Rize’nin yük­sek ke­sim­le­rin­de de ge­ce­den iti­ba­ren ara­lık­lar­la devam eden kar ya­ğı­şı se­be­biy­le 29 köye ula­şım sağ­la­na­mı­yor.

Rize’nin yük­sek ke­sim­le­rin­de de dün ge­ce­den iti­ba­ren ara­lık­lar­la devam eden kar ya­ğı­şı se­be­biy­le Çam­lı­hem­şin’de 7, İkiz­de­re’de 22 olmak üzere 29 köye ula­şım sağ­la­na­mı­yor.
İl Özel İda­re­si ekip­le­ri, yol­la­rın açıl­ma­sı için 25 iş ma­ki­ne­si ve 30 per­so­nel­le ça­lış­ma yü­rü­tü­yor.
Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri ise Ovit Dağı Siv­ri­ka­ya mev­ki­sin­de­ki tünel böl­ge­sin­de ve Ayder Yay­la­sı’nda, yolun araç tra­fi­ği­ne açık kal­ma­sı ve buz­lan­ma ol­ma­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor.


Haber Merkezi