Rize’de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm için yı­kı­lan bi­na­la­rın en­kaz­la­rı park ve bahçe ya­pıl­mak üzere dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor.

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da deniz dol­gu­su üze­ri­ne ya­pı­lan ve ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li hale gelen bi­na­lar­da yıkım sü­rü­yor. Yı­kı­lan bi­na­la­rın en­kaz­la­rı ise park ve bahçe ya­pıl­mak üzere dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor. İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Murat Ya­zı­cı, in­şa­at ar­tık­la­rı da ka­tı­la­rak devam eden dolgu ala­nın ya­pı­laş­ma­ya cevap ve­re­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu alan park­lar, yü­rü­yüş alan­la­rı ya­pı­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­li” dedi.

Rize’de, 1960’lı yıl­la­rın or­ta­la­rın­da, dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon ta­ra­fın­dan deniz dol­gu­su baş­la­tıl­dı. Büyük taş­lar­la dol­du­ru­lan, ara­sı­na kum ve bal­çık gibi mal­ze­me­ler­le dolgu ya­pı­lan 350 bin met­re­ka­re­lik alan, deniz dolgu alanı ola­rak ka­za­nıl­dı. Ekrem Orhon, ‘De­ni­zi kara, ka­ra­yı para yapan baş­kan’ ola­rak anıl­dı. Şehir mer­ke­zi­nin yak­la­şık 3’te 1’ini oluş­tu­ran dolgu ala­nı­na bi­na­lar inşa edil­di. 173 bin met­re­ka­re­lik dolgu ala­nın­da ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li du­ru­ma gelen 4 bin 174 ba­ğım­sız ya­pı­da kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si için ha­re­ke­te ge­çil­di.


EN­KAZ­LA DENİZ DOL­DU­RU­LU­YOR
Kent­te ilk etap ça­lış­ma­sı için yı­kım­lar baş­la­dı. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ve Rize Be­le­di­ye­si’nce yü­rü­tü­len pro­je­de be­le­diye blok­la­rı diye anı­lan 23 hek­tar­lık alan ile risk­li diğer ya­pı­la­rın yı­kı­mı baş­la­tıl­dı. Bi­na­la­rın en­kaz­la­rı de­mir­ler ayık­lan­dık­tan sonra kam­yon­la­ra yük­le­ne­rek dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor. Deniz dol­du­ru­la­rak ka­za­nı­la­cak alan üze­rin­de ise park ve bah­çe­ler ya­pıl­ma­sı plan­lanı­yor.
‘DOLGU YA­PI­LAŞ­MA­YA CEVAP VER­MEZ’
İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Murat Ya­zı­cı, deniz dol­gu­su ile il­gi­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Mü­hen­dis­lik he­sa­bıy­la bir dolgu ya­pıl­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ya­zı­cı, “Yıkım sa­ha­sın­da ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Yıkım ala­nın­da demir ve be­to­nu ayı­rıp mo­lo­zu or­ta­ya çı­kar­tı­yor­lar. Çıkan mal­ze­me­nin de bir yere dö­kül­me­si lazım. Bunun için de sa­hil­de ya­pı­mı devam eden mil­let bah­çe­si ala­nın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­lı­yor. Bu­ra­da mü­hen­dis­lik he­sa­bıy­la bir dolgu ya­pıl­mı­yor. Çıkan mal­ze­me­yi bu­ra­ya ser­di­ği­miz için bu ala­nın park­lar, yü­rü­yüş alan­la­rı ya­pı­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­si lazım. Bu­ra­da ya­pı­lan dolgu, üze­rin­de ola­cak bir ya­pı­laş­ma­ya cevap ve­re­mez” dedi.
‘İNSAN KUL­LA­NI­MI­NA AÇIK ALAN­LAR YA­PI­LABİLİR’
Rize mer­kez­de deniz dol­gu­nu­nun 1960’lı yıl­lar­da baş­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ya­zı­cı “Mer­kez­de­ki ya­pı­laş­ma­yı, eğimi yüzde 80’leri bulan ya­maç­la­ra doğru yay­mak mı yoksa dol­guy­la bir alan ka­zan­mak mı doğru olur diye dü­şü­nen o za­ma­nın Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon de­ni­zi dol­du­ra­rak arazi ka­zan­ma­yı he­def­le­miş. Bu hedef doğ­rul­tu­sun­da da şu anki dolgu alan­la­rı ve ya­pı­laş­ma var. Yeni dol­gu­lar yap­ma­ya devam edi­yo­ruz. Eğer dolgu ya­pı­lan alana yapı ya­pa­cak­sak onun dolgu şekli fark­lı olur. Şu an buna en iyi örnek, ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı. Orada ki­lit­li taş­lar­la, ara­sın­da boş­luk ol­ma­ya­cak dol­gu­lar­la alan ka­zan­dı­rı­lı­yor. Bu durum, dolgu üze­ri­ne bina ya­pıl­ma­sı­na mü­hen­dis­lik açı­sın­dan imkan ta­nı­yor. Bizim in­şa­at ar­tık­la­rı­nı se­re­rek yap­tı­ğı­mız dol­gu­nun üze­rin­de ya­pı­laş­ma olmaz, ancak in­san­la­rın kul­la­nı­mı­na açık alan­la­rı ya­pı­la­bi­lir” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi