Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu (PFDK), bazı tek­nik adam, fut­bol­cu, kulüp ve gö­rev­li­le­re ceza verdi.

TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre PFDK, Süper Lig’deki Yeni Ma­lat­yas­por ma­çın­da ihraç edi­len Ga­zi­an­tep Tek­nik Di­rek­tö­rü Ri­car­do Sa Pinto’ya 2 maç men ve top­lam 29 bin 500 lira para ce­za­sı ve­ril­me­si­ne hük­met­ti. Kurul, aynı kar­şı­laş­ma­da kır­mı­zı kart gören Yeni Ma­lat­yas­por­lu sa­vun­ma oyun­cu­su Te­ena­ge Ha­de­be’yi 2 maç­tan men etti.
PFDK, Süper Lig ku­lüp­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’a 150 bin lira, Be­şik­taş’a ise 24 bin lira para ce­za­sı kesti.


Haber Merkezi