Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, kısa ça­lış­ma öde­ne­ği ve çok risk­li il­ler­de gelir kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği­ni söy­le­di.

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ve Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, iş dün­ya­sın­da Kısa Ça­lış­ma Öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­nın, iş­let­me­le­rin de­vam­lı­lı­ğı ve işten çı­kar­ma­la­rın ön­len­me­si adına be­lir­li bir süre daha uza­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şü­nün öne çık­tı­ğı­nı kay­de­de­rek, ken­di­le­ri­nin de gelir kaybı ve kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği ka­na­atin­de ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.
Ka­ra­meh­me­toğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız bir yıl içe­ri­sin­de tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs, sağ­lık açı­sın­dan et­ki­le­ri­nin yanı sıra artık eko­no­mik et­ki­ler de bı­rak­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da bu et­ki­le­ri azalt­ma­ya yö­ne­lik dev­le­ti­mi­zin yü­rüt­mek­te ol­du­ğu bazı uy­gu­la­ma­lar bu­lun­mak­ta­dır.
Üye­le­ri­miz ve pay­daş­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler­de, özel­lik­le Kısa Ça­lış­ma Öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­nın, iş­let­me­le­rin de­vam­lı­lı­ğı ve işten çıkar­ma­la­rın ön­len­me­si adına be­lir­li bir süre daha uza­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şü öne çık­mak­ta­dır.
Öte yan­dan özel­lik­le daha ağır ön­lem­ler ile Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le edi­len ve kır­mı­zı renk­le ifade edi­len çok yük­sek risk gru­bun­da­ki il­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren ve ön­lem­ler ne­de­niy­le açı­la­ma­yan iş­yer­le­ri­mi­ze gelir kaybı ve kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği ka­na­atin­de­yiz.
Bu sü­re­ci maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uya­rak, kendi sağ­lı­ğı­mız, ça­lı­şan­la­rı­mız ve müş­te­ri­le­rin sağ­lı­ğı için ge­re­ken her türlü ted­bi­ri ala­rak, dev­le­ti­mi­zin de des­te­ği ile ge­ri­de bı­ra­ka­ca­ğı­mız gün­le­rin ge­le­ce­ği ümi­diy­le sağ­lık­lı ve be­re­ket­li gün­ler di­li­yo­rum. “ diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi