Rize’de Kamulaştırmalardaki tutarsızlık TBMM’ye taşındı

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Rize Ye­ni­köy Ma­hal­le­si Pazar Cad­de­sin­de yol ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le acele ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı ile dük­kan­la­rı­na yok pa­ha­sı­na el ko­nu­lan Pazar Cad­de­si es­na­fı­nın mağ­du­ri­ye­ti­ni TBMM’ye ta­şı­dı.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de, Rize Güney Çevre Yo­lu­nun Ka­ra­de­niz Sahil Yolu ile bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­ya­cak olan Pazar Cad­de­si Bağ­lan­tı Yolu Pro­je­si kap­sa­mın­da 170 adet par­se­lin acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin 873 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı 10.04.2019 tarih ve 30741 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Anı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile söz ko­nu­su cadde üze­rin­de bu­lu­nan ta­şın­maz­la­ra iliş­kin ola­rak acele ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri yü­rü­tül­mek­te­dir.Pazar Cad­de­si Rize’nin en işlek cad­de­le­rin­den olup, dük­kân­la­rı­na el ko­nu­lan va­tan­daş­lar,ka­mu­laş­tır­ma be­de­li ola­rak tak­dir edi­len tu­tar­lar ile Rize’nin her­han­gi başka bir ye­rin­de ya­rı­sı bü­yük­lü­ğün­de bile dük­kân al­ma­la­rı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ifade et­mek­te­dir.” dedi.
Söz ko­nu­su bağ­lan­tı yo­lu­nun ilk pro­je­si­nin, si­ya­si gücü olan ha­tır­lı ki­şi­le­rin bi­na­la­rı­nın yı­kıl­ma­ma­sı için de­ğiş­ti­ril­di­ği şek­lin­de­ki id­di­alar bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Bir kısmı hasır sepet ör­gü­cü­lü­ğü gibi yö­re­ye has ge­le­nek­sel el sa­nat­la­rı­nın da ya­şa­tıl­dı­ğı bu iş­yer­le­rin­den halk aynı za­man­da bazı ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­ta­dır.
Bu yö­nüy­le bir tür kamu hiz­me­ti gören bu iş­yer­le­ri yok pa­ha­sı­na elin­den alı­nan va­tan­daş­lar ça­re­siz du­rum­da kal­mış­lar­dır.” di­ye­rek, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’na şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:
1. Rize ili Ye­ni­köy Ma­hal­le­si Pazar Cad­de­sin­de­ki söz ko­nu­su bağ­lan­tı yo­lu­nun ilk pro­je­si­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği doğru mudur?
Doğ­ruy­sa proje de­ği­şik­li­ği ih­ti­ya­cı neden or­ta­ya çık­mış­tır?
Va­tan­daş­lar, pro­je­nin ilk ha­li­nin “bazı ha­tır­lı ki­şi­le­rin” dük­kân­la­rı­nın bu­lun­du­ğu gü­zer­gâh­tan bağ­lan­tı yo­lu­nun geç­me­me­si için de­ğiş­ti­ril­di­ği­ni iddia et­mek­te­dir.
Bu id­di­alar doğru mudur?
2. Cad­de­de bu­lu­nan dük­kân­la­ra öde­nen ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri nasıl tes­pit edil­miş­tir?
Söz ko­nu­su be­del­le­rin böl­ge­de­ki emsal iş­yer­le­ri­ne göre neden bu kadar düşük tes­pit edil­me­si­nin ne­de­ni nedir?
3. Aynı ma­hal­de be­le­di­ye ve TOKİ ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ben­ze­ri iş­lem­ler­de daha yük­sek be­del­ler öden­di­ği yö­nün­de­ki id­di­alar doğru mudur?
4. Bu değer tak­dir iş­le­mi­ni yü­rü­ten ko­mis­yon ve bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan, bu tes­pit iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da bazı ha­ta­la­rın ya­pıl­ma­sı söz ko­nu­su ola­bi­lir mi?
Bu ko­nu­da Ba­kan­lı­ğı­nız­ca bir araş­tır­ma ve in­ce­le­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı ve söz ko­nu­su ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri­nin ye­ni­den tak­dir edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Söz ko­nu­su et­ti­ği­miz es­na­fın du­ru­mu­na ben­zer çok sa­yı­da uy­gu­la­ma ile in­san­la­rı­mız mağ­dur edil­mek­te­dir.
Acele ka­mu­laş­tır­ma adeta va­tan­daş­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nın bir ara­cı­na dö­nüş­müş­tür.
Acele ka­mu­laş­tır­ma uy­gu­la­ma­la­rı­nın ye­rin­de kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz; bu uy­gu­la­ma­lar­la or­ta­ya çıkan mağ­du­ri­yet­le­rin gi­de­ril­me­si için mev­cut mev­zu­atın de­ğiş­ti­ril­me­si gün­de­mi­niz­de midir?
6. Yap­tık­la­rı ti­ca­ri fa­ali­yet ile Rize’de bir nevi kamu hiz­me­ti gören, dük­kân­la­rı­na el ko­nu­lan bu va­tan­daş­la­rın iş­le­ri­ni Rize’de başka bir ma­hal­de devam et­tir­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da her­han­gi bir ça­lış­ma­nız var mıdır?

Haber: Mus­ta­fa SAKLI