Monthly Archives: Mart 2021

KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK

Dünya Posta Bir­li­ği­nin (UPU) dü­zen­le­di­ği “Ulus­la­ra­ra­sı Mek­tup Yazma Ya­rış­ma­sı’nın” ko­nu­su bu yıl, “Ailen­den Bi­ri­ne Ko­vid-19 Hak­kın­da­ki De­ne­yim­le­rin­le İlgili Mek­tup Yaz” oldu. Tür­ki­ye’de PTT AŞ ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ya­rış­ma­ya ka­tı­la­cak olan 9-15 yaş arası genç­ler­den de­re­ce­ye gi­ren­le­re, çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek.

Posta ve Telg­raf Teş­ki­la­tı Ano­nim Şir­ke­ti (PTT AŞ) Dünya Posta Bir­li­ği­nin dü­zen­le­di­ği mek­tup yazma ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lım için ül­ke­mi­zin genç­le­ri­ne bir fır­sat su­nu­yor. Ya­rış­ma; di­ji­tal ile­ti­şim ka­nal­la­rı­nın gi­de­rek yay­gın­laş­tı­ğı gü­nü­müz­de, mek­tup kül­tü­rü­nün can­lan­dı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra genç­le­rin dü­şün­ce­le­ri­ni net bir şe­kil­de ifade etme be­ce­ri­si­ni ge­liş­tir­me­yi he­def­li­yor.
Ül­ke­miz­den ya­rış­ma­ya ka­tı­lan­la­rın mek­tup­la­rı, ala­nın­da uzman PTT AŞ yet­ki­li­le­rin­den olu­şan bir ko­mis­yon ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lecek. Mek­tu­bun ya­pı­sı, ko­nu­ya bağ­lı­lık, ya­ra­tı­cı­lık ve dilin kul­la­nı­mı gibi kri­ter­le­rin göz önün­de bu­lun­du­ru­la­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da bi­rin­ci se­çi­lecek mek­tup, UPU’ya gön­de­ri­le­rek, diğer ül­ke­ler­de bi­rin­ci olan mek­tup­lar­la ya­rı­şa­cak ve ül­ke­mi­zi ulus­la­ra­ra­sı alan­da tem­sil edecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek ulus­la­ra­ra­sı jüri üye­le­ri ise, her ül­ke­den gön­de­ri­len mek­tup­la­rı de­ğer­len­di­re­rek en iyi üç mek­tu­bu be­lir­le­yecek.
Ödül­ler Sa­hip­le­ri­ni Bu­la­cak
De­re­ce­ye giren 3 ya­rış­ma­cı­ya PTT AŞ ta­ra­fın­dan çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek. Bu kap­sam­da 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya 1500 TL, tab­let bil­gi­sa­yar ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya 1000 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya ise 500 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü he­di­ye edi­lecek.
UPU’nun ülke bi­rin­ci­le­ri ara­sın­dan ya­pa­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da ise 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya altın, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya gümüş ve 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya bronz ma­dal­ya­nın yanı sıra ilk üçe giren ya­rış­ma­cı­la­ra ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı tak­dim edi­lecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek bazı mek­tup­la­ra da özel man­si­yon ödülü ve­ri­lecek.
Ka­tı­lım­cı­lar Mek­tup­la­rı­nı PTT İş Yer­le­rin­den Gön­de­recek
Ka­tı­lım­cı­la­rın, kendi el ya­zı­la­rı ile yaz­mış ol­duk­la­rı mek­tup­la­rı (içe­ri­si­ne çi­zim­ler de ek­le­ne­bi­lir) ve ge­rek­li bel­ge­le­ri 9 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar PTT iş yer­le­rin­den gön­der­me­le­ri ge­re­ki­yor. Ka­tı­lım­cı­la­rın mek­tup­la­rı­nı Türk­çe ya da doğ­ru­dan İngi­liz­ce veya Fran­sız­ca dil­le­rin­den bi­rin­de 800 ke­li­me­yi aş­ma­ya­cak şe­kil­de ha­zır­la­ma­sı şartı bu­lu­nu­yor. Ya­rış­ma so­nuç­la­rı 26 Nisan 2021 ta­ri­hin­de ilan edi­lecek.
Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen tüm ya­rış­ma­cı­lar il­gi­li de­tay­la­ra http://www.​ptt.​gov.​tr ad­re­sin­den ula­şa­bi­lecek.


