Herkes işini iyi yaparsa ne faiz, ne döviz sorunumuz kalır

ASKON Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, güçlü bir Tür­ki­ye için daha çok üre­ten bir ülke ve düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

ASKON Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, döviz ar­tı­şı ve ül­ke­nin şu anki eko­no­mik tab­lo­suy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
Yük­sek faiz or­ta­mın­da ya­tı­rım ya­pa­bil­me­nin hayal ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ka­ra­ko­yun, dolar ku­ru­nun Tür­ki­ye için önem­li ol­du­ğu­na vurgu ya­pa­rak, “Bizim için, ge­le­ce­ği­miz için, üre­tim için, kal­kın­ma­mız için, düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­li­dir.
Yoksa ül­ke­miz­de yeni fab­ri­ka­lar, yeni iş sa­ha­la­rı ve is­tih­da­mın art­ma­sı hayal olur. Eğer üre­tim ve is­tih­da­mı art­tı­rır­sak, be­ra­be­rin­de döviz ku­ru­nu da aşa­ğı­ya çek­miş ola­ca­ğız.” dedi.
Güçlü bir Tür­ki­ye için daha çok üre­ten bir ülke, daha çok üre­ten bir ülke için de, düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­mek­ti­ği­ne vurgu yapan Ka­ra­ko­yun, “Ül­ke­mi­ze ve in­sa­nı­mı­za gü­ven­me­miz, daha çok ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye güçlü ve ça­lış­kan bir ül­ke­dir, her­ke­sin kendi öz para bi­ri­mi­ne gü­ven­me­si ve bu ülke için taş, taş üs­tü­ne koy­ma­sı ge­re­kir. Her­kes işini iyi ya­par­sa ne faiz, ne döviz so­ru­nu­muz kalır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi