­lık­sız ça­lış­ma­sıy­la olur.
Rize’nin sem­bol­le­rin­den bi­ri­si olan Üni­ver­si­te­mi­zin şe­hir­le bü­tün­leş­me­me­si, ba­rı­şık ol­ma­ma­sı önem­li bir sı­kın­tı.
Kam­pü­se sı­kı­şan Üni­ver­si­te­mi­zin yal­nız Rize’nin değil böl­ge­nin araş­tı­rıl­ma­yan ko­nu­la­rı için kafa yo­ra­cak so­rum­lu­la­ra ih­ti­ya­cı var.
Aka­de­mis­yen ola­rak bi­lim­sel ya­pı­lan proje sa­yı­sı çok daha art­tı­rı­la­bi­lir.
Bitki ve sebze için çok za­rar­lı olan Ja­po­ni­ka de­ni­len Ke­le­bek ya­pı­la­bi­lecek çok et­ki­li pro­je­ler­le ön­len­me­li.
Üni­ver­si­te­miz­de Ja­po­ni­ka de­ni­len canlı ile çok daha de­tay­lı ça­lış­ma­lar ol­ma­lı.
Doç.Dr. Mus­ta­fa Akı­ner ho­ca­nın iki üç kişi ile ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma ye­ter­li ol­ma­ya­bi­lir. Böl­ge­de­ki bu za­rar­lı ile mü­ca­de­le­de büyük des­te­ğe ih­ti­yaç var.
RTEÜ 2000 yı­lın­dan sonra ku­ru­lan 125 Üni­ver­si­te ara­sın­da 4. sı­ra­da yer al­ma­sı el­bet­te ba­şa­rı­dır ve kü­çüm­se­ne­me­yecek kadar önem­li­dir.
Bu ka­te­go­ri­de Gebze Tek­nik Üni­ver­si­te­si bi­rin­ci, İstan­bul Me­di­pol Üni­ver­si­te­si ikin­ci, TOB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si ise üçün­cü sı­ra­da bu­lun­mak­ta.
ODTÜ’nün 1. Ol­du­ğu genel Üni­ver­si­te sı­ra­la­ma­sın­da 36.sı­ra­da yer al­ma­sı­nı al­kış­lı­yo­rum.
RTEÜ ha­zır­la­ya­rak onay­la­nan 50 pro­je­si ile 171 Üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­rak­tı. Dev­let ve Vakıf dâhil ül­ke­miz­de­ki tüm Üni­ver­si­te­ler ka­te­go­ri­sin­de ise 36. Sı­ra­da yer almış.
Üni­ver­si­te­mi­zin ba­şa­rı­la­rı­nı duy­mak çok güzel.
Her ne kadar bazı Fa­kül­te­ler­de yö­ne­tim­ler­den kay­nak­la­nan sı­kın­tı­lar olu­yor­sa da gi­de­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz.
Bu sı­kın­tı­lar ko­nu­sun­da Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ho­ca­mı­za çok iş dü­şü­yor.
Bil­has­sa su­la­rın du­rul­ma­dı­ğı Tıp Fa­kül­te­sin­de kaos ve kar­ma­şa­ya son ve­ril­me­li. En son ay­rı­lan aka­de­mis­yen­ler­den Prof.​Dr. Engin Dur­sun ho­ca­nın yeri uma­rım en yakın za­man­da dol­du­ru­lur.
Böl­ge­nin çok önem­li Kan­ser te­da­vi mer­ke­zi, On­ko­lo­ji Has­ta­ne­miz uzman, titri yük­sek ho­ca­la­rın hiz­met ede­ce­ği üs du­ru­mu­na ge­ti­ril­me­li.
RTEÜ ‘nden uzak­la­şıp giden değil hiz­met yapan, bi­li­me do­ku­nan aka­de­mis­yen or­du­su­na çok ih­ti­ya­cı var.
RTEÜ şa­hıs­la­rın değil şeh­rin, böl­ge­nin he­pi­mi­zin ma­lı­dır.
Her geçen yıl daha iyi ol­ma­sı için dü­şün­ce­ye sahip ak­lı­se­lim her­ke­sin sa­hip­len­me­si ge­re­kir.
Rek­tö­rü­müz Hü­se­yin Hocam, Üni­ver­si­te­mi­zin şehri ku­cak­la­ma­sı için ön­ce­lik­le siz­le­re çok iş dü­şü­yor.