OVİT TÜNELİNE EKREM ORHON ADI-106

Böl­ge­de önem­li bir ge­çi­din adı­dır Ovit Dağı ge­çi­di.
Yılda 4-6 ay arası kar ve çığ do­la­yı­sıy­la ka­pa­lı kalan Ri­ze-Er­zu­rum dev­let ka­ra­yo­lu­nu ula­şı­ma açık tut­mak ama­cıy­la dün­ya­da 3. uzun çift tüplü tü­ne­lin ya­pıl­dı­ğı yer­dir Ovit Dağı.
Ovit Da­ğı­nın ka­ra­yo­lu geçen zir­ve­si­nin ra­kı­mı 2640 met­re­dir.
Yük­sek zir­ve­de kış mev­si­min­de yağan kar yer yer 3 met­re­yi aşar.
Gü­zer­gâ­hın 12 ay ula­şım sağ­la­ma­sı yıl­lar­dır dü­şü­nü­lür­dü. Bu­ra­sı­nın sü­rek­li açık ol­ma­sı için en çok kafa yo­ran­lar­dan bi­ri­si Reis Ekrem Orhon’dur bunu kimse inkâr ede­mez.
1983 yı­lın­da vefat eden Ekrem Orhon Re­is­ten sonra bu yol için dü­şü­nü­len pro­je­ler hiç dur­ma­dı ama ilk ateşi yakan mer­hum Re­is­tir.
Ovit Tü­ne­li­nin, 2012 Yı­lın­da Baş­ba­kan hem­şe­ri­miz Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan biz­zat baş­lan­gı­cı ya­pıl­dı yani te­me­li atıl­dı.
6 yıl­lık bir ça­lış­ma so­nu­cu 2018 yı­lın­da bu kez Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan tra­fi­ğe açıl­dı yani hiz­me­te so­kul­du. Ken­di­le­ri­ne bu ko­nu­da her zaman mü­te­şek­ki­riz bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum.
Tünel ya­pıl­dı yolu ya­pıl­ma­dı diye de­fa­lar­ca uya­rı­cı ya­zı­lar yaz­dım yaz­ma­ya da devam edi­yo­rum. Çünkü İkiz­de­re-Tü­nel ara­sın­da yıl­lar geçti halen bir ça­lış­ma baş­la­tıl­ma­dı. Bu­gün­kü konum Ovit Tü­ne­li­nin adı ne ol­ma­lı.
Tünel Ovit Dağı ile anı­lı­yor. Şu an­da­ki isim­de öyle. Geç­miş­te hiz­met ya­pan­la­rı unu­ta­ma­yız.
Bu­ra­da öncü olan in­san­la­rı unut­ma­ma­lı­yız. Vefa ni­şa­ne­si ola­rak Ovit Tü­ne­li­nin ismi Ekrem Orhon Ovit Tü­ne­li ola­rak ad­lan­dı­rı­la­bi­lir. Yö­re­miz in­sa­nı Ekrem Orhon’u ger­çek­ten se­ver­di. İyi­de­re’den iti­ba­ren baş­la­yan Ka­ra­yo­lu­na çok emek ver­miş­tir. Bu yolun Er­zu­rum’a ulaş­ma­sı nok­ta­sın­da her ram­pa­da, her viraj da din­le­ne­rek kafa yor­du­ğu­na, şan­ti­ye ba­ra­ka­la­rın­da sa­bah­la­dı­ğı­na şa­hit­le­ri­miz var.
Tü­ne­le isim ve­ri­le­cek­se Ekrem Orhon ol­ma­lı.
Unu­tul­ma­yan isim­ler­den Ekrem Orhon ula­şım için yol, köprü, tünel uz­ma­nıy­dı. Başka bir yere o isim ya­kış­maz. En uygun yer ka­mu­oyun un da is­te­ği olan Tü­ne­le Ekrem Orhon Ovit Tü­ne­li is­mi­nin ve­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz.