Rize Orman Müdürlüğü Çocuklara Fidan Dağıttı

Rize Orman İşletme Müdürlüğü “Orman Haftası” kapsamında çocuklara fidan dağıttı.

Orman İşlet­me Mü­dü­rü Abdi Ekşi, be­ra­be­rin­de­ki­ler­le Gül­ba­har Hatun Ana­oku­lu­nu zi­ya­ret ede­rek okul mü­dü­rü cemil Me­toğ­lu ile gö­rüş­tü.
Öğ­ren­ci­ler­le soh­bet ede­rek “Orman Haf­ta­sı” hak­kın­da bilgi veren Ekşi, daha sonra öğ­ren­ci­le­re 100 çam fi­da­nı he­di­ye etti.
Ekşi, Rize’de yap­tık­la­rı ağaç­lan­dır­ma ile il­gi­li bilgi ve­re­rek, ağaç ve orman sev­gi­si­nin ço­cuk­luk­tan aşı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, bunun için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.


Haber Merkezi