Haber: Recep SAKLI

RİZE VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN 18 GAZETECİ VE MUHABİR DAHA RİZE GAZETECİLER DERNEĞİ’NE ÜYE OLDU

Kısa ismi “Rİ-GA-DER” olan ve Faik BA­KOĞ­LU’nun yıl­lar­dır baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ’ne başta Rize Mer­kez ve diğer il­çe­ler­de aktif ola­rak ga­ze­te­ci­lik ve mu­ha­bir­lik yapan top­lam 18 ya­zı­lı ve gör­sel Medya men­su­bu bu Der­ne­ğe iş­ti­rak ede­rek aktif üye ol­du­lar.

Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği baş­kan­lı­ğı­na sözlü ve ya­zı­lı ola­rak üye­lik için baş­vu­ru yapan bu 18 Medya men­su­bu­nun üye­lik­le­ri ön­ce­ki gün top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da kabul edi­le­rek ya­sal­laş­tı ve üye­lik kabul bil­di­rim­le­ri de Rize İl Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü’ne de bil­di­ri­le­rek üye­lik­le­ri de böy­le­ce ke­sin­leş­miş oldu.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği “Rİ-GA-DER”in yeni üye­le­ri şu Ga­ze­te­ci ve Mu­ha­bir­ler­den olu­şu­yor.
“Mu­hit­tin SAN­DIK­ÇI (A.A. Rize Büro Şefi), Fik­ret DELAL, Eyüp TOP­TAN ve İdris PEHLİVAN (A.A. Rize Mu­ha­bir­le­ri), Selim GÜNER ve Murat UÇKAN (Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü ve Mu­ha­bi­ri), Ali­han TE­LA­TAR (Trab­zon Taka Ga­ze­te­si Rize Tem­sil­ci­si), Emre Can GÜL, Selim Ser­dar DENİZALP ve Ömer KABİL (Ka­ra­de­niz Vira Ga­ze­te­si), Ali KÖ­ROĞ­LU ve İbra­him KÖ­ROĞ­LU (Olay Rize Ga­ze­te­si), Doğan Can İLEK (www.​olay­ri­ze.​com), Osman KÖ­SE­OĞ­LU (www.​ri­ze­viz­yon.​com), Cen­giz YIL­DI­RIM (A.A. Pazar Mu­ha­bi­ri), Hülya UZUN (Çay Tv Spi­ke­ri), Ali Kemal ATİK (www.​ha­be­r­53.​com) ve Hü­se­yin TERZİ (Trab­zon Ka­ra­de­niz Ga­ze­te­si Rize Mu­ha­bi­ri)
Bu arada Rize’nin en eski ve en fazla üyesi bu­lu­nan ko­nu­mun­da­ki Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak yıl­lar­dır görev yapan isim­ler­den Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi A. Talip SAKLI, Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si Sa­hip­le­rin­den Ahmet ÖZCAN’ın Co­ro­na­vi­rüs Co­vid-19 sal­gı­nın­dan vefat et­me­le­ri üze­ri­ne de yö­ne­tim ku­ru­lu asil üye­lik­le­ri­ne de yedek üye­ler­den olan Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si’nden Halil İbra­him SAKLI ve Yeni Viçe Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi Hasan SA­RU­HAN se­çi­len isim ol­du­lar.
Vefat eden A. Talip SAKLI, Ahmet ÖZCAN, İlyas NA­MOĞ­LU ve Reşat YA­ZI­CI’nın üye­lik­le­ri de tüzük ge­re­ği yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la dü­şü­rül­dü.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik BA­KOĞ­LU yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da da özet­le şun­la­rı söy­le­di: “Ka­pı­mız so­nu­na kadar tüm mes­lek­taş ar­ka­daş­la­rı­mı­za açık­tır, bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten güç doğar, ayrı gayrı yok, bir­lik­te tüm so­run­la­rı­mı­zın kar­şı­sın­da mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Zira olum­suz ko­şul­lar or­ta­da, buna hem ih­ti­ya­cı­mız var hem de mec­bu­ruz”.
RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ kısa ismi “TGF” olan Baş­kent­de­ki Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nunda hem ku­ru­cu hem de en aktif üyesi ko­nu­mun­da bu­lun­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Faik BA­KOĞ­LU

