Rize’de Sanal Bültenle Nevruz Kutlandı

Rize Şehit Erhan Dural (ŞED) Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si (KAİHL) Proje Okulu; ha­zır­la­dı­ğı ‘Man­ŞED’ adlı sanal bül­ten­de Nev­ruz bay­ra­mı­nı iş­le­di.

Rize Şehit Erhan Dural KAİHL’nin ha­zır­la­dı­ğı ‘Man­ŞED’ isim­li sanal bül­ten Türk dün­ya­sın bu­luş­tur­du.
Türk Dün­ya­sı ve Nev­ruz ko­nu­su­nun iş­len­di­ği Mart sa­yı­sı için ha­zır­la­nan vi­de­oda Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Çin Uygur Özer Böl­ge­si’nden Af­ga­nis­tan’a çok sa­yı­da ül­ke­den genç­ler nev­ruz coş­ku­su­na ortak oldu.
Ça­lış­ma­da sı­nır­lar öte­sin­den bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­ril­di.
Bakü’den Ali Mam­mad­za­de, Öz­be­kis­tan’dan Se­vinç Ba­ba­ha­no­va, Af­ga­nis­tan’dan Omi­dul­lah Wa­hedy ve daha bir­çok­la­rı nev­ruz bay­ra­mı­nı kut­la­dı.
Rize gör­sel­le­ri ile baş­la­yan, öğ­ren­ci­le­rin me­saj­la­rı ile devam eden vi­de­onun ka­pa­nı­şı­nı Rize Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen yaptı.
Emen, “Bugün Orta Asya’dan Bal­kan­la­ra kadar geniş bir coğ­raf­ya­da coş­kuy­la kut­la­nan ba­ha­rın müj­de­ci­si Nev­ruz’un sahip olu­ğu­muz de­ğer­le­rin, zen­gin­lik­le­rin ha­tır­lan­ma­sı­na, ko­run­ma­sı­na ve yeni ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi