RİZE VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN 18 GAZETECİ VE MUHABİR DAHA RİZE GAZETECİLER DERNEĞİ’NE ÜYE OLDU

Kısa ismi “Rİ-GA-DER” olan ve Faik BA­KOĞ­LU’nun yıl­lar­dır baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ’ne başta Rize Mer­kez ve diğer il­çe­ler­de aktif ola­rak ga­ze­te­ci­lik ve mu­ha­bir­lik yapan top­lam 18 ya­zı­lı ve gör­sel Medya men­su­bu bu Der­ne­ğe iş­ti­rak ede­rek aktif üye ol­du­lar.

Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği baş­kan­lı­ğı­na sözlü ve ya­zı­lı ola­rak üye­lik için baş­vu­ru yapan bu 18 Medya men­su­bu­nun üye­lik­le­ri ön­ce­ki gün top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da kabul edi­le­rek ya­sal­laş­tı ve üye­lik kabul bil­di­rim­le­ri de Rize İl Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü’ne de bil­di­ri­le­rek üye­lik­le­ri de böy­le­ce ke­sin­leş­miş oldu.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği “Rİ-GA-DER”in yeni üye­le­ri şu Ga­ze­te­ci ve Mu­ha­bir­ler­den olu­şu­yor.
“Mu­hit­tin SAN­DIK­ÇI (A.A. Rize Büro Şefi), Fik­ret DELAL, Eyüp TOP­TAN ve İdris PEHLİVAN (A.A. Rize Mu­ha­bir­le­ri), Selim GÜNER ve Murat UÇKAN (Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü ve Mu­ha­bi­ri), Ali­han TE­LA­TAR (Trab­zon Taka Ga­ze­te­si Rize Tem­sil­ci­si), Emre Can GÜL, Selim Ser­dar DENİZALP ve Ömer KABİL (Ka­ra­de­niz Vira Ga­ze­te­si), Ali KÖ­ROĞ­LU ve İbra­him KÖ­ROĞ­LU (Olay Rize Ga­ze­te­si), Doğan Can İLEK (www.​olay­ri­ze.​com), Osman KÖ­SE­OĞ­LU (www.​ri­ze­viz­yon.​com), Cen­giz YIL­DI­RIM (A.A. Pazar Mu­ha­bi­ri), Hülya UZUN (Çay Tv Spi­ke­ri), Ali Kemal ATİK (www.​ha­be­r­53.​com) ve Hü­se­yin TERZİ (Trab­zon Ka­ra­de­niz Ga­ze­te­si Rize Mu­ha­bi­ri)
Bu arada Rize’nin en eski ve en fazla üyesi bu­lu­nan ko­nu­mun­da­ki Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak yıl­lar­dır görev yapan isim­ler­den Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi A. Talip SAKLI, Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si Sa­hip­le­rin­den Ahmet ÖZCAN’ın Co­ro­na­vi­rüs Co­vid-19 sal­gı­nın­dan vefat et­me­le­ri üze­ri­ne de yö­ne­tim ku­ru­lu asil üye­lik­le­ri­ne de yedek üye­ler­den olan Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si’nden Halil İbra­him SAKLI ve Yeni Viçe Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi Hasan SA­RU­HAN se­çi­len isim ol­du­lar.
Vefat eden A. Talip SAKLI, Ahmet ÖZCAN, İlyas NA­MOĞ­LU ve Reşat YA­ZI­CI’nın üye­lik­le­ri de tüzük ge­re­ği yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la dü­şü­rül­dü.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik BA­KOĞ­LU yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da da özet­le şun­la­rı söy­le­di: “Ka­pı­mız so­nu­na kadar tüm mes­lek­taş ar­ka­daş­la­rı­mı­za açık­tır, bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten güç doğar, ayrı gayrı yok, bir­lik­te tüm so­run­la­rı­mı­zın kar­şı­sın­da mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Zira olum­suz ko­şul­lar or­ta­da, buna hem ih­ti­ya­cı­mız var hem de mec­bu­ruz”.
RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ kısa ismi “TGF” olan Baş­kent­de­ki Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nunda hem ku­ru­cu hem de en aktif üyesi ko­nu­mun­da bu­lun­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Faik BA­KOĞ­LU