Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ), TÜBİTAK Araş­tır­ma Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (ARDEB) ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan 2016 – 2020 yıl­la­rı 5 yıl­lık proje is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre ül­ke­miz­de 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 125 Üni­ver­si­te ara­sın­dan 4. ol­muş­tur.

Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­lu­şu (TÜBİTAK) Araş­tır­ma Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (ARDEB) üni­ver­si­te­le­rin 2016–2020 yıl­la­rı ara­sı­nı kap­sa­yan 5 yıl­lık proje is­ta­tis­tik­le­ri­ni ya­yın­la­dı.

TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan ra­por­da Üni­ver­si­te­le­rin son 5 yılda mü­ra­ca­at­ta bu­lun­du­ğu proje sa­yı­sı, des­tek­le­nen proje sa­yı­sı ve proje büt­çe­le­ri gibi bil­gi­ler yer al­mak­ta­dır.
RTEÜ, 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 125 üni­ver­si­te ara­sın­da 4. sı­ra­da yer al­mış­tır. Bu ka­te­go­ri­de, Gebze Tek­nik Üni­ver­si­te­si bi­rin­ci, İstan­bul Me­di­pol Üni­ver­si­te­si ikin­ci, TOB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si ise üçün­cü sı­ra­da bu­lun­mak­ta­dır.
RTEÜ, Dev­let ve Vakıf dahil ül­ke­miz­de­ki tüm üni­ver­si­te­ler ka­te­go­ri­sin­de ise, 36. sı­ra­da yer al­mış­tır. Bu ka­te­go­ri­de, Or­ta­do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si bi­rin­ci, Ege Üni­ver­si­te­si ikin­ci ve Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si de üçün­cü sı­ra­da yer al­mış­tır. Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ise TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­miş olan 50 proje sa­yı­sı ile 171 üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­ra­ka­rak 36. sı­ra­da yer al­mış­tır. RTEÜ, or­ta­ya koy­du­ğu bu ba­şa­rı ile ken­di­sin­den çok ön­ce­le­ri ku­rul­muş olan Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si (1992), Ga­zi­an­tep Üni­ver­si­te­si (1987), İnönü Üni­ver­si­te­si (1975), Sivas Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si (1974), Van Yü­zün­cü Yıl Üni­ver­si­te­si (1982), Kah­ra­man­ma­raş Sütçü İmam Üni­ver­si­te­si (1992), Ma­ni­sa Celal Bayar Üni­ver­si­te­si (1992), Tokat Ga­zi­os­man­pa­şa Üni­ver­si­te­si (1992) ve Zon­gul­dak Bü­lent Ece­vit Üni­ver­si­te­si (1992) gibi bir­çok üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­rak­mış ve ar-ge ça­lış­ma­la­rın­da elde etmiş ol­du­ğu ba­şa­rı­yı proje ko­nu­sun­da da gös­ter­miş oldu. Üni­ver­si­te­mi­zin söz ko­nu­su ba­şa­rı­yı elde et­me­sin­de kat­kı­sı olan öğ­re­tim ele­man­la­rı­mız ile RTEÜ’nün aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­sı­nın art­ma­sı için ça­lı­şan aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­mi­ze te­şek­kür ede­riz.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI