KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK

Dünya Posta Bir­li­ği­nin (UPU) dü­zen­le­di­ği “Ulus­la­ra­ra­sı Mek­tup Yazma Ya­rış­ma­sı’nın” ko­nu­su bu yıl, “Ailen­den Bi­ri­ne Ko­vid-19 Hak­kın­da­ki De­ne­yim­le­rin­le İlgili Mek­tup Yaz” oldu. Tür­ki­ye’de PTT AŞ ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ya­rış­ma­ya ka­tı­la­cak olan 9-15 yaş arası genç­ler­den de­re­ce­ye gi­ren­le­re, çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek.

Posta ve Telg­raf Teş­ki­la­tı Ano­nim Şir­ke­ti (PTT AŞ) Dünya Posta Bir­li­ği­nin dü­zen­le­di­ği mek­tup yazma ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lım için ül­ke­mi­zin genç­le­ri­ne bir fır­sat su­nu­yor. Ya­rış­ma; di­ji­tal ile­ti­şim ka­nal­la­rı­nın gi­de­rek yay­gın­laş­tı­ğı gü­nü­müz­de, mek­tup kül­tü­rü­nün can­lan­dı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra genç­le­rin dü­şün­ce­le­ri­ni net bir şe­kil­de ifade etme be­ce­ri­si­ni ge­liş­tir­me­yi he­def­li­yor.
Ül­ke­miz­den ya­rış­ma­ya ka­tı­lan­la­rın mek­tup­la­rı, ala­nın­da uzman PTT AŞ yet­ki­li­le­rin­den olu­şan bir ko­mis­yon ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lecek. Mek­tu­bun ya­pı­sı, ko­nu­ya bağ­lı­lık, ya­ra­tı­cı­lık ve dilin kul­la­nı­mı gibi kri­ter­le­rin göz önün­de bu­lun­du­ru­la­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da bi­rin­ci se­çi­lecek mek­tup, UPU’ya gön­de­ri­le­rek, diğer ül­ke­ler­de bi­rin­ci olan mek­tup­lar­la ya­rı­şa­cak ve ül­ke­mi­zi ulus­la­ra­ra­sı alan­da tem­sil edecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek ulus­la­ra­ra­sı jüri üye­le­ri ise, her ül­ke­den gön­de­ri­len mek­tup­la­rı de­ğer­len­di­re­rek en iyi üç mek­tu­bu be­lir­le­yecek.
Ödül­ler Sa­hip­le­ri­ni Bu­la­cak
De­re­ce­ye giren 3 ya­rış­ma­cı­ya PTT AŞ ta­ra­fın­dan çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek. Bu kap­sam­da 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya 1500 TL, tab­let bil­gi­sa­yar ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya 1000 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya ise 500 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü he­di­ye edi­lecek.
UPU’nun ülke bi­rin­ci­le­ri ara­sın­dan ya­pa­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da ise 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya altın, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya gümüş ve 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya bronz ma­dal­ya­nın yanı sıra ilk üçe giren ya­rış­ma­cı­la­ra ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı tak­dim edi­lecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek bazı mek­tup­la­ra da özel man­si­yon ödülü ve­ri­lecek.
Ka­tı­lım­cı­lar Mek­tup­la­rı­nı PTT İş Yer­le­rin­den Gön­de­recek
Ka­tı­lım­cı­la­rın, kendi el ya­zı­la­rı ile yaz­mış ol­duk­la­rı mek­tup­la­rı (içe­ri­si­ne çi­zim­ler de ek­le­ne­bi­lir) ve ge­rek­li bel­ge­le­ri 9 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar PTT iş yer­le­rin­den gön­der­me­le­ri ge­re­ki­yor. Ka­tı­lım­cı­la­rın mek­tup­la­rı­nı Türk­çe ya da doğ­ru­dan İngi­liz­ce veya Fran­sız­ca dil­le­rin­den bi­rin­de 800 ke­li­me­yi aş­ma­ya­cak şe­kil­de ha­zır­la­ma­sı şartı bu­lu­nu­yor. Ya­rış­ma so­nuç­la­rı 26 Nisan 2021 ta­ri­hin­de ilan edi­lecek.
Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen tüm ya­rış­ma­cı­lar il­gi­li de­tay­la­ra http://www.​ptt.​gov.​tr ad­re­sin­den ula­şa­bi­lecek.


Haber: Recep SAKLI