Rİze’de Bİr Mahalle Kovİd-19 Nedenİyle Karantİnaya Alındı

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Pi­rinç­lik kö­yün­de bir ma­hal­le­de, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) va­ka­la­rın­da­ki artış ne­de­niy­le ka­ran­ti­na ka­ra­rı alın­dı.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lun­ca, Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men artış gös­ter­me­si üze­ri­ne sal­gı­nın, bu­la­şın top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ve ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la Pi­rinç­lik köyü Ha­şi­moğ­lu Ma­hal­le­si’nde ka­ran­ti­na baş­la­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, va­tan­daş­lar­dan sal­gı­nın ya­yıl­ma­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­re uy­ma­la­rı da is­ten­di.


Haber Merkezi