GENEL MÜDÜRÜ ALİM’DEN YENİDEN REFAH PARTİSİNE İADEYİ ZİYARET

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­kan’ı Meh­met Akif ZER­DECİ’yi İl Baş­kan­lı­ğı Bi­na­sın­da iade­yi zi­ya­ret ede­rek baş­kan Zer­de­ciy­le bir araya geldi.

Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni ve­kâ­le­ten ifa eder­ken Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile asa­le­ten ata­ma­sı ya­pı­lan Yusuf Ziya ALİM, Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Meh­met Akif ZER­DECİ ’nin yap­mış ol­du­ğu teb­rik ve ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne kar­şın iade­yi zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Zi­ya­ret­te, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Zeki KA­RA­OĞ­LU ve bazı İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri hazır bu­lun­du­lar. Ya­pı­lan gö­rüş­me­de Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı ZER­DECİ; Çay­kur’un böl­ge­miz eko­no­mik kal­kın­ma­sın­da­ki en büyük aktör ol­du­ğu­nu ve si­ya­se­tin dı­şın­da tu­tul­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni; Çay­kur’un si­ya­se­ten maruz kal­dı­ğı fi­nan­sal ve yö­ne­tim­sel ba­ğım­lı­lık­tan ber­ta­raf edi­le­rek daha güçlü bir Çay­kur için parti ola­rak her türlü des­te­ği ver­me­ye hazır ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çizdi.
Ay­rı­ca bölge ta­rı­mı için çok önem­li olan Çay Ka­nu­nu ya­sa­sı için Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­si ön­cü­lü­ğün­de ya­pı­lan Çay Ka­nu­nu ça­lış­ma­la­rı­na si­ya­si par­ti­ler­den, Çay­kur’dan, STK’lar­dan, çay müs­tah­sil­le­rin­den ve özel sek­tör çay üre­ti­ci­le­rin­den olu­şan bir he­ye­tin­de dahil edi­le­rek ortak akıl ile çı­kar­tı­la­cak ka­nu­nun tüm ke­sim­le­re ve böl­ge­ye daha fayda sağ­la­ya­ca­ğı­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Ye­ni­den Refah Par­ti­si ola­rak, Çay­kur’un işçi alım­la­rın­da gös­ter­miş ol­du­ğu şef­faf­lık ve eşit şart­lar al­tın­da kura çe­ki­mi ya­pıl­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren ZER­DECİ; İşçi alım­la­rın­da aynı ko­şul­la­rın devam et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM; Gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği gün iti­ba­ri ile ta­sar­ruf sü­re­ci­ni baş­lat­tık­la­rı­nı, is­ra­fın her tür­lü­sü­ne karşı ol­duk­la­rı­nı, fab­ri­ka­lar­da üre­tim ve­rim­li­li­ği­nin ve çay ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­da her türlü ey­le­me ge­çil­di­ği­ni, çay ta­rı­mı­nın daha ka­li­te­li ya­pıl­ma­sı için müs­tah­sil­le­ri bi­linç­len­di­rip, Türk ça­yı­nın eko­no­mik de­ğe­ri­nin art­ma­sı­nı sağ­la­mak, ça­yı­mı­zı bir dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek, ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­dan daha fazla pay ala­bil­mek için ça­lış­ma­la­rı­mı­zın sür­dü­ğü­nü ifade etti. Çok sa­mi­mi ve sıcak bir or­tam­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de her iki taraf da mem­nu­ni­yet­le­ri­ni ifade et­ti­ler. İl Baş­ka­nı ZER­DECİ açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM ‘e yeni gö­re­vi­nin tek­rar ha­yır­lı ol­ma­sı di­lek­le­ri­nin ar­dın­dan zi­ya­ret­le­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek, ” Sayın Genel Müdür ne­za­ket gös­te­rip iade-i zi­ya­ret­te bu­lun­du­lar, Rize eko­no­mi­si­nin mer­ke­zin­de bu­lu­nan Çay­kur’un bu yeni dö­nem­de daha iyi, daha ba­şa­rı­lı yö­ne­ti­le­ce­ği­ni ümit edi­yor, Sayın Genel Mü­dü­re üstün ba­şa­rı­lar di­li­yor zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı