Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, Ampute Milli Takımı’nı Ziyaret Etti

Milli maç­lar ne­de­niy­le Süper Lig’e ve­ri­len arada kamp ça­lış­ma­la­rı için An­tal­ya’da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, aynı böl­ge­de kamp yapan Am­pu­te Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nı zi­ya­ret etti.

Bü­lent Uygun, Po­lon­ya’da ya­pı­la­cak Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nın ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Belek Tu­rizm Mer­ke­zi’ndeki bir otel­de kampa giren Am­pu­te Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nı eki­biy­le zi­ya­ret ede­rek moral verdi.
Uygun, zi­ya­ret­te basın men­sup­la­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, milli ta­kı­mın Türk mil­le­ti­nin kah­ra­man­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ta­kı­mın ba­şın­da­ki Osman Çak­mak’ın ant­re­nör­lük hi­ka­ye­si­nin ken­di­siy­le baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Uygun, “Osman Çak­mak va­ta­nı uğ­ru­na bir ba­ca­ğı­nı feda etti. Bu va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan bir kah­ra­man­dır. Son­ra­sın­da bütün en­gel­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak adına esa­re­ti­ni yı­ka­rak ce­sa­re­ti ile bugün bize Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu­nu ve onun­la be­ra­ber dünya ikin­ci­li­ği­ni ka­zan­dır­mış bir kap­ta­nı­mız­dır. Onun­la ne kadar gurur duy­sak azdır.” diye ko­nuş­tu.
Bü­lent Uygun, Tür­ki­ye’ye başka ba­şa­rı­lar ar­ma­ğan ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı Osman Çak­mak’a her türlü des­te­ği ver­me­ye hazır ol­du­ğu­nu ifade etti.
Am­pu­te Milli Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Osman Çak­mak ise Şır­nak Besta’da va­ta­ni gö­re­vi­ni yap­tı­ğı sı­ra­da, dağda mü­ca­de­le eder­ken ken­di­le­ri­ni unut­ma­yıp asker se­la­mı veren Bü­lent Uygun’a bir kez daha te­şek­kür et­ti­ği­ni dile ge­tir­di.
O dö­nem­de Uygun’un A Milli Takım’da ve Fe­ner­bah­çe’de fut­bol oy­na­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çak­mak, şun­la­rı kay­det­ti:
“Daha sonra Trab­zons­por’a gitti. O zaman biz­le­ri çok mutlu edi­yor­du. Bü­lent ho­cam­la sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­dey­dik. Ant­re­nör olmak için karar ver­di­ğim­de eği­ti­mi­mi Bü­lent ho­cam­dan almam bana çok büyük artı ka­ta­cak­tı. Am­pu­te fut­bol­da söy­le­miş ol­du­ğum bir cümle vardı. 2012 yı­lın­da şu cüm­le­yi kul­lan­mış­tım, ‘Gün ge­lecek am­pu­te fut­bol biz­den so­ru­la­cak.’ diye. Ho­ca­mı­zın ma­ne­vi am­ca­sı olan fe­de­ras­yon baş­ka­nı­mız Arif Ümit Uz­türk, aynı za­man­da Dünya Am­pu­te Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı oldu. Biz de Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ve dünya ikin­ci­si olduk. Artık o yolda iler­li­yo­ruz. Bi­rey­sel an­lam­da ye­te­nek­le­ri­miz vardı. Ho­ca­mız sa­ye­sin­de takım bas­kı­sı, ka­de­me­si, den­ge­si, oyun fel­se­fe­si, oyun gö­rü­şü ile çok iyi bir takım olduk. Bu ko­nu­da ho­ca­ma çok te­şek­kür edi­yo­rum.” Ant­ren­man so­nun­da ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ren Uygun ve fut­bol­cu­lar, asker se­la­mı verdi.

Haber Merkezi