Aksa Çoruh Elektrik, kalite tazminatı ve güvence bedeli sorgulama işlemlerini web sitesine taşıdı

Trab­zon, Rize, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Art­vin’de 1,3mil­yon abo­ne­ye hiz­met veren Aksa Çoruh Elekt­rik, ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için web si­te­sin­den hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.

Şir­ket, hali ha­zır­da abo­ne­lik kaydı bu­lu­nan tüm müş­te­ri­le­ri­ne ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için in­ter­net si­te­si üze­rin­den hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.
Di­ji­tal ya­tı­rım­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­ren Aksa Çoruh Elekt­rik, web si­te­sin­den ya­pı­la­bi­lecek iş­lem­le­re bir ye­ni­si­ni daha ek­le­di. Aksa Çoruh Elekt­rik’in tüm abo­ne­le­ri, di­ji­tal çağa uygun ola­rak ge­liş­ti­ri­len on­li­ne hiz­met ko­lay­lı­ğı sa­ye­sin­de, ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için müş­te­ri hiz­me­ti mer­kez­le­ri­ne git­me­den, sor­gu­la­ma ve iade baş­vu­ru­su ya­pa­bi­li­yor.
Müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni oda­ğı­na alan Aksa Çoruh Elekt­rik,hem iş­lem­le­rin kolay ve hız­lı­ca ya­pıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor hem de tüm abo­ne­le­ri­ne di­le­dik­le­ri an on­li­ne ola­rak hiz­met ve­ri­yor. Aksa Çoruh Elekt­rik’te abo­ne­lik kaydı olan tüm müş­te­ri­ler, http://www.​co­ru­hak­sa.​com in­ter­net si­te­si üze­rin­den hem ka­li­te taz­mi­na­tı hem de gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma say­fa­sın­dan iş­lem­le­ri­ni kolay ve zah­metsiz­ce ger­çek­leş­ti­rip iade ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­li­yor. Ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için de­tay­lı bil­gi­ye 444 9 186 nu­ma­ra­lı çağrı mer­ke­zi­ni ara­ya­rak, en yakın Aksa Çoruh Elekt­rik Müş­te­ri Hiz­met­le­ri Mer­kez­le­rin­den veya http://www.​co­ru­hak­sa.​com web si­te­si üze­rin­den eri­şi­le­bi­li­yor.


Ha­ber-Fo­to: Ezgi KAY­GI­SIZ