KUYAŞ Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği teş­vi­kiy­le Güney Tür­kis­tan-Şi­bir­gan da Ri­ze­li Dok­tor Metin Kü­lünk ta­ra­fın­dan ba­ba­sı­nın adını ta­şı­yan 16 ders­lik­li Ab­dur­rah­man Kü­lünk Li­se­si ya­pıl­dı.

2020 yı­lın­da eği­ti­me baş­la­yan 1500 Öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li Ab­dur­rah­man Kü­lünk Türk Li­se­si­ne Türk­çe ya­pı­lan sınav ile öğ­ren­ci alı­nı­yor.

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de Ri­ze­li Dok­tor Metin Kü­lünk ta­ra­fın­dan ba­ba­sı­nın adını ta­şı­yan Lise eği­ti­me baş­la­dı.


Af­ga­nis­tan’ın Ce­viz­can ken­tin­de 1500 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li 16 ders­lik­li okul yap­tı­ran Dr. Metin Kü­lünk “Ce­viz­can’a git­tik.
Bu­ra­da 8 ders­lik­li bir okul vardı, çok kötü du­rum­day­dı, 60 öğ­ren­ci yerde otu­ru­yor­du, elekt­ri­ği, suyu, so­ba­sı, öğ­ret­men im­kân­la­rı yoktu. 8 ders­lik­li sı­nıf­ta 1200 çocuk oku­yor­du. Sabah, öğle, akşam ayrı ayrı oku­yor ama buna rağ­men hala öğ­ren­ci­ler kar­şı­la­na­mı­yor­du. Bize de “Bu­ra­ya okul yapar mı­sı­nız?” de­di­ler. Biz de Allah nasip etti oraya 16 ders­lik­li bir okul yap­tık.
Erdem Has­ta­ne­si Ku­ru­cu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Dr. Metin Kü­lünk Türk ana yurdu Tür­kis­tan’a her zaman yar­dım yap­ma­ya devam ede­ce­ği­ni, bu hiz­met­le­rin gö­rül­me­sin­de yar­dım­cı olan KUYAŞ der­ne­ği­ne te­şek­kür ede­rim’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU