Rize’de Atkısı Matkaba Dolanan Yaşlı Adam Boğularak Can Verdi

Rize’nin Fın­dık­lı il­çe­sin­de at­kı­sı de­vir­li mat­ka­ba do­la­nan yaşlı adam bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Olay, il­çe­ye bağlı Aksu Ma­hal­le­si’nde mey­da­na geldi.
Ken­di­si­ne ait hobi atöl­ye­sin­de ça­lı­şan Ye­ri­şan Öz­türk’ün (79) bir anlık dal­gın­lık so­nu­cun­da at­kı­sı ça­lış­tı­ğı sü­tun­lu mat­ka­ba do­lan­dı.
Mat­kap­la be­ra­ber ol­du­ğu yere dev­ri­len Öz­türk ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­ran Öz­türk’ün ilk be­lir­le­me­le­re göre bo­ğa­zı­na do­la­nan atkı ne­de­niy­le bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği öğ­re­nil­di.
Yaşlı ada­mın kesin ölüm se­be­bi Rize Adli Tıp Ku­ru­mun­da ya­pı­la­cak otop­si­nin ar­dın­dan belli ola­cak.
Olay­la il­gi­li in­ce­le­me sü­rü­yor.


Haber Merkezi