Rize’de Atkısı Matkaba Dolanan Yaşlı Adam Boğularak Can Verdi

Rize’nin Fın­dık­lı il­çe­sin­de at­kı­sı de­vir­li mat­ka­ba do­la­nan yaşlı adam bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Olay, il­çe­ye bağlı Aksu Ma­hal­le­si’nde mey­da­na geldi.
Ken­di­si­ne ait hobi atöl­ye­sin­de ça­lı­şan Ye­ri­şan Öz­türk’ün (79) bir anlık dal­gın­lık so­nu­cun­da at­kı­sı ça­lış­tı­ğı sü­tun­lu mat­ka­ba do­lan­dı.
Mat­kap­la be­ra­ber ol­du­ğu yere dev­ri­len Öz­türk ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­ran Öz­türk’ün ilk be­lir­le­me­le­re göre bo­ğa­zı­na do­la­nan atkı ne­de­niy­le bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği öğ­re­nil­di.
Yaşlı ada­mın kesin ölüm se­be­bi Rize Adli Tıp Ku­ru­mun­da ya­pı­la­cak otop­si­nin ar­dın­dan belli ola­cak.
Olay­la il­gi­li in­ce­le­me sü­rü­yor.


Haber Merkezi

Rize’de Dinamik Denetim Süreci Uygulaması Kapsamında Denetimler Sürüyor

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip Co­ro­na­vi­rüs ile (Co­vid-19) mü­ca­de­le­de baş­lat­tı­ğı “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.

Co­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın top­lum sağ­lı­ğı açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­ne­te­bil­mek, sos­yal ha­re­ket­li­li­ği ve in­san­lar arası te­ma­sı azal­ta­rak sos­yal izo­las­yo­nu tesis etmek ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li kap­sa­mın­da Rize’de de­ne­tim­ler sü­rek­li ola­rak devam edi­yor.

Vali ÇEBER, ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­ler so­nu­cu yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de çok has­sas bir dönem içe­ri­sin­de bu­lu­nul­du­ğu­nu ifade ede­rek; “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bi­lim­sel Da­nış­ma Ku­ru­lu’nca, ül­ke­miz ge­ne­li­ni kap­sa­ya­cak şe­kil­de CO­VID-19 sal­gı­nı ile il­gi­li ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da tes­pit edi­len kri­ter­ler­de ki risk du­ru­mu­na göre iller, düşük, orta, yük­sek ve çok yük­sek olmak üzere 4 ayrı risk gru­bu­na ay­rıl­mış­tır.
Son gün­ler­de ül­ke­miz ge­ne­lin­de artan vaka sa­yı­la­rı ile bir­lik­te bir çok ilin risk sey­ri­nin artış eği­li­mi gös­ter­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
İlimiz Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ve­ri­ler­de 06-12 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da vaka sa­yı­sı 100.000 ki­şi­de 188 ola­rak açık­lan­mış ve en çok vaka sa­yı­sı düşen 4 il ko­nu­mun­da yer al­mış­tı. Bu haber biz­le­ri çok mutlu et­miş­ti. Ama ne yazık ki bu hafta açık­la­nan ve­ri­ler­de vaka sa­yı­mız tek­rar 200 se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çık­mış­tı. Bir ön­ce­ki haf­ta­da elde et­ti­ği­miz vaka düşüş ora­nı­nı tek­rar ya­ka­la­ma­mız, yak­la­şan çay se­zo­nu­nu da dik­ka­te al­dı­ğı­mız­da biz­ler için çok önem­li. Bu nok­ta­da va­tan­daş­la­rı­mı­za çok gü­ve­ni­yo­ruz. Hep bir­lik­te bu sü­re­ci ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de at­la­ta­bi­li­riz. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vali ÇEBER ile bir­lik­te ya­pı­lan de­ne­tim­le­re İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan DE­DE­BA­ĞI ve Ti­ca­ret ve İl Mü­dü­rü Osman KÖ­SE­OĞ­LU ka­tıl­dı.

Haber Merkezi