Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip Co­ro­na­vi­rüs ile (Co­vid-19) mü­ca­de­le­de baş­lat­tı­ğı “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.

Co­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın top­lum sağ­lı­ğı açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­ne­te­bil­mek, sos­yal ha­re­ket­li­li­ği ve in­san­lar arası te­ma­sı azal­ta­rak sos­yal izo­las­yo­nu tesis etmek ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li kap­sa­mın­da Rize’de de­ne­tim­ler sü­rek­li ola­rak devam edi­yor.

Vali ÇEBER, ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­ler so­nu­cu yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de çok has­sas bir dönem içe­ri­sin­de bu­lu­nul­du­ğu­nu ifade ede­rek; “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bi­lim­sel Da­nış­ma Ku­ru­lu’nca, ül­ke­miz ge­ne­li­ni kap­sa­ya­cak şe­kil­de CO­VID-19 sal­gı­nı ile il­gi­li ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da tes­pit edi­len kri­ter­ler­de ki risk du­ru­mu­na göre iller, düşük, orta, yük­sek ve çok yük­sek olmak üzere 4 ayrı risk gru­bu­na ay­rıl­mış­tır.
Son gün­ler­de ül­ke­miz ge­ne­lin­de artan vaka sa­yı­la­rı ile bir­lik­te bir çok ilin risk sey­ri­nin artış eği­li­mi gös­ter­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
İlimiz Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ve­ri­ler­de 06-12 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da vaka sa­yı­sı 100.000 ki­şi­de 188 ola­rak açık­lan­mış ve en çok vaka sa­yı­sı düşen 4 il ko­nu­mun­da yer al­mış­tı. Bu haber biz­le­ri çok mutlu et­miş­ti. Ama ne yazık ki bu hafta açık­la­nan ve­ri­ler­de vaka sa­yı­mız tek­rar 200 se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çık­mış­tı. Bir ön­ce­ki haf­ta­da elde et­ti­ği­miz vaka düşüş ora­nı­nı tek­rar ya­ka­la­ma­mız, yak­la­şan çay se­zo­nu­nu da dik­ka­te al­dı­ğı­mız­da biz­ler için çok önem­li. Bu nok­ta­da va­tan­daş­la­rı­mı­za çok gü­ve­ni­yo­ruz. Hep bir­lik­te bu sü­re­ci ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de at­la­ta­bi­li­riz. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vali ÇEBER ile bir­lik­te ya­pı­lan de­ne­tim­le­re İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan DE­DE­BA­ĞI ve Ti­ca­ret ve İl Mü­dü­rü Osman KÖ­SE­OĞ­LU ka­tıl­dı.

Haber Merkezi